Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Registrets indhold
Kapitel 2 Levering af oplysninger til registret m.v.
Kapitel 3 Registrering af personligt ejede mindre virksomheder, som ikke er registreringspligtige (PMV’er)
Kapitel 4 Registrering af foreninger, som ikke er registreringspligtige (frivillige foreninger)
Kapitel 5 Adgang til og brug af oplysninger fra registret
Kapitel 6 Straf
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 Takster
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk

I medfør af § 4 a, stk. 1 og 2, § 11, stk. 4, 5 og 7, § 16, stk. 2, § 16 a, § 18, stk. 3, § 20, stk. 2, og § 22, stk. 3, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 653 af 15. juni 2006, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 616 af 12. juni 2013, § 12, stk. 2-4, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 13, stk. 2-4, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013, § 60, stk. 2 og 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 19. maj 2010, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, § 17, stk. 2 og 3, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, og § 15, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven) fastsættes:

Kapitel 1

Registrets indhold

§ 1. Det Centrale Virksomhedsregister indeholder grunddata om følgende:

1) Juridiske enheder, der er erhvervsdrivende eller arbejdsgivere, jf. § 3, nr. 1 og 2, i lov om Det Centrale Virksomhedsregister, og de dertil knyttede produktionsenheder, jf. lovens § 4.

2) Juridiske enheder, der ikke er omfattet af en lovbestemt pligt til registrering, men som frivilligt lader sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovens § 11, stk. 5, og de dertil knyttede produktionsenheder, jf. lovens § 4.

§ 2. Det Centrale Virksomhedsregister indeholder følgende grunddata om juridiske enheder, der er omfattet af en lovbestemt pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. dog stk. 2:

1) Enhedens CVR-nummer.

2) Virksomhedsform.

3) Starttidspunkt.

4) Eventuelt ophørstidspunkt.

5) Virksomhedsnavn.

6) Virksomhedsadresse.

7) Navn, adresse, stilling og CPR- eller CVR-nummer for deltagere, stiftere og ledelsesmedlemmer i den udstrækning, disse oplysninger registreres i henhold til lovgivningen.

8) Markering af eventuel navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister for de i nr. 7 nævnte personer.

9) Branche og eventuelle bibrancher.

10) Telefonnummer.

11) Telefaxnummer.

12) E-mailadresse.

13) Antal ansatte, hvis enheden har ansatte.

14) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

15) Oplysning om eventuel konkurs.

16) Markering af eventuel fritagelse for reklamehenvendelser.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 10-12, nævnte oplysninger kan undlades.

Stk. 3. For personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er), som ikke er registreringspligtige, men som frivilligt har ladet sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 6, indeholder registret de i stk. 1, nr. 1-12 og 14-16, nævnte oplysninger, jf. dog stk. 2.

Stk. 4. For foreninger, som ikke er registreringspligtige, men som frivilligt har ladet sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister (frivillige foreninger), jf. § 8, indeholder registret de i stk. 1, nr. 1-6, 10-12, 14 og 16, nævnte oplysninger, jf. dog stk. 2.

§ 3. For produktionsenheder, som er omfattet af en lovbestemt pligt til at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 5, stk. 1, optages følgende grunddata i registret, jf. dog stk. 2:

1) Enhedens P-nummer.

2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

3) Starttidspunkt.

4) Eventuelt ophørstidspunkt.

5) Navn.

6) Adresse.

7) Telefonnummer.

8) Telefaxnummer.

9) E-mailadresse.

10) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.

11) Antal ansatte, hvis produktionsenheden har ansatte.

12) Markering af eventuel fritagelse for reklamehenvendelser.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 7-9, nævnte oplysninger kan undlades.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på produktionsenheder, som ikke er registreringspligtige, men som frivilligt har ladet sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 5, stk. 2.

Kapitel 2

Levering af oplysninger til registret m.v.

§ 4. Oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister overføres til registret fra Erhvervsstyrelsen, SKAT, Beskæftigelsesministeriet og Danmarks Statistik i den udstrækning, oplysningerne ikke registreres af enheden selv ved brug af Erhvervsstyrelsens elektroniske selvregistreringsløsning på www.virk.dk efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. For fysiske personer overføres navn, adresse og stilling samt eventuel markering af navne- og adressebeskyttelse, svarende til de pågældendes CPR-numre, fra Det Centrale Personregister.

Stk. 3. Antal ansatte beregnes af Danmarks Statistisk på baggrund af enhedernes månedlige indberetninger til SKATs eIndkomstregister. Oplysninger om en enheds antal ansatte kan ikke ændres ved anmodning.

Stk. 4. Oplysning om konkurs overføres til Det Centrale Virksomhedsregister fra Statstidende og Erhvervsstyrelsen.

Stk. 5. For juridiske enheder og produktionsenheder, der skriftligt frabeder sig, at Det Centrale Virksomhedsregisters grunddata anvendes til reklamehenvendelser, optages markering heraf i registret.

§ 5. Juridiske enheder, der er omfattet af lov om et indkomstregister, og som har ansatte fordelt på flere produktionsenheder, skal registrere oplysninger om oprettelse, ændring eller ophør af produktionsenheder, der er beliggende på andre adresser end den juridiske enheds adresse, jf. § 3, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Juridiske enheder, der ikke er omfattet af lov om et indkomstregister, kan frivilligt registrere oplysninger om produktionsenheder, der er beliggende på andre adresser end den juridiske enheds adresse, i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 3, stk. 3. Hvis der sker ændringer i de registrerede forhold, skal ændringerne registreres.

Stk. 3. Registrering efter stk. 1 og 2 kan kun ske via Erhvervsstyrelsens elektroniske selvregistreringsløsning på www.virk.dk. Ved registreringen anvendes brugerens digitale signatur. Registreringen skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringsløsningen.

Kapitel 3

Registrering af personligt ejede mindre virksomheder, som ikke er registreringspligtige (PMV’er)

§ 6. En personligt ejet mindre virksomhed (PMV), der ikke er omfattet af en lovbestemt pligt til registrering i Det Centrale Virksomhedsregister, kan frivilligt lade sig registrere i registret. Ved registreringen skal der som minimum afgives de i § 2, stk. 1, nr. 2, 3, 5-7, 9 og 16, nævnte oplysninger.

Stk. 2. Virksomheden skal ændre de registrerede oplysninger, hvis der sker ændringer i de registrerede forhold.

Stk. 3. Registreringen ophører automatisk 3 år efter datoen for registreringen. Hvis virksomheden har foretaget ændringer i de registrerede oplysninger, ophører registreringen automatisk 3 år efter den senest registrerede ændring. Virksomheden kan bringe registreringen til ophør inden udløbet af den treårige registreringsperiode ved at registrere dette i registret.

Stk. 4. Inden udløbet af den treårige registreringsperiode sender Erhvervsstyrelsen en meddelelse til virksomheden om, at registreringen automatisk vil ophøre, medmindre den fornyes inden en frist fastsat af Erhvervsstyrelsen. Meddelelsen sendes til virksomhedens digitale postkasse, tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, i Digital Post.

Stk. 5. Ved fornyelse af registreringen skal virksomheden bekræfte, at de registrerede oplysninger fortsat er korrekte, eller ændre de registrerede oplysninger, hvis der er sket ændringer i de registrerede forhold.

Stk. 6. Når en registrering er ophørt, jf. stk. 3, arkiveres de registrerede oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister, og de arkiverede oplysninger vil fortsat være tilgængelige for offentlige myndigheder og institutioner samt for private efter reglerne i kapitel 5, uanset at der er tale om oplysninger, som virksomheden frivilligt har ladet registrere i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 7. En virksomhed, der er ophørt med at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. stk. 3, kan lade sig genregistrere i registret. Ved genregistrering tildeles virksomheden det samme CVR-nummer, som virksomheden tidligere var registreret under i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 8. Registrering efter stk. 1-3, 5 og 7 kan kun ske via Erhvervsstyrelsens elektroniske selvregistreringsløsning på www.virk.dk. Ved registreringen anvendes brugerens digitale signatur. Registreringen skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringsløsningen.

§ 7. Hvis en virksomhed, som frivilligt er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 6, bliver omfattet af registreringspligt i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen eller anden lovgivning, skal virksomhedens driftsform omregistreres til enkeltmandsvirksomhed. Omregistreringen skal foretages efter reglerne i kapitel 10 i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen. Ved omregistrering bevarer virksomheden sit CVR-nummer.

Stk. 2. En virksomhed, der er ophørt med at være registreringspligtig i henhold til lovgivningen, kan omregistreres til en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), jf. § 6. Ved omregistrering bevarer virksomheden sit CVR-nummer.

Kapitel 4

Registrering af foreninger, som ikke er registreringspligtige (frivillige foreninger)

§ 8. Foreninger, der ikke er omfattet af en lovbestemt pligt til registrering i Det Centrale Virksomhedsregister, kan frivilligt lade sig registrere i registret. Sådanne foreninger betegnes frivillige foreninger i denne bekendtgørelse. Ved registreringen skal der som minimum afgives de oplysninger, der er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2, 3, 5, 6 og 16.

