Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
31977L0388
 
32003L0092
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af momsloven 1)  og toldloven

(Leveringssteder for gas og elektricitet og tilpasninger til 6. momsdirektiv )

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, 1. pkt., udgår »afgiftspligtige«.

2. I § 14 indsættes som nr. 5 og 6:

»5) Når gas leveret gennem distributionssystemet for naturgas eller elektricitet leveres til en afgiftspligtig forhandler, som her i landet har etableret sin virksomhed eller har et fast forretningssted, hvortil gassen eller elektriciteten leveres, eller i mangel heraf har sin faste adresse eller sædvanligvis er bosat her.

6) Når en leverance af gas leveret gennem distributionssystemet for naturgas eller elektricitet ikke er omfattet af nr. 5 og leveres til en aftager, der rent faktisk forbruger gassen eller elektriciteten her i landet. Hvis al gassen eller elektriciteten omhandlet i 1. pkt. eller en del heraf ikke forbruges af aftageren, skønnes disse ikkeforbrugte varer tillige at være anvendt og forbrugt her i landet, når aftageren her i landet har etableret sin virksomhed eller har et fast forretningssted, hvortil gassen eller elektriciteten er leveret, eller i mangel heraf har sin faste adresse eller sædvanligvis er bosat her.«

3. I § 15, stk. 2, ændres i 1. pkt. »1-11« til: »1-12«, i 2. pkt. ændres »1-10« til: »1-10 og 12«, og som nr. 12 indsættes:

»12) Adgang til samt transport eller transmission gennem distributionssystemer for naturgas og transmissionssystemer for elektricitet og andre direkte forbundne tjenester.«

4. I § 15, stk. 3, ændres i nr. 1 »1-10« til: »1-10 og 12«.

5. I § 15, stk. 4, ændres i nr. 1 »1-10« til: »1-10 og 12«, i nr. 2 »1-11« til: »1-12«, i nr. 3 »1-10« til: »1-10 og 12« og i nr. 4 »1-10« til: »1-10 og 12«.

6. I § 24, 2. pkt., udgår »efter leveringen, men«.

7. I § 25, 3. pkt., udgår »efter leveringen, men«.

8. I § 27, stk. 1, indsættes efter »vederlaget,«: »herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris,«, og »heri« ændres til: »men«.

9. I § 34, stk. 1, nr. 16, udgår »til provianteringsvirksomheder samt«.

10. I § 36, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) når der er tale om indførsel af gas gennem distributionssystemet for naturgas eller af elektricitet.«

11. I § 46, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) aftageren er en registreret virksomhed, der modtager gas leveret gennem distributionssystemet for naturgas eller elektricitet fra en virksomhed, der er etableret i udlandet.«

12. § 47, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at personer med momsregistreringspligtige aktiviteter kan registreres under et med personer med ikkeregistreringspligtige aktiviteter og personer uden økonomiske aktiviteter.«

13. I § 47, stk. 4, 3. pkt ., udgår to steder »afgiftspligtige«.

14. I § 81, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 57, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 57, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, 2. og 3. pkt.«

§ 2

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1238 af 20. december 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 962 af 2. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 18, stk. 1, 2. pkt., ændres »uberigtigede varer« til: »varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter,«.

2. I § 56, stk. 1, ændres to steder »afgifter« til: »punktafgifter«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 2-5 samt 10 og 11, træder først i kraft den 1. januar 2005.

Givet på Amalienborg, den 19. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2003/92/EF om ændring af direktiv 77/388/EØF (6. momsdirektiv), for så vidt angår reglerne vedrørende leveringssteder for gas og elektricitet.