Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til skilte for indhegninger, hvor der er adgang forbudt for uvedkommende
Bilag 2 Krav til skilte for indhegninger, hvor offentligheden har adgang
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hold af svin på friland

I medfør af § 30, § 33, § 53, stk. 1, og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes:

Anvendelse og definition

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på alle arter af svin (familien Suidae), der holdes i indhegning på friland.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke svin i zoologiske anlæg, der er godkendt i medfør af bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v., eller svin, der holdes eller fremvises i cirkus, jf. bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v.

§ 2. Ved kælegrise forstås svin, som holdes som hobbydyr, og hvor der gives mulighed for at dyrene færdes udenfor indhegningen.

Indhegning og adgang

§ 3. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal sikre, at en indhegning, hvori svin holdes på friland, skal bestå af:

1) et indre hegn og et ydre hegn, der er placeret i en indbyrdes afstand af mindst 5 meter,

2) et ydre hegn, hvor der direkte på hegnet er påført mindst tre strømførende tråde med alarm, der udløses, hvis spændingen falder i de strømførende tråde, som er permanent aktiveret, eller

3) et hegn godkendt af Fødevarestyrelsen efter ansøgning, hvor sikringsniveauet svarer til det i nr. 1 eller 2 anførte. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.

Stk. 2. Indhegningen, jf. stk. 1, skal holdes i forsvarlig stand og sikre, at svinene ikke kan undslippe.

Stk. 3. Ved hold af vildsvin skal indhegningen, jf. stk. 1, mindst have en højde på 1,5 meter.

Stk. 4. Indhegningen, jf. stk. 1, skal løbende undersøges for skader og huller.

Stk. 5. Låger og andre adgangsveje til indhegningen, skal holdes forsvarligt lukkede, så uvedkommende ikke kan få adgang.

§ 4. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal sikre, at uvedkommende ikke færdes inden for indhegningen, jf. dog § 5.

Stk. 2. Der skal være opsat skilte på indhegningen, som opfylder de i bilag 1 nævnte krav.

Stk. 3. Skiltene, jf. stk. 1, skal være opsat på en sådan måde, at offentligheden bliver opmærksom på disse samt ved alle indgange til indhegningen.

Stk. 4. Skiltene skal til enhver tid opfylde kravene i stk. 3, samt bilag 1.

§ 5. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland kan på trods af § 4, stk. 1, tillade offentligheden adgang til at færdes inden for indhegningen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) der skal være etableret færiste og klaplåger ved alle indgange gennem indhegningen, som sikrer, at svinene ikke kan undslippe, jf. dog stk. 2,

2) der må ikke være opstillet borde, affaldsspande eller lignende indenfor indhegningen, og

3) der må ikke være etableret parkeringspladser, lejrpladser eller lignende indenfor indhegningen, jf. dog § 8.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning godkende en anden sikkerhedsanordning end den i stk. 1, nr. 1 nævnte, såfremt den på tilsvarende måde sikrer, at svinene ikke undslipper.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan efter en konkret risikovurdering ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i Danmark eller i omkringliggende lande forbyde offentlig adgang til indhegninger, der ellers opfylder betingelserne i stk. 1 eller er godkendt efter stk. 2.

Stk. 4. Der skal være opsat skilte på det ydre hegn, som opfylder de i bilag 2 nævnte krav.

Stk. 5. Skiltene, jf. stk. 4, skal være opsat på en sådan måde, at offentligheden bliver opmærksom på disse samt ved alle indgange til indhegningen.

Stk. 6. Skiltene skal til enhver tid opfylde kravene i stk. 4, samt kravene i bilag 2.

Fodring

§ 6. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal sikre, at svinene ikke fodres af uvedkommende.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal tilrettelægge fodringen af svinene sådan, at risikoen for, at vilde fugle kommer i kontakt med foderet begrænses mest muligt.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder dog ikke fodring med ensilage og frisk grønt, eksempelvis rodfrugter.

Fund af harer eller kaniner

§ 7. Ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland skal ved fund af en eller flere døde harer eller kaniner på ejendommen, eller hvis der på ejendommen nedlægges en eller flere harer eller kaniner med sygelige forandringer i kønsorganerne, indsende disse til undersøgelse for brucellose på DTU Veterinærinstituttet.

Bygninger indenfor indhegningen

§ 8. Såfremt der forefindes bygninger indenfor indhegningen, hvor der holdes vildsvin, skal ejeren eller brugeren af en besætning med svin på friland sikre, at bygningerne er særskilt frahegnet med et hegn med en højde på mindst 1,5 meter.

Stk. 2. Skraldespande tilhørende ejendommene skal være sikret, så svinene ikke har adgang eller mulighed for at komme i kontakt med disse.

Kælegrise

§ 9. Ejeren af kælegrise skal sikre, at kælegrise kun færdes udenfor boligen eller indhegningen, jf. § 3, i snor.

Dispensation

§ 10. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra § 5, stk. 1, såfremt Fødevarestyrelsen på baggrund af en konkret vurdering finder det forsvarligt.

Overgangsbestemmelser

§ 11. Hegn etableret før den 15. august 2014 skal inden 6 måneder opfylde kravene i denne bekendtgørelse.

Udgifter og straf

§ 12. Udgifter til laboratorieundersøgelser af harer eller kaniner, jf. § 9, afholdes af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Alle andre udgifter, som afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 13. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1, nr. 1-2, og stk. 2-5, § 4, § 5, stk. 1, og stk. 4-6, § 6, stk. 1-2, eller §§ 7-9.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 642 af 25. juni 2008 om hold af svin på friland.

Fødevarestyrelsen, den 12. august 2014

Per Henriksen

/ Marianne Marer


Bilag 1

Krav til skilte for indhegninger, hvor der er adgang forbudt for uvedkommende

Runde skilte skal være minimum 25 cm i diameter.

Firkantede skilte skal være minimum L25 x B25 cm.

Skiltene skal:

1) være fremstillet af et materiale, så de kan modstå vind og vejr,

2) indeholde teksten “Adgang forbudt” samt “Fodring forbudt” på minimum dansk, engelsk og tysk, og

3) indeholde et billede, der indikerer, at fodring er forbudt.


Bilag 2

Krav til skilte for indhegninger, hvor offentligheden har adgang

Runde skilte skal være minimum 25 cm i diameter.

Firkantede skilte skal være minimum L25 x B25 cm.

Skiltene skal:

1) være fremstillet af et materiale, så de kan modstå vind og vejr, og

2) indeholde et billede, der indikerer, at fodring er forbudt samt teksten “Fodring forbudt” på minimum dansk, engelsk og tysk.