Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. 2014

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, uddannelsesydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, befordringsgodtgørelse samt rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet.

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 9796 af 5. december 2013 om satser mv. 2014.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk

Satstabeller
         
Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 833 af 27. juni 2014)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Sygedagpenge
Højeste sygedagpengebeløb1)
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. uge
4.075
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. time
110,14
Ukendt arbejdstid, mand2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
189,49
Ukendt arbejdstid, kvinde2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
171,12
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
Minimumsydelse
 
§ 45, stk. 2
Kr. pr. uge
2.717
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
824
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
1.236
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
1.272
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
1.908
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
Lønsum, optagelse
 
§ 55, stk. 4
Kr. pr. år
7.131.250
Lønsum, udelukkelse
 
§ 55, stk. 4
Kr. pr. år
8.802.000
Præmiesats
 
§ 55, stk. 4
Pct. pr. år
0,79
1) Træder i kraft mandag den 6. januar 2014.
2) Jf. § 8 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge.
3) Satsen anvendes indtil den 1. april 2014. Satsen for perioden fra den 1. april 2014 til udgangen af marts 2015 er offentliggjort på www.ams.dk ved årsskiftet 2013/2014.
         

         
Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om orlov og dagpenge ved barsel
(LBK nr. 872 af 28. juni 2013)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn
       
Dagpenge efter barselloven4)
 
§ 26 og § 35
Kr. pr. uge
4.075
4) Træder i kraft mandag den 6. januar 2014.
       
         

         
Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension
(LBK nr. 1096 af 16. november 2005 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Delpensionens størrelse
Basisbeløb
 
§ 4, stk. 1
Kr. pr. år
173.758
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
 
§ 4, stk. 2
Kr. pr. år
4.696,16
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
18.780
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
117.408
Selvstændige, delpension
 
§ 1, stk. 6
Kr. pr. år
86.880
Mindsteudbetaling af delpension
 
§ 4 c, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Beregning af delpension
Selvstændige, mindste indtægt5)
 
§ 1, stk. 7
Kr. pr. år
57.919
Ukendt arbejdstid, mand6)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
189,49
Ukendt arbejdstid, kvinde6)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
171,12
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 4
Pct.
60
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 7
Pct.
45
Fradrag, pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 4
Kr. pr. år
14.687
Indbetaling til ATP
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten7)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,84
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen7)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,84
5) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 452 af 28. april 2010 om delpension.
6) Jf. § 1 i BEK nr. 452 af 28. april 2010 om delpension.
7) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1413 af 23. december 2012 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.
         
Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 871 af 6. juli 2007 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Fleksydelse
       
Fleksydelse
 
§ 17, stk. 2 og 3
Kr. pr. år
192.828
Mindsteudbetaling af fleksydelse
 
§ 25, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Fradrag i pensionsbeløb
 
§ 18, stk. 13
Kr. pr. år
14.700
Lempeligt fradrag
 
§ 20, stk. 3
Kr. pr. år
35.794
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed8)
 
§ 21
Kr. pr. år
73.822
Fleksydelsesbidrag9)
 
§ 8
Kr. pr. kvartal
1.426
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren
 
§ 14
Kr. pr. time
1,68
8) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
9) Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
         

         
Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Kontanthjælp
Fyldt 30 år, forsørger børn
 
§ 25, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
14.203
Fyldt 30 år, andre
 
§ 25, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
10.689
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 25, stk. 3, nr. 10
Kr. pr. måned
3.324
Under 25 år, udeboende
 
§ 25, stk. 3, nr. 9
Kr. pr. måned
6.889
25-29 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 3, nr. 8
Kr. pr. måned
3.324
25-29 år, udeboende
 
§ 25, stk. 3, nr. 7
Kr. pr. måned
6.889
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 25, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
13.575
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 25, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
9.498
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 25, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
6.889
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 25, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
10.689
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
 
§ 25, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
14.203
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 25, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
10.689
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 25, stk. 4
Kr. pr. måned
14.203
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp
Forsørger enlig – under 30 år
 
§ 25, stk. 9, nr. 1
Kr. pr. måned
628
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj.
 
