Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer

I medfør af § 4 d og § 10, stk. 4, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 1623 af 26. december 2013, fastsættes:

§ 1. Følgende stoffer og produkter må ikke gøres tilgængelige for eller indføres, erhverves, besiddes eller anvendes af fysiske personer, der ikke handler som led i deres sædvanlige virksomhed som handlende eller forretningsdrivende eller deres sædvanlige profession:

1) Koncentreret svovlsyre (H2SO4) og kemiske produkter, der indeholder mere end 50 masseprocent svovlsyre.

2) Salte af chlorat eller perchlorat (ClO3- eller ClO4-) og kemiske produkter med mere end 40 masseprocent chlorat eller perchlorat eller blandinger heraf, som ikke er omfattet af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

3) Pulvere med en partikelstørrelse, der er mindre end 200 µm, af metallisk aluminium, magnesium, zink, titan, zirkonium, jern (Al, Mg, Zn, Ti, Zr, Fe) og blandinger eller legeringer heraf samt kemiske produkter, hvoraf sådant pulver udgør mere end 70 masseprocent.

4) Elementært svovl (S) og kemiske produkter, der indeholder mere end 85 masseprocent svovl.

5) Elementært phosphor (P) og kemiske produkter, der indeholder mere end 50 masseprocent elementært phosphor.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke pyrotekniske artikler.

§ 2. Politidirektøren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet i § 1, stk. 1.

Stk. 2. Politidirektøren kan endvidere i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet i artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

§ 3. Stoffer og produkter, der er omfattet af § 1, stk. 1, må kun overdrages eller overlades til fysiske personer som nævnt i § 1, stk. 1, hvis de foreviser original dispensation efter § 2, stk. 1, og legitimerer sig som dispensationens adressat.

§ 4. Mistænkelige transaktioner med de i § 1, stk. 1, nævnte stoffer og produkter, som ikke er omfattet af bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, samt væsentlig bortkomst og tyveri af sådanne stoffer og produkter skal indberettes i overensstemmelse med reglerne i forordningens artikel 9, stk. 1 og 4, jf. artikel 3, nr. 8. Forordningens artikel 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Indberetning efter artikel 9, stk. 1 og 4, i den i stk. 1 nævnte forordning vedrørende stoffer og produkter, som er omfattet af § 1, stk. 1, og stoffer, som er omfattet af forordningens bilag I og II, skal ske til politidirektøren.

§ 5. De i § 1, stk. 1, nævnte stoffer og produkter og de stoffer, som er omfattet af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, skal opbevares forsvarligt og i et aflåst lokale eller skab, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 2. Nøgler til de i stk. 1 nævnte opbevaringslokaler eller -skabe skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

§ 6. Overtrædelse af § 1, stk. 1, straffes med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Overtrædelse af § 3, § 4, stk. 1, og § 5 straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. september 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 899 af 16. august 2011 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer ophæves.

Stk. 3. Dispensationer udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 899 af 16. august 2011 bevarer deres gyldighed, indtil de udløber.

Justitsministeriet, den 28. august 2014

Karen Hækkerup

/ Rikke-Louise Ørum Petersen