Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om østersfiskeri i Limfjorden

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, § 10 d, stk. 1, § 10 h, § 30, § 32, stk. 1, § 34, stk. 1, § 36, stk. 1, § 37, stk. 1, § 38, stk. 2, § 112 b, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Område

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for østersfiskeri i Limfjorden, herunder optagning mv., landing samt transport.

Stk. 2. Det er kun tilladt at fiske, medbringe og lande østers i overensstemmelse med tilladelser udstedt af NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen kan i tilladelsen fastsætte særlige vilkår for udnyttelse af denne. Ved ændring af vilkårene, herunder de tilladte fangstmængder, udsteder NaturErhvervstyrelsen nye tilladelser.

Tilladelse

§ 2. NaturErhvervstyrelsen kan udstede tilladelse til østersfiskeri i Limfjorden til ejere af fartøjer, der i medfør af bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige tilladelser, disponerer over fartøjstilladelseandele (FTA-andele).

Stk. 2. Tilladelse i medfør af stk. 1 kan udelukkende udstedes til fartøjer med en længde, der ikke overstiger 12 m. Fartøjer med en længde overalt på over 12 m, som ved indplaceringen som FTA fartøj havde tilladelse til østersfiskeri, og som blev indplaceret på grundlag af denne tilladelse, kan dog bevare muligheden for at få udstedt tilladelse, så længe dette fartøj disponerer over den oprindelige FTA-andel.

Stk. 3. Tilladelsen skal opbevares om bord.

Brejlefiskeri

§ 3. NaturErhvervstyrelsen kan meddele tilladelse til, at ejere af fartøjer, der i medfør af den i § 2, stk. 1 nævnte bekendtgørelse, er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer, driver østersfiskeri med håndholdte redskaber (brejling).

Stk. 2. Fiskeri, der udøves i henhold til en tilladelse efter stk. 1, skal foregå med et redskab, der opfylder følgende betingelser:

1) Rammen for håndredskabet skal være af jern og være cirkelformet med en diameter på højst 40 cm.

2) Stangen, hvorpå jernrammen er fastgjort, må højst have en længde på 5m.

Stk. 3. Under fiskeri skal redskabet konstant være håndholdt, og fartøjet må ikke fremdrives med motorkraft.

Stk. 4. På fartøjer, der har tilladelse til østersfiskeri med håndholdte redskaber, må der ikke opbevares eller medbringes redskaber, der kan anvendes til skrabning af østers.

Stk. 5. Der kan ikke udstedes eller opretholdes tilladelse til østersfiskeri med håndholdte redskaber med et fartøj, hvis ejeren eller medejeren af det Mindre Aktive Østersfartøj samtidig er ejer eller medejer af et fartøj, der har tilladelse til østersfiskeri med skrabende redskaber.

§ 4. Fartøjsejere, der har tilladelse til fiskeri efter østers med håndholdte redskaber, jf. § 3, kan foretage fartøjsudskiftning, under betingelse af at det fartøj, der fremover skal fiskes med, har en længde overalt, der ikke overstiger 8 m.

Skrabefiskeri

§ 5. Fiskeri i henhold til tilladelse efter §§ 2 og 3 må kun udøves med redskaber, der opfylder følgende betingelser:

1) Lille østersskraber

a) Rammen må højst have en bredde på 1 m og en højde på højst 22 cm.

b) Rammen inklusiv hanefod må højst veje 11,5 kg, og posen må højst veje 12 kg. Redskabets vægt må i våd tilstand inklusiv ramme og pose højst være 24 kg.

c) Redskabets vægt må ikke øges.

2) CF-skraber

a) Rammen må højst have en bredde på 100 cm og en højde på højest 20 cm.

b) Redskabets vægt i våd tilstand inklusiv ramme og pose må højst være 35 kg.

c) Redskabets vægt må ikke øges.

Stk. 2. Der må højst anvendes 2 af de i stk. 1 nævnte redskaber pr. fartøj ad gangen.

Stk. 3. Ved fiskeri med det i stk. 1 nævnte redskab, må fartøjet på den pågældende fangstrejse ikke have andre redskaber om bord.

Udøvelse af fiskeriet

§ 6. Fiskeri efter og landing af østers er forbudt i Limfjorden fra den 15. maj til og med den 31. august.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter høring af Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, helt eller delvist, åbne eller lukke områder, for østersfiskeri af hensyn til østersyngel.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan, på baggrund af de miljømæssige forhold, helt eller delvist åbne eller lukke områder for østersfiskeri.

