Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0096
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse
energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om
afgift af elektricitet, lov om energiafgift af
mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og
koks m.v. og lov om statstilskud til dækning af udgifter til
kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort
energiforbrug1)

(Gennemførelse af Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 og forenklinger af energiafgifterne)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, som ændret ved § 3 i lov nr. 325 af 28. maj 1999, § 14 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 3 i lov nr. 389 af 2. juni 1999, § 1 i lov nr. 963 af 20. december 1999, § 30 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 23 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 5 i lov nr. 1297 af 20. december 2000 og § 4 i lov nr. 393 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1 og 2, affattes således:

»Afgiften udgør for

1)

gas- og dieselolie

24,3

øre pr. l

2)

fuelolie

28,8

øre pr. kg

3)

fyringstjære

25,2

øre pr. kg

4)

petroleum

24,3

øre pr. l

5)

stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus

217,8

kr. pr. t

6)

jordoliekoks

290,7

kr. pr. t

7)

brunkulsbriketter og brunkul

160,2

kr. pr. t

8)

elektricitet

9,0

øre pr. kWh

9)

autogas (LPG)

14,4

øre pr. l

10)

anden flaskegas (LPG)

27,0

øre pr. kg

11)

gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)

26,1

øre pr. kg

12)

naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3 )

19,8

øre pr. Nm3

13)

andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU’s kombinerede nomenklatur

 

a) med et vandindhold på mindst 27 pct.

201,6

kr. pr. t

 

b) med et vandindhold på mindre end
27 pct.

279,9

kr. pr. t

Stk. 2. Afgiftssatsen ved 15o C for varer nævnt under stk. 1, nr. 1 og 4, udgør 24,3 øre pr. l. For gas nævnt under stk. 1, nr. 12, foretages der en forholdsmæssig regulering af afgiften ved en lavere eller højere brændværdi end 39,6 MJ pr. Nm3

2. I § 5, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 8, stk. 2« til: »§ 8, stk. 2-5«.

3. I § 7, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., ændres »nr. 11 og 12« til: »nr. 9-12«.

4. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Fritaget for kuldioxidafgift er et energiprodukt omfattet af § 2, stk.1, der direkte medgår til produktion af et tilsvarende energiprodukt. Dette gælder dog ikke for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof.«

5. § 7, stk. 4, nr. 3, affattes således:

»3) svovlfattig dieselolie og gas samt elektricitet, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel eller efter Rådets forordning nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring med bus anvendes til rutekørsel efter regler fastsat af skatteministeren, jf. lov om afgift af elektricitet § 11 b, stk. 3, lov om afgift af naturgas og bygas § 9, stk. 2, og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 9, stk. 11,«.

6. § 9, stk. 1 og 2, affattes således:

»Afgiften efter nærværende lov tilbagebetales ikke, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, få 13/18 af afgiften efter nærværende lov tilbagebetalt af afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-7 og 10-13, der anvendes som nævnt i nr. 1-14 i bilaget til denne lov, og af varer omfattet af § 2, der anvendes som nævnt i nr. 15-37 i bilaget til denne lov. For de i nr. 15-37 i bilaget til denne lov nævnte anvendelser kan afgiftspligtige varer anvendt til ventilation i forbindelse med de omtalte anvendelser medregnes som en del af den anvendelse, der er omfattet af bilaget. For de i nr. 2-37 i bilaget nævnte anvendelser ydes den forhøjede tilbagebetaling på betingelse af, at forbruget vedrører en årlig produktion på mindst 10 t. Tilbagebetalingen ydes efter fradrag pr. kg fuelolie og pr. l gas og dieselolie, der er anvendt til varmefremstilling, bortset fra olie vedrørende aktiviteter omfattet af § 11, stk. 3, 1. pkt., i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Fradraget er 3 øre pr. kg fuelolie. For virksomheder, som ikke har indgået aftale med Energistyrelsen om at gennemføre energieffektiviseringer efter § 1, stk. 1, i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, er fradraget dog på 3,175 øre pr. kg fuelolie og 0,7 øre pr. l gas og dieselolie.«

7. § 9, stk. 4, ophæves.

Stk. 5-18 bliver herefter stk. 4-17.

8. I § 9, stk. 5, der bliver stk. 4, ophæves 7. pkt.

9. I § 9, stk. 7, der bliver stk. 6, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

10. I § 9, stk. 8, der bliver stk. 7, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«, og tre steder ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

11. I § 9, stk. 9, der bliver stk. 8, ændres »efter stk. 5« til: »efter stk. 4«.

12. I § 9, stk. 10, der bliver stk. 9, ændres »stk. 11-15 og 17 eller stk. 16 og 17« til: »stk. 10-14 og 16 eller stk. 15 og 16«.

13. I § 9, stk. 11, der bliver stk. 10, ændres »stk. 10« til: »stk. 9«.

14. I § 9, stk. 13, der bliver stk. 12, ændres »stk. 11 og 12« til: »stk. 10 og 11«.

15. I § 9, stk. 15, der bliver stk. 14, ændres »stk. 11-13« til: »stk. 10-12«.

16. I § 9, stk. 16, der bliver stk. 15, ændres »stk. 10« til: »stk. 9«.

17. I § 9, stk. 18, der bliver stk. 17, ændres fire steder »stk. 5« til: »stk. 4«.

18. § 9, stk. 19, ophæves.

Stk. 20 bliver herefter stk. 18.

19. I § 9, stk. 20, der bliver stk. 18, indsættes som 2. pkt.:

»§ 11 a, stk. 9 og 10, i lov om afgift af elektricitet og § 11, stk. 2 og 3, i lov om afgift af naturgas og bygas finder tilsvarende anvendelse.«

20. I § 10, stk. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 4«.

21. I lovens bilag indsættes som nr. 36 og 37:

»3 6) Der anvendes direkte til fremstilling af katalysatorer under position 38.15 i EU’s kombinerede nomenklatur. For elektricitet ydes dog højst tilbagebetaling i følgende omfang: Op til 4.000 kWh pr. t produceret ammoniakkatalysator, op til 2.000 kWh pr. t produceret røgrensningskatalysator, op til 2.500 kWh pr. t produceret olie- og gasrensningskatalysator og op til 1.500 kWh pr. t produceret øvrig katalysator. Tilbagebetaling af afgift af afgiftspligtige varer efter dette nummer udelukker tilbagebetaling efter andre numre i dette bilag.

