Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Annullering af egne aktier)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 7, 1. pkt., ændres »§ 13, stk. 1, nr. 2 og 3« til: »§ 13, stk. 1, nr. 2-4«.

§ 2

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 821 af 30. september 2003, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1215 af 27. december 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 2, indsættes som 2. pkt. :

»Ligningslovens § 16 A, stk. 12, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 3

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 232 af 2. april 2003 og senest ved lov nr. 289 af 27. april 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 16 A indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. Ved et selskabs annullering af egne aktier fordeles anskaffelsessummen for hele selskabets beholdning af egne aktier forholdsmæssigt mellem de annullerede aktier og de aktier, som selskabet beholder. Den del af anskaffelsessummen, der henføres til de annullerede aktier, kan ikke anvendes ved opgørelse af fortjeneste og tab, når selskabet efterfølgende afstår egne aktier. Anvender selskabet lagerprincippet, jf. aktieavancebeskatningslovens § 3, stk. 4, udgår de annullerede aktiers kursværdi ved indkomstårets begyndelse af kursværdien af selskabets beholdning af de pågældende aktier ved indkomstårets begyndelse. Annulleres aktier, som er erhvervet i indkomstårets løb, fordeles anskaffelsessummen for hele selskabets beholdning af egne aktier erhvervet i indkomstårets løb forholdsmæssigt mellem de annullerede aktier og de aktier, som selskabet beholder. Annullering af egne aktier anses for at ske forholdsmæssigt mellem aktier ejet ved indkomstårets begyndelse og aktier erhvervet i indkomståret.«

§ 4

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 31. juli 2002, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 190 af 24. marts 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 13 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved et selskabs annullering af egne aktier udgår de annullerede aktiers kursværdi ved indkomstårets begyndelse af kursværdien af selskabets beholdning af de pågældende aktier ved indkomstårets begyndelse. Annulleres aktier, som er erhvervet i indkomstårets løb, fordeles anskaffelsessummen for hele selskabets beholdning af egne aktier erhvervet i indkomstårets løb forholdsmæssigt mellem de annullerede aktier og de aktier, som selskabet beholder. Annullering af egne aktier anses for at ske forholdsmæssigt mellem aktier ejet ved indkomstårets begyndelse og aktier erhvervet i indkomståret.«

§ 5

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004, som ændret ved § 10 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 13, stk. 13, indsættes som 3. pkt. :

»Ligningslovens § 16 A, stk. 12, 3.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1 har virkning for udbytte af egne aktier, der vedtages eller besluttes udloddet den 28. april 2004 eller senere.

Stk. 3. §§ 2-5 har virkning for egne aktier, der annulleres den 24. februar 2004 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 19. maj 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand