Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Fradrag for forskeres rejseudgifter og periodisering af tilskudsbevillinger til forskning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1064 af 17. december 2002, lov nr. 1161 af 19. december 2003 og senest ved § 3 i lov nr. 358 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 A indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

» Stk. 10 . Stk. 7 finder tilsvarende anvendelse for modtagere af tilskudsbevillinger til forskning, som er A-indkomst. Det er en betingelse, at den skattepligtige på grund af afstanden mellem bopæl og det sted, hvor den pågældende midlertidigt udfører et forskningsprojekt, ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl. Der kan alene foretages fradrag, i det omfang de fradragsberettigede udgifter overstiger grundbeløbet i § 9, stk. 1. § 9, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 10 bliver herefter stk. 11.

2. Efter § 27 A indsættes:

»§ 27 B. Den skattepligtige del af tilskudsbevillinger til forskning, som administreres af Forskningsstyrelsen, og som er tildelt i indkomstårene 1998, 1999, 2000 og 2001, skal mod behørig dokumentation medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det eller de indkomstår, hvor udbetalingen har fundet sted, hvis den skattepligtige anmoder om det. Anmodningen skal være indgivet til den regionale told- og skattemyndighed senest den 1. maj 2005. Anmodningen sidestilles med en tilbagekaldelse af en eventuel klage til skatteankenævnet eller Landsskatteretten over spørgsmål vedrørende periodiseringen af tilskudsbevillinger som nævnt i 1. pkt. Den regionale told- og skattemyndighed skal orientere skatteankenævnet eller Landsskatteretten om den skattepligtiges anmodning. Den skattepligtige kan tilbagekalde sin anmodning om ændret periodisering senest en måned fra modtagelsen af de som følge af anmodningen ændrede årsopgørelser.

Stk. 2. Der ydes en godtgørelse på 100 pct. af de udgifter, som den skattepligtige ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand m.v. som nævnt i § 33 C i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. i sager som nævnt i samme lovs § 33 D vedrørende periodiseringen af tilskudsbevillinger som nævnt i stk. 1. Dette gælder, selv om den skattepligtige ikke har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Godtgørelse efter 1. pkt. reduceres med godtgørelse, som den skattepligtige har modtaget i medfør af kapitel 3 A i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. Godtgørelse efter 1. pkt. skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst. Udgifter, hvortil der ydes godtgørelse efter 1. pkt., kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Anmodning om godtgørelse efter 1. pkt. skal opfylde de krav, som følger af regler fastsat i medfør af § 33 G i lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. Anmodningen skal indgives til den regionale told- og skattemyndighed samtidig med anmodningen som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Modtagere af tilskudsbevillinger som nævnt i stk. 1 kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det eller de indkomstår, hvor udbetalingen af tilskudsbevillingen har fundet sted, foretage fradrag for udgifter til logi, kost og småfornødenheder efter de regler og under de betingelser, som for de pågældende indkomstår gjaldt for lønmodtagere. Der kan dog ikke foretages fradrag, i det omfang udgifterne er dækket af et indkomstskattefrit legat efter reglerne i § 7 K, ligesom der ikke kan foretages fradrag, i det omfang udgifterne er dækket skattefrit som udlæg efter regning. Anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen med henblik på fradrag efter 1. pkt. skal indgives til den regionale told- og skattemyndighed samtidig med anmodningen som nævnt i stk. 1.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 2003. For modtagere af tilskudsbevillinger til forskning, der administreres af Forskningsstyrelsen, og som er tildelt i indkomståret 2002, har § 1, nr. 1, dog virkning fra og med indkomståret 2002, såfremt udbetalingen af tilskudsbevillingen er påbegyndt i 2002, uagtet det i 2002 udbetalte beløb er B-indkomst.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Erik Hovmand