Stk. 2. Foreningen skal ændre de registrerede oplysninger, hvis der sker ændringer i de registrerede forhold.

Stk. 3. Registreringen ophører automatisk 3 år efter datoen for registreringen. Hvis foreningen har foretaget ændringer i de registrerede oplysninger, ophører registreringen automatisk 3 år efter den senest registrerede ændring. Foreningen kan dog bringe registreringen til ophør inden udløbet af den treårige registreringsperiode ved at registrere dette i registret.

Stk. 4. Inden udløbet af den treårige registreringsperiode sender Erhvervsstyrelsen en meddelelse til foreningen om, at registreringen automatisk vil ophøre, medmindre den fornyes inden en frist fastsat af Erhvervsstyrelsen. Meddelelsen sendes pr. e-mail eller til foreningens digitale postkasse, tilknyttet foreningens CVR-nummer, i Digital Post.

Stk. 5. Ved fornyelse af registreringen skal foreningen bekræfte, at de registrerede oplysninger fortsat er korrekte, eller ændre de registrerede oplysninger, hvis der er sket ændringer i de registrerede forhold.

Stk. 6. Når en registrering er ophørt, jf. stk. 3, arkiveres de registrerede oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister, og de arkiverede oplysninger vil fortsat være tilgængelige for offentlige myndigheder og institutioner samt for private efter reglerne i kapitel 5, uanset at der er tale om oplysninger, som foreningen frivilligt har ladet registrere i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 7. En forening, der er ophørt med at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. stk. 3, kan lade sig genregistrere i registret. Ved genregistrering skal foreningen bekræfte, at de tidligere registrerede oplysninger fortsat er korrekte, eller ændre de registrerede oplysninger, hvis der er sket ændringer i de registrerede forhold. Ved genregistrering tildeles foreningen det samme CVR-nummer, som foreningen tidligere var registreret under i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 8. Registrering efter stk. 1-3, 5 og 7 kan kun ske via Erhvervsstyrelsens elektroniske selvregistreringsløsning på www.virk.dk. Ved registreringen anvendes brugerens digitale signatur. Registreringen skal i øvrigt foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringsløsningen.

§ 9. Hvis en forening, der er registreret som en frivillig forening, jf. § 8, bliver omfattet af registreringspligt i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen eller anden lovgivning, skal foreningen omregistreres til en forening med pligt til at lade sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister. Omregistreringen skal foretages efter reglerne i kapitel 10 i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen. Ved omregistrering bevarer foreningen sit CVR-nummer.

Stk. 2. En forening, der er ophørt med at være registreringspligtig i henhold til lovgivningen, kan omregistreres til en frivillig forening, jf. § 8. Ved omregistrering bevarer foreningen sit CVR-nummer.

Kapitel 5

Adgang til og brug af oplysninger fra registret

§ 10. Offentlige myndigheder og institutioner kan få adgang til alle de i §§ 2 og 3 nævnte oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister.

Stk. 2. Offentlige myndigheder og institutioner, der har fået adgang til grunddata fra Det Centrale Virksomhedsregister, må ikke videregive data til private i videre omfang end fastsat i §§ 11 og 13.

§ 11. Enhver kan få adgang til følgende oplysninger om juridiske enheder i Det Centrale Virksomhedsregister i den udstrækning, oplysningerne findes i registret:

1) Enhedens CVR-nummer.

2) Virksomhedsform.

3) Starttidspunkt.

4) Eventuelt ophørstidspunkt.

5) Virksomhedsnavn.

6) Virksomhedsadresse.

7) Navn, adresse, stilling og CPR- eller CVR-nummer for deltagere, stiftere og ledelsesmedlemmer, medmindre der er markeret navne- og adressebeskyttelse for de pågældende i Det Centrale Personregister. Private kan dog ikke få adgang til CPR-numre.

8) Branche og eventuelle bibrancher.

9) Telefonnummer.

10) Telefaxnummer.

11) E-mailadresse.

12) Antal ansatte angivet i intervaller, hvis enheden har ansatte.

13) P-nummer for tilknyttede produktionsenheder.

14) Oplysning om eventuel konkurs.

15) Markering af eventuel fritagelse for reklamehenvendelser.

Stk. 2. Enhver kan fra Det Centrale Virksomhedsregister få adgang til følgende oplysninger om produktionsenheder i den udstrækning, oplysningerne findes i registret:

1) Enhedens P-nummer.

