Links til EU direktiver, jf. note 1
31990L0434
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove og af lov
om planlægning samt ophævelse af
ejerlejlighedsavancebeskatningsloven og
frigørelsesafgiftsloven 1)

(Forenklinger m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 22. november 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Sælges en bygning eller installation ejet af en eller flere personer til et selskab m.v., og har sælgerne bestemmende indflydelse på selskabets handlemåde på grund af aktiebesiddelse, anden form for ejerskab, vedtægtsbestemmelse, aftale eller fælles ledelse, kan tab efter stk. 3 eller 4 ikke fradrages. Ved bestemmende indflydelse på grund af aktiebesiddelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. I øvrige tilfælde foreligger der bestemmende indflydelse ved ejerskab, såfremt der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. i ejerandel.«

2. I § 25, stk. 7, og § 39, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»Endvidere kan der ikke afskrives ved lejemål, hvor lejemålet er indgået mellem selskaber eller mellem personer og selskaber, i det omfang nærtstående har bestemmende indflydelse i det eller de selskaber, der er part i lejemålet. Bestemmende indflydelse vil altid foreligge, såfremt en eller flere personer på grund af ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i et selskab, der er part i lejemålet. I øvrige tilfælde foreligger der bestemmende indflydelse, såfremt der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. i ejerandel.«

3. I § 40, stk. 5, indsættes som 2. og 3. pkt . :

»Ved bestemmende indflydelse på grund af aktiebesiddelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. I øvrige tilfælde foreligger der bestemmende indflydelse ved ejerskab, såfremt der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. i ejerandel.«

4. I § 44 A, stk. 1, 3. pkt., og § 44 B, stk. 1, 4. pkt . , ændres »der er kontrolleret, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, af kunstneren selv eller af kunstnerens nærtstående.« til: »som kunstneren selv eller kunstnerens nærtstående udøver en bestemmende indflydelse over, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.«

§ 2

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 221 af 31. marts 2004 og § 1 i lov nr. 358 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 1. pkt., § 1, stk. 5, § 2, stk. 1, § 2 c, stk. 1, § 4, stk. 1 og 4, og § 6, stk. 5, 1. pkt . , udgår »almindelige«.

2. § 1, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»1. pkt. finder ikke anvendelse ved udlodning af likvidationsprovenu, som er skattepligtigt for foreninger og selskaber efter selskabsskattelovens § 5 B, stk. 4, og fusionsskattelovens § 12, stk. 3.«

3. I § 1, stk. 3, indsættes som 3. pkt . :

»Ved udlodning af likvidationsprovenu fra en investeringsforening omfattet af § 2 d, stk. 1, 2. pkt., finder 1. pkt. alene anvendelse, i det omfang udlodningen overstiger minimumsudlodningen, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 2, for tiden fra indkomstårets begyndelse til ophørstidspunktet.«

4. I § 2 d, stk. 1, indsættes som 8. pkt . :

»For en investeringsforening, der opløses efter reglerne i § 83 eller § 84 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og som har udsat indløsningen af andele, jf. nævnte lovs § 48, stk. 3 eller 4, ses der bort fra overskridelser af den i 2. pkt. nævnte grænse på 25 pct. som følge af, at provenuet ved foreningens afståelse af aktier, administrationsbygning og finansielle kontrakter placeres i kontanter, forudsat at overskridelsen finder sted inden for perioden fra beslutningen om opløsningen og indtil den endelige opløsning.«

5. I § 11, stk. 3, indsættes som 5. og 6. pkt . :

»Bestemmende indflydelse på grund af aktiebesiddelse foreligger, såfremt en eller flere personer i den i 1. pkt. nævnte personkreds på grund af ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet. Hvis aktierne er børsnoterede, jf. § 4, stk. 2, kan bestemmende indflydelse efter en konkret vurdering foreligge ved en ejerandel på mindre end 50 pct.«

6. I § 13, stk. 2, indsættes som 2. pkt . :

»Betingelserne i 1. pkt. om, at det erhvervende selskab skal opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab, anses for opfyldt, selv om det erhvervende selskab umiddelbart efter aktieombytningen spaltes efter reglerne i fusionsskattelovens § 15 a.«

§ 3

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 23. august 2001, som ændret ved § 5 i lov nr. 956 af. 20. december 1999 og § 37 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Er et aktiv udloddet før opgørelsesdagen, og er der givet den kommunale skattemyndighed meddelelse herom i henhold til dødsboskattelovens § 5, stk. 2, ansættes aktivet dog til værdien på udlodningstidspunktet.«

2. I § 29, stk. 2, sidste pkt . , ændres »§ 33, stk. 4 og 7« til: »§ 33, stk. 1 og 7«.

3. § 31, stk. 3, ophæves.