§ 25, stk. 9, nr. 2
Kr. pr. måned
4.705
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj.
 
§ 25, stk. 9, nr. 3
Kr. pr. måned
7.314
Fyldt 25 år og udeboende
 
§ 25, stk. 9, nr. 4
Kr. pr. måned
3.800
Fyldt 25 år og hjemmeboende
 
§ 25, stk. 9, nr. 5
Kr. pr. måned
7.365
Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp 10)
 
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
656
Fyldt 30 år, andre
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
493
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
153
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
318
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
153
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
318
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
627
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
438
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
318
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
493
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
656
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
493
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
656
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp 10)
     
Forsørger enlig – under 30 år
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
29
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
217
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
338
Fyldt 25 år og udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
175
Fyldt 25 år og hjemmeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
340
Punktsanktioner – nedsættelse af kontanthjælp 10)
     
Fyldt 30 år, forsørger børn
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.968
Fyldt 30 år, andre
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.479
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
459
Under 25 år, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
954
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
459
25-29 år, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
954
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.881
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.314
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
954
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.479
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.968
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.479
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.968
Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp 10)
     
Forsørger enlig – under 30 år
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
87
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
651
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.014
Fyldt 25 år og udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
525
Fyldt 25 år og hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.020
Uddannelseshjælp
     
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 23, stk. 2, nr. 10
Kr. pr. måned
2.524
Under 25 år, udeboende
 
§ 23, stk. 2, nr. 9
Kr. pr. måned
5.857
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 23, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
2.524
25-29 år, udeboende
 
§ 23, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
5.857
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 23, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
11.712
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 23, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
8.196
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 23, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
5.857
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 23, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
10.689
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
 
§ 23, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
14.203
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 23, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
10.689
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 23, stk. 3
Kr. pr. måned
14.203
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp
     
Forsørger enlig – under 30 år
 
§ 24, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
2.491
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 24, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
6.007
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 24, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
8.347
Under 25 år, udeboende
 
§ 24, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
1.032
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 24, stk. 3, nr. 7
Kr. pr. måned
800
25-29 år, udeboende
 
§ 24, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
4.832
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 24, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
8.165
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp 10)
     
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
116
Under 25 år, udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
270
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
116
25-29 år, udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
270
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
541
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj.
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
378
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj.
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
270
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
493
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
656
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
493
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
656
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 10)
     
Forsørger enlig – under 30 år
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
115
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
277
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
385
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
37
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
48
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
377
25-29 år, udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
223
Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp 10)
     
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
348
Under 25 år, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
810
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
348
25-29 år, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
810
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.623
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.134
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
810
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.479
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.968
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.479
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.968
Punktsanktioner – nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 10)
     
Forsørger enlig – under 30 år
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
345
Forsørgere under 30 år, gift/bor med person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
831
Forsørgere under 30 år, gift/bor med andre end person på SU, uddhj. eller konthj.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.155
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
111
Under 25 år, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
144
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.131
25-29 år, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
669
Engangshjælp
     
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
 
§ 25 a, stk. 2
Kr. pr. måned
5.712
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
 
§ 25 a, stk. 3
Kr. pr. måned
2.839
Hjælp til visse persongrupper
     
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
 
§ 27, stk. 1
Kr. pr. måned
8.874
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
 
§ 27, stk. 2
Kr. pr. måned
2.873
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)
 
§ 12, stk. 3
Kr. pr. måned
11.712
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
     
Formue, enlige
 
§ 14, stk. 1
Kr. pr. år
10.000
Formue, ægtefæller og samlevende
 
§ 14, stk. 1
Kr. pr. år
20.000
Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, forsørgerpligt
 
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
14.203
Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, andre
 
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
10.689
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
 
Tekstanmærkning nr. 142 på finansloven for 2014
Kr. pr. time
25,00
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats
 
§ 31, stk. 2
Kr. pr. time
217,03
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 11)
     
