Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00667

Resumé

Kritik for udokumenteret påstand i kronik

Politiken bragte kronikken ”Højkonfliktskilsmisser er skjult menneskejagt” med en påstand om, at eksmanden til ”en tredjedel af 600 voldsramte kvinder” var aktiv i Foreningen Far. Pressenævnet kritiserer Politiken for ikke at efterprøve påstanden og for ikke efterfølgende at slette påstanden fra politiken.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Kontrol af kronikkens udsagn

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives er korrekte. Oplysninger, som kan være krænkende, skal forelægges den, der kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at der i debatindlæg må tillades en højere grad af frisprog end i nyhedsartikler og reportager, og at læserbrevsdebatten må have vide rammer.

Selvom debatindlæg og den debat, der opstår som følge heraf, må have vide rammer, finder Pressenævnet, at to af de tilbageværende påklagede udsagn fremstår som faktiske oplysninger. Det drejer sig om det slettede udsagn vedrørende beskyldninger om incest samt udsagnene ”En tredjedel af de 600 voldsramte kvinder, jeg har kendskab til, fortæller, at eksmanden er aktiv i Foreningen Far eller modtager hjælp fra foreningen”.

Der er ikke over for Pressenævnet fremlagt dokumentation for den alvorlige beskyldning om, at personer med relation til Foreningen Far har forbindelse til voldsramte kvinder. Herunder er det ikke dokumenteret, at ”en tredjedel af de 600 voldsramte kvinder”, dvs. at 200 voldsmænd skulle være aktive i foreningen.

På denne baggrund finder Pressenævnet udsagnet om voldsmænd udokumenteret og krænkende for Foreningen Far. Udsagnene har en sådan faktisk karakter, at de burde være kontrolleret inden offentliggørelsen, herunder ved forelæggelse for foreningen. Da oplysningerne ikke ses efterprøvet, udtaler nævnet kritik af Politiken. Det forhold, at der er tale om en kronik, og Foreningen Far af Politiken efterfølgende er opfordret til at indsende en debatindlæg om kronikken, kan ikke føre til et andet resultat.

Pressenævnet finder, at de øvrige udsagn i kronikken fremstår som kronikørernes subjektive kommentarer og ikke faktiske oplysninger. Der har derfor ikke været samme grund til at kontrollere disse, og nævnet udtaler ikke kritik af Politiken for at undlade yderligere kontrol vedrørende dem.

Berigtigelse

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne får mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.

Politiken.dk indsatte en rettelse i kronikken, men bragte ikke en selvstændig artikel med rettelsen på netavisen.

Pressenævnet finder, at det af hensyn til nye læsere af kronikken var hensigtsmæssigt, at politiken.dk bragte kronikken med den indarbejdede rettelse. Læsere af den oprindelige version uden rettelsen kan imidlertid ikke forventes på ny at klikke ind på kronikken og på den måde blive gjort bekendt med tilføjelsen.

Disse læsere har således ikke fået tilstrækkelig mulighed for at blive opmærksomme på rettelsen, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på websitet som en nyhed med samme placering som den oprindelige kronik. Pressenævnet udtaler derfor kritik af politiken.dk for en utilstrækkelig berigtigelse.

Sletning

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt jf. punkt. B.8.

Pressenævnet bemærker, at det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge et medie at slette artikler.

Under henvisning til begrundelsen ovenfor, finder Pressenævnet, at politiken.dk også burde have imødekommet anmodningen om sletning af ovennævnte udsagn. Da det ikke skete, udtaler nævnet kritik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges den ansvarshavende redaktør af Politiken og politiken.dk at offentliggøre følgende:

”[rubrik]

Pressenævnet kritiserer Politiken

[underrubrik]

Kronik om Foreningen Fars rolle i skilsmissesager indeholdt alvorlige og krænkende påstande, som havde karakter af faktiske oplysninger. Oplysningerne burde have været forlagt for Foreningen Far.