§ 4

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 22. september 2003, som ændret ved § 4 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, § 2 i lov nr. 151 af 15. marts 2004, § 2 i lov nr. 221 af 31. marts 2004 og § 2 i lov nr. 357 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 27, stk. 1, 1. pkt., udgår »og 3«.

2. § 27, stk. 2 og 4, ophæves.

Stk. 3, 5 og 6 bliver herefter stk. 2-4.

3. I § 29, stk. 2, ændres »§ 27, stk. 3« til: »§ 27, stk. 2«.

4. § 36, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

5. § 40, stk. 5, ophæves.

6. I § 43, stk. 2, ændres »§ 5, stk. 7« til: »§ 5, stk. 8«.

7. § 51, stk. 2, ophæves.

8. § 65, stk. 2, ophæves.

§ 5

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 693 af 20. august 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 3, ophæves.

2. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 A. Ved afståelse af en del af en fast ejendom forstås afståelser, hvor et areal overdrages efter reglerne om arealoverførsel, eller hvor der overdrages en del af en fast ejendom betinget af udstykning.«

3. I § 4, stk. 3, 3. pkt., indsættes efter »kontantværdi efter stk. 2 og«: »reguleret efter § 4 A samt«.

4. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 A. Er den afståede ejendom erhvervet før den 19. maj 1993, kan den skattepligtige regulere den faktiske, kontantomregnede anskaffelsessum fra anskaffelsesåret, dog tidligst fra 1975 og til og med 1993. Reguleringen foretages med følgende procentsatser:

Anskaffelsesår

Reguleringsprocent

1975 eller tidligere

182,4

1976

158,6

1977

140,0

1978

120,2

1979

108,0

1980

93,5

1981

79,9

1982

62,6

1983

49,3

1984

40,2

1985

32,5

1986

27,7

1987

23,6

1988

18,1

1989

12,5

1990

7,7

1991

5,6

1992

3,5

1993

0,0

5. I § 5, stk. 2, indsættes som 16. pkt . :

»14. pkt. finder dog ikke anvendelse for vedligeholdelses- og forbedringsudgifter på bygninger, der er undergivet fredning i henhold til bygningsfredningsloven, og som ikke kan fradrages ved indkomstopgørelsen.«

6. I § 5 A, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 33, stk. 4 eller stk. 7« til: »§ 33, stk. 1 og 7«.

7. I § 6, stk. 2, 1. pkt., udgår »og 5«.

8. § 6, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

9. I § 6, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »stk. 1, 3 og 4« til: »stk. 1 og 3« og »stk. 6« til: »stk. 5«.

10. I § 6, stk. 5, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 1, 3 og 4« til: »stk. 1 og 3«, og efter »i de følgende indkomstår« indsættes: », jf. dog stk. 7«.

11. I § 6 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Har den skattepligtige i et indkomstår konstateret en skattepligtig fortjeneste ved afståelse af en del af en fast ejendom, jf. § 3 A, og konstaterer den skattepligtige i det første eller andet indkomstår efter afståelsen et fradragsberettiget tab ved et eller flere yderligere delsalg, jf. § 3 A, af den oprindelig samme ejendom eller ved afståelse af den resterende del af den oprindelig samme ejendom, kan den skattepligtige modregne tabet i denne fortjeneste, i det omfang fortjenesten ikke allerede er udnyttet ved modregning efter § 6, stk. 5 eller ved nedsættelse af anskaffelsessummen efter reglerne i § 6 A eller § 6 C. Tabet skal modregnes i en skattepligtig fortjeneste som nævnt i 1. pkt. for det tidligst mulige forudgående indkomstår. Reglerne i 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, når den faste ejendom, hvorpå der er konstateret et fradragsberettiget tab, er udstykket fra den faste ejendom, hvorpå den skattepligtige inden for de to senest forudgående indkomstår har konstateret en skattepligtig fortjeneste. Reglerne i 1.-3. pkt. finder ikke anvendelse for fast ejendom, der udstykkes i ejerlejligheder.«

