Den fulde tekst

Lov om ændring af
pensionsbeskatningsloven og andre skattelove

(Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter,
gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 30. september 2003, som ændret ved § 3 i lov nr. 190 af 24. marts 2004 og § 1 i lov nr. 317 af 5. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 4, litra e, affattes således:

»e) børnepension, hvis udbetalinger kan tilfalde afdødes efterlevende børn eller stedbørn eller børn af personer, der opfylder litra d, dog længst til de pågældendes fyldte 24. år eller til den følgende policedag (årsdag for policens oprettelse).«

2. § 3, stk. 2, ophæves.

3. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Det er dog en betingelse, at der ikke i policen er indsat andre begunstigede end enten forsikredes »nærmeste pårørende« i forsikringsaftalelovens forstand, jf. denne lovs § 105, stk. 5, eller forsikredes ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, forsikredes livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med forsikrede ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger.«

4. I § 5 A indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP udgør 65.600 kr. Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20.«

5. I § 8, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf. dog«: »stk. 3 og«.

6. I § 8, stk. 1, nr. 3, 4. pkt., ændres »70. år« til: »75. år«.

7. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3 . For forsikringer, der er tilknyttet investeringsfonde, jf. lov om finansiel virksomhed, bilag 8, III, finder § 11 A, stk. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

8. I § 11 A, stk. 1, nr. 1, § 12, stk. 1, nr. 1, 1. pkt., og § 13, stk. 1, 1. og 2. pkt., ændres »et udenlandsk kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber« til: »et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve virksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område,«.

9. § 11 A, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6. Der kan ikke træffes bestemmelse om udbetaling efter kontohaverens død til andre end kontohaverens »nærmeste pårørende«, jf. § 5, stk. 5, i lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, eller kontohaverens ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, kontohaverens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med kontohaveren ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger.«

10. § 12, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4. Der kan ikke træffes bestemmelse om udbetaling efter kontohaverens død til andre end kontohaverens »nærmeste pårørende«, jf. § 5, stk. 5, i lov om visse civilretlige forhold m.v. ved pensionsopsparing i pengeinstitutter, eller kontohaverens ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, kontohaverens livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger eller en navngiven person, der har fælles bopæl med kontohaveren ved indsættelsen, eller dennes livsarvinger.«

11. I § 14 A, 3. pkt., ændres »§§ 22, 1. pkt., 32, stk. 1, 36-40« til: »§ 32, stk. 1, og §§ 36-40«.

12. I § 17, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nye numre:

»3. at alderspension for tiden indtil fratrædelsestidspunktet skal tilfalde arbejdsgiveren,

4. at invalidepension skal tilfalde arbejdsgiveren for den tid, hvori arbejdstageren modtager sin hidtidige gage,

5. at ægtefælle- og samleverpension og børnepension, der kommer til udbetaling i den tid, hvori der efter dødsfald udbetales fra arbejdsgiver til de pågældende efterladte, skal tilfalde arbejdsgiveren, eller«.

Nr. 3 bliver herefter nr. 6.

13. I § 18, stk. 2, indsættes som 5. pkt.:

»Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling til ejeren efter det fyldte 60. år, er der ikke fradragsret for bidrag m.v. til sådanne ordninger, som indbetales i de indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget.«

14. I § 18, stk. 4, indsættes efter 1. pkt.:

»Der skal dog ikke ske fordeling af fradraget efter 1. pkt., hvis der i det indkomstår, der følger umiddelbart efter det sidste indkomstår, hvori præmie (bidrag) er forfaldet til betaling eller indbetaling til en rateopsparing i pensionsøjemed er sket, forfalder præmie (bidrag) til en ny pensionsordning med løbende udbetalinger eller rateforsikring i pensionsøjemed eller sker indbetalinger til en ny rateopsparing i pensionsøjemed på tilsvarende vilkår med hensyn til størrelsen af de årlige indbetalinger som vilkårene for den i det forudgående indkomstår ophørte ordning, således at den samlede præmie- eller bidragsperiode til de nævnte ordninger er på mindst 10 år.«

15. I § 18, stk. 4, indsættes efter 3. pkt., der bliver 4. pkt.:

»Ved forlængelse af en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed finder 2. pkt. dog tilsvarende anvendelse, hvis der oprindelig er aftalt en indbetalingsperiode på mindst 10 år.«

16. I § 18, stk. 4, 4. pkt., der bliver 6. pkt., ændres »1.-3. pkt.« til: »1.-5. pkt.«

17. I § 18, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:

»Hvis det samlede årlige fradrag beregnet efter reglerne i stk. 3 og 4 udgør et mindre beløb end 30 pct. af overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed, kan skatteyderen dog uanset 1. pkt. foretage fradrag svarende til 30 pct. af dette overskud. Ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud som opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 b med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud. I overskuddet som nævnt i 3. pkt. indgår ikke indkomster ved afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmåde eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster og varemærke eller fortjenester ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven.«

18. I § 18 A, stk. 3, ændres »3 måneder efter, at ordningen er ophævet« til: »3 hverdage (bankdage) efter, at ordningen er udbetalt«.

19. I § 19, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Er der sket afgiftsberigtigelse af en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed efter § 25, stk. 1, nr. 1, ved udbetaling til ejeren efter det fyldte 60. år, medregnes beløb, der af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver indbetales til en kapitalforsikring eller en opsparing i pensionsøjemed i indkomstår, der følger efter indkomståret, hvori den eller de første kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed er afgiftsberigtiget, dog ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst.«

20. I § 19, stk. 2, ændres »som foretages af de kommunale dagpenge- og socialmyndigheder, arbejdsløshedskasserne eller Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen« til: »som foretages for de nævnte personer«.

21. I § 20, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres »samlever« til: »samlever eller dennes livsarvinger under 24 år«.

22. I § 21 A, stk. 1, 1. pkt., udgår »inden for den i § 16, stk. 1, nævnte beløbsgrænse,«, og efter »tilbagebetales« indsættes: »eller overføres til en anden ordning omfattet af kapitel 1, i hvilket tilfælde indbetalingen har virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling på kapitalforsikringen m.v.«

23. I § 21 A, stk. 1, 4. pkt., ændres »tilbagebetales eller udbetales« til: »tilbagebetales, udbetales eller overføres«.

24. I § 21 A, stk. 2, ændres »tilbagebetales, når særlige omstændigheder taler derfor« til: »tilbagebetales eller overføres til en anden ordning omfattet af kapitel 1, i hvilket tilfælde indbetalingen har virkning for det indkomstår, hvor der er foretaget indbetaling på kapitalforsikringen m.v.«

25. Efter § 21 A indsættes:

»§ 21 B. Beløb, der er indbetalt til en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed, og som ikke kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 18, stk. 2, 5. pkt., eller som skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 19, stk. 1, 3. pkt., kan tilbagebetales, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Tilbagebetaling sker efter anmodning fra ejeren af ordningen. Hvis der er sket afgiftsberigtigelse af det pågældende beløb inden anmodningen om tilbagebetaling, kan afgiften søges tilbagebetalt hos de statslige told- og skattemyndigheder. Ejeren af ordningen kan endvidere vælge at overføre beløbet til en anden ordning omfattet af kapitel 1 med virkning for det indkomstår, hvor beløbet ikke har kunnet fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 18, stk. 2, 5. pkt., eller hvor beløbet har skullet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. § 19, stk. 1, 3. pkt.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetningspligt for pensionsinstitutter vedrørende det indbetalte beløb samt om tilbagebetaling og udbetaling efter stk. 1.«

26. § 25, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1. ved udbetaling til ejeren efter det fyldte 60. år og ved udbetaling ved den lavere pensionsalder, der måtte være godkendt af Ligningsrådet, men inden det fyldte 70. år eller første policedag herefter, jf. dog § 26, stk. 1,«.

27. I § 25, stk. 1, nr. 8, ændres »§ 30, stk. 2« til: »§ 30, stk. 2, jf. § 30, stk. 3, nr. 1 eller 2«.

28. § 26 affattes således:

»§ 26. Ved udbetaling til ejeren efter det fyldte 60. år kan ejeren kræve, at afgiften i stedet beregnes efter § 28.

Stk. 2. Afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 1, hvor Ligningsrådet har godkendt en lavere pensionsalder end det fyldte 60. år, og hvor afgiftsberegningen sker før det fyldte 60. år, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed og dele deraf inden ejerens fyldte 60. år skal der beregnes afgift efter § 28, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2-8, er opfyldt.

Stk. 3. Afgiftsberegning efter § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, kan kun finde sted én gang. Ved efterfølgende udbetaling af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed skal der beregnes afgift efter § 28, medmindre én af betingelserne i § 25, stk. 1, er opfyldt. Betingelserne i § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4, anses i denne henseende kun for opfyldt, hvis der er tale om en anden sygdom, forværring af en varig nedsættelse af funktionsevnen eller varig nedsættelse af funktionsevnen af anden årsag end den, der gav anledning til afgiftsberigtigelse af kapitalforsikring og opsparing i pensionsøjemed efter 1. pkt., eller hvis betingelserne for udbetaling af den pågældende kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed ikke tidligere har været opfyldt. Dette gælder, hvad enten afgiftsberigtigelsen er sket efter § 25, stk. 1, nr. 2, 3 eller 4.«

29. I § 27, stk. 1, nr. 3, ophæves 2. pkt.

30. I § 28 ændres »§§ 25-27« til: »§§ 25 og 27«.

31. I § 29, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »indeksordning«: », herunder udbetalinger af indestående på en indeksordning, der er ophævet som følge af ejerens død,«.

32. I § 29 B, nr. 3, ændres »lov om social bistand« til: »lov om social pension«.

33. I § 30, stk. 3, nr. 2, udgår »ved udlodningen«.

34. I § 33 A indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Ved afgiftsberegning efter § 28, § 29, stk. 1, 1. eller 2. pkt., § 29, stk. 2 eller 3, § 29 A, § 29 C eller § 30, stk. 1, 1., 2. eller 3. pkt., for en pensionsordning, hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en anden pensionsordning som nævnt i stk. 1, 2 eller 3, anvendes reglerne i henholdsvis stk. 1, 2 eller 3 på den del af udbetalingen eller det afgiftspligtige beløb, der hidrører fra det overførte beløb.«

35. I § 34 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ved afgiftsberegning efter §§ 28, 29, 29 A , 29 C , 30 eller 31 for en pensionsordning, hvortil der efter § 41 er overført beløb fra en anden pensionsordning som nævnt i stk. 1, 2, 3 eller 4, anvendes reglerne i henholdsvis stk. 1, 2, 3 eller 4 på den del af udbetalingen eller det afgiftspligtige beløb, der hidrører fra det overførte beløb.«

36. I § 37 ændres »§ 26, stk. 1, 2. pkt., stk. 2, 1. pkt., eller stk. 3, 1. pkt.« til: »§ 26, stk. 1, 2 eller 3«.

37. § 38, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Det pågældende forsikringsselskab eller den pågældende myndighed, pensionskasse, bank, sparekasse eller anden institution skal tilbageholde afgiften og indbetale den til statskassen inden 3 hverdage (bankdage) efter, at forsikringsselskabet m.v. har udbetalt den afgiftspligtige ydelse. Hvor afgiftspligten ikke indtræder som følge af en udbetaling, skal det pågældende forsikringsselskab eller den pågældende myndighed, pensionskasse, bank, sparekasse eller anden institution tilbageholde afgiften og indbetale den til statskassen inden 1 måned efter, at forsikringsselskabet m.v. har fået kendskab til afgiftspligten.«

38. § 38, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Hvis indbetaling ikke finder sted inden udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1, skal den tilbageholdelsespligtige betale en månedlig rente med den rentesats, der fastsættes efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., med tillæg af 0,8 procentpoint pr. påbegyndt måned fra tidspunktet for seneste rettidige indbetaling.«

39. I § 41, stk. 1, indsættes efter »samme person«: »eller en ægtefælle efter udlodning til denne i medfør af § 30, stk. 2,«.

40. I § 41, stk. 1, nr. 7, ændres »Tillægspension, eller« til: »Tillægspension,«.

41. I § 41, stk. 1, nr. 8, ændres »Tillægspension.« til: »Tillægspension, eller«.

42. I § 41, stk. 1, indsættes som nr. 9:

»9. fra den del af en pensionsordning med løbende udbetalinger omfattet af § 2, nr. 4, eller § 7, der udgøres af en supplerende engangsydelse, til en kapitalforsikring i pensionsøjemed, når overdragelsen sker som led i en overførsel af pensionstilsagnene efter kapitel 8 i lov om tilsyn med firmapensionskasser eller som led i en bestandsoverdragelse efter lov om finansiel virksomhed §§ 233-235.«