37) Der anvendes direkte til fremstilling af aminosyrer ved en aerob fermenteringsproces, dog højst 2 kWh elektricitet pr. kg aminosyrer.«

§ 2

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret ved lov nr. 443 af 10. juni 1997, § 3 i lov nr. 444 af 10. juni 1997, § 2 i lov nr. 450 af 10. juni 1997, § 16 i lov nr. 1098 af 29. december 1997, § 4 i lov nr. 435 af 26. juni 1998, § 2 i lov nr. 437 af 26. juni 1998, lov nr. 1028 af 23. december 1998, § 2 i lov nr. 325 af 28. maj 1999, § 18 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 3 i lov nr. 390 af 2. juni 1999, § 1 i lov nr. 945 af 20. december 1999, § 2 i lov nr. 960 af 20. december 1999, § 2 i lov nr. 963 af 20. december 1999, § 32 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 17 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 1 i lov nr. 1289 af 20. december 2000, § 2 i lov nr. 1297 af 20. december 2000 og § 2 i lov nr. 393 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk 2. Afgiften udgør for

1)

naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ)
pr. normal m3 (Nm3 )

204,2 øre pr. Nm3

2)

bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3 ), der udleveres fra eller forbruges i særlige bygasnet, der var etableret og i brug 1. januar 1997 og registreret efter § 3

 

 

a) i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2005

177,2 øre pr. Nm3

 

b) fra 1. januar 2006

204,2 øre pr. Nm3.

Stk. 3. For afgiftspligtig gas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof, udgør afgiften dog 284,2 øre pr. Nm3 gas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ). Af gas, der anvendes til varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker, betales der afgift efter stk. 2. Såfremt gas omfattet af 2. pkt. også anvendes til fremstilling af elektricitet, som der ikke skal betales afgift af efter lov om afgift af elektricitet, finder fordelingsreglerne i § 8, stk. 2, tilsvarende anvendelse.«

2. § 3 affattes således:

»§ 3. Den, der indvinder, fremstiller eller leverer afgiftspligtig gas, samt kraftværker og kraftvarmeværker, der er omfattet af bilaget til denne lov, skal registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Ved den, der leverer afgiftspligtig gas, jf. stk. 1, forstås i denne lov distributionsselskaber og transmissionsselskaber, der driver bevillingspligtig virksomhed omfattet af § 10 i lov om naturgasforsyning, samt selskaber, der driver særlige bygasnet.

Stk. 3. Virksomheder med et årligt forbrug på over 75.000 m3 gas målt pr. afregningsmåler direkte leveret fra en virksomhed registreret efter stk.1, hvor tilbagebetaling af afgift efter § 10 i denne lov og § 9 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter samlet set udgør mindst 90 pct. af afgiften efter begge love, kan registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme målt pr. afregningsmåler direkte leveret fra et kraft-varme-værk registreret efter stk. 1 eller en mellemhandler registreret efter stk. 5, hvor tilbagebetaling af afgift efter § 10 i denne lov og § 9 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter samlet set udgør mindst 90 pct. af afgiften efter begge love, kan registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 5. Mellemhandlere, som transporterer varme leveret direkte fra et kraftvarmeværk registreret efter stk. 1, og hvor mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder registreret efter stk. 4, kan registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 6. Mellemhandlere, der registreres efter stk. 5, skal stille sikkerhed for afgiften af den varme, som transporteres til andre end de efter stk. 4 registrerede virksomheder. Sikkerhedens størrelse fastsættes efter § 11, stk. 5, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere regler for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 7. Ved anmodning om registrering efter stk. 3, 4 eller 5 skal virksomheden over for de statslige told- og skattemyndigheder dokumentere, at virksomheden i de seneste 12 måneder har opfyldt betingelserne i stk. 3, 4 eller 5, eller sandsynliggøre, at virksomheden i de kommende 12 måneder opfylder betingelserne i stk. 3, 4 eller 5. Ved opgørelsen af forbrug de seneste 12 måneder benyttes de mængder gas eller varme, som er målt af de efter stk. 1 eller stk. 5 registrerede virksomheder.

Stk. 8. Såfremt en virksomhed registreret efter stk. 3, 4 eller 5 ikke længere opfylder betingelserne for registrering efter stk. 3, 4 eller 5, skal virksomheden underrette de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 9. Virksomheder, der på tidspunktet for ansøgning om registrering efter stk. 3, 4 eller 5 er i restance med skatter og afgifter, kan ikke registreres i henhold til stk. 3, 4 eller 5.

Stk. 10. Såfremt virksomheden ikke har afgivet rettidig angivelse, har afgivet urigtig angivelse, ikke rettidigt har indbetalt skatter eller afgifter eller har været i restance med skatter og afgifter, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen efter stk. 3, 4 eller 5. Virksomheder, der har fået inddraget registreringen efter stk. 3, 4 eller 5, kan tidligst anmode om fornyet registrering efter stk. 3, 4 og 5 efter 12 måneder. De statslige told- og skattemyndigheder skal give virksomheder registreret efter stk. 1 og 2 oplysninger om inddragelse af registreringen efter stk. 3, 4 eller 5.

Stk. 11. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.«

3. I § 4 indsættes efter »gas«: »eller varme fremstillet af gas.«

4. § 6 affattes således:

»§ 6. For virksomheder registreret efter § 3, stk. 1, er den afgiftspligtige mængde gas for en afgiftsperiode de leverancer af gas, for hvilke der er udstedt fakturaer, herunder acontoopkrævninger, i den pågældende periode, samt virksomhedens eget forbrug af gas, i det omfang det ikke opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter § 10. Registrerede kraft-varme-værker kan fradrage gas, der er indeholdt i varmeleverancer til virksomheder registreret efter § 3, stk. 4 og 5.

Stk. 2. For virksomheder registreret efter § 3, stk. 3, er den afgiftspligtige mængde gas for en afgiftsperiode de leverancer af gas, for hvilke der er modtaget fakturaer fra en registreret virksomhed, herunder acontoopkrævninger, i den pågældende periode, i det omfang afgiften af leverancen ikke er tilbagebetalingsberettiget efter § 10.