12. I § 12, stk. 3, 2. pkt., udgår »og forrenter«.

13. I § 12, stk. 3, indsættes som 3. pkt . :

»Henstandsbeløbet forrentes med en rentesats på 1 pct. p.a. over Nationalbankens diskonto, dog mindst med 6 pct. p.a.«

§ 6

Lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 577 af 7. juli 2002, ophæves.

§ 7

Lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 842 af 14. november 1997, ophæves.

§ 8

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 302 af 30. april 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

2. I § 26 A indsættes som stk. 4-7:

»Stk. 4. Overdrages en virksomhed fra en ægtefælle til den anden ægtefælle, og anvender overdrageren ved udgangen af indkomståret forud for overdragelsen virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit I, kan den ægtefælle, som virksomheden overdrages til, indtræde i overdragerens virksomhedsordning, herunder overtage indestående på konto for opsparet overskud, indskudskontoen samt mellemregningskontoen, ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, såfremt overdragelsen finder sted dagen efter dette indkomstårs udløb.

Stk. 5. Såfremt overdragelsen vedrører en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3, kan ægtefællen overtage den del af indestående på konto for opsparet overskud, indskudskontoen og mellemregningskontoen, der svarer til den pågældende del af virksomheden eller den pågældende virksomhed. Denne del beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, der kan henføres til den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret. Den forholdsmæssige del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen beregnes efter forholdet mellem værdien af aktiverne ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen i den nævnte virksomhed og samtlige aktiver indskudt i virksomhedsordningen. Ved beregningen af den forholdsmæssige del ses bort fra finansielle aktiver. Foreligger der flere konti for opsparet overskud, medregnes en forholdsmæssig del af hver af kontiene.

Stk. 6. Overtagelse efter stk. 4 og 5 forudsætter, at modtageren opfylder kravene i virksomhedsskattelovens afsnit I. Såfremt den erhvervende ægtefælle ønsker at indtræde i overdragerens stilling med hensyn til beskatning efter virksomhedsordningen, skal beslutning herom senest meddeles i forbindelse med indgivelse af overdragerens selvangivelse.

Stk. 7. Overdrages en virksomhed, en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder fra en ægtefælle til den anden ægtefælle, og anvender overdrageren kapitalafkastordningen på indkomst fra virksomheden, kan den erhvervende ægtefælle indtræde i kapitalafkastordningen efter reglerne i § 33 C, stk. 6. Stk. 6, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

3. I § 43, stk. 2, litra i, og § 48 E, stk. 3, nr. 2, ændres »kontrollen med eller kapitalen i den virksomhed« til: »kontrollen med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed«.

4. I § 65, stk. 1, 2. pkt., ændres »egne aktier m.v., jf. ligningslovens § 16 B, stk. 1,« til: »egne ikke børsnoterede aktier m.v. omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1,«.

§ 9

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 792 af 29. september 1993, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1216 af 27. december 2003 og § 5 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 A, stk. 1, ændres »der kontrollerer, kontrolleres af eller er koncernforbundet med en koncessionshaver,« til: »hvorover der udøves en bestemmende indflydelse af koncessionshaver, eller der udøver en bestemmende indflydelse på koncessionshaver, eller der er koncernforbundet med en koncessionshaver,«.

2. § 6 A, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en koncessionshaver, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en koncessionshaver, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 2, eller af en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse. Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af en person omfattet af kildeskattelovens § 1 eller et dødsbo omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2, i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold. Ved koncernforbundne selskaber forstås selskaber, hvorover der udøves en bestemmende indflydelse af samme kreds af aktionærer.«

§ 10

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 24. september 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, udgår », eller fortjeneste, der beskattes efter lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder m.v«.

