Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
Kapitel 2 Udvikling af fag på gymnasialt niveau til brug for erhvervsuddannelser
Kapitel 3 Fælles bestemmelser for undervisning på gymnasialt niveau i erhvervsuddannelser
Kapitel 4 Gymnasiale suppleringskurser (GSK)
Kapitel 5 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Herved bekendtgøres lov nr. 578 af 1. juni 2010 om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. med de ændringer, der følger af § 9 i lov nr. 630 af 16. juni 2014 og § 5 i lov nr. 634 af 16. juni 2014.

Kapitel 1

Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)

§ 1. Formålet med studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) er at give unge og voksne et tilbud om i forbindelse med gennemførelse af en erhvervsuddannelse, jf. lov om erhvervsuddannelser, at gennemføre studierettet undervisning på gymnasialt niveau og opnå generel studiekompetence.

§ 2. En elev, som efter denne lov gennemfører et eux-forløb, hvor der i en erhvervsuddannelse indgår undervisning på A-, B- og C-niveau (gymnasialt niveau), har ud over ret til bevis for den gennemførte erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser ret til bevis for at have opnået en gymnasial eksamen, der giver generel studiekompetence (eux-bevis).

§ 3. Et eux-forløb skal omfatte:

1) Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau og matematik og samfundsfag på C-niveau.

2) Yderligere et antal fag på A-, B- eller C-niveau, herunder løft af de fag, der er nævnt i nr. 1, til et højere niveau. Forløbet skal ud over de obligatoriske fag, jf. nr. 1, omfatte mindst to fag på mindst B-niveau. Den enkelte elev skal selv kunne vælge mindst et af fagene i forløbet.

3) En større skriftlig opgave.

4) Et skriftligt eksamensprojekt, der udarbejdes i to eller tre fag. Fagene skal omfatte mindst et fag på mindst B-niveau og et fag fra erhvervsuddannelsen.

Stk. 2. Den samlede uddannelsestid for de fag m.v., der fremgår af stk. 1, skal svare til uddannelsestiden for uddannelse til højere forberedelseseksamen, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Et eux-forløb udformes i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse, så de fag m.v. på gymnasialt niveau, der skal indgå i forløbet, sammen med den obligatoriske undervisning i erhvervsuddannelsen indgår i en hensigtsmæssig helhed i forhold til elevernes opnåelse af generel studiekompetence.

Stk. 4. Uddannelsestiden, jf. stk. 2, for et eux-forløb kan afkortes på baggrund af de kompetencer, som eleven kan opnå fra undervisning i erhvervsuddannelsen.

§ 3 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om eux-forløb, hvor undervisning på gymnasialt niveau afsluttes i et særskilt studiekompetencegivende forløb forud for en erhvervsuddannelses hovedforløb. I sådanne forløb får eleverne et bevis for opnået generel studiekompetence, når de krævede prøver, jf. § 5, er aflagt ved afslutningen af det studiekompetencegivende forløb og eksamen er bestået.

§ 4. Undervisningsministeren beslutter efter samråd med det relevante faglige udvalg, for hvilke erhvervsuddannelser, herunder trin og specialer, der skal udformes eux-forløb.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter efter inddragelse af det relevante faglige udvalg nærmere regler om indhold og tilrettelæggelse af eux-forløbet. Det kan i den forbindelse fastsættes, at fag på gymnasialt niveau i forløbet skal være fra en eller flere bestemte gymnasiale uddannelser. Eux-forløb udformes uden eventuel trindeling.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan til brug for eux-forløb udvikle fag på gymnasialt niveau, der ikke er fra eksisterende gymnasiale uddannelser eller udgør et grundfag fra erhvervsuddannelsen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om sådanne fag, herunder om mål, indhold, omfang og niveau.

§ 4 a. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så vidt muligt knyttes an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra den enkelte elevs uddannelse.

§ 5. En eksamen, der giver ret til eux-bevis, skal omfatte seks prøver i fag på gymnasialt niveau, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, en større skriftlig opgave, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, og en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt, jf. § 3, stk. 1, nr. 4.

Stk. 2. Skolens leder afholder prøver og udsteder eux-bevis.

Stk. 3. Eux-beviset indeholder prøvekaraktererne i fag m.v. på gymnasialt niveau, jf. stk. 1, og afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i alle fagene på gymnasialt niveau.

Stk. 4. Karaktererne på beviset indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet.

Kapitel 2

Udvikling af fag på gymnasialt niveau til brug for erhvervsuddannelser

§ 6. Undervisningsministeren kan ud over de fag, der udvikles efter § 4, stk. 3, udvikle fag på A- eller B-niveau, der giver mulighed for trinvis opbygning af studiekompetencegivende niveauer, eller som har en særlig tilknytning til bestemte erhvervsområder. Fagene kan for elever i en erhvervsuddannelse indgå i supplerende studieforberedende undervisning, jf. lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om fag nævnt i stk. 1, herunder om mål, indhold, omfang og niveau.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser for undervisning på gymnasialt niveau i erhvervsuddannelser

§ 7. For undervisning på gymnasialt niveau, der indgår i en erhvervsuddannelse, gælder lov om erhvervsuddannelser.

Stk. 2. §§ 29-31 om lærerkvalifikationer, § 33 om skolens pædagogiske opgaver og ansvar samt §§ 34-36 og § 37, stk. 1, om tilsyn, kvalitetssystem og klage i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) gælder tilsvarende for den undervisning, der er nævnt i stk. 1, bortset fra for grundfag fra erhvervsuddannelsen. Undervisningsministeren fastsætter regler om, at lærere med en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse (HD 2. del), som har undervisningskompetence til erhvervsuddannelse, men ikke opfylder kravene til lærerkvalifikationer i §§ 29-31 i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), med nærmere fastlagt fagdidaktisk supplering kan opnå undervisningskompetence i eux-forløb i relevante gymnasiale merkantile fag.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om prøver og eksamen for den undervisning, der er nævnt i stk. 1, herunder om udstedelse af bevis for opnået studiekompetence, jf. § 3 a, og eux-bevis. Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter.

Kapitel 4

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

§ 8. Personer, som har opnået et eux-bevis eller et bevis for opnået generel studiekompetence, jf. § 3 a, eller som har afsluttet en erhvervsuddannelse og som led i erhvervsuddannelsen eller som enkeltfagsundervisning uden for uddannelsen har gennemført mindst et studierettet enkeltfag på mindst C-niveau, har samme ret til optagelse på gymnasiale suppleringskurser (GSK), jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), som personer med en eksamen fra en gymnasial uddannelse.

Kapitel 5

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan godkende, at forløb, hvor der i en erhvervsuddannelse indgår undervisning på gymnasialt niveau, og som påbegyndes efter lovens ikrafttræden, kan give ret til eux-bevis, uanset at der ikke ved forløbets start er fastsat nærmere regler om forløbet i medfør af § 4. Det er en betingelse for godkendelse efter 1. pkt., at det konkrete forløb, hvad angår fag, niveauer og omfang, opfylder kravene i § 3.

§§ 10-11. (Udeladt)

§ 12. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 630 af 16. juni 2014 om Rådet for Ungdomsuddannelser indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4. Loven træder i kraft den 1. august 2014.


Lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2014, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2-5. (Udeladt)

§ 11

Stk. 1-5. (Udeladt)

Stk. 6. Lovens § 1, nr. 1-44, 47-50 og 52-54, og § 5, nr. 1 og 7, finder ikke anvendelse for uddannelser, der er påbegyndt eller påbegyndes før den 1. august 2015. For sådanne uddannelser finder de hidtil gældende regler anvendelse. Skolen fastsætter eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler, og som ønsker optagelse efter de nye regler.

Stk. 7-14. (Udeladt)

Undervisningsministeriet, den 1. september 2014

Christine Antorini

/ Mads Bentzen