Ikke-forsørgere
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
2.800
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.000
Forsørgere med et udeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.100
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
750
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
600
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
17.658
Fradrag for beløb til dækning af forskudsvis
       
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag
       
Samlede udbetalt beløb
 
§ 96 a, stk. 1
Kr. pr. måned
Mindst 14.203
10) Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 190 af 24. februar 2012 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 52 af 27. juni 2012 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp.
11) Jf. BEK nr. 147 af 27. februar 2012 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

 
Tabel 6. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Ressourceforløbsydelse
Fyldt 25 år, forsørger børn
 
§§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
14.203
Fyldt 25 år, andre
 
§§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
10.689
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
3.324
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
14.203
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)
 
§ 68, stk. 4
Kr. pr. uge
4.075
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. uge
3.625
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
14.203
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke- forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
10.689
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra
Lønindtægtsgrænse
 
§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9
Kr. pr. måned
13.446
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud
 
§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10
Kr. pr. time
15,50
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 11)
Ikke-forsørgere
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
2.800
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.000
Forsørgere med et udeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.100
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
750
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
600
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
17.658
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen
Fyldt 25 år, forsørger børn
 
§ 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 3
Kr. pr. dag
656
Fyldt 25 år, andre
 
§ 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 3
Kr. pr. dag
493
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 3
Kr. pr. dag
153
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. Tillæg
 
§ 69 a, stk. 3 og 69 b, stk. 3
Kr. pr. dag
656
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen
Fyldt 25 år, forsørger børn
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.644
Fyldt 25 år, andre
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.644
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.644
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
255
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed
     
Fyldt 25 år, forsørger børn
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
10.652
Fyldt 25 år, andre
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
8.017
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
2.493
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. Tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
13.372
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed
   
Fyldt 25 år, forsørger børn
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
7.102
Fyldt 25 år, andre
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
5.345
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
1.662
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. Tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
12.541
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75. pct
       
Fyldt 25 år, forsørger børn
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
492
Fyldt 25 år, andre
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
370
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
115
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. Tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
492
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct.
       
Fyldt 25 år, forsørger børn
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.233
Fyldt 25 år, andre
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.233
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
191
Under 25 år, hjemmeboende,bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
191
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50. pct
       
Fyldt 25 år, forsørger børn
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
328
Fyldt 25 år, andre
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
247
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
77
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. Tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
328
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct.
       
Fyldt 25 år, forsørger børn
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
822
Fyldt 25 år, andre
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
822
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
128
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
128
         
         
         
Tabel 7. Uddannelsesydelse, jf. lov om ændring af lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Lov nr. 790 af 28. juni 2013)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Særlig uddannelsesydelse
       
Uddannelsesydelse, forsørgere
 
§ 9, stk. 2
Kr. pr. måned
14.134
Uddannelsesydelse, ikke-forsørgere
 
§ 9, stk. 2
Kr. pr. måned
10.600
Arbejdsindtægter som trækkes fra ydelsen
 
§ 11, stk. 3
Kr. pr. time
15,50
Nedsættelse af særlig uddannelsesydelse
 
§ 15, stk. 2
Kr. pr. hændelse
1.644

Tabel 8. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Revalideringsydelse
Fyldt 30 år
 
§ 52, stk. 1
Kr. pr. måned
17.663
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet
 
§ 52, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
17.663
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn
 
§ 52, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
14.203
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt
 
§ 52, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
10.689
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre
§ 52, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
6.889
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre
 
§ 52, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
3.324
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge
§ 52, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
10.689
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg
§ 52, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
14.203
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg
§ 52, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
10.689
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg
§ 52, stk. 3
Kr. pr. måned
14.203
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig
overstiger højeste revalidering
§ 52, stk. 4
Kr. pr. måned
17.663
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt
overstiger følgende beløb
§ 58, stk. 1
Kr. pr. år
12.000
Ledighedsydelse
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
§ 74 a, stk. 2
Kr. pr. uge
3.625
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
Kr. pr. måned
15.708
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
 
Kr. pr. uge
3.278
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
§ 74 a, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
14.203
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
 