2. I § 22, stk. 3, indsættes som 5. pkt . :

»Bestemmende indflydelse på grund af aktiebesiddelse foreligger altid ved ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne.«

§ 11

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 358 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1 og 2, affattes således:

»Skattepligtige,

1) hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer,

3) der er koncernforbundet med en juridisk person,

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet, eller

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark,

skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte fysiske og juridiske personer og faste driftssteder (kontrollerede transaktioner) i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

Stk. 2. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en juridisk person, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en juridisk eller fysisk person, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 2, eller af en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse. Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af en person omfattet af kildeskattelovens § 1 eller et dødsbo omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2, i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold.«

2. § 4 A ophæves.

3. I § 8 K, stk. 1, 4. pkt., ændres »tinglyses på ejendommen« til: »registreres i matrikelregisteret og på matrikelkortet«.

4. I § 12, stk. 7, 3. pkt., og § 12 B, stk. 11, 2. pkt . , ændres »bestemmende indflydelse over institutionen m.v.« til: »indflydelse, der er egnet til at påvirke de beslutninger, institutionen m.v. træffer.«

5. I § 16 A, stk. 1, indsættes som 3. pkt . :

»Dog henregnes udlodning af likvidationsprovenu fra en investeringsforening omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 2 d, stk. 1, 2. pkt., til udbytte, i det omfang udlodningen ikke overstiger minimumsudlodningen, jf. § 16 C, stk. 2, for tiden fra indkomstårets begyndelse til ophørstidspunktet.«

6. I § 16 B indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt en aktionær afstår børsnoterede aktier til det selskab, som har udstedt dem. I de tilfælde, der ikke er omfattet af stk. 3, kan sælger dog tilkendegive over for skattemyndighederne, at salget er omfattet af stk. 1. Det er en betingelse, at tilkendegivelsen fremkommer i forbindelse med indgivelsen af selvangivelse for det år, hvor afståelsen sker.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

7. I § 17 A, stk. 1, udgår »§ 6 i lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom,«.

8. § 17 B, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

9. I § 33 E, stk. 3, 1. pkt., ændres »ikke længere kontrollerer det udtrædende selskab,« til: »ikke længere har bestemmende indflydelse i det udtrædende selskab,«.

10. I § 33 E, stk. 5, 1. pkt., ændres »genvinder kontrol med det udtrædende selskab« til: »igen opnår bestemmende indflydelse i det udtrædende selskab«.

11. I § 33 E, stk. 3 og 5, indsættes som 2. pkt.:

»Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne.«

§ 12

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 4, nr. 3, ændres »kontrol« til: »bestemmende indflydelse«.

§ 13

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002, som ændret ved lov nr. 440 af 10. juni 2003 og § 4 i lov nr. 1151 af 17. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 8 i lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 9. juli 1991,« til: »§ 47 A«.

2. I § 13, stk. 4, ændres »udgifterne ved kommunens overtagelse af arealet efter § 8 i lov om frigørelsesafgift af fast ejendom m.v.« til: », medmindre ejeren fraskriver sig retten til at forlange arealet overtaget af kommunen efter § 47 A, udgifterne til overtagelse af arealet efter § 47 A.«

3. Efter § 46 indsættes i kapitel 10:

»§ 46 A. Tilbageføres en ejendom eller en del af en ejendom til landzone efter § 45, tilbagebetales frigørelsesafgiften til ejeren, såfremt den pågældende ejer også var ejer af ejendommen henholdsvis den overførte del på overførselstidspunktet.

Stk. 2. Er den tilbageførte ejendom eller en del af denne overdraget til en person, der på tidspunktet for overdragelsen tilhørte den personkreds, der var angivet i den dagældende bestemmelse i § 7, stk. 2, i lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, tilbagebetales frigørelsesafgiften til den pågældende, såfremt denne stadig er ejer på tidspunktet for ejendommens tilbageførsel.

Stk. 3. Frigørelsesafgiften tilbagebetales med tillæg af en rente på 4 pct. p.a. beregnet fra betalingsdagen.

Stk. 4. I tilfælde, hvor frigørelsesafgiften ikke er betalt, fordi der er ydet henstand med betalingen, bortfalder henstandsbeløbet. Halvdelen af betalte henstandsrenter udbetales uden ændring af indkomstansættelsen for tidligere år til den, der på tidspunktet for henstandsbeløbets bortfald er ejer af ejendommen. Er frigørelsesafgiften betalt, efter at der er betalt henstandsrenter, tilbagebetales halvdelen af henstandsrenterne til ejendommens ejer, såfremt denne har krav på tilbagebetaling af afgiften efter stk. 1 eller 2.«

4. Efter § 47 indsættes:

»§ 47 A. En ejer af en fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, kan, hvis ejendommen helt eller delvis overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde, inden 4 år efter overførslen forlange ejendommen henholdsvis den overførte del af denne overtaget af kommunen for et beløb fastsat af taksationsmyndighederne efter de samme regler, som efter §§ 47 og 50 gælder for ekspropriation af ejendomme, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For ejendomme, der er overført fra landzone til byzone eller sommerhusområde før den 1. januar 2004, anvendes det slutbeløb, der er ansat efter den tidligere bestemmelse i § 2, stk. 1, i lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 577 af 7. juli 2002.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder alene anvendelse, hvis ejendommen på det tidspunkt ejeren forlanger en overtagelse, fortsat benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage.«

5. I § 50, stk. 1, indsættes efter »§ 47«: », overtagelse efter § 47 A«.

§ 14

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 19. februar 2004, som ændret ved § 10 i lov nr. 221 af 31. marts 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 5, 3. pkt., ændres »§ 16 H, stk. 1,« til: »§ 16 H, stk. 2,«.

2. I § 10, stk. 3, indsættes efter 1. pkt. :

»Bestemmende indflydelse på grund af aktiebesiddelse foreligger altid, såfremt en person, en forening m.v. eller en kreds af personer, selskaber og foreninger m.v. på grund af ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet.«

3. I § 33 A, stk. 1, indsættes efter 4. pkt .:

»Bestemmende indflydelse foreligger altid, såfremt de her i landet fuldt skattepligtige personer eller selskaber på grund af ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet.«

4. I § 35 L, stk. 2, 3. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

§ 15

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 313 af 21. maj 2002 og senest ved § 3 i lov nr. 317 af 5. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 3 B, stk. 1 og 2, affattes således:

»Skattepligtige,

1) hvorover udenlandske fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse,

2) der udøver en bestemmende indflydelse over udenlandske juridiske personer,

3) der er koncernforbundet med en udenlandsk juridisk person,

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet, eller

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark,

skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med ovennævnte udenlandske fysiske og juridiske personer og faste driftssteder (kontrollerede transaktioner). § 1, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.  

Stk. 2. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en udenlandsk juridisk person, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en udenlandsk juridisk eller fysisk person, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens § 16 H, stk. 2, eller af en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse. Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af en person omfattet af kildeskattelovens § 1 eller et dødsbo omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2, i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold.«

§ 16

I lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., som ændret ved § 2 i lov nr. 944 af 20. december 1999, § 3 i lov nr. 1100 af 29. december 1999, § 46 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 49 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 1 i lov nr. 485 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, indsættes efter 1. pkt .:

»Afvises det nye pantebrev fra tinglysning, og skal det ikke senere tinglyses, eller aflyses det nye pantebrev som ikke effektueret inden for 1 år efter anmeldelsen til tinglysning, anses afgiftsbegunstigelsen i 1. pkt. ikke for udnyttet.«

2. § 5, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Ved tinglysning af pantebrevspåtegninger som en del af en samlet matrikulær ændring beregnes afgiften efter § 7.«

3. § 7, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Udløser anmeldelsen tinglysning af forskellige rettigheder på en eller flere faste ejendomme beliggende i samme retskreds eller i flere løsøregenstande m.v., udgør afgiften 1.400 kr. for hver rettighedstype.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

4. I § 20 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. I de forhold, der er omfattet af § 5, stk. 2., 2. pkt., opkræves der ikke afgift efter stk. 1.«

§ 17

I lov nr. 264 af 8. maj 2002 om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven) foretages følgende ændringer:

1. To steder i § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »kontrollerer« til: »udøver bestemmende indflydelse over«.

2. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »kontrolleres af« til: »hvorover der udøves en bestemmende indflydelse af«.

3. I § 3, stk. 1, 3. pkt., ændres »kontrol« til: »bestemmende indflydelse«.

§ 18

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1047 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 4 A ophæves.

2. I § 8, stk. 3, 1. pkt., udgår »eller § 4 A«.

3. § 14, stk. 6, ophæves.

4. § 33, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Vurderingsmyndigheden foretager de fordelinger af ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag i grundværdien for forbedringer, som i øvrigt er fornødne til gennemførelsen af bestemmelser i loven om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, loven om lån til betaling af ejendomsskatter og loven om afgift af dødsboer og gaver.«

§ 19

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 3, 3. pkt., og § 2 d, stk. 1, 8. pkt., som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3 og 4, og ligningslovens § 16 A, stk. 1, 3. pkt., som affattet ved denne lovs § 11, nr. 5, har virkning for opløsning af investeringsforeninger, når beslutning om opløsning træffes den 1. juli 2004 eller senere. I tilfælde, hvor beslutning om opløsning er truffet inden den 1. juli 2004, men hvor den endelige opløsning finder sted den 1. juli 2004 eller senere, kan investeringsforeningen vælge at anvende de i 1. pkt. nævnte regler i stedet for de hidtil gældende regler.

Stk. 3. § 4, nr. 1, 2 og 5, § 5, nr. 1, § 7 og § 10, nr. 1, har virkning for afståelser af ejerlejligheder, der sker den 1. januar 2004 eller senere, og hvor ejerlejligheden ikke før den 1. januar 2004 er blevet skattepligtig efter lov om beskatning af fortjeneste ved førstegangsafståelse af visse ejerlejligheder.

Stk. 4. § 4, nr. 2, 4, 7 og 8, § 5, nr. 7-10, § 6, § 11, nr. 2, 7 og 8, og §§ 13 og 18 har virkning for ejendomme, der overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde den 1. januar 2004 eller senere.

Stk. 5. Såfremt der er ydet henstand med betaling af frigørelsesafgift efter § 6 i lov om frigørelsesafgift m.v. af fast ejendom for afståelser, der er foretaget før den 1. januar 2004, er henstanden og betingelserne for henstanden fortsat gældende. Henstandsbeløbet er rentefrit i 4 år efter forfaldsdagen og forrentes derefter med 6 pct. p.a. Renterne betales halvårsvis den 1. april og den 1. oktober for det da forløbne halvår. Renterne er fradragsberettiget ved opgørelsen af kapitalindkomsten. Henstandsbeløbet forfalder til betaling ved ejerskifte. Ved afståelse af en del af den afgiftspligtige ejendom forfalder en forholdsmæssig del af henstandsbeløbet. Henstandsbeløbet forfalder ikke ved ejerskifte, hvis erhververen er den afgiftspligtiges ægtefælle. Henstanden bortfalder, i det omfang den afgiftspligtige ejendom ikke længere benyttes som landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage. Beløbet forfalder til betaling 6 måneder efter tidspunktet for den vurdering, hvor den ændrede benyttelse konstateres. Henstandsfristen udløber senest 12 år efter forfaldsdagen. Skatteministeren kan i særlige tilfælde indrømme yderligere henstand med betalingen af frigørelsesafgiften.

Stk. 6. Ejere af ejendomme, der er overført eller overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde inden den 1. januar 2004, og som har fået henstand med betalingen af frigørelsesafgiften, kan vælge at få henstanden erstattet med beskatning af fortjenesten på afståelsestidspunktet efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Henstandsrenter tilbagebetales dog ikke.

Stk. 7. § 5, nr. 11, har virkning for tab, der konstateres i indkomståret 2004 eller senere.

Stk. 8. § 5, nr. 3 og 4, har virkning for ejendomme, der er afstået i indkomståret 1999 eller senere.

Stk. 9. § 8, nr. 2, har virkning for overdragelser, der finder sted den 1. januar 2004 eller senere.

Stk. 10. § 8, nr. 4, og § 11, nr. 6, har virkning for salg den 1. januar 2005 eller senere af børsnoterede aktier til det selskab, der har udstedt aktierne.

Stk. 11. § 16 har virkning for dokumenter, der anmeldes til tinglysning fra og med lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater (90/434/EØF), EF-Tidende 1990, L 225 s.1.