§ 7. Fiskeri efter østers er forbudt i alle produktionsområder i Limfjorden inden for en 3 meters dybdekurve (fastsat til midtlinjen mellem 4 m og 2 m dybdekurven), bortset fra områderne 17, 18, 19, 20 og 21, hvor forbuddet gælder inden for en 2 meters dybdekurve.

Stk. 2. Hvis den observerede dybdegrænse for ålegræs ændres i henhold til vandplanerne, vil NaturErhvervstyrelsen justere den tilladte dybdegrænse i de udstedte fiskeritilladelser, således at ålegræssets udbredelse ikke påvirkes.

Stk. 3. Fiskeri efter § 3 kan udøves inden for de i stk. 1 anførte dybdekurver, dog er fiskeri efter § 3 forbudt i produktionsområde 23 og 24.

§ 8. NaturErhvervstyrelsen kan meddele forbud mod fiskeri i ét, flere eller alle produktionsområder efter de samme regler, som gælder for blåmuslingefiskeri, jf. bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger.

Mindstemål og mængde

§ 9. Østers, der vejer mindre end 60 g, må ikke beholdes om bord, omlades, landes, opbevares, transporteres, sælges eller udbydes til salg, men skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand. Dog er det tilladt, at der i den enkelte landing og i det enkelte parti er op til 5 vægtprocent østers, som ikke opfylder denne vægtgrænse.

§ 10. Enhver landing og ethvert parti østers må højst indeholde en bifangst på 10 vægtprocent blåmuslinger, såfremt fartøjet er i besiddelse af FTA-andele af blåmuslinger.

Stk. 2. Alle sten og skaller samt dyr, herunder blåmuslinger, der ikke er lovlig bifangst i medfør af stk. 1, skal straks efter fangsten genudsættes.

Stk. 3. Enhver landing og ethvert parti blåmuslinger må højst indeholde en bifangst på 1 vægtprocent østers, der skal fiskes og landes samtidig med blåmuslingepartiet. Østers, som er fisket som bifangst i muslingefiskeri i perioden nævnt i § 6, skal genudsættes hurtigst muligt.

§ 11. Størrelsen af de tilladte fangstmængder og øvrige vilkår for fiskeriet for det enkelte fartøj i tilladelsesperioden fastlægges i tilladelserne. Herunder kan fastsættes vilkår for hvor mange fartøjer, der må fiske i de enkelte områder.

Stk. 2. Den samlede fangstmængde og områderne, hvori der kan fiskes østers, fastsættes under hensyn til østersressourcens bevaring og reproduktion samt hensyn til det omgivne miljø.

Stk. 3. På baggrund af den samlede fangstmængde for tilladelsesperioden fastsættes størrelsen af de tilladte fangstmængder for fartøjer, som disponerer over FTA-andele og for fartøjer, som er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer, jf. den i § 2, stk. 1 nævnte bekendtgørelse. Af den samlede tilladte mængde kan NaturErhvervstyrelsen ved starten af tilladelsesperioden afsætte en reserve.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan meddele regler om stop for fiskeri og ændring af vilkår for fiskeriets udøvelse i medfør af bilag 6 i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020.

§ 12. Østers skal landes samme dag, som de er fisket. Det er ikke tilladt at deponere fangede østers i vandsøjlen eller andre steder inden landing.

§ 13. Vilkår og bestemmelser vedrørende højst tilladt bifangst er overtrådt, hvis der ved en repræsentativ prøve udtaget efter reglerne i Kommissionens forordning nr. 954/87 af 1. april 1987 konstateres højere bifangst end tilladt.

Kontrol, straf og ikrafttræden m.m.

§ 14. Med bøde straffes den, der

1) overtræder eller forsøger at overtræde § 1, stk. 2, §§ 5 - 7, §§ 9, 10, § 11, stk. 2 – 3, og § 12,

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår fastsat i tilladelser efter §§ 2 - 3, § 4 eller

3) overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelser om ændrede regler og vilkår udstedt i henhold til § 11, stk. 4, og udsendt i overensstemmelse med bilag 6 i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. juli 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelsen nr. 671 af 20. juni 2014 om østersfiskeri i Limfjorden ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 8. juli 2014

Anders Munk Jensen

/ Pernille Birkenborg Jensen