Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sterilisation og kastration

I medfør af § 112, stk. 4, § 114 og § 117 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved lov nr. 653 af 12. juni 2013, fastsættes:

§ 1. Anmodning om sterilisation skal indeholde oplysning om navn, personnummer og bopæl for den, som skal have foretaget indgrebet.

Stk. 2. Anmodning om sterilisation kan indgives til en læge, herunder til egen alment praktiserende læge, eller regionsrådet.

Stk. 3. Ansøgning om sterilisation af en person, der opholder sig på et psykiatrisk sygehus eller en psykiatrisk sygehusafdeling eller er under tilsyn heraf, kan indgives til vedkommende overlæge.

Stk. 4. Følgende gælder om underskrift ved anmodning om sterilisation:

1) Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet sundhedslovens § 109 skal personen selv underskrive.

2) Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet af sundhedslovens § 110 skal den særligt beskikkede værge underskrive.

3) Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet af sundhedslovens § 111 skal personen selv og forældremyndighedens indehaver eller den særligt beskikkede værge underskrive.

4) Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet af sundhedslovens § 111, der er under 18 år og har indgået ægteskab, skal alene personen selv underskrive.

5) Ved anmodning om sterilisation af en person, der er under 18 år, og som ikke er gift, jf. sundhedslovens § 111, og hvor der foreligger omstændigheder som nævnt i § 110, skal forældremyndighedens indehaver underskrive.

§ 2. Forud for samrådets behandling af en ansøgning om sterilisation af en person, der er omfattet af sundhedslovens § 110 eller § 111, skal kommunalbestyrelsen tilbyde et samtaleforløb til den, som skal have indgrebet foretaget, jf. stk. 2-6.

Stk. 2. Tilbuddet om samtaleforløb skal bestå af mindst to eller flere samtaler med den, der skal have indgrebet foretaget.

Stk. 3. Samtalerne skal foretages af en af kommunalbestyrelsen udpeget seksualvejleder eller socialrådgiver med særlig viden på området, og som ikke har daglig kontakt med den person, som skal have indgrebet foretaget.

Stk. 4. Samtaleforløbet kan støtte personen, der er omfattet af sundhedslovens §§ 110 og 111, til at forme og tilkendegive sin holdning. Samtaleforløbet skal vedrøre mulige konsekvenser af sterilisation, herunder familiedannelse med og uden børn. Desuden kan samtaleforløbet vedrøre spørgsmål om pågældendes seksualitet efter sterilisation m.v.

Stk. 5. I en eller flere af samtalerne kan deltage en person, der er særligt uddannet som brugervejleder i regi af en organisation, der har dokumenteret erfaring med uddannelse af brugervejledere.

Stk. 6. På baggrund af samtaleforløbet udarbejder den, der har varetaget samtaleforløbet, en erklæring om, at samtaleforløbet er gennemført. Af erklæringen skal fremgå navnet på den, som skal have indgrebet foretaget, navn og kontaktoplysninger på den, der har varetaget samtaleforløbet, datoer og sted for samtalernes afholdelse samt oplysning om eventuel deltagelse af brugervejleder eller andre i samtaleforløbet.

§ 3. Ved ansøgning om sterilisation af den person, der er omfattet af sundhedslovens § 110 eller § 111, skal regionsrådet oplyse den eller dem, der ansøger, om kommunalbestyrelsens tilbud om samtaleforløb jf. § 2.

Stk. 2. Regionsrådet skal altid oplyse den særligt beskikkede værge om kommunalbestyrelsens tilbud om samtaleforløb jf. § 2.

Stk. 3. Regionsrådet skal dokumentere, at det har oplyst om kommunalbestyrelsens samtaletilbud, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens erklæring om gennemført samtaleforløb, jf. § 2, stk. 6, sendes til regionsrådet.

§ 4. For værgebeskikkelse efter lovens § 110 og § 111 finder bestemmelsen i værgemålslovens § 50 tilsvarende anvendelse. Der skal fortrinsvis beskikkes en person, som ved slægtskab, svogerskab eller venskab er nært knyttet til den person, som skal have foretaget indgrebet.

Stk. 2. Er der allerede beskikket en værge for en person, der er omfattet af lovens § 110 eller § 111, kan den pågældende beskikkes, hvis det findes hensigtsmæssigt.

§ 5. Efter lovens § 113 skal en læge vejlede om indgrebets beskaffenhed og direkte følger og om den risiko, der må antages at være forbundet med indgrebet. Inden indgrebet skal lægen ved sin underskrift bekræfte, at vejledning har fundet sted. Den eller de, der skal underskrive anmodningen om sterilisation, jf. § 1, stk. 4, nr. 1-5, skal også skriftligt bekræfte, at vejledningen har fundet sted.

§ 6. Klage efter lovens § 108, stk. 2, kan indgives mundtligt eller skriftligt til regionsrådet.

§ 7. Anmodning om kastration, herunder som led i kønsskifte, jf. sundhedsloven § 115, indgives til Sundhedsstyrelsen. § 1, stk. 1, 4 og 5, og §§ 4-5, i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik på kønsskifte ophæves.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 28. august 2014

Nick Hækkerup

/ Lene Brøndum Jensen