Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Betingelser for tilsagn om tilskud
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud
Kapitel 7 Ændring af projekt og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Underretningspligt
Kapitel 10 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 11 Force majeure
Kapitel 12 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

I medfør af § 3, § 5, § 7, stk. 4, og § 11, stk. 4, i lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) og i medfør af tekstanmærkning nr. 163 ad § 24.26.30 på finansloven 2014 fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er gennem tilskud til investeringer at understøtte implementeringen af den fælles fiskeripolitik ved at sikre sporbarhed for fiskevarer og akvakulturprodukter på alle trin i produktion, forarbejdning og distribution fra fangst eller høst til detailsalg i overensstemmelse med artikel 58 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006.

§ 2. NaturErhvervstyrelsen kan inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer give tilsagn om tilskud til indkøb og installation af sporbarhedssystemer.

§ 3. Tilsagn om tilskud kan gives til samlecentraler, auktionshuse, ejere af fiskefartøjer, producentorganisationer, forarbejdningsvirksomheder og detailvirksomheder.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan efter en konkret vurdering give tilsagn om tilskud til andre virksomheder end dem nævnt i stk. 1.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Samlecentraler: Virksomheder, hvor den landede fisk klargøres til første salg.

2) Detailvirksomhed: Virksomheder, der sælger fisken direkte til forbrugeren.

Kapitel 3

Administration

Kontrol

§ 5. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske kontrol og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der modtager tilskud.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med fiskeriudviklingslovens § 12.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning kan indsendes fra den 15. august 2014 og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 15. september 2014.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud skal indsendes på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til at iværksætte projektet.

Afgørelse og udvælgelse

§ 7. NaturErhvervstyrelsen kan give afslag eller delvist afslag på ansøgninger, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at

1) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst,

2) ansøgningen ikke kan antages i medfør af artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011,

3) effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med tilskudsordningen,

4) effekten af det ansøgte projekt ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter, eller

5) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige.

§ 8. NaturErhvervstyrelsen udvælger ansøgningerne til tilsagn om tilskud efter nærmere fastsatte kriterier.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen offentliggør udvælgelseskriterierne på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og i vejledningen til tilskudsordningen senest den 15. august 2014.

Kapitel 4

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 9. Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et projekt, at

1) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om første udbetaling,

2) ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

3) projektet afsluttes senest den dato, der er anført i tilsagnet,

4) projektet ikke sælges, ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for programområdet, i fem år fra slutudbetaling,

5) tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning, opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og slutrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen,

6) tilsagnshaver, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumenter, som dokumenterer, at EU’s udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelige i mindst fem år fra slutudbetaling, og

7) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder krav om skiltning.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at opbevare udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag i overensstemmelse med artikel 140 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 10. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte

1) udgifter til indkøb og installation af scannere, stregkodelæsere og -printere, vejeudstyr, standard software og opdatering af eksisterende software, RFID-tags og -læsere, elektroniske chips eller lignende til tags, fiskekasser mv.,

2) honorar til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af projektet, og

3) teknisk assistance til indkøbt software i op til to år efter installationen.

Stk. 2. Investeringer nævnt i stk. 1, nr. 1, skal være udviklet på basis af internationalt anerkendte standarder i overensstemmelse med artikel 67, stk. 8, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik.

Stk. 3. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter, end dem nævnt i stk. 1, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

§ 11. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) løn, der ikke er honorarer nævnt i § 10, stk. 1, nr. 2, og projektledelse,

2) rejseomkostninger og udgifter forbundet med overnatning og forplejning,

3) forskning og udvikling,

4) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,

5) udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed,

6) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

7) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel,

8) moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

9) finansierings- og pengeinstitutomkostninger,

10) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006,

11) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

12) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet,

13) simple genanskaffelser og

14) almindelige driftsudgifter.

Kapitel 6

Beregning af tilskud

§ 12. NaturErhvervstyrelsen kan give tilskud på op til 80 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Stk. 2. Hvis de afsatte bevillingsmæssige rammer ikke er tilstrækkelige til at give tilsagn om tilskud til alle tilskudsberettigede ansøgninger, nedsætter NaturErhvervstyrelsen den i stk. 1 nævnte tilskudsprocent.

Kapitel 7

Ændring af projekt og overdragelse af tilsagn

§ 13. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen, på betingelse af at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

§ 14. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 3 kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 15. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes på et særligt skema og vedlægges alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling og slutrapport. Skema til udbetalingsanmodning og slutrapport findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

§ 16. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet.

§ 17. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Underretningspligt

§ 18. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, uden ugrundet ophold skriftligt give NaturErhvervstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn eller tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud efter Kapitel 10.

Kapitel 10

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 19. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter fiskeriudviklingslovens § 11, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 18,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, eller

5) betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt.

§ 20. Uanset § 19 kan NaturErhvervstyrelsen opretholde tilsagnet eller foretage en proportional nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at følgende ikke er overholdt:

1) Betingelsen i § 9, stk. 1, nr. 4.

2) Betingelsen i § 9, stk. 1, nr. 6.

3) Betingelser fastsat efter § 9, stk. 2.

4) § 19, nr. 1.

5) § 19, nr. 3.

6) EU's udbudsregler eller reglerne i tilbudsloven.

7) Tilsagnshaver, efter modtagelsen af tilsagn om tilskud og inden fem år efter udbetaling, overtræder artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011.

§ 21. Ved manglende overholdelse af betingelserne nævnt i § 20 vil tilskuddet blive nedsat forholdsmæssigt ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen og det eventuelle tab for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Stk. 2. Ved manglende overholdelse af § 20, nr. 7, vil tilskuddet desuden blive nedsat forholdsmæssigt ud fra en vurdering af varighed og hyppighed af overtrædelsen og betydningen af tilskuddet for tilsagnshavers økonomiske aktivitet.

Kapitel 11

Force majeure

§ 22. NaturErhvervstyrelsen kan anerkende tilfælde af force majeure og andre ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer tilsagnshaver i at gennemføre projektet, og dermed ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles NaturErhvervstyrelsen skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Stk. 3. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer tilsagnshaver i at opfylde sine forpligtelser, og at tilsagnshaver ikke ved en forholdsmæssig indsats kunne have sikret sig herimod.

Kapitel 12

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft 12. august 2014.

NaturErhvervstyrelsen, den 5. august 2014

Jette Petersen

/ Aksel Nielsen