Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af SVU-bekendtgørelsen

§ 1

I SVU-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 917 af 3. juli 2013, som ændret ved bekendtgørelse nr. 103 af 29. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. februar 2013« til: »lovbekendtgørelse nr. 364 af 9. april 2014«.

2. § 15, stk. 1, nr. 5, ophæves.

Nr. 6 bliver herefter nr. 5.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2014.

Styrelsen for Videregående Uddannelser, den 7. august 2014

Nils Agerhus

/ Marianne Madsen