Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en arbejdsmarkedsfond,
ligningsloven, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og
kildeskatteloven

(Arbejdsmarkedsbidrag ved arbejde for udenlandske arbejdsgivere m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 974 af 5. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 1, litra a, affattes således:

»a) Personer, der har lønindkomst m.v. fra beskæftigelse udført her i landet eller fra beskæftigelse udført i udlandet, i Grønland eller på Færøerne for en arbejdsgiver her i landet, og som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, c, g, j eller k, samt personer, der har lønindkomst m.v. fra beskæftigelse udført i udlandet for en arbejdsgiver i udlandet, forudsat at de pågældende er omfattet af social sikringslovgivning i Danmark, jf. stk. 3 eller 4, og at de pågældende er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1,«.

2. § 7, stk. 1, litra b, affattes således:

»b) personer, der modtager fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, samt personer, for hvem der foretages indbetalinger på pensionsordninger som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 19, når sådanne godtgørelser, efterbetalinger m.v. samt indbetalinger på pensionsordninger har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold, lønnet tillidshverv eller erhvervsforhold her i landet,«.

3. I § 7, stk. 1, litra c, udgår »her i landet«.

4. § 8, stk. 1, litra a, affattes således:

»a) Vederlag i penge samt den skattepligtige værdi af fri kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, der er ydet i forbindelse hermed, herunder løn, feriegodtgørelser, honorarer, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1, herunder vederlag, der med hjemmel i kildeskattelovens § 45, stk. 1, er gjort til B-indkomst, bortset fra fri kost og logi, samt tilsvarende vederlag m.v., der er B-indkomst i medfør af kildeskattelovens § 44,«.

5. I § 8, stk. 1, litra c, indsættes efter »arbejdsgiveren«: »eller en tidligere arbejdsgiver«.

6. I § 8, stk. 1, litra e, udgår »her i landet«.

7. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 2, 3 og 8« til: »jf. dog stk. 2-4 og 8«.

8. § 11, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. For personer omfattet af § 7, stk. 1, litra a, for hvilke arbejdsgiveren i medfør af regler fastsat af skatteministeren efter stk. 3 ikke opgør et bidragsgrundlag, opgør de statslige told- og skattemyndigheder bidragsgrundlaget og bidragets størrelse. Tilsvarende gælder for vederlag m.v., jf. § 8, stk. 1, litra a, og fri bil, jf. § 8, stk. 1, litra b, der er B-indkomst i medfør af kildeskattelovens § 44, samt for vederlag og honorarer m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, litra e, der er B-indkomst.«

9. I § 11, stk. 8, 1. pkt., ændres », bil, jf. § 8, stk. 1, litra g, og vederlag m.v. som nævnt i § 8, stk. 1, litra e, der er B-indkomst,« til: »og bil, jf. § 8, stk. 1, litra g,«.

10. § 12, stk. 1 og 2, affattes således:

»For personer omfattet af § 10 samt for personer, for hvem de statslige told- og skattemyndigheder opgør bidragsgrundlaget og bidragets størrelse efter § 11, stk. 4 og 8, opkræves der i et kalenderår løbende foreløbige arbejdsmarkedsbidrag. De foreløbige arbejdsmarkedsbidrag skal for den enkelte bidragspligtige så vidt muligt svare til arbejdsmarkedsbidragene efter § 11, stk. 7, henholdsvis § 11, stk. 4 og 8.

Stk. 2. De foreløbige arbejdsmarkedsbidrag modregnes i arbejdsmarkedsbidragene efter § 11, stk. 4, 7 og 8.«

11. § 13, stk. 8, 2. pkt., ophæves.

12. I § 13, stk. 8, 3. pkt., som bliver 2. pkt., ændres »1. og 2. pkt.« til: »1. pkt.«

13. I § 13, stk. 8, 5. pkt., som bliver 4. pkt., ændres »3. pkt.« til: »2. pkt.«

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 442 af 10. juni 2003 og senest ved § 3 i lov nr. 358 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 M, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »honorarer m.v. til den ansatte«: », bortset fra tilfælde, hvor de pågældende anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst og erhverver bidragspligtig indkomst ved beskæftigelse udført i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver«.

2. § 9 J, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»1. pkt. finder ikke anvendelse for bidragspligtige, som anses for hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og som erhverver bidragspligtig indkomst ved beskæftigelse udført i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver.«

§ 3

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 20. august 2002, som ændret bl.a. ved lov nr. 421 af 10. juni 2003 og senest ved § 2 i lov nr. 365 af 19. maj 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 17 f, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 8, stk. 1, litra b,« til: »§ 8, stk. 1, litra a og b,«.

2. I § 17 f, stk. 2, 2. pkt., ændres »§ 8, stk. 1, litra b, og § 11, stk. 8, § 7, stk. 1, litra c, jf. § 8, stk. 1, litra e, og § 11, stk. 8,« til: »§ 8, stk. 1, litra a og b, § 11, stk. 4 og 8, og § 7, stk. 1, litra c, jf. § 8, stk. 1, litra e, og § 11, stk. 4,«.

§ 4

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 302 af 30. april 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 48 E, stk. 3, nr. 3, affattes således:

3) den skattepligtige ikke forud for ansættelsen har været udsendt fra Danmark til tjeneste i udlandet af den forskningsinstitution eller af den virksomhed, hvormed ansættelsesforholdet indgås, eller af en dermed koncernforbundet virksomhed, herunder at den skattepligtige efter ophør af skattepligt efter § 1 eller § 2, stk. 1, litra a-d eller j, heller ikke har været ansat i en udenlandsk koncernforbundet virksomhed inden for en periode på tre år efter ophør af skattepligt,«.

2. I § 48 E indsættes som stk. 12:

»Stk. 12. I indkomstår, hvor beskatning efter stk. 4 og 5 er valgt, kan den skattepligtige ikke fremføre underskud til fradrag i den skattepligtige indkomst og den personlige indkomst for de følgende indkomstår efter personskattelovens § 13, stk. 1 og 3, medmindre underskuddet hidrører fra erhvervsmæssig virksomhed. Hvis den skattepligtige har såvel underskud fra erhvervsmæssig virksomhed som andet underskud og samtidig har indkomst, som ikke beskattes efter stk. 4 og 5, fordeles denne indkomst forholdsmæssigt ved beregningen af det underskud, der kan fremføres. Er den skattepligtige gift, finder personskattelovens § 13, stk. 2 og 4, kun anvendelse på den skattepligtiges underskud ved erhvervsmæssig virksomhed i det pågældende indkomstår. Den skattepligtiges ægtefælle kan ikke fremføre underskud i videre omfang end den skattepligtige.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-4, 6-9 og 11-13, samt §§ 2 og 3 har virkning for indkomst erhvervet fra og med den 1. juli 2004.

Stk. 3. § 1, nr. 5, har virkning for pensionsindbetalinger foretaget fra og med den 1. oktober 2004.

Stk. 4. § 1, nr. 10, har virkning for foreløbige bidrag, der opkræves fra og med kalenderåret 2005.

Stk. 5. § 4 har virkning for skattepligtige, som efter den 1. juli 2004 vælger beskatning efter kildeskattelovens § 48 E.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Svend Erik Hovmand