[tekst]

I kronikken ”Højkonfliktskilsmisser er skjult menneskejagt” stod, der at ”en tredjedel af de 600 voldsramte kvinder” som skribenten havde kendskab til, fortæller, at eksmanden er tilknyttet Foreningen Far.

Pressenævnet finder ikke, at der er dokumentation for påstanden og kritiserer Politiken for ikke at have kontrolleret oplysningen. Nævnet kritiserer tillige politiken.dk for ikke efterfølgende at slette udsagnet fra kronikken.

I kronikken stod desuden, ”Sammenholder man medlemstallet i Foreningen Far med antallet af incestanmeldelser på landsplan, giver dette et bekymrende billede af foreningens medlemmer.”

I avisen beklagede Politiken under ”Fejl & Fakta” at have viderebragt det udsagn, der rummer en både grov og udokumenteret anklage.

På netavisen skrev Politiken.dk beklagelsen ind øverst i kronikkens brødtekst.

Rettelsen burde – ud over at være indarbejdet i artiklen – også stå som en særskilt nyhed på hjemmesiden med samme placering som den oprindelige kronik.

Pressenævnet finder ikke, at rettelsen er fyldestgørende og udtaler kritik.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: pressenaevnet.dk”

Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over en identisk kronik bragt i Politiken og på politiken.dk den 1. juli 2014 samt en rettelse 3. juli 2014, idet foreningen mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Politiken bragte den 1. juli 2014 kronikken ”Højkonfliktskilsmisser er skjult menneskejagt” i både papirudgaven og på politiken.dk.

Af kronikken fremgår blandet andet følgende:

Forhåbentlig tager politikere personlighedsforstyrrelser og ikke-anmeldt vold med i deres overvejelser om tvunget samvær, nu når de er i gang med at ændre loven på området.

[PERSON A], tidligere sognepræst, i samarbejde med socialpædagog og misbrugsbehandler [Person B], social- og sundhedshjælper [Person C], studerende [Person D] og pædagog [Person E].

[…]

[EKSEMPEL FRA netværket for voldsramte mødre:]

[…]

Jeg er taget på krisecenter nu. Det er både en lettelse og samtidig kilden til et ustyrligt raseri fra den mand, der for 2. gang har smadret vores hjem! Han forsøgte i mandags at opsøge vores søn på skolen og senere hos hans bedste legekammerat. Sært - at han med den ene hånd kæmper for rettigheder som engageret medlem af Foreningen Far, mens han med den anden truer børnene og mig på livet. Jeg håber, at retten når frem til samme konklusion, at børnene er brikker i en syg mands spil, så at de slipper for at se ham!

Som det fremgår af ovenstående anonymiserede citater fra netværket, er der på ingen måde tale om normale familiefædre, der er involveret i disse højkonfliktsager.

En tredjedel af de 600 voldsramte kvinder, jeg har kendskab til, fortæller, at eksmanden er aktiv i Foreningen Far eller modtager hjælp fra foreningen. Foreningen Far burde måske ses efter i sømmene. Det kan undre, at politikerne lægger så stor vægt på holdningerne i en forening, som ikke screener sine medlemmer for voldsdomme eller for misbrug.

FORENINGEN FAR ser ikke på, om de klienter, de hjælper, har haft konfliktfyldte skilsmisser ved tidligere samlivsbrud. Kendetegnende for de fleste af disse 'højkonfliktforældre' er nemlig, at de ikke kan enes med nogen af deres ekspartnere. Mens de empatiske forældre med særbørn oftest ikke har samarbejdsproblemer med den anden forælder.

Foreningen Far fortæller selv, at de fleste af fædrene bliver udsat for 'falske incestanklager'. Sammenholder man medlemstallet i Foreningen Far med antallet af incestanmeldelser på landsplan, giver dette et bekymrende billede af foreningens medlemmer. [Foranstående afsnit er ved rettelsen den 3. juli 2014 redigeret ud af kronikken på politiken.dk.]