Stk. 3. For virksomheder registreret efter § 3, stk. 4, er den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode den mængde gas, der er indeholdt i leverancen af varme fra et kraft-varme-værk registreret efter § 3, stk. 1, eller en mellemhandler registreret efter § 3, stk. 5, i det omfang afgiften indeholdt i varmeleverancen ikke opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter § 10.

Stk. 4. For mellemhandlere registreret efter § 3, stk. 5, er den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode den mængde gas, der er indeholdt i varmeleverancen fra et kraft-varme-værk registreret efter § 3, stk. 1. Ved opgørelsen kan fradrages gas, der er indeholdt i varmeleverancer til virksomheder registreret efter § 3, stk. 4.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 1-4.«

5. I § 7, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »gas«: »eller varme fremstillet af gas.«

6. I § 7 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Den mængde gas, der er anvendt til fremstilling af varme leveret til en anden registreret virksomhed, beregnes forholdsmæssigt.«

7. I § 8, stk. 1, nr. 1, ændres »motordrift og« til: »motordrift,«.

8. I § 8, stk. 1, nr. 2, ændres »personer.« til: »personer og«.

9. I § 8, stk. 1, indsættes som nr. 3:

»3) gas til brug om bord på skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 t og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 t og derover, dog bortset fra lystfartøjer.«

10. I § 8, stk. 3, 1. pkt., udgår »3. pkt.«

11. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Afgiften godtgøres af

1) varer, der anvendes til jernbane- og færgedrift og til erhvervsmæssig sejlads med andre fartøjer end de i stk. 1, nr. 3, nævnte bortset fra lystfartøjer, og

2) varer, der anvendes som motorbrændstof ved afprøvning af motorer til skibe i forbindelse med fremstilling af disse motorer.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

12. § 9, stk. 1, affattes således:

»For gas, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel eller efter Rådets forordning nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring med bus anvendes til rutekørsel efter regler fastsat af skatteministeren, ydes fuld godtgørelse af afgiften, jf. stk. 2.«

13. I § 10, stk. 5, nr. 4, 3. pkt., indsættes efter »fremstilling,«: »eller den ikke tilbagebetalingsberettigede andel udgør mindre end 200 GJ årligt,«.

14. I § 10, stk. 5, indsættes som nr. 8:

»8) Afgiften af varme og varer, der udelukkende forbruges til udtørring af bygningsmaterialer eller opretholdelse af den for byggearbejdet fornødne temperatur under byggeperioden i forbindelse med opførelse og renovering af bygninger.«

15. I § 10 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter anmodning fra virksomheder, der foretager måling af den tilbagebetalingsberettigede andel af varer og varme, tillade, at de målte data finder anvendelse på afgiftsperioder op til 3 år før den afgiftsperiode, hvori der først foretages korrekt måling. Der kan ikke gives tilladelse til regulering af tidligere afgiftsperioder efter 1. pkt., medmindre der foreligger månedsvis registrerede målerdata for en periode af mindst 12 måneders varighed. Det er endvidere en forudsætning for regulering, at virksomhedens produktions- og afgiftsmæssige forhold er uændrede. Reguleringsbeløb under 10.000 kr. udbetales ikke, og ved udbetaling af reguleringsbeløb over 10.000 kr. foretages der et fradrag på 10.000 kr. Ved anmodning om reguleringsbeløb på mere end 200.000 kr. skal anmodningen være attesteret af en revisor.«

Stk. 8-14 bliver herefter stk. 9-15.

16. I § 10, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 14« til: »stk. 15«.

17. I § 10, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

18. I § 10, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«, og »stk. 10« ændres til: »stk. 11«.

19. I § 10, stk. 12, der bliver stk. 13, ændres to steder »stk. 11« til: »stk. 12«, »stk. 8« ændres til: »stk. 9«, og »stk. 10« ændres til: »stk. 11«.

20. I § 10, stk. 14, der bliver stk. 15, ændres to steder »stk. 8« til: »stk. 9«.

21. I § 11 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. For virksomheder med et årligt energiforbrug pr. afregningsmåler under 75.000 m3 gas eller under 4.000 GJ varme kan tilbagebetaling af afgift af gas og kuldioxidafgift ske på baggrund af acontofakturering af afgift, før de leverancer af gas eller varme, for hvilke der skal ske tilbagebetaling af afgift, har fundet sted. For andre virksomheder kan der ikke ske tilbagebetaling af afgift, før leverancen har fundet sted.

Stk. 3. Såfremt tilbagebetalingsbeløbet opgøres på baggrund af fakturaer og lignende fra andre end registrerede virksomheder, kan de statslige told- og skattemyndigheder bestemme, at der kun kan medtages fakturaer og lignende, hvor afgiften er forfaldet, jf. § 2, stk. 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

§ 3

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 17. september 1998 om afgift af elektricitet, som ændret ved § 10 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 1 i lov nr. 389 af 2. juni 1999, § 3 i lov nr. 963 af 20. december 1999, § 31 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 12 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved den, der leverer elektricitet til forbrug her i landet, jf. stk. 1, nr. 1, forstås den, der driver bevillingspligtig virksomhed omfattet af § 19, § 20, stk. 2, eller § 21 a i lov om elforsyning.«

2. § 4 affattes således:

»§ 4. Den, der skal svare afgift efter § 3, skal anmelde sin virksomhed til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Registreringspligten omfatter desuden den, der uden at være omfattet af § 19, § 20, stk. 2, eller § 21 a i lov om elforsyning, leverer elektricitet til forbrug her i landet.

Stk. 3. Virksomheder med et årligt elektricitetsforbrug på over 100.000 kWh målt pr. afregningsmåler direkte leveret fra en virksomhed registreret efter stk. 1, hvor tilbagebetaling af afgift efter § 11 i denne lov og § 9 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter samlet set udgør mindst 90 pct. af afgiften efter begge love, kan registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme målt pr. afregningsmåler direkte leveret fra et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilaget til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. eller en mellemhandler registreret efter stk. 5, hvor tilbagebetaling af afgift efter § 11 i denne lov og § 9 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter samlet set udgør mindst 90 pct. af afgiften efter begge love, kan registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 5. Mellemhandlere, som transporterer varme leveret direkte fra et registreret kraftvarmeværk omfattet af bilaget til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., og hvor mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder registreret efter stk. 4, kan registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 6. Mellemhandlere, der registreres efter stk. 5, skal stille sikkerhed for afgiften af den varme, som transporteres til andre end de efter stk. 4 registrerede virksomheder. Sikkerhedens størrelse fastsættes efter § 11, stk. 5, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere regler for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 7. Ved anmodning om registrering efter stk. 3, 4 eller 5 skal virksomheden over for de statslige told- og skattemyndigheder dokumentere, at virksomheden i de seneste 12 måneder har opfyldt betingelserne i stk. 3, 4 eller 5 eller sandsynliggøre, at virksomheden i de kommende 12 måneder opfylder betingelserne i stk. 3, 4 eller 5. Ved opgørelsen af forbrug de seneste 12 måneder benyttes de mængder gas eller varme, som er målt af de efter stk. 1 eller stk. 5 registrerede virksomheder.

