Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

§ 1

I bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport, som ændret ved bekendtgørelse nr. 975 af 16. juli 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) Virksomhedskontrol: Den administrative kontrol med virksomheders overholdelse af køre- og hviletidsforordningen, kontrolapparatforordningen og AETR, der varetages af Rigspolitiet eller af en politikreds, jf. § 1, stk. 2, 2. pkt. Virksomhedskontrol kan foretages i myndighedens eller virksomhedens lokaler.«

2. I § 1, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Rigspolitiet kan bemyndige en eller flere politikredse til at varetage den administrative kontrol med virksomheders overholdelse af køre- og hviletidsforordningen, kontrolapparatforordningen og AETR.«

3. I § 1, stk. 3, ændres »Rigspolitichefen« til: »Rigspolitiet«.

4. § 1, stk. 4, affattes således:

»Afgørelser truffet af Rigspolitiet eller af en politikreds bemyndiget efter § 1, stk. 2, 2. pkt., som led i den administrative virksomhedskontrol kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

5. I § 8, stk. 1, ændres »Rigspolitichefen« til: »Rigspolitiet«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2014.

Stk. 2. Klager indgivet før bekendtgørelsens ikrafttræden behandles efter de hidtil gældende regler.

Justitsministeriet, den 9. juli 2014

Karen Hækkerup

/ Christian Hesthaven