43. I § 43 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. En pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed eller en kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed oprettet ved overførsel som nævnt i § 41, stk. 1, kan uanset bestemmelserne i § 2, nr. 4, litra a, § 8, stk. 1, nr. 3, § 10, stk. 1, nr. 3, § 11 A, stk. 1, nr. 5, og § 12, stk. 1, nr. 3, aftales udbetalt fra et tidspunkt mellem overførslen og det fyldte 60. år, når forsikringstageren eller kontohaveren opfylder de respektive ordningers vilkår for udbetaling før det fyldte 60. år på grund af invaliditet m.v.«

44. § 49 A, stk. 8, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Afgiften tilbageholdes ved tilbagebetalingen og skal indbetales til statskassen inden 3 hverdage (bankdage) efter tilbagebetalingen. Den afgiftspligtige skal underrettes om tilbageholdelsen. § 38, stk. 5 og 6, og § 39 finder tilsvarende anvendelse.«

45. § 49 B, stk. 8, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Afgiften tilbageholdes ved tilbagebetalingen og skal indbetales til statskassen inden 3 hverdage (bankdage) efter tilbagebetalingen. Den afgiftspligtige skal underrettes om tilbageholdelsen. § 38, stk. 5 og 6, og § 39 finder tilsvarende anvendelse.«

46. I § 53 A indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Uanset stk. 1, nr. 2 og 4, kan der ikke ved oprettelsen af en pensionsordning gives afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, hvis pensionsordningen modtager statsstøtte.«

47. I § 57, stk. 1, nr. 3, udgår »§ 26, stk. 6, 2. pkt.,«.

48. I § 57, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 38, stk. 1, 4. pkt.« til: »§ 38, stk. 1, 5. pkt.«

49. § 57, stk. 1, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 4 og 5.

§ 2

I lov nr. 911 af 16. december 1998 om ændring af kursgevinstloven, skattekontrolloven og skattestyrelsesloven. (Hensættelser i penge- og realkreditinstitutter m.fl.), som ændret ved § 3 i lov nr. 1030 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 1, affattes således:

»1. I § 25, stk. 1, ændres »stk. 2-5« til: »stk. 2-9«.«

2. § 1, nr. 3, affattes således:

»3. I § 25 indsættes som stk. 6-9 :

»Stk. 6. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark og Danmarks Skibskreditfond skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage beløb, der ved indkomstårets udløb er nedskrevet på udlån og hensat til tab på garantier m.v. efter de for instituttet gældende regnskabsretlige regler. For herværende filialer af udenlandske kreditinstitutter, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS, skal beløbet dog opgøres efter de regnskabsretlige regler, der gælder for tilsvarende kreditinstitutter undergivet Finanstilsynets tilsyn. Nedskrivninger og hensatte beløb kan dog kun fradrages, i det omfang de vedrører tab, der er fradragsberettiget efter skattelovgivningens almindelige regler. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal medregnes de fradragsberettigede nedskrivninger og hensatte beløb, jf. 1. pkt., for det forudgående indkomstår.

Stk. 7. I stedet for at medregne tab på udlån og garantier m.v. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i stk. 1-3 kan finansieringsselskaber, som opfylder betingelserne i stk. 9, vælge én gang for alle at anvende reglerne i stk. 6 for samtlige de udlån og garantier m.v., der vedrører aktiviteterne, som er nævnt i litra a-m i stk. 9, nr. 2. Meddelelse om anvendelse af reglerne i stk. 6 skal indsendes til de statslige told- og skatteforvaltninger senest den 1. december i det indkomstår, hvor reglerne ønskes anvendt første gang, idet meddelelsen skal være vedlagt en erklæring afgivet af en statsautoriseret revisor, hvorved det attesteres, at betingelsen i stk. 9, nr. 2, er opfyldt. Overskrides fristen i 3. pkt., kan reglerne i stk. 6 først anvendes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fra og med det efterfølgende indkomstår.