2) CVR-nummeret for den juridiske enhed, hvortil produktionsenheden hører.

3) Starttidspunkt.

4) Eventuelt ophørstidspunkt.

5) Navn.

6) Adresse.

7) Telefonnummer.

8) Telefaxnummer.

9) E-mailadresse.

10) Hovedbranche og eventuelle bibrancher.

11) Antal ansatte angivet i intervaller, hvis produktionsenheden har ansatte.

12) Markering af eventuel fritagelse for reklamehenvendelser.

§ 12. Enhver kan få adgang til oplysninger om enkelte enheder, om grupper af enheder og om samtlige enheder optaget i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. § 11, med de begrænsninger, der følger af anvendelsen af Erhvervsstyrelsens IT-system. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.cvr.dk, hvorledes oplysningerne kan tilgås, og hvilke produkter der stilles til rådighed.

Stk. 2. Oplysninger fra registret leveres digitalt.

Stk. 3. Ved tilladelse til online-adgang til registrets oplysninger tildeles den enkelte bruger en personlig, fortrolig adgangskode, og det fastlægges, hvilke oplysninger den pågældende bruger kan få adgang til.

§ 13. Enhver, der har fået adgang til oplysninger i Det Centrale Virksomhedsregister, kan anvende og videregive oplysningerne med de undtagelser og på de betingelser, der følger af § 19 i lov om Det Centrale Virksomhedsregister samt stk. 2 og 3.

Stk. 2. Grunddata om enheder, for hvilke der er markering af fritagelse for reklamehenvendelser, må ikke anvendes til reklamehenvendelser og må ikke videregives. Videregivelse kan dog ske, jf. lovens § 19, stk. 2, hvis modtageren skriftligt erklærer,

1) at ønsket om reklamebeskyttelse vil blive respekteret,

2) at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand klart vil tilkendegive over for denne, at enheden er beskyttet, og

3) at modtageren ved videregivelse af oplysninger om beskyttede enheder til tredjemand vil indhente en skriftlig erklæring fra tredjemand om, at denne vil overholde betingelserne i dette stykke.

Stk. 3. Grunddata, som er modtaget med en markering om reklamebeskyttelse, må ikke anvendes eller videregives i strid med den erklæring, der afgives efter stk. 2.

§ 14. På www.cvr.dk er der adgang til gratis at foretage enkeltopslag. Opslag kan alene ske for én enhed ad gangen. Det er ikke tilladt at crawle www.cvr.dk eller anvende andre metoder til automatisk indeksering og opslag.

Stk. 2. For gebyrbelagte ydelser, som leveres fra Erhvervsstyrelsens IT-system, gælder taksterne i bilag 1 til denne bekendtgørelse og bilag 3 til bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Endvidere gælder gebyret i bilag 1 ved manglende betaling for enhver oplysning eller ethvert dokument, som er pålagt gebyr i regler fastsat af Erhvervsstyrelsen i medfør af lov om Det Centrale Virksomhedsregister, lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om finansiel virksomhed, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om investeringsforeninger m.v., lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, lov om det europæiske selskab, lov om det europæiske andelsselskab, lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, og lov om Energinet Danmark.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at adgang til gebyrbelagte oplysninger, jf. stk. 2 og 3, via www.cvr.dk forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler.

Kapitel 6

Straf

§ 15. Den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 13, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. september 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1491 af 15. december 2009 om Det Centrale Virksomhedsregister og www.cvr.dk ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 21. august 2014

Henning Steensig

/ Grethe Krogh Jensen


Bilag 1

Takster

Nedenstående takster gælder for gebyrbelagte ydelser, som leveres fra Erhvervsstyrelsens IT-system

     
1) Rykkergebyr
   
For alle ydelser gælder det, at Erhvervsstyrelsen i tilfælde af manglende betaling vil pålægge et rykkergebyr
Kr.
100,00
     
2) Enkeltudtræk, som bestilles til manuel sagsbehandling hos Erhvervsstyrelsen
   
Pris pr. påbegyndt time
Kr.
1200,00
     
3) Serviceattester
   
Serviceattest (op til 10 eksemplar på et sprog med maksimum 2 interessenter/ 1 komplementar og 1 kommanditist)
Kr.
725,00
Pr. yderligere 10 eksemplarer
Kr.
200,00
Pr. yderligere 10 sprog (10 eksemplar pr. sprog)
Kr.
200,00
Pr. yderligere interessent/komplementar
Kr.
200,00