Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 51-14 om uddannelseshjælp - udmåling - gravid - forsørger

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En gift eller samboende kvinde, der er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge, har ret til at få udbetalt lovens høje beløb i uddannelseshjælp indtil fødslen i en situation, hvor hun i forvejen forsørger eget barn i hjemmet og også opfylder betingelserne for at få udbetalt uddannelseshjælp med et lavere beløb.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret ved ændringslove nr. 894 af 4. juli 2013 og nr. 1612 af 26. december 2013, § 23, stk. 2, nr. 2, 3 og 4.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare tvivl om størrelsen af det beløb, der skal udbetales i uddannelseshjælp til gifte eller samboende kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge, når de i forvejen forsørger eget barn i hjemmet.

2. Reglerne

Efter lov om aktiv socialpolitik § 23 modtager uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uddannelseshjælp. Beløbets størrelse afhænger af forskellige forhold.

Der udbetales således ét beløb efter § 23, stk. 2, nr. 2, til personer, der forsørger eget barn i hjemmet, ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud efter løb om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og er gift eller bor sammen med en person, der modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år. (Beløbet udgør pr. 1. januar 2014 8.196 kr. om måneden.)

Der udbetales et andet beløb efter § 23, stk. 2, nr. 3, til personer, der opfylder samme betingelser, men som er gift eller bor sammen med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år. (Beløbet udgør pr. 1. januar 2014 5.857 kr. om måneden.)

Der udbetales et tredje beløb efter § 23, stk. 2, nr. 4, til kvinder, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge. (Beløbet udgør pr. 1. januar 2014 10.689 kr. om måneden.)

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse i din sag om klage over A Kommunes afgørelse truffet den 28. november 2013.

Resultatet er:

• Du har ret til at få udbetalt uddannelseshjælp fra 1. januar 2014 med et månedligt beløb på 10.689 kr.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Kommunen vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at du pr. 1. januar 2014 opfyldte betingelserne for at få udbetalt den høje sats på 10.689 kr. om måneden, idet du var gravid og havde passeret 12. svangerskabsuge.

Vi har lagt til grund, at du opfylder betingelserne for at få uddannelseshjælp. Du er under 30 år, og kommunen har visiteret dig som uddannelsesparat.

Vi har lagt vægt på, at du efter lovens ord har ret til den høje sats.

Vi har også lagt vægt på, at der ikke er andre faktorer, der taler imod.

Vi har herunder lagt vægt på, at det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen om ydelsen til unge gravide, der har passeret 12. svangerskabsuge, at de skal have udbetalt et beløb, der svarer til kontanthjælpssatsen for over 30-årige ikke-forsørgere. Det fremgår ikke, at ydelsen alene skulle udbetales til førstegangsfødende.

Det forhold, at du allerede forsørgede et barn i hjemmet, og at du er gift med en person, der ikke modtager SU, uddannelseshjælp eller kontanthjælp for personer under 30 år, kan ikke ændre herpå.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger der forelå, da kommunen traf afgørelse i sagen

• Kommunens afgørelse af 18. november 2013

• Klagen af 17. december 2013 til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

• Kommunens genvurdering af 22. januar 2014.