Kr. pr. uge
2.467
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
§ 74 a, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
10.689
Lønindtægtsgrænse
§ 74 d, stk. 3
Kr. pr. måned
13.446
Omregningssats
§ 74 d, stk. 5
Kr. pr. time
217,03
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen
     
Ledighedsydelse (89 pct.)
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
725
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
656
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
493
       
Tabel 9. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
14.203
Ydelsens mindstestørrelse, andre
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
10.689
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag12)
 
§ 80
Kr. pr. måned
90
Kommunens 2/3 bidrag
 
§ 80
Kr. pr. måned
180
12) Jf. BEK nr. 1413 af 23. december 2012 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Tabel 10. Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 415 af 24. april 2013 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Løntilskud
       
Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob
 
§ 63, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. time
26,15
Løntilskud, pensionister
 
§ 63, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. time
45,79
Løntilskud, privat arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. time
72,96
Løntilskud, privat arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. time
105,96
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. time
141,02
Maksimal timeløn13)
 
§ 55, stk. 2
Kr. pr. time
115,10
Løntilskud ved fleksjob
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
482.593
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
250,81
Ved 1/2 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
241.297
Ved 1/2 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
125,41
Ved 2/3 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
321.729
Ved 2/3 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
167,21
Fleksløntilskud
§ 70 f, stk. 1
Kr. pr. uge
3.995
Fleksløntilskud
 
Kr. pr. måned
17.312
Lønindtægtsgrænse
§ 70 f, stk. 2
Kr. pr. måned
13.446
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende
§ 70 g, stk. 5
Kr. pr. år
129.286
Jobrotationsydelse
Jobrotationsydelse til offentlig arbejdsgiver
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
176,20
Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver14)
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
198,34
Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse
Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse
 
§ 26 a, stk. 2 og § 73 b, stk. 2
Kr. pr. uge
3.724,00
Rådighedsbeløb
       
Rådighedsbeløb for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
 
Tekstanmærkning nr. 140 på finansloven for 2014
Kr. pr. år
11.970
Rådighedsbeløb for driftsudgifter ved aktivering af modtagere af revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse
 
Tekstanmærkning nr. 141 på finansloven for 2014
Kr. pr. år
11.429
13) Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. kap. 9 i BEK nr. 835 af 10. august 2012 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Satsen opdateres typisk i april og oktober måned og offentliggøres på star.dk
4) Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsordning, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014. Herefter svarer jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere til jobrotationsydelsen til offentlige arbejdsgivere.
 
Tabel 11. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Seniorjob
Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling
§ 15, stk. 1
Kr. pr. år
134.394
 
 
Tabel 12. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 415 24. april 2013 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Befordringsgodtgørelse mv.
     
Befordringsgodtgørelse, kilometersats15)
§ 82, stk. 1, og stk. 2
Kr. pr. km.
1,05
Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2, 3 og 11)
§ 83, stk. 1
Kr. pr. måned
1.000
15) Opdatering af satsen offentliggøres på skat.dk

Tabel 13. Rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet, jf. lov om integration af udlændinge i Danmark (LBK nr. 1115 af 23. september 2013 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Rådighedsbeløb
       
Rådighedsbeløb for udgifter til integrationsprogrammer
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
73.000
Rådighedsbeløb for udgifter til introduktionsforløb
§ 45, stk. 5
Kr. pr. år
50.000
Arbejdsmarkedsrettet dansk
     
Introdansk16)
 
Kr. pr. time
97,61
Resultattilskud
Ordinær beskæftigelse
 
§ 45, stk. 7, nr. 1
Kr. (engangsbeløb)
47.724
Studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse
 
§ 45, stk. 7, nr. 2
Kr. (engangsbeløb)
47.724
Bestået danskprøve
 
§ 45, stk. 7, nr. 3 og 4
Kr. (engangsbeløb)
35.794
16) Jf. § 22 i BEK nr. 799 af 29. juni 2011 om danskuddannelse til voksne udlændinge.
       

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 8. juli 2014

Kasper Kyed

/ Inge Bruhn Thomsen