Lytter man grundigt til Foreningen Far, kunne man forledes til at tro, at alle foreningsmedlemmernes ekspartnere er psykisk syge og kommer med 'falske anklager' om vold og psykopati, fordi de har et 'paranoidt verdensbillede' og er forhippet på at 'forældrefremmedgøre'. Alligevel mener Foreningen Far, at konfliktmægling kan løse alle problemerne. Hvordan er dette muligt, når mødrene - ifølge fædrene selv - er indlæggelsesmodne og har vrangforestillinger?

Her i Danmark betragter vi Foreningen Far som en seriøs, uvildig interesseorganisation. Men Foreningen Far er bare ekspartnerne til bl.a. netværket af voldsramte mødre!

[…]”

I Politiken i Læsernes Redaktørs spalte ”FEJL & FAKTA” på side 2 bragte avisen 3. juli 2014 blandt andet følgende:

”Kroniken ”Højkonfliktskilsmisser er skjult menneskejagt” tirsdag 1.7. rummede følgende passage: ”Foreningen Far fortæller selv, at de fleste af fædrene bliver udsat for ”falske incestanklager”. Sammenholder man medlemstallet i Foreningen Far med antallet af incestanmeldelser på landsplan, giver dette et bekymrende billede af foreningens medlemmer”. Politiken beklager på det kraftigste at have viderebragt det udsagn, der rummer en både grov og udokumenteret anklage.”

I kronikken på politiken.dk blev øverst i kronikkens brødtekst tilføjet følgende:

”Rettelse: Kronikken rummede i en tidligere version følgende passage:

'Foreningen Far fortæller selv, at de fleste af fædrene bliver udsat for 'falske incestanklager'. Sammenholder man medlemstallet i Foreningen Far med antallet af incestanmeldelser på landsplan, giver dette et bekymrende billede af foreningens medlemmer'.

Politiken beklager på det kraftigste at have viderebragt det udsagn, der rummer en både grov og udokumenteret anklage.”

Foreningen Far klagede efterfølgende til avisen og anmodede den 4. juli 2014 om, at hele kronikken eller omtalen af Foreningen Far blev fjernet fra politiken.dk. Det afviste avisen den 7. juli 2014.

2 Parternes synspunkter

2.1 Foreningen Fars synspunkter

Foreningen Far har anført, at Politiken ikke før offentliggørelsen talte med foreningen. Der er ingen saglighed eller dokumentation for de angreb, som bringes i kronikken om Foreningen Far. Kronikken er udarbejdet af en kendt person med flere domme i bagagen, og som står bag et ”hemmeligt netværk”.

Hertil kommer, at advokat Anders Lindholdt, der som repræsentant for [Person A]s tidligere ægtefælle, har sendt et ”Svar til Politiken” vedrørende [Person A]. Foreningen Far har ikke bedt Politiken bringe advokatens indlæg, men er forundret over, at Politiken ikke fandt det relevant at trykke advokatens modsvar. Foreningen har medsendt kopi af ”Svar til Politiken” (udateret og under underskrift). Foreningen Far har mere end 100.000 besøgende om året og yder samme rådgivning til mænd og kvinder i Danmark. Der er stort set lige mange kvinder og mænd som frivillige.

Foreningen Far har anmodet Pressenævnet om at udtale kritik af Politiken samt anmode Politiken om at fjerne kronikken ”Højkonfliktskilsmisser er skjult menneskejagt” fra internettet.

Den rettelse, Politiken har bragt, er utilstrækkelig. Artiklen indeholder andre usande og krænkende påstande. Der er henvist til følgende:

- ”En tredjedel af de 600 voldsramte kvinder, jeg har kendskab til, fortæller, at eksmanden er aktiv i Foreningen Far eller modtager hjælp fra foreningen”

- ”Foreningen Far ser ikke på, om de klienter, de hjælper, har haft konfliktfyldte skilsmisser ved tidligere samlivsbrud.”