Stk. 8. Såfremt et selskab, efter at selskabet har valgt at anvende reglerne i stk. 6, ikke længere opfylder betingelserne i stk. 9, bortfalder adgangen til at anvende reglerne i stk. 6 én gang for alle. For så vidt angår betingelsen i stk. 9, nr. 2, indebærer en manglende overholdelse heraf i én fortløbende periode på maksimalt 3 år dog ikke, at adgangen til at anvende reglerne i stk. 6 bortfalder. Skatteministeren kan tillade, at et selskab kan anvende reglerne i stk. 6 efter udløbet af den periode, der er angivet i 2. pkt., selv om betingelsen i stk. 9, nr. 2, fortsat ikke er opfyldt. Tilladelsen kan gøres tidsbegrænset.

Stk. 9. Anvendelse af reglerne i stk. 7 er betinget af, at

1) selskabet er et aktie- eller anpartsselskab eller en herværende filial af et udenlandsk finansieringsselskab, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS,

2) selskabet som hovedvirksomhed erhverver kapitalinteresser eller udøver en eller flere af aktiviteterne, som er nævnt i litra a til k i følgende liste:

a) Udlånsvirksomhed.

b) Finansiel leasing.

c) Betalingsformidling.

d) Udstedelse og administration af betalingsmidler (kreditkort, rejsechecks, bankveksler).

e) Sikkerhedsstillelse og garantier.

f) Transaktioner for egen eller kunders regning vedrørende

1) pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser m.v.),

2) valutamarkedet,

3) finansielle futures og options,

4) valuta- og renteinstrumenter og

5) værdipapirer.

g) Medvirken ved emission af værdipapirer og tjenesteydelser i forbindelse hermed.

h) Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder.

i) Pengeformidling (money broking).

j) Porteføljeadministration og -rådgivning.

k) Opbevaring og forvaltning af værdipapirer.

l) Kreditoplysninger.

m) Boksudlejning.

3) selskabet anvender kalenderåret som regnskabsår og

4) selskabet ved udarbejdelse af årsrapporten anvender reglerne i årsregnskabslovens afsnit V, og at årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor.««

3. § 2, nr. 1, affattes således:

»1. Efter § 6 C indsættes:

»§ 6 D. Tilsynsmyndigheden for et institut som nævnt i kursgevinstlovens § 25, stk. 6, kontrollerer størrelsen af beløb, der er nedskrevet på udlån og hensat på garantier m.v. i instituttet. De statslige told- og skatteforvaltninger kan i særlige tilfælde anmode tilsynsmyndigheden om at foretage kontrollen pr. 31. december i det pågældende år.

Stk. 2. For herværende filialer af udenlandske kreditinstitutter, der er hjemmehørende i et land inden for EU/EØS, kan de statslige told- og skatteforvaltninger anmode Finanstilsynet om på deres vegne at kontrollere størrelsen af nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier m.v., som kan fradrages efter kursgevinstlovens § 25, stk. 6. Anmodning fra de statslige told- og skatteforvaltninger skal fremsættes senest 1½ år efter udløbet af det pågældende indkomstår. Finanstilsynet skal meddele sin afgørelse til de statslige told- og skatteforvaltninger inden 6 måneder fra anmodningens fremsættelse. Afgørelsen kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at de filialer, der er nævnt i 1. pkt., har fået underretning om afgørelsen fra de statslige told- og skatteforvaltninger.

Stk. 3. For finansieringsselskaber, der efter kursgevinstlovens § 25, stk. 7, har valgt at anvende reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 6, kan de statslige told- og skatteforvaltninger anmode Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om på deres vegne at kontrollere størrelsen af nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier m.v., som kan fradrages efter reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 6. Reglerne i stk. 2, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Finansieringsselskaber, der efter kursgevinstlovens § 25, stk. 7, har valgt at anvende reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 6, skal sammen med selskabets selvangivelse for det pågældende indkomstår indsende en erklæring afgivet af en statsautoriseret revisor, hvorved det attesteres, at de regnskabsmæssige nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier m.v. er foretaget i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens afsnit V, herunder at selskabet har kalenderåret som regnskabsår. Endvidere skal erklæringen indeholde oplysning om, hvorvidt selskabet opfylder betingelsen i kursgevinstlovens § 25, stk. 9, nr. 2. Reglerne i § 5, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse, hvis revisorattesten ikke er indsendt rettidigt.

