Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00665

Resumé

Kritik for ikke at følge Pressenævnets kendelse

TV 2 І ØSTJYLLAND havde fået kritik for ikke at have sløret en far tilstrækkeligt i dokumentaren ”Det hemmelige netværk” og tv-indslag om dokumentaren. Faderen klagede igen over tv-stationen, der først en måned senere slettede alle indslag på sin hjemmeside. Pressenævnet kritiserer.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Pressenævnet kan ikke pålægge et medie at afindexere, anonymisere eller afpublicere en udsendelse. Nævnets sanktion er at pålægge redaktøren at offentliggøre nævnets kendelse, jf. medieansvarslovens § 49, hvis nævnet udtaler kritik af mediets afslag på at slette en artikel eller på anden måde gøre den mindre synlig. Pressenævnet forventer dog, at en kritik fra nævnet vil føre til, at mediet foretager det fornødne.

Pressenævnet kritiserede ved kendelse af 27. maj 2014, at TV 2│ØSTJYLLAND havde afvist at imødekomme [Klager]s anmodning om fuldstændig anonymisering af udsendelsen ”Det hemmelige netværk” og nyhedsklippet ”TV2OJ-dokumentar deler politikere”, som var tilgængelige i TV 2│ØSTJYLLANDs digitale arkiv på tv2oj.dk.

Pressenævnet lægger til grund, at TV 2│ØSTJYLLAND henholdsvis den 11. og 25. juni 2014 afpublicerede udsendelsen og nyhedsklippet på tv2oj.dk.

Pressenævnet udtaler kritik af TV 2│ØSTJYLLAND for ikke snarest efter Pressenævnets kendelse 27. maj 2014 at sikre, at udsendelserne på tv2oj.dk som minimum indeholdt en fuldstændig anonymisering af [Klager]. Nævnet udtaler kritik af TV 2│ØSTJYLLAND for først efter en måned at sikre, at [Klager] ikke kunne identificeres i nogen indslag på tv2oj.dk. Det forhold, at sletning af oplysninger ifølge TV 2│ØSTJYLLAND vil være i strid med mediets public service-forpligtelse, kan ikke føre til et andet resultat.

Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt TV 2│ØSTJYLLAND opfylder sin public service-kontrakt, herunder kontraktens punkt 8.4 om arkiver, henhører under Radio- og tv-nævnet og falder uden for Pressenævnets kompetence.

Nævnet finder endvidere, at TV 2│ØSTJYLLAND i forbindelse med offentliggørelsen af nævnets kendelse burde have undladt igen at bringe optagelserne af [Klager], der fortsat ikke var fuldstændigt anonymiseret. TV 2│ØSTJYLLAND burde have anvendt andet billedmateriale.

Under henvisning til, at de påklagede nyhedsklip senest den 25. juni 2014 er blevet fjernet fra TV 2│ØSTJYLLANDs digitale arkiv på tv2oj.dk, finder Pressenævnet ikke anledning til at pålægge offentliggørelse af nævnets kritik, jf. medieansvarsloven § 49.

[Klager] har klaget til Pressenævnet, idet han mener, at TV 2│ØSTJYLLAND ikke har efterlevet Pressenævnets kendelse af 27. maj 2014 i sag nr. 14-70-00601, [Klager] mod TV 2│ØSTJYLLAND, og derved har tilsidesat god presseskik.

1 Sagsfremstilling

[Klager] havde klaget over, at han ufrivilligt optrådte i TV 2│ØSTJYLLANDs udsendelse ”Det hemmelige netværk” og nyhedsindslaget ”TV2OJ dokumentar deler politikere”, der anvendte en række klip fra udsendelsen.

Nævnets kendelse er ikke behandlet i forhold til datteren, men i forhold til [Klager], idet moderen har den fulde forældremyndighed over datteren.

I Pressenævnets kendelse hedder det blandt andet:

”Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, med mindre klar almen interesse kræver offentlig påtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Pressenævnet finder, at sager om samvær og udsendelsernes tema om mødre, der går under jorden, har en klar almen interesse. Det oplyses i udsendelsen, at optagelsen af klagerens afhentning af datteren er optaget af moderen. Det må imidlertid lægges til grund, at klageren ikke har meddelt samtykke til offentliggørelsen af optagelserne af ham i udsendelserne på TV 2│ØSTJYLLAND, og at han heller ikke forud herfor er blevet kontaktet af tv-stationen herom. Da det ikke var nødvendigt for at belyse temaet i udsendelserne at offentliggøre ikke anonymiserede optagelser, og da optagelserne sammenholdt med oplysningerne i udsendelsen om klagers private forhold kan være krænkende, finder nævnet, at det har påhvilet TV 2│ØSTJYLLAND at anonymisere klager i udsendelsen.

Det er nævnets opfattelse, at sløringen af klageren hindrer genkendelse af ham i en videre kreds, men at optagelserne i øvrigt, der viser hans påklædning samt slørede billeder af datteren, hans bil og omgivelserne, vil kunne medføre genkendelse af ham blandt personer, der kender ham og datteren. Der er således ikke sket en fuldstændig anonymisering af klagers identitet, ligesom [Klager] ikke har meddelt samtykke til visningen af optagelsen i tv. Under hensyn til, at det i udsendelsen anføres, at han ikke skulle magte opgaven som forælder, jf. også nedenfor, udtaler nævnet kritik af TV 2│ØSTJYLLAND for at offentliggøre optagelsen uden effektiv sløring af klager.

[…]

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.

TV 2│ØSTJYLLAND har afvist anmodningen fra [Klager] om, at programmerne fjernes fra tv-stationens hjemmeside, alternativt, at alle klip med ham og datteren fjernes fra udsendelsen.

Pressenævnet finder ikke grundlag for kritik af, at TV 2│ØSTJYLLAND ikke har imødekommet [Klager]s anmodning om en fuldstændig sletning af udsendelserne eller klippene med [Klager] i udsendelserne.

Da den foretagne sløring af [Klager]s identitet i programmerne ikke fuldstændigt forhindrer genkendelse af ham, og da der i udsendelsen tillige er oplysninger, der giver grundlag for kritik af en for ensidig dækning af samværssagen, finder Pressenævnet, at TV 2│ØSTJYLLAND burde have imødekommet anmodningen fra [Klager] ved at foretage en fuldstændig sløring af hans identitet i udsendelserne på nettet. Pressenævnet udtaler kritik af, at dette ikke er sket.

Pressenævnet finder ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik af TV 2│ØSTJYLLAND.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af TV 2│ØSTJYLLAND at offentliggøre følgende:

[…]”

Den 4. juni 2014 kl. 19.30 og 23.00 og den 5. juni 2014 kl. 10.00 blev Pressenævnets kendelse oplæst af nyhedsværten på den regionale tv-station TV 2│ØSTJYLLAND. Der blev ikke bragt billeder til oplæsningen.

Nyhedsindslaget med oplæsningen samt en artikel med kendelsens tekst blev 4. juni 2014 lagt på mediets hjemmeside tv2oj.dk. Til artiklen var indsat et stillbillede fra udsendelsen ”Det hemmelige netværk”, hvor [Klager] ses bagfra, mens han bærer sin datter i armene. [Klager]s baghoved og bil fremgik af indslaget. I forhold til den oprindelige version af udsendelsen var der ikke foretaget yderligere sløring.

Den 11. juni 2014 blev udsendelsen ”Det hemmelige netværk” fjernet fra tv2oj.dk.

[Klager] klagede ved e-mail af 14. juni 2014 til Pressenævnet over, at TV 2│ØSTJYLLAND endnu ikke havde sløret ham og hans datter i blandt andet nyhedsklippet ”TV2OJ-dokumentar deler politikere”.

Den 18. og 23. juni 2014 oplyste TV 2│ØSTJYLLAND, at still-billedet af [Klager] ville blive fjernet fra tv2oj.dk, men mediet ønskede ikke at slette nyhedsudsendelser under henvisning til mediets public service-kontrakt.

Den 25. juni 2014 valgte TV 2│ØSTJYLLAND imidlertid at slette videomateriale vedrørende udsendelsen ”Det hemmelige netværk” og nyhedsklippet ”TV2OJ-dokumentar deler politikere” på tv2oj.dk.

Yderligere oplysninger

Af public service-kontrakt mellem TV 2│ØSTYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014 fremgår følgende bl.a.:

”[…]

4. Specifikke public service-forpligtelser

Punkt 4.1. Beskyttelse af børn

TV 2│ØSTJYLLAND skal påse, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer som indeholder pornografi eller umotiveret vold […] Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne.

8. Tilgængeliggørelse af public service-indhold

[…]

Punkt 8.2. Internet

[…]

TV 2│ØSTJYLLANDs internetsted skal bl.a. indeholde nyheder, programrelateret information, seerservice og produktioner med billede, lyd og tekst. TV 2│ØSTYLLAND skal blandt andet stille indhold til rådighed via internettet som simul-/webcast og on demand. […] TV 2│ØSTYLLAND skal så vidt det er teknisk muligt vælge åbne standarder med henblik på generel tilgængelighed til det indhold, som TV 2│ØSTYLLAND stiller til rådighed via internettet.

[…]

8.4. Arkiver

TV 2│ØSTJYLLAND skal medvirke til at gøre det muligt for Statens Mediesamling at give publikum adgang til, inden for rammerne af ophavsretslovgivningen, at se eller høre tidligere udsendte nyheds- og aktualitetsudsendelser. TV 2│ØSTJYLLAND skal blandt andet af kulturarvsmæssige hensyn bevare sine programarkiver.

TV 2│ØSTJYLLAND skal fremme digitaliseringen af programarkiverne for bl.a. på denne måde at give borgerne adgang til sine programarkiver, dog med de begrænsninger, der følger af lovgivningen mv., herunder ophavsretsloven.

TV 2│ØSTJYLLAND skal aktivt arbejde for i videst muligt omfang at kunne gøre TV 2│ØSTJYLLANDs programarkiver tilgængelige for befolkningen og forskermiljøerne.”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at TV 2│ØSTJYLLAND på trods af hans opfordringer til at efterkomme Pressenævnets kendelse om sløring af ham og hans datter nægtede at gøre dette.

