Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af skattestyrelsesloven og dødsboskatteloven

(Bindende ligningssvar for selskaber og hovedaktionærer m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 805 af 24. september 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 12 A, stk. 1, affattes således:

»Told- og skatteforvaltningen foretager skatteansættelser af indkomst og ansættelse af underskud og tab, der kun kan modregnes i skattepligtig indkomst fra kilder af samme art, som underskuddet eller tabet vedrører, for juridiske personer bortset fra dødsboer. Told- og skatteforvaltningen behandler desuden anmodning om bindende ligningssvar efter kapitel 2 B, i det omfang kompetencen ikke er henlagt til de kommunale skattemyndigheder efter stk. 2. § 3, stk. 4 og 5, og § 21, stk. 3, 1.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse, bortset fra på bindende ligningssvar. Afgørelser i 1. instans efter 1. og 2. pkt. påklages til Landsskatteretten, medmindre andet er bestemt efter § 5.«

2. I § 16 C, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »Endvidere udnævner skatteministeren«: »et vurderingsankenævn for Bornholms Kommune og«.

3. I § 16 C, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »for så vidt angår vurderingsankenævnet«: »for Bornholms Kommune og vurderingsankenævnet«.

4. § 20 E affattes således:

»§ 20 E. Enhver kan hos den kommunale skattemyndighed få et bindende ligningssvar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når den kommunale skattemyndighed har kompetence til at afgøre spørgsmålet efter § 2, nr. 1-5, eller kommunen er skatteansættende myndighed i henhold til en aftale omfattet af § 12 A, stk. 2.

Stk. 2. Hvor told- og skatteforvaltningen efter § 12 A, stk. 1, foretager skatteansættelsen af indkomst for juridiske personer, kan disse hos den skatteansættende myndighed få et bindende ligningssvar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition.

Stk. 3. Inden den skatteansættende myndighed afgiver bindende ligningssvar vedrørende en kontrolleret transaktion omfattet af skattekontrollovens § 3 B, skal den indhente en godkendelse fra den centrale told- og skatteforvaltning.«

5. I § 20 F, stk. 1, 1. pkt., § 20 F, stk. 3, 1. pkt., og § 20 G, stk. 1, ændres »kommunale skattemyndighed« til: »skatteansættende myndighed«.

6. § 20 F, stk. 1, 4. pkt., affattes således:

»Såfremt der bliver anmodet om bindende ligningssvar om en gennemført disposition, der er omfattet af enten § 20 H, stk. 2 eller stk. 3, skal anmodning om et bindende ligningssvar indgives senest 1 måned efter udløbet af det tidligste indkomstår.«

7. I § 20 F, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»Hvis der er flere parter, der i forbindelse med den samme disposition anmoder om bindende ligningssvar, skal hver af parterne indgive anmodningen til vedkommendes skatteansættende myndighed samt betale det i 1. pkt. nævnte gebyr.«

8. § 20 H, stk. 1 og 2, affattes således:

»Et bindende ligningssvar efter § 20 E er bindende for skattemyndighederne i forhold til spørgeren ved behandlingen af det beskrevne forhold i 5 indkomstår. Den skatteansættende myndighed kan dog efter en konkret vurdering i forbindelse med afgivelse af et bindende ligningssvar begrænse den bindende virkning til en kortere periode end 5 indkomstår.