Stk. 5. Reglerne i § 347 i lov om finansiel virksomhed, dog bortset fra reglen i § 347, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse ved Finanstilsynets kontrol af filialer af udenlandske kreditinstitutter, jf. stk. 2, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kontrol af finansieringsselskaber, jf. stk. 3.««

4. § 4, stk. 1, affattes således:

»Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med den 1. januar 2004.«

5. I § 4, stk. 2, indsættes efter »§ 1, nr. 3,«: »og som ikke efter kursgevinstlovens § 25, stk. 7, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, for indkomståret 2004 og efterfølgende år vælger at anvende reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 6,«.

§ 3

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 24. september 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som stk. 5 og 6:

»Stk. 5. Pengefordringer, der ikke forfalder på et forud aftalt tidspunkt, behandles som andre pengefordringer, når betingelserne i ligningslovens § 6 B, stk. 1, nr. 1-3, er opfyldt.

Stk. 6. Gæld, der ikke forfalder på et forud aftalt tidspunkt, behandles som anden gæld, når betingelserne i ligningslovens § 6 B, stk. 1, nr. 1-3, er opfyldt.«

2. I § 22, stk. 3, 1. pkt., ændres »realkreditinstitut godkendt i henhold til realkreditloven eller en filial af et udenlandsk kreditinstitut omfattet af realkreditlovens § 3« til: »realkreditinstitut, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed«.

3. I § 25, stk. 4, 1. pkt., og § 27, stk. 1,1. pkt., ændres »Realkreditinstitutter, der er godkendt i henhold til realkreditloven, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark, Danmarks Skibskreditfond og filialer af udenlandske kreditinstitutter omfattet af realkreditlovens § 3« til: »Realkreditinstitutter, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark og Danmarks Skibskreditfond«.

4. § 28 affattes således:

»§ 28. Selskaber, der er omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, skal anvende lagerprincippet, jf. § 33, stk. 1, ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer.«

5. § 41, stk. 8, 4. pkt., affattes således:

»For næringsskattepligtige selskaber m.v., dvs. selskaber m.v., der var omfattet af § 2, 2. pkt., som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 627 af 29. september 1987, som ændret ved lov nr. 255 af 25. april 1990 og lov nr. 386 af 13. juni 1990, har reglen om, at tabsfradragsbegrænsningen også gælder i forhold til gæld overtaget ved debitorskifte, alene virkning for gæld i danske kroner, der er påtaget den 29. maj 1991 eller senere.«

6. § 41, stk. 19, affattes således:

»Stk. 19. Et selskab som nævnt i § 28, der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et givet indkomstår skifter til lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på fordringer, medtager ultimoværdien for de pågældende fordringer i indkomståret forud for det indkomstår, hvori skiftet sker, som primoværdi i det indkomstår, hvori skiftet sker. Ultimoværdien for indkomståret forud for det indkomstår, hvori skiftet sker, opgøres efter de indkomstskattemæssige regler, der gælder for selskabet for det pågældende år. En eventuel resterende saldo for de pågældende fordringer ved udgangen af det indkomstår, der går forud for det år, hvori skiftet sker, medregnes i den skattepligtige indkomst i det år, hvori skiftet sker.«

§ 4

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1060 af 17. december 2002 og § 431 i lov nr. 453 af 10. juni 2003 og senest ved § 2 i lov nr. 302 af 30. april 2004, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 6 A indsættes:

» § 6 B. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst behandles renter af gæld, der ikke forfalder på et forud aftalt tidspunkt, som renter af anden gæld, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1) Gældsforholdet skal være fastlagt ved udstedelse af et gældsinstrument. Gældsinstrumenter, der udstedes i papirløs form (dematerialiseret), skal være registreret i en værdipapircentral.

2) Debitor i henhold til gældsinstrumentet skal enten være en stat, et kreditinstitut som omhandlet i artikel 1, nr. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/28/EF af 18. september 2000, et fondsmæglerselskab, investeringsforvaltningsselskab eller forsikringsselskab som omhandlet i lov om finansiel virksomhed eller et tilsvarende fondsmæglerselskab, investeringsforvaltningsselskab eller forsikringsselskab hjemmehørende i et land inden for EU/EØS.

3) Kreditor i henhold til gældsinstrumentet skal have en årlig rente. Vilkårene for rentens størrelse og variation skal være fastlagt ved udstedelsen af gældsinstrumentet, og vilkårene kan efterfølgende alene ændres som følge af forhold, hvorpå såvel debitor som kreditor i henhold til gældsinstrumentet er uden indflydelse.

