Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af skattestyrelsesloven

(Primo/ultimoregulering af balanceposter)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemyndighedernes organisation og opgaver m.v. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 805 af 24. september 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 357 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 34 indsættes som stk. 7:

» Stk. 7 . Vedrører en skatteansættelse efter stk. 1 eller 2 opgørelsen af en balancepost, kan opgørelsen primo indkomståret alene foretages eller ændres, såfremt skatteansættelsen for det foregående indkomstår ændres tilsvarende vedrørende opgørelsen ultimo for dette indkomstår.«

2. I § 35 indsættes som stk. 5:

» Stk. 5 . Vedrører en skatteansættelse efter stk. 1 opgørelsen af en balancepost, kan opgørelsen primo indkomståret alene foretages eller ændres, såfremt skatteansættelsen for det foregående indkomstår ændres tilsvarende vedrørende opgørelsen ultimo for dette indkomstår.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for anmodninger om genoptagelse, som den skattepligtige indgiver den 1. juli 2004 eller senere. Tilsvarende har bestemmelserne virkning for foretagelse eller ændring af en ansættelse, som skattemyndighederne varsler over for den skattepligtige den 1. juli 2004 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Erik Hovmand