- ”Lytter man grundigt til Foreningen Far, kunne man forledes til at tro, at alle foreningsmedlemmernes ekspartnere er psykisk syge og kommer med ’falske anklager’ om vold og psykopati, fordi de har et ’paranoidt verdensbillede’ og er forhippet på at ’forældrefremmedgøre’. Alligevel mener Foreningen Far, at konfliktmægling kan løse alle problemerne. Hvordan er dette muligt, når mødrene – ifølge fædrene selv – er indlæggelsesmodne og har vrangforestillinger?”

- ”Her i Danmark betragter vi Foreningen Far som en seriøs, uvildig interesseorganisation. Men Foreningen Far er bare ekspartnerne til bl.a. netværket af voldsramte mødre!”

2.2 Politikens synspunkter

Politiken har anført, at kronikker – som andet opinionsstof – ikke er omfattet af god presseskiks krav til journalistiske artikler om, at den angrebne part skal komme til orde.

Det er afgørende for den offentlige debat om vigtige samfundsemner, at den kan foregå under endog meget frie betingelser, og subjektive genrer er derfor ikke underlagt de krav om fairness, partshøring og dokumentation, der naturligt nok gælder for tilstræbt objektiv journalistik.

Politiken er yderst opmærksom på, at netop det forhold øger behovet for, at angrebne parter kan komme omfattende og hurtigt til orde i debatten. I den aktuelle sag er det derfor blevet understreget overfor Foreningen Far, at Politiken meget gerne giver plads til indlæg, der imødegår kronikkens kritik.

Trods gentagne opfordringer fra redaktionens side har foreningen ikke ønsket selv at få bragt et indlæg til at imødegå kritikken. Avisen modtog den 13. juli 2014 advokat Anders Lindholdts indlæg. Det vil imidlertid ikke være passende at inddrage de konkrete forhold i den omtalte skilsmissesag og de personlige oplysninger, indlægget rummer. Avisen er derfor i dialog med advokaten om at bringe indlægget i en ændret version.

Det er Politikens opfattelse, at den hårde kritik af foreningen i kronikken i alt væsentligt ligger inden for de grænser, der gælder for en fri og kritisk offentlig debat om vigtige emner. Det er samtidig avisens opfattelse, at en forening med en stor medlemskreds må tåle væsentlig kraftigere kritik end enkeltpersoner.

Politiken har erkendt og i avisen beklaget, at kronikken indeholdt en passage, der må opfattes som en grov anklage mod samtlige medlemmer af foreningen. Rettelsen og beklagelsen blev samtidig indføjet øverst på den version af kronikken, der kan læses på politiken.dk.

Politiken har herudover afvist at slette kronikken på politiken.dk. Dels fordi avisen af principielle grunde er tilbageholdende med at slette offentliggjort materiale, dels fordi kronikkens formuleringer – med den undtagelse, der er beklaget – ligger inden for det tilladelige i en fri, offentlig debat.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og Karsten Kolding.

Kontrol af kronikkens udsagn

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives er korrekte. Oplysninger, som kan være krænkende, skal forelægges den, der kan være krænket, jf. punkt A.1 og A.3.

Det er samtidig Pressenævnets opfattelse, at der i debatindlæg må tillades en højere grad af frisprog end i nyhedsartikler og reportager, og at læserbrevsdebatten må have vide rammer.

Selvom debatindlæg og den debat, der opstår som følge heraf, må have vide rammer, finder Pressenævnet, at to af de tilbageværende påklagede udsagn fremstår som faktiske oplysninger. Det drejer sig om det slettede udsagn vedrørende beskyldninger om incest samt udsagnene ”En tredjedel af de 600 voldsramte kvinder, jeg har kendskab til, fortæller, at eksmanden er aktiv i Foreningen Far eller modtager hjælp fra foreningen”.

Der er ikke over for Pressenævnet fremlagt dokumentation for den alvorlige beskyldning om, at personer med relation til Foreningen Far har forbindelse til voldsramte kvinder. Herunder er det ikke dokumenteret, at ”en tredjedel af de 600 voldsramte kvinder”, dvs. at 200 voldsmænd skulle være aktive i foreningen.

På denne baggrund finder Pressenævnet udsagnet om voldsmænd udokumenteret og krænkende for Foreningen Far. Udsagnene har en sådan faktisk karakter, at de burde være kontrolleret inden offentliggørelsen, herunder ved forelæggelse for foreningen. Da oplysningerne ikke ses efterprøvet, udtaler nævnet kritik af Politiken. Det forhold, at der er tale om en kronik, og Foreningen Far af Politiken efterfølgende er opfordret til at indsende en debatindlæg om kronikken, kan ikke føre til et andet resultat.

Pressenævnet finder, at de øvrige udsagn i kronikken fremstår som kronikørernes subjektive kommentarer og ikke faktiske oplysninger. Der har derfor ikke været samme grund til at kontrollere disse, og nævnet udtaler ikke kritik af Politiken for at undlade yderligere kontrol vedrørende dem.

Berigtigelse

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktørens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne får mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen, jf. punkt A.7.

Politiken.dk indsatte en rettelse i kronikken, men bragte ikke en selvstændig artikel med rettelsen på netavisen.

Pressenævnet finder, at det af hensyn til nye læsere af kronikken var hensigtsmæssigt, at politiken.dk bragte kronikken med den indarbejdede rettelse. Læsere af den oprindelige version uden rettelsen kan imidlertid ikke forventes på ny at klikke ind på kronikken og på den måde blive gjort bekendt med tilføjelsen.

Disse læsere har således ikke fået tilstrækkelig mulighed for at blive opmærksomme på rettelsen, som derfor – i tillæg til artiklen med den indarbejdede rettelse – burde have været bragt særskilt på websitet som en nyhed med samme placering som den oprindelige kronik. Pressenævnet udtaler derfor kritik af politiken.dk for en utilstrækkelig berigtigelse.

Sletning

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt jf. punkt. B.8.

Pressenævnet bemærker, at det ligger uden for nævnets kompetence at pålægge et medie at slette artikler.

Under henvisning til begrundelsen ovenfor, finder Pressenævnet, at politiken.dk ogsåburde have imødekommet anmodningen om sletning af ovennævnte udsagn. Da det ikke skete, udtaler nævnet kritik.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges den ansvarshavende redaktør af Politiken og politiken.dk at offentliggøre følgende:

”[rubrik]

Pressenævnet kritiserer Politiken

[underrubrik]

Kronik om Foreningen Fars rolle i skilsmissesager indeholdt alvorlige og krænkende påstande, som havde karakter af faktiske oplysninger. Oplysningerne burde have været forlagt for Foreningen Far.

[tekst]

I kronikken ”Højkonfliktskilsmisser er skjult menneskejagt” stod, der at ”en tredjedel af de 600 voldsramte kvinder” som skribenten havde kendskab til, fortæller, at eksmanden er tilknyttet Foreningen Far.

Pressenævnet finder ikke, at der er dokumentation for påstanden og kritiserer Politiken for ikke at have kontrolleret oplysningen. Nævnet kritiserer tillige politiken.dk for ikke efterfølgende at slette udsagnet fra kronikken.

I kronikken stod desuden, ”Sammenholder man medlemstallet i Foreningen Far med antallet af incestanmeldelser på landsplan, giver dette et bekymrende billede af foreningens medlemmer.”

I avisen beklagede Politiken under ”Fejl & Fakta” at have viderebragt det udsagn, der rummer en både grov og udokumenteret anklage.

På netavisen skrev Politiken.dk beklagelsen ind øverst i kronikkens brødtekst.

Rettelsen burde – ud over at være indarbejdet i artiklen – også stå som en særskilt nyhed på hjemmesiden med samme placering som den oprindelige kronik.

Pressenævnet finder ikke, at rettelsen er fyldestgørende og udtaler kritik.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på: pressenaevnet.dk”

Afgjort den 21. august 2014