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst behandles renteindtægter af pengefordringer, der ikke forfalder til et forud aftalt tidspunkt, som renteindtægter af andre pengefordringer, såfremt betingelserne i stk. 1, nr. 1-3, er opfyldt.«

2. I § 7 A, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., ændres »inden udløbet af en af skatteministeren fastsat frist« til: »senest en måned efter tildelingen af obligationerne«.

3. § 8 R, stk. 2, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Hvis fradraget efter 2. pkt. beregnes på grundlag af fradraget efter pensionsafkastbeskatningslovens § 5 b, stk. 3, fradrages dog et beløb, der ikke tager hensyn til nedsættelsen efter § 5 b, stk. 3, 2. pkt. Ved opgørelse af fortjeneste og tab på fast ejendom omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 5 b anvender skattepligtige som nævnt i 2. pkt. en anskaffelsessum opgjort efter almindelige regler fratrukket det beløb, som er nævnt i 2. og 3. pkt.«

4. § 17 E, stk. 1 og 2, affattes således:

»Penge- og realkreditinstitutter m.v., der er omfattet af reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 6, og finansieringsselskaber, der efter kursgevinstlovens § 25, stk. 7, har valgt at anvende reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 6, skal betale en afgift til statskassen af saldoen på instituttets m.v. hensættelseskonto pr. 1. januar i afgiftsåret. Afgiftsåret er det år, hvor afgiften forfalder til betaling.

Stk. 2. Ved hensættelseskontoen forstås det regnskabsmæssige beløb, der pr. 1. januar samlet er nedskrevet på udlån og hensat på garantier m.v. efter de regnskabsretlige regler, som instituttet m.v. skal følge i henhold til reglerne i kursgevinstlovens § 25, stk. 6 og 7.«

5. I § 17 E, stk. 5, 1. pkt., ændres »Instituttets« til: »Instituttets m.v.«, »instituttets« ændres til: »instituttets m.v.«, »de statslige told- og skattemyndigheder« ændres til: »de statslige told- og skatteforvaltninger«, og »den 1. juli« ændres til: »den 30. juni«.

6. I § 17 E, stk. 6, ændres »De statslige told- og skattemyndigheder« til: »De statslige told- og skatteforvaltninger«.

§ 5

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 31. juli 2002, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1060 af 17. december 2002 og § 4 i lov nr. 421 af 10. juni 2003 og senest ved § 2 i lov nr. 317 af 5. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »fordringer«: », jf. stk. 5,«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 11, indsættes efter »gæld«: », jf. stk. 5,«.

3. I § 2 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Ved opgørelsen af pensionskassers beskatningsgrundlag finder kursgevinstlovens § 1, stk. 5 og 6, og ligningslovens § 6 B tilsvarende anvendelse.«

4. I § 5, 1. pkt., indsættes efter »beskatningsgrundlaget«: », jf. § 2, stk. 5«.

5. I § 5 b, stk. 3, indsættes efter 1. pkt.:

»Anskaffelsessummen efter 1. pkt. beregnes som anskaffelsessummen fratrukket anskaffelsessummen ganget med den sats, der er angivet i § 2, stk. 1.«

6. § 23, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Pengeinstituttet skal tilbageholde skatten og indbetale den til den statslige told- og skattemyndighed inden 3 hverdage (bankdage) efter, at pengeinstituttet har udbetalt den skattepligtige ydelse. Hvor ophævelsen ikke medfører, at der sker udbetaling, skal det pågældende pengeinstitut tilbageholde skatten og indbetale den til den statslige told- og skattemyndighed inden 1 måned efter, at pengeinstituttet har fået kendskab til ophævelsen.«

7. I § 30, nr. 8, indsættes efter »§ 23«: »og herunder regler for pengeinstitutternes hæftelse for beløb modregnet i strid med § 25 samt forrentning af disse«.

