Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 45-14 om tabt arbejdsfortjeneste - ophør - afviklingsperiode

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Tabt arbejdsfortjeneste ophører ved barnets 18. år.

Retten til tabt arbejdsfortjeneste ophører, når barnet fylder 18 år.

Afviklingsperioden på 3 måneder, efter at betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet, gælder kun, hvis barnet fortsat er under 18 år.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 254 af 20. marts 2014 - § 42

Bekendtgørelse nr. 1548 af 16. december 2013 om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom - § 15

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om modtageren af tabt arbejdsfortjeneste har ret til en afviklingsperiode efter § 15, stk. 1, i bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, når kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ophører som følge af, at barnet fylder 18 år.

2. Reglerne

Lov om social service § 42 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

Det fremgår af § 15 i bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, at kommunalbestyrelsen skal udbetale hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage hjælpen er bortfaldet. Dette gælder dog ikke, når modtageren har truffet aftale med kommunalbestyrelsen om, at hjælpen ydes i en på forhånd fastsat periode, eller når afviklingsperioden efter modtagerens ønske fastsættes til en kortere periode.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om ophør af tabt arbejdstjeneste dagen før din datter fyldte 18 år (den 9. maj 2014).

Resultatet er

•Du har ikke ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter den 9. maj 2014.

Det betyder, at afgørelse af 25. september 2013 fra A Kommune stadig gælder.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at der ikke er ret til en afviklingsperiode, når ophør af tabt arbejdsfortjeneste sker som følge af, at barnet fylder 18 år.

Vi lægger vægt på, at kommunen har bevilget dig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste indtil dagen før, din datter fyldte 18 år.

Vi lægger også vægt på, at der ifølge servicelovens § 42 er ret til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Bestemmelsen giver ikke mulighed for at yde hjælp for tiden efter, at barnet er fyldt 18 år.

Retten til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste hører sammen med forsørgelsespligten og ophører således, dagen inden din datter fylder 18 år. Dette gælder, uanset om der kan siges at være indgået en aftale herom mellem kommunen og dig.

Dette gælder, uanset at det ikke fremgår udtrykkeligt af i § 15, stk. 1 i bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, at reglerne om afviklingsperiode ikke gælder, når den tabte arbejdsfortjeneste ophører, som følge af at barnet fylder 18 år, idet bekendtgørelsen skal fortolkes i overensstemmelse med loven.

Bemærkninger til klagen

Du har i din klage henvist til reglerne i servicelovens § 43 om supplerende ydelse ved ledighed og anført, at den tabte arbejdsfortjeneste kan forlænges, hvis modtageren ikke er berettiget til dagpenge.

Formålet med denne bestemmelse er at kompensere for det indtægtstab, som personer, der har haft et deltidsarbejde sammen med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, og som ikke er berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse, lider ved ophør med deltidsarbejdet. Bestemmelsen omhandler således ikke ledighed ved ophør med tabt arbejdsfortjeneste, og du har derfor ikke som følge heraf ret til kompensation for tabt arbejdsfortjeneste efter, at din datter er fyldt 18 år.

Du angiver også, at du ønsker vejledning og dialog med kommunen om, hvorvidt kommunen kan hjælpe jeres familie med overgangen fra barn til voksen.

Vi bemærker hertil, at kommunen skal rådgive og vejlede dig i forbindelse med, at du ophører med at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Ligeledes skal kommunen vejlede din datter om overgangen til voksenbestemmelserne. Vi forudsætter, at kommunen følger op herpå, hvis ikke det allerede er sket.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

•De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

•Kommunens afgørelse af 25. september 2013

•Klagen til Ankestyrelsen af 22. oktober 2013

•Kommunens genvurdering af 24. oktober 2013

Kommunen traf den 25. september 2013 afgørelse om, at mor fortsat er berettiget til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i 37 timer om ugen som følge af hendes datters funktionsnedsættelse. Kommunen angiver i afgørelse, at ydelsen ophører dagen inden, datteren fylder 18 år.

Mor klagede den 22. oktober 2013 over, at kommunen har angivet en stopdato for den tabte arbejdsfortjeneste. Hun henviser til, at hun ikke har aftalt med kommunen, at ydelsen skal stoppe dagen før datteren fylder 18 år.

Mor ønsker vejledning og dialog med kommunen om, hvorvidt kommunen kan hjælpe familien med overgangen fra barn til voksen. Mor mener, at den tabte arbejdsfortjeneste skal forlænges i 3 måneder, hvis ikke der forinden da, aftales en anden løsning, som hun er indforstået med. Hun henviser i den forbindelse til reglerne om afviklingsperiode. Endelig henviser hun til servicelovens § 43.

Kommunen anfører i genvurderingen, at der ikke kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste efter at datteren er fyldt 18 år, idet hun fra det tidspunkt overgår til voksenreglerne. Kommunen henviser også til, at formålet med reglerne om afviklingsperiode er at give modtageren en periode til at indrette sig på ophøret af tabt arbejdsfortjeneste. Dette formål er også tilgodeset i denne sag, da ophøret er varslet med 7½ måneder.

Endelig anfører kommunen, at reglerne i servicelovens § 43 finder anvendelse for personer, der er blevet ledige fra deres arbejde, og ikke når der er tale om ledighed som følge af ophør med tabt arbejdsfortjeneste.