Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven,
pensionsafkastbeskatningsloven og skattekontrolloven

(Opsparingsordning for sportsudøvere)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 30. september 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 190 af 24. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes efter »over mindst 10 år,«: »jf. dog § 15 B, stk. 5,«.

2. I § 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., indsættes efter »tidligst 5 år efter, at policen er oprettet,«: »jf. dog § 15 B, stk. 1,«.

3. I § 11 A, stk. 1, indsættes efter »over mindst 10 år,«: »jf. dog § 15 B, stk. 6,«.

4. I § 11 A, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., indsættes efter »tidligst 5 år efter, at kontoen er oprettet,«: »jf. dog § 15 B, stk. 1,«.

5. Efter § 15 A og før overskriften »Fælles bestemmelser« indsættes:

»Pensionsordninger for sportsudøvere

§ 15 B. Et beløb svarende til den indkomst, der hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse, kan indskydes på en rateforsikring i pensionsøjemed, jf. § 8, eller en rateopsparing i pensionsøjemed, jf. § 11 A, hvorfra rateudbetalingen kan påbegyndes før det fyldte 40. år og tidligere end 5 år efter, at policen eller kontoen er oprettet.

Stk. 2. Ved oprettelsen af en ordning som nævnt i stk. 1 skal policen eller opsparingskontrakten påføres en oplysning om, at ordningen er omfattet af stk. 1. Påtegningen skal slettes i det indkomstår, hvor den forsikrede eller kontohaveren fylder 40 år. Reglerne i § 8 henholdsvis § 11 A og reglerne i § 18, stk. 3 og 4, finder anvendelse fra og med det indkomstår, hvor påtegningen er slettet.

Stk. 3. De samlede indbetalinger til en ordning som nævnt i stk. 1 kan højst udgøre et grundbeløb på i alt 935.100 kr. reguleret efter personskattelovens § 20 i indkomståret for den sidste indbetaling, jf. dog stk. 6, 10. pkt.

Stk. 4. § 18 A finder ikke anvendelse på rateforsikringer og rateopsparinger i pensionsøjemed, der er omfattet af stk. 1. § 18 A finder anvendelse fra og med det indkomstår, hvor påtegningen på policen eller opsparingskontrakten slettes, jf. stk. 2.

Stk. 5. En rateforsikring i pensionsøjemed som nævnt i stk. 1 skal indeholde bestemmelse om, at den aftalte forsikringssum skal udbetales i rater over højst 10 år efter reglerne i § 8. Den samlede årlige rateudbetaling kan højst udgøre et grundbeløb på 187.000 kr. reguleret efter personskattelovens § 20 for hvert indkomstår, hvor der sker udbetaling. For ordningens eventuelt resterende værdi finder reglerne i § 8 anvendelse. Stk. 6, 6.-10. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. En rateopsparing i pensionsøjemed som nævnt i stk. 1 skal indeholde bestemmelse om, at det opsparede pensionsbeløb skal udbetales i rater over højst 10 år. Den samlede årlige rateudbetaling kan højst udgøre et grundbeløb på 187.000 kr. reguleret efter personskattelovens § 20 for hvert indkomstår, hvor der sker udbetaling. Hvis rateudbetalingen skal påbegyndes før det fyldte 40. år, vælger kontohaveren, hvor stor en del af ordningens værdi der skal danne grundlag for rateudbetalingen. Udbetalingsforløbet fastlægges efter § 11 A, stk. 2 og 3. For ordningens resterende værdi finder reglerne i § 11 A anvendelse. Der kan ikke foretages indskud på ordningen, før det udbetalingsforløb, der er påbegyndt før kontohaverens fyldte 40. år, er afsluttet. Herefter kan indskud tidligst foretages i det indkomstår, der følger efter indkomståret for sidste rateudbetaling. For sådanne indskud finder reglerne i § 18, stk. 3 og 4, samt § 18 A tilsvarende anvendelse. Der kan indskydes indkomst, som ikke hidrører fra den skattepligtiges sportsudøvelse, og de samlede indbetalinger kan overstige grundbeløbet i stk. 3. 8. og 9. pkt. finder anvendelse, selv om påtegningen på opsparingskontrakten ikke er slettet, jf. stk. 2.«

6. I § 17, stk. 1, ændres »og §§ 5-13,« til: »§§ 5-13 og 15 B,«.

7. I § 18, stk. 1, ændres »stk. 2-7« til: »stk. 2-8«.

8. I § 18, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder indbetalinger til de i § 15 B nævnte ordninger, såfremt ordningen er en rateopsparing i pensionsøjemed, jf. § 11 A.«

9. I § 18, stk. 3 og 4, ændres »§ 15 A« til: »§§ 15 A og 15 B, jf. dog § 15 B, stk. 2 og 6«.

10. I § 18 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Fradrag for præmier og bidrag til pensionsordninger omfattet af § 15 B kan højst omfatte én police eller én konto per person. Fradrag for de i indkomståret forfaldne præmier til rateforsikring i pensionsøjemed omfattet af § 15 B og fradrag for indkomstårets bidrag til rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af § 15 B kan ikke overstige den indkomst hidrørende fra den skattepligtiges sportsudøvelse, som den skattepligtige har erhvervet ret til i samme indkomstår. Det samlede fradrag for præmier og bidrag til rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af § 15 B kan ikke overstige det beløb, som ifølge § 15 B, stk. 3, må indbetales. 2. og 3. pkt. gælder ikke for ordninger som nævnt i § 15 B, stk. 5, 3. og 4. pkt., og i § 15 B, stk. 6, 5.-10. pkt.«

11. I § 19, stk. 1, indsættes som 5. pkt.:

»Retten til at bortse fra arbejdsgiverens indbetalinger til en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed omfattet af § 15 B er begrænset på samme måde som fradragsretten for egne præmier og bidrag, jf. § 18, stk. 8.«

12. Efter § 22 indsættes:

»§ 22 A. Præmier og bidrag til en ordning omfattet af § 15 B, som ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 18, stk. 8, eller som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 19, stk. 1, 5. pkt., kan tilbagebetales, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Tilbagebetaling sker efter anmodning fra ejeren af ordningen. Hvis der er sket afgiftsberigtigelse af det pågældende beløb inden anmodningen om tilbagebetaling, kan afgiften søges tilbagebetalt hos de statslige told- og skattemyndigheder. Ejeren af ordningen kan endvidere vælge at overføre beløbet til en anden ordning omfattet af kapitel 1 med virkning for det indkomstår, hvor beløbet ikke har kunnet fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, eller hvor beløbet har skullet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende det indbetalte beløb samt om tilbagebetaling og udbetaling efter stk. 1.«

13. I § 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »pensionsordning med løbende udbetalinger,«: »jf. dog stk. 8,«.

14. I § 41, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »som er oprettet efter lovens ikrafttræden,«: »jf. dog stk. 8,«.

15. I § 41, stk. 1, nr. 6, indsættes efter »inden det fyldte 60. år,«: »jf. dog stk. 8,«.

16. I § 41 indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis overførslen sker fra en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed, som er omfattet af § 15 B. For rateforsikringer og rateopsparinger i pensionsøjemed omfattet af § 15 B finder stk. 1, nr. 3, alene anvendelse, hvis der sker overførsel af en hel ordning omfattet af § 15 B til en nyoprettet ordning omfattet af § 15 B. Stk. 1, nr. 6, finder ikke anvendelse, hvis der sker overførsel til en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed, som er omfattet af § 15 B.«

§ 2

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 31. juli 2002, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 903 af 17. november 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 11 A og § 15 A« til: »§§ 11 A , 15 A og 15 B«.

§ 3

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 403 af 6. juni 2002 og senest ved lov nr. 963 af 2. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 B, stk. 1, nr. 4, ændres »8 og 9« til: »8, 9 og 15 B«.

2. I § 8 F, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 11 A,« til: »§§ 11 A og 15 B,«.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2004.

Givet på Amalienborg, den 5. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand