Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 534 af 27. maj 2014 om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 8 b, § 11, stk. 1, 3 og 4, § 12, stk. 3 og 4, § 15 og § 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 464 af 15. maj 2014, og § 30, stk. 1 og stk. 2, nr. 3, § 34 a, stk. 1-3, § 47, stk. 1, § 51, § 61, stk. 1, og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes:«

2. Efter § 19 indsættes i kapitel 2:

»Zoonotisk smittebeskyttelse

§ 19 a. Al personadgang til og fra besætningen skal ske via et forrum, jf. dog stk. 2. Forrummet skal være udstyret med faciliteter til håndvask, hånddesinfektion, tøjskift og skift af eller vask og desinfektion af fodtøj, jf. bilag 8, afsnit A.

Stk. 2. Kravet om forrum gælder ikke for personadgang til og fra besætninger, som helt eller delvist opholder sig på udendørs arealer.

§ 19 b. Den ansvarlige for besætningen skal efter rådgivning fra besætningsdyrlægen udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som særligt har til formål at modvirke smittespredning fra besætningen.

Stk. 2. Smittebeskyttelsesplanen skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 8, afsnit B.

Stk. 3. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare den til enhver tid gældende smittebeskyttelsesplan og skal på forlangende umiddelbart kunne forevise og udlevere smittebeskyttelsesplanen til kontrolmyndigheden.

§ 19 c. Den ansvarlige for besætningen skal efterleve de smitteforebyggende foranstaltninger, der fremgår af besætningens smittebeskyttelsesplan.

Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal endvidere påse, at de i stk. 1 nævnte foranstaltninger efterleves af ansatte og alle øvrige personer, som har fast eller lejlighedsvist ærinde i besætningen.«

3. I § 22 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Mindst en gang årligt skal rådgivningsbesøget tillige omfatte gennemgang, og om nødvendigt revision, af besætningens zoonotiske smittebeskyttelsesplan, jf. § 19 b.«

4. I § 25, stk. 1, indsættes som nr. 4:

»4) konklusioner efter gennemgang af den zoonotiske smittebeskyttelsesplan, jf. § 19 b, såfremt denne er gennemgået eller revideret ved rådgivningsbesøget, jf. § 22, stk. 4.«

5. I § 41, stk. 3, ændres »6« til: »6.«.

6. I § 41 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Mindst en gang årligt skal rådgivningsbesøget tillige omfatte gennemgang, og om nødvendigt revision, af besætningens zoonotiske smittebeskyttelsesplan, jf. § 19 b.«

7. I § 48, stk. 2, indsættes som nr. 12:

»12) konklusioner efter gennemgang af den zoonotiske smittebeskyttelsesplan, jf. § 19 b, såfremt denne er gennemgået eller revideret siden sidste rapport, jf. § 41, stk. 5.«

8. I § 54, stk. 1, indsættes efter »§ 18,«: »§§ 19 a - 19 c,«.

9. Bilag 8 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kravene i § 1, nr. 2-9, finder dog først anvendelse fra den 1. oktober 2014.

Fødevarestyrelsen, den 27. august 2014

Per S. Henriksen

/ Mette Hulstrøm


Bilag 1

»Bilag 8

Zoonotisk smittebeskyttelse

A. I forrummet skal forefindes:

Håndvask med koldt og varmt vand

Håndsæbe

Hånddesinfektionsmiddel

Engangshåndklæder

Tøj eller overtrækstøj (evt. engangstøj) til anvendelse i besætningen

Gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres (evt. engangsstøvleovertræk) til anvendelse i besætningen

Faciliteter til vask og desinfektion af fodtøj og evt. udstyr.

 

B. Zoonotisk smittebeskyttelsesplan

På baggrund af de konkrete forhold i besætningen udarbejder den besætningsansvarlige efter rådgivning fra besætningsdyrlægen en smittebeskyttelsesplan, som mindst skal omhandle følgende elementer:

Procedurer for:

Håndvask med sæbe

Hånddesinfektion

Tøjskift, herunder en beskrivelse af, hvordan det hindres, at rent tøj forurenes ved kontakt med tøj, der har været anvendt i besætningen

Håndtering og vask af tøj, der har været anvendt i besætningen, således at støv fra tøjet ikke spredes til omgivelserne

Håndtering og bortskaffelse af engangsmaterialer

Fodtøjsskift eller vask og desinfektion af fodtøj, herunder en beskrivelse af, hvordan det hindres, at rent fodtøj forurenes ved kontakt med fodtøj der har været anvendt i besætningen og/eller ved kontakt med forurenede gulvarealer

Vask og desinfektion af udstyr eller værktøj, der har været medbragt i besætningen.

Herudover skal smittebeskyttelsesplanen indeholde en beskrivelse af, hvor og hvordan procedurerne ovenfor gennemføres, hvis der ikke forefindes forrum, jf. § 19 a, stk. 2, og hvordan procedurerne formidles til personer, der skal have adgang til besætningen.«