TV 2│ØSTJYLLAND øgede ligefrem krænkelserne mod ham og hans datter efter Pressenævnets kendelse ved sammen med offentliggørelsen af kendelsen at publicere endnu et billede af dem.

[Klager] har endelig anført, at der i mediets public service-kontrakt ikke står noget om, at TV 2│ØSTJYLLAND skulle være forpligtet til at sørge for åben adgang til enhver sendt krænkende optagelse. Tværtimod er TV 2│ØSTJYLLAND i henhold til public service-kontrakten forpligtet til at påse, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling. [Klager]s 4-årige datter befinder sig i en særdeles alvorlig psykisk klemme, og TV 2│ØSTJYLLAND har bidraget til at øge dette psykiske pres på hende.

[Klager] har ved e-mail af 27. juni 2014 til Pressenævnet oplyst, at han ønsker at opretholde sin klage, selvom TV 2│ØSTJYLLAND i mellemtiden har fjernet materialet på tv2oj.dk, idet det ikke er sket frivilligt.

2.2 TV 2│ØSTJYLLANDs synspunkter

TV 2│ØSTJYLLAND har anført, at stillbillederne af [Klager] er blevet fjernet, men at mediet som udgangspunkt ikke kan slette nyhedsudsendelser, uden det vil være i modstrid med kravene om åbenhed til deres arkiver, som er en del af public service-kontrakten. Jf. punkt 8.4 i kontrakten har TV 2│ØSTJYLLAND med beklagelse hidtil ikke været i stand til at imødekomme klagers krav om sletning af specifikke nyhedsindslag.

Trods den gældende public service-kontrakt har tv-stationen imidlertid besluttet – at man i dette særlige tilfælde og uden, at det medfører nogen form for præcedens – at slette de relevante indslag fra deres offentlige arkiver på tv2oj.dk.

Sletningen er gennemført efter grundig overvejelse, og TV 2│ØSTJYLLAND er dermed indforstået med, at stationen i dette tilfælde ifølge dem selv ikke lever op til de generelle krav til sin arkivvirksomhed.

En beslutning af den karakter kræver grundige overvejelser, og det er på den baggrund, at tidsforløbet i sagsbehandlingen skal vurderes.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og Karsten Kolding.

Pressenævnet kan ikke pålægge et medie at afindexere, anonymisere eller afpublicere en udsendelse. Nævnets sanktion er at pålægge redaktøren at offentliggøre nævnets kendelse, jf. medieansvarslovens § 49, hvis nævnet udtaler kritik af mediets afslag på at slette en artikel eller på anden måde gøre den mindre synlig. Pressenævnet forventer dog, at en kritik fra nævnet vil føre til, at mediet foretager det fornødne.

Pressenævnet kritiserede ved kendelse af 27. maj 2014, at TV 2│ØSTJYLLAND havde afvist at imødekomme [Klager]s anmodning om fuldstændig anonymisering af udsendelsen ”Det hemmelige netværk” og nyhedsklippet ”TV2OJ-dokumentar deler politikere”, som var tilgængelige i TV 2│ØSTJYLLANDs digitale arkiv på tv2oj.dk.

Pressenævnet lægger til grund, at TV 2│ØSTJYLLAND henholdsvis den 11. og 25. juni 2014 afpublicerede udsendelsen og nyhedsklippet på tv2oj.dk.

Pressenævnet udtaler kritik af TV 2│ØSTJYLLAND for ikke snarest efter Pressenævnets kendelse 27. maj 2014 at sikre, at udsendelserne på tv2oj.dk som minimum indeholdt en fuldstændig anonymisering af [Klager]. Nævnet udtaler kritik af TV 2│ØSTJYLLAND for først efter en måned at sikre, at [Klager] ikke kunne identificeres i nogen indslag på tv2oj.dk. Det forhold, at sletning af oplysninger ifølge TV 2│ØSTJYLLAND vil være i strid med mediets public service-forpligtelse, kan ikke føre til et andet resultat.

Pressenævnet bemærker, at spørgsmålet om, hvorvidt TV 2│ØSTJYLLAND opfylder sin public service-kontrakt, herunder kontraktens punkt 8.4 om arkiver, henhører under Radio- og tv-nævnet og falder uden for Pressenævnets kompetence.

Nævnet finder endvidere, at TV 2│ØSTJYLLAND i forbindelse med offentliggørelsen af nævnets kendelse burde have undladt igen at bringe optagelserne af [Klager], der fortsat ikke var fuldstændigt anonymiseret. TV 2│ØSTJYLLAND burde have anvendt andet billedmateriale.

Under henvisning til, at de påklagede nyhedsklip senest den 25. juni 2014 er blevet fjernet fra TV 2│ØSTJYLLANDs digitale arkiv på tv2oj.dk, finder Pressenævnet ikke anledning til at pålægge offentliggørelse af nævnets kritik, jf. medieansvarsloven § 49.

Afgjort den 22. august 2014