Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v. foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at kønnet betegnes X, hvis en pasansøger, der er fyldt 18 år, afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om kønsbetegnelsen X er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, eller den pågældende dokumenterer tidligere at være blevet tildelt nyt personnummer efter § 3, stk. 6, i lov om Det Centrale Personregister.«

2. § 4, stk. 6, ophæves.

3. I § 5, stk. 9, ændres »stk. 5« til: »stk. 8«.

4. § 18, stk. 1, affattes således:

»Er pasansøgeren under 18 år og ugift, skal forældremyndighedens indehaver eller indehavere i forbindelse med pasansøgning, jf. § 5, ved underskrift meddele samtykke til pasudstedelsen.«

5. I § 28 udgår »§ 4, stk. 5,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2014.

Justitsministeriet, den 28. august 2014

Karen Hækkerup

/ Rikke-Louise Ørum Petersen