Stk. 2. Såfremt spørgsmålet angår opgørelsen af afståelsessum og fordelingen heraf efter afskrivningslovens § 45, stk. 1 og 2, eller ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 4 og 5, mellem parter, der efter § 20 E kan få et bindende ligningssvar, skal samtlige parter i købsaftalen anmode om bindende ligningssvar. Er den skatteansættende myndighed for sælger og køber ikke den samme, behandler den skatteansættende myndighed for sælger anmodningen med direkte bindende virkning for samtlige parter i købsaftalen, jf. dog stk. 3. Er der mere end én sælger, og har disse ikke samme skatteansættende myndighed, eller er sælger ikke skattepligtig her til landet, bestemmer skatteministeren, hvilken skatteansættende myndighed der behandler anmodningen. Den skatteansættende myndighed for sælger kan ikke træffe afgørelse uden forudgående høring af den eller de skatteansættende myndigheder, der i øvrigt foretager skatteansættelsen af sælger eller køber. Meddelelsen om det bindende ligningssvar skal sendes til samtlige parter i købsaftalen. Et bindende ligningssvar kan, hvis det er et selskabs skatteansættende myndighed, der har behandlet anmodningen, påklages til Landsskatteretten. Hvis det er en kommunal skattemyndighed, der har afgivet det bindende ligningssvar til en fysisk person, skal klagen over svaret dog rettes til den pågældende kommunes skatteankenævn. Skatteankenævnet eller Landsskatterettens afgørelse binder samtlige parter i købsaftalen. Tilsvarende gælder, hvis et skatteankenævns afgørelse påklages til Landsskatteretten. Såfremt en eller flere parter i købsaftalen ikke lægger det bindende ligningssvar til grund ved selvangivelsen, bortfalder den bindende virkning i forhold til alle parter i købsaftalen.«

9. I § 20 H indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Såfremt spørgsmålet angår den skattemæssige virkning af en kontrolleret transaktion eller en transaktion mellem en hovedaktionær og et selskab, skal alle parter i transaktionen anmode om bindende ligningssvar. Ved afgørelsen af, om der er tale om en kontrolleret transaktion, finder ligningslovens § 2 anvendelse. Ved afgørelsen af, om der er tale om en hovedaktionær, finder aktieavancebeskatningslovens § 11, stk. 2 og 3, anvendelse. Hvis spørgsmålet angår den skattemæssige virkning af en transaktion mellem en hovedaktionær og et selskab, vil den skatteansættende myndighed for selskabet uanset stk. 2 behandle anmodningen med direkte virkning for alle parter. Tilsvarende gælder, hvis der er mere end én hovedaktionær. Hvis en person er hovedaktionær i mere end et selskab, og disse ikke har samme skatteansættende myndighed, eller juridiske personer, der foretager en kontrolleret transaktion, ikke har den samme skatteansættende myndighed, eller en juridisk person ikke er skattepligtig her til landet, bestemmer skatteministeren, hvilken skatteansættende myndighed der behandler anmodningen. Den skatteansættende myndighed kan ikke træffe afgørelse uden forudgående høring af den eller de skatteansættende myndigheder, der i øvrigt foretager skatteansættelsen af hovedaktionærer eller øvrige juridiske personer. Meddelelsen om det bindende ligningssvar skal sendes til samtlige parter i transaktionen. Et bindende ligningssvar kan påklages til Landsskatteretten. Landsskatterettens afgørelse binder samtlige parter. Såfremt en eller flere parter ikke lægger det bindende ligningssvar til grund ved selvangivelsen, bortfalder den bindende virkning i forhold til alle parter.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

10. I § 20 H indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Hvis en skattepligtig har fået et bindende ligningssvar og efterfølgende får en bindende forhåndsbesked vedrørende det samme spørgsmål, bortfalder det bindende ligningssvar med fremadrettet virkning.«

11. I § 22 A, stk. 3, ændres »§ 34, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 34, stk. 2«.

12. I § 23, stk. 1, ændres »9) Spørgsmål om bindende ligningssvar efter § 20 E, jf. § 5.« til: »10) Spørgsmål om bindende ligningssvar efter § 20 E, jf. § 5.«

13. § 40 ophæves.

§ 2

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 22. september 2003, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, foretages følgende ændring:

1. To steder i § 87, stk. 2, ændres »§ 35, stk. 1, nr. 6« til: »§ 35, stk. 1, nr. 5«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Givet på Amalienborg, den 19. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand