Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 om kildeskat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 585 af 30. maj 2013, bekendtgørelse nr. 1089 af 28. august 2013 og bekendtgørelse nr. 1233 af 24. oktober 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 43, stk. 2, § 45, stk. 1, § 46, stk. 2, 3. og 4. pkt., § 48, stk. 3, 4, 6, 8 og 9, § 48 A, § 50, stk. 2, § 51, § 52, stk. 4 og 5, § 53, stk. 4, § 55 A, § 56, § 57, § 61, stk. 3, § 65, stk. 3 og 13, § 66, stk. 2, § 66 A, stk. 1, § 66 B, stk. 1, § 67, stk. 4, § 72, § 76, § 84, stk. 1 og 3, § 85, stk. 3, § 88, stk. 3, § 89 A, stk. 8, og § 114 i kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret ved lov nr. 459 af 12. juni 2009, lov nr. 433 af 16. maj 2012, lov nr. 926 af 18. september 2012 og lov nr. 1354 af 21. december 2012, i medfør af § 10, stk. 7, i lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige og i medfør af § 35, stk. 1, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, som ændret ved lov nr. 545 af 26. maj 2010 og lov nr. 649 af 12. juni 2013, fastsættes:«

2. I § 12, stk. 1, nr. 1, ændres »15.000 kr.« til: »25.000 kr.«

3. I § 12, stk. 1, nr. 2, ændres »5 pct. point« til: »10 procentpoint«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2014 og har virkning for forskudsopgørelsen fra og med indkomståret 2015.

Skatteministeriet, den 13. august 2014

Morten Østergaard

/ Camilla Christensen

Omtryksnote
  • 22-08-2014:
  • Bekendtgørelse nr. 923 af 13. august 2014 om ændring af bekendtgørelse om kildeskat er omtrykt den 22. august 2014 på grund af fejl i nummereringen i § 1, hvor »nr. 23« er rettet til »nr. 3«.