§ 6

I lov nr. 492 af 12. juni 1996 om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland, som ændret ved § 2 i lov nr. 861 af 30. november 1999, foretages følgende ændring:

1. Efter § 1 a indsættes:

»§ 1 b. Den skattepligtige indkomst og den personlige indkomst nedsættes for en person, som er hjemmehørende i Tyskland, og som modtager pension i forbindelse med tidligere personligt arbejde for det danske mindretal i Sydslesvig. Nedsættelsen udgør 50 pct. af den modtagne pension, hvis den skattepligtige var hjemmehørende i Tyskland og arbejdede for mindretallets institutioner i Sydslesvig i hele den periode, hvori den pågældende optjente ret til pensionen. Såfremt den skattepligtige kun var hjemmehørende i Tyskland og arbejdede for mindretallets institutioner i Sydslesvig en del af den periode, hvori den pågældende optjente ret til pensionen, reduceres nedsættelsen efter forholdet mellem det antal år, hvori den pågældende var hjemmehørende i Tyskland og arbejdede for mindretallets institutioner i Sydslesvig, og det antal år, hvori den pågældende optjente ret til pensionen. Hvis en person hjemmehørende i Tyskland modtager pension i forbindelse med en anden persons tidligere arbejde for mindretallets institutioner, er nedsættelsen afhængig af den periode, hvor den person, der optjente retten til pensionen, var hjemmehørende i Tyskland og arbejdede for mindretallets institutioner i Sydslesvig. Nedsættelsen kan ikke medføre, at den skattepligtige indkomst og den personlige indkomst bliver negativ.«

§ 7

I lov nr. 231 af 2. april 2003 om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger foretages følgende ændring:

1. I § 17 indsættes efter stk. 1:

»Stk. 2. Stk. 1, 1. pkt., gælder ikke overdragelse af aktiver, på hvilke urealiserede gevinster eller tab beskattes efter lagerprincippet.«

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2-14.

Stk. 2. § 1, nr. 4, har virkning for indkomståret 2005 og senere indkomstår, og § 1, nr. 14-17, § 4, nr. 3, § 5, nr. 5, og § 6 har virkning for indkomståret 2004 og senere indkomstår.

Stk. 3. § 1, nr. 13, 20, 26, 28, 29, 30, 36, 47 og 49, har virkning for kapitalforsikringer eller opsparinger i pensionsøjemed, der afgiftsberigtiges den 1. januar 2004 eller senere. § 1, nr. 22-24, har virkning for indbetalinger, der foretages den 1. januar 2003 og senere. § 1, nr. 25, har virkning for indbetalinger, der foretages den 1. januar 2004 og senere.

Stk. 4. § 1, nr. 18, 37, 44 og 45, og § 5, nr. 6, træder i kraft den 1. august 2004.

Stk. 5. § 1, nr. 31, har virkning for indeksordninger, hvor ejeren afgår ved døden dagen efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende og senere.

Stk. 6. § 1, nr. 34 og 35, har virkning for pensionsordninger, hvor den afgiftspligtige udbetaling eller disposition foretages den 5. november 2003 eller senere.

Stk. 7. § 1, nr. 38, har virkning for renter, der påløber den 1. juli 2004 eller senere.

Stk. 8. § 1, nr. 39 og 43, har virkning for overførsler, der foretages den 1. januar 2004 eller senere.

Stk. 9. § 1, nr. 41 og 42, har virkning for overdragelser, som har fundet sted den 1. januar 2003 eller senere.

Stk. 10. § 1, nr. 46, har virkning for pensionsordninger, der oprettes fra og med den 5. november 2003.

Stk. 11. Kursgevinstlovens § 1, stk. 5 og 6, som affattet ved denne lovs § 3, nr. 1, ligningslovens § 6 B som affattet ved denne lovs § 4, nr. 1, og pensionsafkastbeskatningslovens § 2, stk. 1, nr. 1 og 11, § 2, stk. 5, og § 5 som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 5, nr. 1, 2, 3 og 4, har virkning fra og med den 1. januar 2004.

Stk. 12. § 3, nr. 4 og 6, har virkning ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2002 og senere indkomstår. Ved indeksregulerede fordringer, for hvilke kursgevinstlovens § 28, stk. 2, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 832 af 3. oktober 2002 hidtil har været gældende, kan selskabet dog vælge, at kursgevinstlovens § 28 og § 41, stk. 19, som affattet ved § 3 først skal have virkning fra og med enten indkomståret 2003, indkomståret 2004 eller indkomståret 2005.

Stk. 13. Ligningslovens § 17 E, stk. 1 og 2, som affattet ved denne lovs § 4, nr. 4, har virkning fra og med den 1. januar 2005.

Stk. 14. § 7, nr. 1, har virkning fra og med det regnskabsår, som lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger har virkning fra, jf. § 20, stk. 2 og 4, i lov nr. 231 af 2. april 2003 om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand