Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Forhøjelse af beløbsgrænsen for skattefradraget i forbindelse med gavebeløb til almenvelgørende
organisationer m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 358 af 19. maj 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 8 A , stk. 1 , 3. pkt., ændres »5.000 kr.« til: »et grundbeløb på 3.900 kr., som reguleres efter personskattelovens § 20.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra og med indkomståret 2005.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand