Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, lov om
kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om afgift af
svovl

(Den skattemæssige behandling af CO2 -kvoter og sildekvoter og tilpasninger af CO2 -afgiften for det kvoteomfattede brændselsforbrug)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 22. november 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 40 indsættes:

»§ 40 A. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan anskaffelsessummen til erhvervelse af en kvote omfattet af lov om CO2 -kvoter eller en andel af denne kvote fradrages med den forholdsmæssige andel i det indkomstår, hvori kvoten eller andelen af kvoten er anvendt i produktionen.

Stk. 2. Fortjeneste eller tab ved salg eller udløb af en kvote som nævnt i stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori en CO2 -kvote eller en andel af denne sælges eller udløber uden at være anvendt i produktionen. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen.

Stk. 3. Anskaffelsessummen som nævnt i stk. 1 og 2 sættes til nul for en kvote, der er tildelt vederlagsfrit efter lov om CO2 -kvoter. Anskaffelsessummen for en købt CO2 -kvote sættes til købsprisen. Anskaffelsessummen for en andel af en købt CO2 -kvote sættes til købsprisen for hele kvoten med fradrag af eventuelt forbrug af andel som nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Afståelsessummen sættes til nul for en CO2 -kvote eller en andel af denne, der er anvendt i produktionen. Afståelsessummen for en CO2 -kvote eller en andel af denne, der udløber uden at være anvendt i produktionen, sættes ligeledes til nul.

Stk. 5. Hvis en skattepligtig ejer CO2 -kvoter med samme rettigheder, men erhvervet på forskellige tidspunkter, anses de først erhvervede kvoter for de først afståede.

§ 40 B. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan anskaffelsessummen til erhvervelse af en sildekvote eller en andel af denne kvote fra og med det indkomstår, hvori der er indgået aftale om overdragelsen (aftaleåret), afskrives med anskaffelsessummen med indtil 1/7 årligt.

Stk. 2. Ved erhvervelse af en kvote eller en andel af en kvote omfattet af stk. 1, hvor kvotens eller kvoteandelens varighed på aftaletidspunktet er mindre end 7 år, erstattes den sats, der er nævnt i stk. 1, med en sats, der svarer til, at anskaffelsessummen afskrives med lige store årlige beløb over den periode, som kvoten eller kvoteandelen gælder for, regnet fra og med aftaleåret.

Stk. 3. Fortjeneste eller tab ved salg eller udløb af en kvote eller en kvoteandel omfattet af stk. 1 eller 2 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori kvoten eller kvoteandelen sælges eller udløber. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den nedskrevne værdi. Sidstnævnte værdi opgøres som anskaffelsessummen med fradrag af samtlige foretagne afskrivninger, herunder forlodsafskrivninger.

Stk. 4. Anskaffelsessummen som nævnt i stk. 1-3 sættes til nul for en kvote eller kvoteandel, der er tildelt vederlagsfrit.

Stk. 5. Afståelsessummen som nævnt i stk. 3 sættes til nul for en kvote eller kvoteandel, der er udløbet.

Stk. 6. Hvis en skattepligtig ejer kvoter eller kvoteandele omfattet af stk. 1-5 med samme rettigheder, men erhvervet på forskellige tidspunkter, anses de først erhvervede kvoter eller kvoteandele for de først afståede.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 358 af 19. maj 2004, foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 X indsættes:

»§ 7 Y. Værdien af en kvote tildelt vederlagsfrit efter reglerne i lov om CO2 -kvoter og værdien af en vederlagsfrit tildelt sildekvote eller af en andel heraf medregnes ikke ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst.«

§ 3

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 393 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a. Der ydes fuld tilbagebetaling for afgift af varme og af afgiftspligtige varer omfattet af § 2, nr. 1-7 og 9-13, der anvendes i momsregistrerede virksomheders produktionsenheder med en tilladelse til udledning af CO2 , jf. § 9 i lov om CO2 -kvoter, til aktiviteter omfattet af §§ 5-8 i lov om CO2 -kvoter, bortset fra produktionsenheder omfattet af § 17, stk. 1, i lov om CO2 -kvoter, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der ydes ikke tilbagebetaling af afgift af varme og afgiftspligtige varer, der direkte eller indirekte anvendes til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden, eller rumvarme eller varmt vand i virksomheden. Opgørelse af ikke tilbagebetalingsberettiget afgift af energiforbrug nævnt i 1. pkt. sker efter reglerne i § 11 i lov om energiafgift af visse mineralolieprodukter m.v., § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., § 10 i lov om afgift af naturgas og bygas og § 11 i lov om afgift af elektricitet.

Stk. 3. En forholdsmæssig del af afgiften kan henregnes under stk. 1 i de tilfælde, hvor samme anlæg forsyner såvel anvendelser omfattet af stk. 1 som andre anvendelser i virksomheden, når en sådan fordeling kan opgøres. Den andel, der kan henregnes under stk. 1, opgøres som forholdet mellem på den ene side den mængde, der anvendes til formål omfattet af stk. 1, og på den anden side den samlede mængde fremstillet på fællesanlægget. Den resterende mængde brændsel m.v. henregnes til andre anvendelser i virksomheden. På anlæg, hvor fremløbstemperaturen er over 90o C, eller anlæg, hvor mindst 90 pct. af det tilbagebetalingsberettigede forbrug vedrører anvendelser omfattet af stk. 1, kan virksomheden vælge mellem at opgøre andelen til andre anvendelser i virksomheden indirekte efter ovenstående metode og at opgøre forbruget til andre anvendelser direkte. Den direkte opgjorte mængde energi, der skal henføres til andre anvendelser i virksomheden, opgøres som den mængde energi, der forbruges til andre anvendelser, divideret med energiindholdet i de indfyrede brændsler, jf. § 9, stk. 2, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Denne mængde divideres med anlæggets virkningsgrad. Såfremt målingen ikke foretages i umiddelbar nærhed af anlægget, der fremstiller varmen, tillægges yderligere 10 pct. Den resterende mængde brændsel henregnes til stk. 1. Virkningsgraden udgør for gasfyrede anlæg 0,90, for oliefyrede anlæg 0,85 og for andre anlæg 0,80.

Stk. 4. Reglerne i § 9, stk. 4-8, 17 og 18, finder tilsvarende anvendelse for stk. 1-3.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelse og indberetning af det tilbagebetalingsberettigede energiforbrug efter stk. 1.«

2. I § 10, stk. 5, indsættes efter »§ 9«: »og § 9 a«.

3. I § 13, stk. 3, indsættes efter »§ 9«: »eller § 9 a«.

4. I § 17 a, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »§§ 7-9«: »a«.

§ 4

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 17. september 1998, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 393 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 33, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »1. april 1995«: », eller som har tilladelse til udledning af CO2 efter § 9 i lov om CO2 -kvoter«.

2. I § 33, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »stort energiforbrug«: », eller som har tilladelse til udledning af CO2 efter § 9 i lov om CO2 -kvoter«.

3. I § 33, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter »(aftaler om energieffektiviseringer)«: », eller som har tilladelse til udledning af CO2 efter § 9 i lov om CO2 -kvoter«.

§ 5

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. januar 2005.

Stk. 3. Afskrivningslovens § 40 B, jf. § 1, nr. 1, har dog virkning fra den 1. januar 2003. Tilsvarende har ligningslovens § 7 Y, jf. § 2, nr. 1, virkning fra den 1. januar 2003, for så vidt angår værdien af vederlagsfrit tildelte sildekvoter.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Erik Hovmand

Redaktionel note
  • Tidspunktet for hele lovens ikrafttræden er endnu ikke fastsat, jf. 5, stk. 1.