Stk. 8. Såfremt en virksomhed registreret efter stk. 3, 4 eller 5 ikke længere opfylder betingelserne for registrering efter stk. 3, 4 eller 5, skal virksomheden underrette de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 9. Virksomheder, der på tidspunktet for ansøgning om registrering efter stk. 3, 4 eller 5 er i restance med skatter og afgifter, kan ikke registreres i henhold til stk. 3, 4 eller 5.

Stk. 10. Såfremt virksomheden ikke har afgivet rettidig angivelse, har afgivet urigtig angivelse, ikke rettidigt har indbetalt skatter eller afgifter m.v., eller har været i restance med skatter og afgifter, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen efter stk. 3, 4 eller 5. Virksomheder, der har fået inddraget registreringen efter stk. 3, 4 eller 5, kan tidligst anmode om fornyet registrering efter stk. 3, 4 og 5 efter 12 måneder. De statslige told- og skattemyndigheder skal give virksomheder registreret efter stk. 1 og 2 oplysninger om inddragelse af registreringen efter stk. 3, 4 eller 5.

Stk. 11. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.«

3. I § 5, stk. 1, indsættes efter litra a som nyt litra:

»b. leveres til virksomheder registreret efter § 4, stk. 3-5.«

Litra b bliver herefter litra c.

4. § 6 affattes således:

»§ 6. Af forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales i alt en afgift på 51,1 øre pr. kWh, som består af

1) en energiafgift på 46,5 øre pr. kWh,

2) et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh og

3) et eldistributionsbidrag på 4,0 øre pr. kWh.

Stk. 2. Af forbrug af anden elektricitet betales i alt en afgift på 57,6 øre pr. kWh, som består af

1) en energiafgift på 53,0 øre pr. kWh,

2) et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh og

3) et eldistributionsbidrag på 4,0 øre pr. kWh.

Stk. 3. Af elektricitet fremstillet af varmeværket selv, der anvendes til fremstilling af varme i varmepumper i varmeværker, som leverer varme til de kollektive fjernvarmenet, betales afgift efter stk. 1.

Stk. 4. Af elektricitet fremstillet af varmeværket selv, der anvendes til fremstilling af varme i varmepumper i varmeværker, som leverer varme til de kollektive fjernvarmenet, betales i perioden fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 i alt en afgift på 43,1 øre pr. kWh, som består af

1) en energiafgift på 38,5 øre pr. kWh,

2) et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh og

3) et eldistributionsbidrag på 4,0 øre pr. kWh.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter nærmere regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 1-4.«

5. § 8 affattes således:

»§ 8. Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive størrelsen af de i periodens løb stedfundne afgiftspligtige leverancer m.v. og indbetale afgiften for afgiftsperioden til de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter.

Stk. 2. For virksomheder registreret efter § 4, stk. 1 eller 2, er den afgiftspligtige mængde elektricitet for en afgiftsperiode de leverancer af elektricitet, for hvilke der er udstedt fakturaer, herunder acontoopkrævninger, i den pågældende periode, samt virksomhedens eget forbrug af elektricitet, i det omfang det ikke opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter § 11, stk. 1, 2 og 15. Registrerede kraftvarmeværker omfattet af bilaget til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. kan fradrage elektricitet, der er indeholdt i varmeleverancer til virksomheder registreret efter § 4, stk. 4 og 5. Den mængde elektricitet, der er anvendt til fremstilling af varme leveret til en anden registreret virksomhed, beregnes forholdsmæssigt.

Stk. 3. For virksomheder registreret efter § 4, stk. 3, er den afgiftspligtige mængde elektricitet for en afgiftsperiode de leverancer af elektricitet, for hvilke der er modtaget fakturaer fra en registreret virksomhed, herunder acontoopkrævninger, i den pågældende periode. Ved opgørelsen kan fradrages elektricitet, der opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter § 11.

Stk. 4. For virksomheder registreret efter § 4, stk. 4, er den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode den mængde elektricitet, der er indeholdt i leverancen af varme fra et registreret kraft-varme-værk som nævnt i § 4, stk. 4, eller en mellemhandler registreret efter § 4, stk. 5, i det omfang afgiften indeholdt i varmeleverancen ikke opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter § 11.

Stk. 5. For mellemhandlere registreret efter § 4, stk. 5, er den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode den mængde elektricitet, der er indeholdt i leverancen af varme fra et registreret kraft-varme-værk som nævnt i § 4, stk. 4. Ved opgørelsen kan fradrages elektricitet, der er indeholdt i varmeleverancer til virksomheder registreret efter § 4, stk. 4.

Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 1-5.

Stk. 7. Virksomheder registreret efter § 4, stk. 1, der årligt afsætter mindre end 100 GWh elektricitet, kan efter ansøgning til de statslige told- og skattemyndigheder få tilladelse til at opgøre de afgiftspligtige leverancer i den enkelte måned eller anden periode, for hvilken acontoopkrævning over for samtlige forbrugere finder sted, på grundlag af de fra kraftværker m.v. leverede mængder elektricitet med fradrag af 4 pct. ledningstab, under forudsætning af, at endelig afregning af afgiften finder sted mindst én gang om året ved opgørelse og afregning af de faktiske leverancer hos samtlige forbrugere.«

6. § 11, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Tilbagebetalingen kan ikke finde sted for afgiftspligtig elektricitet og varme, som forbruges i vandvarmere, varmepumper til opvarmning af brugsvand, elektriske radiatorer, strålevarmeanlæg, varmeblæsere, konvektionsovne, varmepumper og lignende anlæg, der anvendes til fremstilling af rumvarme, herunder varme, som leveres fra virksomheden. Undtaget er dog forbrug af elektricitet i rumvarmeaggregater, der midlertidigt placeres i et lokale for at dække et kortvarigt rumvarmebehov.«

7. I § 11, stk. 4, nr. 1, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

8. I § 11, stk. 4, nr. 2, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

9. I § 11, stk. 4, indsættes som nr. 6:

»6) Afgiften af varme og varer, der udelukkende forbruges til udtørring af bygningsmaterialer eller opretholdelse af den for byggearbejdet fornødne temperatur under byggeperioden i forbindelse med opførelse og renovering af bygninger.«

10. I § 11 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter anmodning fra virksomheder, der foretager måling af den tilbagebetalingsberettigede andel af varer og varme, tillade, at de målte data finder anvendelse på afgiftsperioder op til 3 år før den afgiftsperiode, hvori der først foretages korrekt måling. Der kan ikke gives tilladelse til regulering af tidligere afgiftsperioder efter 1. pkt., medmindre der foreligger månedsvis registrerede målerdata for en periode af mindst 12 måneders varighed. Det er endvidere en forudsætning for regulering, at virksomhedens produktions- og afgiftsmæssige forhold er uændrede. Reguleringsbeløb under 10.000 kr. udbetales ikke, og ved udbetaling af reguleringsbeløb over 10.000 kr. foretages der et fradrag på 10.000 kr. Ved anmodning om reguleringsbeløb på mere end 200.000 kr. skal anmodningen være attesteret af en revisor.«

Stk. 8-15 bliver herefter stk. 9-16.

11. I § 11, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »§ 11, stk. 14, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.« til: »§ 11, stk. 15, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.«

12. I § 11, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

13. I § 11, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«, og tre steder ændres »stk. 10 « til: »stk. 11«.

14. I § 11, stk. 12, der bliver stk. 13, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

15. I § 11, stk. 13, der bliver stk. 14, ændres »§ 11, stk. 14« til: »§ 11, stk. 15«.

16. I § 11, stk. 14, der bliver stk. 15, indsættes som 3. pkt.:

»Virksomheder, som producerer elektricitet, og som er berettiget til at få tilbagebetaling af afgift af elektricitet, kan foruden tilbagebetaling efter § 11, stk. 1, få tilbagebetalt 1 øre pr. kWh af den del af virksomhedens forbrug af elektricitet, der medgår direkte til fremstillingen af elektricitet samt til at opretholde muligheden for produktion af elektricitet.«

17. I § 11, stk. 15, der bliver stk. 16, ændres »stk. 14« til: »stk. 15«.

18. I § 11 a, stk. 8, ændres »stk. 15« til: »stk. 16«.

19. I § 11 a indsættes som stk. 9 og 10:

»Stk. 9. For virksomheder med et årligt energiforbrug pr. afregningsmåler på under 100.000 kWh elektricitet eller under 4.000 GJ varme, kan tilbagebetaling af afgift af elektricitet og kuldioxidafgift ske på baggrund af acontofakturering af afgift, før de leverancer af elektricitet eller varme, for hvilke der skal ske tilbagebetaling af afgift, har fundet sted. For andre virksomheder kan der ikke ske tilbagebetaling af afgift, før leverancen har fundet sted.

Stk. 10. Såfremt tilbagebetalingsbeløbet opgøres på baggrund af fakturaer og lignende fra andre end registrerede virksomheder, kan de statslige told- og skattemyndigheder bestemme, at der kun kan medtages fakturaer og lignende, hvor afgiften er forfaldet, jf. § 2, stk. 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

20. I § 15, stk. 1, litra b, indsættes efter »§ 4, stk. 1«: »eller 2«.

§ 4

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, som ændret ved § 1 i lov nr. 325 af 29. maj 1999, § 16 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 2 i lov nr. 390 af 2. juni 1999, § 1 i lov nr. 960 af 20. december 1999, § 4 i lov nr. 963 af 20. december 1999, § 9 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 30 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 1 i lov nr. 1297 af 20. december 2000, § 1 i lov nr. 393 af 6. juni 2002, lov nr. 395 af 6. juni 2002 og § 4 i lov nr. 962 af 2. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der betales afgift af mineralolieprodukter m.v. her i landet. Afgiften udgør for

 

 

Ved dagtemperatur

Ved 15º C

1)

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

278,7 øre pr. l

277,1 øre pr. l

2)

Anden gas- og dieselolie

185,7 øre pr. l

184,6 øre pr. l

3)

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

268,7 øre pr. l

267,1 øre pr. l

4)

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

250,7 øre pr. l

249,2 øre pr. 1

5)

Fuelolie

209,2 øre pr. kg

-

6)

Fyringstjære

188,8 øre pr. kg

-

7)

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

278,7 øre pr. l

277,1 øre pr. l

8)

Anden petroleum

185,7 øre pr. l

184,6 øre pr. l

9)

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. l)

472,0 øre pr. l

468,0 øre pr. l

10)

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l)

407,0 øre pr. l

403,6 øre pr. l

11)

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur

469,0 øre pr. l

465,1 øre pr. l

12)

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur

404,0 øre pr. l

400,6 øre pr. l

13)

Autogas (LPG)

174,6 øre pr. l

-

14)

Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof

321,0 øre pr. kg

-

15)

Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)

237,9 øre pr. kg

-

16)

Karburatorvæske

407,0 øre pr. l

403,6 øre pr. l

 

 

 

«.

2. § 1, stk. 3, 1, og 2. pkt., affattes således:

»Af andre kulbrintebrændstoffer, undtagen tørv og afgiftspligtige varer, der er nævnt i § 1, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og i § 1 i lov om afgift af naturgas og bygas, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som brændsel til opvarmning, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende brændsel til opvarmning. Af andre varer end de afgiftspligtige varer, der er nævnt i § 1, stk. 1, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og i § 1 i lov om afgift af naturgas og bygas, der er bestemt til anvendelse, udbydes til salg eller anvendes som motorbrændstof eller som tilsætnings- og fyldstof i motorbrændstof, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende motorbrændstof.«

3. I § 3 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme målt pr. afregningsmåler direkte leveret fra et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilaget til denne lov eller en mellemhandler registreret efter stk. 4, hvor tilbagebetaling af afgift efter § 11 i denne lov og § 9 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter samlet set udgør mindst 90 pct. af afgiften efter begge love, kan registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. Mellemhandlere, som transporterer varme direkte leveret fra et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilaget til denne lov, hvor mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder registreret efter stk. 3, kan registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 5. Mellemhandlere, der registreres efter stk. 4, skal stille sikkerhed for afgiften af den varme, som transporteres til andre end de efter stk. 3 registrerede virksomheder. Sikkerhedens størrelse fastsættes efter § 11, stk. 5, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere regler for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 6. Ved anmodning om registrering efter stk. 3 eller 4 skal virksomheden over for de statslige told- og skattemyndigheder dokumentere, at virksomheden i de seneste 12 måneder har opfyldt betingelserne i stk. 3 eller 4, eller sandsynliggøre, at virksomheden i de kommende 12 måneder opfylder betingelserne i stk. 3 eller stk. 4. Ved opgørelsen af forbrug de seneste 12 måneder benyttes de mængder gas eller varme, som er målt af de efter stk. 1 eller 4 registrerede virksomheder.

Stk. 7. Såfremt en virksomhed registreret efter stk. 3 eller 4 ikke længere opfylder betingelserne for registrering efter stk. 3 eller 4, skal virksomheden underrette de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 8. Virksomheder, der på tidspunktet for ansøgning om registrering efter stk. 3 eller 4 er i restance med skatter og afgifter, kan ikke registreres i henhold til stk. 3 eller 4.

Stk. 9. Såfremt virksomheden ikke har afgivet rettidig angivelse, har afgivet urigtig angivelse, ikke rettidigt har indbetalt skatter eller afgifter m.v. eller har været i restance med skatter og afgifter, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen efter stk. 3 eller 4. Virksomheder, der har fået inddraget registreringen efter stk. 3 eller 4, kan tidligst anmode om fornyet registrering efter stk. 3 eller 4 efter 12 måneder. De statslige told- og skattemyndigheder skal give et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilaget til denne lov oplysninger om inddragelse af registreringen efter stk. 3 eller 4.«

Stk. 3-6 bliver herefter stk. 10-13.

4. I § 7 indsættes som stk. 9-12:

»Stk. 9. For virksomheder registreret efter § 3, stk. 3, er den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode den mængde afgiftspligtig olie, der er indeholdt i varmeleverancen af varme fra et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilaget til denne lov eller en mellemhandler registreret efter § 3, stk. 4, i det omfang afgiften indeholdt i varmeleverancen ikke opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter § 11.

Stk. 10. For mellemhandlere registreret efter § 3, stk. 4, er den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode den mængde afgiftspligtig olie, der er indeholdt i leverancen af varme fra et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilaget til denne lov. Ved opgørelsen kan fradrages afgiftspligtig olie, der er indeholdt i varmeleverancer til virksomheder registreret efter § 3, stk. 3.

Stk. 11. Den mængde afgiftspligtig olie, der er anvendt til fremstilling af varme leveret til en anden registreret virksomhed, beregnes forholdsmæssigt.

Stk. 12. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde olie efter stk. 9-11.«

5. § 9, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For svovlfattig dieselolie, der anvendes i personmotorkøretøjer, der med tilladelse efter lov om buskørsel eller efter Rådets forordning nr. 684/92 af 16. marts 1992 om fælles regler for international personbefordring med bus anvendes til rutekørsel efter regler fastsat af skatteministeren, ydes fuld godtgørelse af afgiften, jf. stk. 10.«

6. § 9, stk. 10, ophæves.

Stk. 11 bliver herefter stk. 10.

7. I § 11, stk. 5, nr. 1-3, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

8. I § 11, stk. 5, nr. 4, 3. pkt., indsættes efter »fremstilling,«: »eller den ikke tilbagebetalingsberettigede andel udgør mindre end 200 GJ årligt,«.

9. I § 11, stk. 5, indsættes som nr. 8:

»8) Afgiften af varme og varer, der udelukkende forbruges til udtørring af bygningsmaterialer eller opretholdelse af den for byggearbejdet fornødne temperatur under byggeperioden i forbindelse med opførelse og renovering af bygninger.«

10. I § 11 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter anmodning fra virksomheder, der foretager måling af den tilbagebetalingsberettigede andel af varer og varme, tillade, at de målte data finder anvendelse på afgiftsperioder op til 3 år før den afgiftsperiode, hvori der først foretages korrekt måling. Der kan ikke gives tilladelse til regulering af tidligere afgiftsperioder efter 1. pkt., medmindre der foreligger månedsvis registrerede målerdata for en periode af mindst 12 måneders varighed. Det er endvidere en forudsætning for regulering, at virksomhedens produktions- og afgiftsmæssige forhold er uændrede. Reguleringsbeløb under 10.000 kr. udbetales ikke, og ved udbetaling af reguleringsbeløb over 10.000 kr. foretages der et fradrag på 10.000 kr. Ved anmodning om reguleringsbeløb på mere end 200.000 kr. skal anmodningen være attesteret af en revisor.«

Stk. 8-16 bliver herefter stk. 9-17.

11. I § 11, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres »stk. 14« til: »stk. 15«.

12. I § 11, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

13. I § 11, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres tre steder »stk. 10« til: »stk. 11«, og »stk. 8« ændres til: »stk. 9«.

14. I § 11, stk. 12, der bliver stk. 13, ændres »stk. 8« til: »stk. 9«.

15. I § 11, stk. 14, der bliver stk. 15, ændres to steder »stk. 8« til: »stk. 9«.

16. I § 11, stk. 16, der bliver stk. 17, ændres »stk. 15« til: »stk. 16«.

17 . I § 12 indsættes som stk. 11 og 12:

»Stk. 11. For virksomheder med et årligt energiforbrug pr. afregningsmåler på under 4.000 GJ varme kan tilbagebetaling af afgift af mineralolieprodukter og kuldioxidafgift indeholdt i en leverance af varme ske på baggrund af acontofakturering af afgift, før de leverancer af varme, for hvilke der skal ske tilbagebetaling af afgift, har fundet sted. For andre virksomheder kan der ikke ske tilbagebetaling af afgift, før leverancen har fundet sted.

Stk. 12. Såfremt tilbagebetalingsbeløbet opgøres på baggrund af fakturaer og lignende fra andre end registrerede virksomheder, kan de statslige told- og skattemyndigheder bestemme, at der kun kan medtages fakturaer og lignende, hvor afgiften er forfaldet, jf. § 2, stk. 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

18. § 13, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der betales ikke afgift af brændstof i erhvervskøretøjers og specialcontaineres standardtanke. Ved standardtanke forstås den definition, som findes i artikel 24, nr. 2, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003.«

19. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 3, stk. 1 eller 5,« til: »§ 3, stk. 1 eller 12,«.

§ 5

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 1998, som ændret ved § 22 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 1 i lov nr. 390 af 2. juni 1999, § 2 i lov nr. 945 af 20. december 1999, § 5 i lov nr. 963 af 20. december 1999, § 28 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 22 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 3 i lov nr. 393 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2-5, affattes således:

»Stk. 2. Afgiften udgør for

1) de i stk. 1, nr. 1-5, nævnte varer 51,9 kr. pr. gigajoule (GJ),

2) de i stk. 1, nr. 6, nævnte varer 12,9 kr. pr. gigajoule (GJ).

Stk. 3. Told- og Skattestyrelsen fastsætter de nærmere regler for opgørelse af varernes brændværdi.

Stk. 4. Såfremt registrerede virksomheder ikke foretager opgørelse af varernes faktiske brændværdi for varerne nævnt i stk. 1, nr. 1-5, betales afgift af varernes vægt. Afgiften udgør

1)

for varer omfattet af stk. 1, nr. 1

1.449,2 kr. pr. t

2)

for varer omfattet af stk. 1, nr. 2

1.707,3 kr. pr. t

3)

for varer omfattet af stk. 1, nr. 3

1.047,8 kr. pr. t

4)

for varer omfattet af stk. 1, nr. 4

1.990,0 kr. pr. t

5)

for varer omfattet af stk. 1, nr. 5, litra a

1.482,4 kr. pr. t

6)

for varer omfattet af stk. 1, nr. 5, litra b

1.951,1 kr. pr. t.

Stk. 5. For virksomheder, der ikke måler den faktiske mængde varme, der produceres ved forbrændingen af affald, kan afgiften opgøres efter vægten af det affald, der er medgået til produktion af varme som nævnt under stk. 1, nr. 6. Afgiften udgør

1)

for træaffald

170,0 kr. pr. t

2)

for andet affald

110,0 kr. pr. t«.

2. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme målt pr. afregningsmåler direkte leveret fra et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilaget til denne lov eller en mellemhandler registreret efter stk. 4, hvor tilbagebetaling af afgift efter § 8 i denne lov og § 9 i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter samlet set udgør mindst 90 pct. af afgiften efter begge love, kan registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. Mellemhandlere, som transporterer varme leveret direkte fra et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilaget til denne lov, hvor mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder registreret efter stk. 3, kan registreres hos de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 5. Mellemhandlere, der registreres efter stk. 4, skal stille sikkerhed for afgiften af den varme, som transporteres til andre end de efter stk. 3 registrerede virksomheder. Sikkerhedens størrelse fastsættes efter § 11, stk. 5, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte nærmere regler for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 6. Ved anmodning om registrering efter stk. 3 skal virksomheden over for de statslige told- og skattemyndigheder dokumentere, at virksomheden i de seneste 12 måneder har opfyldt betingelserne i stk. 3, eller sandsynliggøre, at virksomheden i de kommende 12 måneder opfylder betingelserne i stk. 3. Ved opgørelsen af forbrug de seneste 12 måneder benyttes de mængder gas eller varme, som er målt af de efter stk. 1 eller 4 registrerede virksomheder.

Stk. 7. Såfremt en virksomhed registreret efter stk. 3 eller 4 ikke længere opfylder betingelserne for registrering efter stk. 3 eller 4, skal virksomheden underrette de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 8. Virksomheder, der på tidspunktet for ansøgning om registrering efter stk. 3 eller 4, er i restance med skatter og afgifter, kan ikke registreres i henhold til stk. 3 eller 4.

Stk. 9. Såfremt virksomheden ikke har afgivet rettidig angivelse, har afgivet urigtig angivelse eller har været i restance med skatter og afgifter, kan de statslige told- og skattemyndigheder inddrage registreringen efter stk. 3 eller 4. Virksomheder, der har fået inddraget registreringen efter stk. 3 eller 4, kan tidligst anmode om fornyet registrering efter stk. 3 eller 4 efter 12 måneder. De statslige told- og skattemyndigheder skal give et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilaget til denne lov oplysninger om inddragelse af registreringen efter stk. 3 eller 4.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 10.

3. I § 3, stk. 1, tilføjes efter »afgiftspligtige varer«: »og varme«.

4. I § 5 indsættes som stk. 8-11:

»Stk. 8. For virksomheder registreret efter § 2, stk. 3, er den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode den mængde afgiftspligtige kul, der er indeholdt i leverancen af varme fra et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilaget til denne lov eller en mellemhandler registreret efter § 2, stk. 4, i det omfang afgiften indeholdt i varmeleverancen ikke opfylder betingelserne for tilbagebetaling efter § 8.

Stk. 9. For mellemhandlere registreret efter § 2, stk. 4, er den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode den mængde afgiftspligtige kul, der er indeholdt i leverancen af varme fra et registreret kraft-varme-værk omfattet af bilaget til denne lov. Ved opgørelsen kan fradrages afgiftspligtige kul, der er indeholdt i varmeleverancer til virksomheder registreret efter § 2, stk. 3.

Stk. 10. Den mængde afgiftspligtige kul, der er anvendt til fremstilling af varme leveret til en anden registreret virksomhed, beregnes forholdsmæssigt.

Stk. 11. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter nærmere regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 8-10.«

5. I § 7, stk. 4, indsættes efter »dampskibsfart«: »bortset fra lystfartøjer«.

6. I § 8, stk. 4, nr. 4, 3. pkt., indsættes efter »fremstilling,«: »eller den ikke tilbagebetalingsberettigede andel udgør mindre end 200 GJ årligt,«.

7. I § 8, stk. 4, indsættes som nr. 8:

»8) Afgiften af varme og varer, der udelukkende forbruges til udtørring af bygningsmaterialer eller opretholdelse af den for byggearbejdet fornødne temperatur under byggeperioden i forbindelse med opførelse og renovering af bygninger.«

8. I § 8 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter anmodning fra virksomheder, der foretager måling af den tilbagebetalingsberettigede andel af varer og varme, tillade, at de målte data finder anvendelse på afgiftsperioder op til 3 år før den afgiftsperiode, hvori der først foretages korrekt måling. Der kan ikke gives tilladelse til regulering af tidligere afgiftsperioder efter 1. pkt., medmindre der foreligger månedsvis registrerede målerdata for en periode af mindst 12 måneders varighed. Det er endvidere en forudsætning for regulering, at virksomhedens produktions- og afgiftsmæssige forhold er uændrede. Reguleringsbeløb under 10.000 kr. udbetales ikke, og ved udbetaling af reguleringsbeløb over 10.000 kr. foretages der et fradrag på 10.000 kr. Ved anmodning om reguleringsbeløb på mere end 200.000 kr. skal anmodningen være attesteret af en revisor.«

Stk. 7-13 bliver herefter stk. 8-14.

9. I § 8, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 13« til: »stk. 14«.

10. I § 8, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

11. I § 8, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«, og tre steder ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.

12. I § 8, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

13. I § 8, stk. 13, der bliver stk. 14, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

14. I § 9 indsættes som stk. 10 og 11:

»Stk. 10. For virksomheder med et årligt energiforbrug pr. afregningsmåler på under 4.000 GJ varme kan tilbagebetaling af afgift af kul og kuldioxidafgift indeholdt i en leverance af varme ske på baggrund af acontofakturering af afgift, før de leverancer af varme, for hvilke der skal ske tilbagebetaling af afgift, har fundet sted. For andre virksomheder kan der ikke ske tilbagebetaling af afgift, før leverancen har fundet sted.

Stk. 11. Såfremt tilbagebetalingsbeløbet opgøres på baggrund af fakturaer og lign. fra andre end registrerede virksomheder, kan de statslige told- og skattemyndigheder bestemme, at der kun kan medtages fakturaer og lign., hvor afgiften er forfaldet, jf. § 2, stk. 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.«

15. I § 10 a, stk. 5, ændres »stk. 1 og 4« til: »stk. 1 og 5«.

§ 6

I lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, som ændret ved lov nr. 1107 af 29. december 1999 og § 24 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 1 a, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Tilskud, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, gives til dækning af udgifter til kuldioxidafgift af det energiforbrug, der er omfattet af § 9, stk. 2, og den del af energiforbruget, som er omfattet af § 9, stk. 9, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Tilskuddet udgør 11/45 af afgiften.«

2. § 1 b affattes således:

»§ 1 b. Tilskud, der er omfattet af § l, stk. 1, nr. 2, gives til dækning af kuldioxidafgift omfattet af § 9, stk. 1, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter for det forbrug, der er fuldt ud tilbagebetalingsberettiget efter § 11 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., § 11 i lov om afgift af elektricitet og § 10 i lov om afgift af naturgas og bygas. Tilskuddet udgør 11/45 af afgiften vedrørende det energiforbrug, der ikke er ydet tilskud til efter § l a.«

3. § 1 c affattes således:

» § 1 c. Tilskud gives til dækning af energiafgiften og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand, hvis disse afgifter udgør mere end 2 pct. af det i § 1, stk. 1, nr. 2, nævnte refusionsgrundlag, og hvis virksomheden er omfattet af § l, stk. 1, nr. 1, eller af § l, stk. 1, nr. 2. Tilskuddet er betinget af, at virksomheden er registreret efter merværdiafgiftsloven og indgår aftale med Energistyrelsen om at gennemføre energieffektiviseringer af virksomhedens energiforbrug, herunder af energiforbruget til rumvarme og varmt vand. Tilskuddet udgør 22 pct. af energiafgiften og kuldioxidafgiften af rumvarme og varmt vand.«

4. Efter § 1 c indsættes:

»§ 1 d. Tilskud opgjort efter §§ 1 a og 1 b udbetales med det beløb, der overstiger 20.000 kr. Tilskud til virksomheder, der har tiltrådt en aftale, der er indgået med brancheorganisationer eller grupper af virksomheder, udbetales uden fradrag.«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 1, nr. 4, § 2, nr. 7 og 9, § 3, nr. 16, § 4, nr. 2 og 18, har virkning fra den 1. januar 2004. Afgift opkrævet i perioden fra den 1. januar 2004 til lovens ikrafttræden af energiforbrug nævnt i § 1, nr. 4, og § 3, nr. 16, tilbagebetales. Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for opgørelse af det tilbagebetalingsberettigede energiforbrug omfattet af § 1, nr. 4, og § 3, nr. 16.

Stk. 3. Følgende bestemmelser træder i kraft den 1. januar 2005:

1) § 1, nr. 1,

2) § 9, stk. 1 og stk. 2, 1.-5. pkt., i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6,

3) § 1, nr. 7 og 18,

4) § 2, nr. 1,

5) § 6, stk. 1 og 2, i lov om afgift af elektricitet som affattet ved denne lovs § 3, nr. 4,

6) § 4, nr. 1,

7) § 5, nr. l, og

8) § 6.

Stk. 4. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for følgende bestemmelser, dog tidligst til den l. juli 2004:

1) § 1, nr. 5, 19 og 21,

2) § 3, stk. 3-10, i lov om afgift af naturgas og bygas som affattet ved denne lovs § 2, nr. 2,

3) § 2, nr. 3-6, 12 og 21,

4) § 4, stk. 3-10, i lov om afgift af elektricitet som affattet ved denne lovs § 3, nr. 2,

5) § 6, stk. 3 og 4, i lov om afgift af elektricitet som affattet ved denne lovs § 3, nr. 4,

6) § 3, nr. 3, 5 og 19,

7) § 4, nr. 3-5 og 17, og

8) § 5, nr. 2-4 og 14.

Stk. 5. Loven finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra tidspunktet for lovens virkning, jf. stk. 1-4, udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medbringes fra udlandet.

Stk. 6. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens virkningstidspunkt og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften af så stor en del af leverancen, som tidsrummet for lovens ikrafttræden til afregningstidspunktet udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand

Officielle noter

1) Loven gennemfører Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EU-Tidende 2003 nr. L 283, side 51).