Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Indberetningsskema
Bilag 2 Ansøgningsskema
Bilag 3 Bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger
Bilag 4 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. (Ommærkede almene ungdomsboliger m.v.)
Bilag 5 Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Ommærkning af almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger m.v.)
Den fulde tekst

Vejledning om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger m.v.

1. Indledning

Med vedtagelsen af lov nr. 263 af 24. marts 2014 om ændring af lov om almene boliger m.v. er der skabt bedre muligheder for at ommærke almene ældreboliger og almene familieboliger til unge uddannelsessøgende. Baggrunden for lovforslaget er, at optaget på de videregående uddannelser i de seneste år er steget kraftigt, og at denne udvikling forventes at fortsætte.

Lovændringen giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisation i en periode frem til 2017 kan aftale, at almene ældre- og familieboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 65 m² ommærkes til almene ungdomsboliger.

Derudover åbner lovændringen for, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan yde et ommærkningsbidrag til de ommærkede ungdomsboliger med henblik på at nedsætte huslejen i boliger med høj husleje. Der er for hvert af årene 2014, 2015 og 2016 afsat 10 mio. kr. til ommærkningsbidrag.

Loven, som trådte i kraft den 1. april 2014, er nærmere udmøntet i følgende 2 bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger (støttebekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. (udlejningsbekendtgørelsen).

De to bekendtgørelser trådte i kraft den 8. juli 2014.

Denne vejledning beskriver de nye muligheder for ommærkning af almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger. Hovedvægten lægges på en beskrivelse af reglerne om støtte til de ommærkede boliger. Målgruppen for vejledningen er såvel almene boligorganisationer som kommuner.

Skemaer for henholdsvis indberetning af indgåede aftaler om ommærkning og om støtte til ommærkede boliger er optrykt som henholdsvis bilag 1 og 2 til vejledningen. De omtalte 2 bekendtgørelser og lov nr. 263 af 24. marts 2014 er medtaget som henholdsvis bilag 3, 4 og 5.

2. Ommærkning af almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger

Lovændringen giver som nævnt mulighed for, at kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisation i en periode frem til 2017 kan aftale, at almene ældre- og familieboliger med et bruttoeetageareal på mellem 50 og 65 m² ommærkes til almene ungdomsboliger, jf. § 4, stk. 1, nr. 7 og 10 i almenboligloven. De ommærkede boliger kan alene anvises til unge uddannelsessøgende. Andre unge med særlige behov for en ungdomsbolig kan således ikke komme i betragtning til disse boliger, hvis de kan udlejes til uddannelsessøgende, jf. almenboliglovens § 52, stk. 1, og udlejningsbekendtgørelsens § 12, stk. 1.

Aftalen om ommærkning kan indgås for en periode af højst 10 år. Senest 10 år efter aftalens indgåelse skal boligerne ved ledighed på ny mærkes som henholdsvis ældre- og familieboliger. Tilbagemærkningen sker automatisk i takt med, at de pågældende boliger bliver ledige. Herved sikres, at personer, der har indgået en lejeaftale inden periodens udløb, kan blive boende i deres bolig.

Reglerne rummer mulighed for, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen aftaler en ommærkningsperiode, der er kortere end 10 år. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for, at parterne kan aftale, at en aftalt ommærkningsperiode kan bringes til ophør ved opsigelse fra én af parterne. Aftalen skal dog respektere lejernes rettigheder, således at tilbagemærkning som nævnt først finder sted i takt med, at de pågældende boliger bliver ledige.

Reglerne sigter mod situationer, hvor der skønnes at være vigende efterspørgsel efter de pågældende ældre- og familieboliger, kombineret med et lokalt behov for ungdomsboliger til uddannelsessøgende. Det forudsættes endvidere, at de pågældende boliger er indrettet således, at de er egnede for unge uddannelsessøgende.

Beslutning om, at der skal indgås aftale med en kommune om ommærkning af ældre- og familieboliger i en almen boligafdeling, træffes af boligorganisationens ledelse efter de almindelige kompetenceregler.

For kommunens vedkommende træffes beslutning om indgåelse af en aftale med en boligorganisation af den kommune, hvor den pågældende boligafdeling er beliggende, jf. de almindelige regler om kommunalt tilsyn med de almene boligorganisationer og disses afdelinger.

Aftalen mellem kommunen og boligorganisationen kan gøres betinget af, at boligorganisationen opnår tilsagn om ommærkningsbidrag til de pågældende boliger, jf. afsnit 3 nedenfor.

Kommunalbestyrelsen er efter § 4, stk. 2, i almenboligloven forpligtet til at indberette en aftale med en almen boligorganisation om ommærkning af de nævnte boliger til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Indberetningen skal ske på et særligt skema, jf. bilag 1. Der skal udfyldes et separat indberetningsskema for hver enkelt boligafdeling.

Det bemærkes, at reglerne i almenboliglovens § 59, stk. 3, om kommunal anvisningsret ikke gælder for boliger, der er ommærket til almene ungdomsboliger efter de nævnte regler. Baggrunden herfor er et ønske om at sikre, at de pågældende ungdomsboliger alene udlejes til målgruppen (unge uddannelsessøgende).

Når der er sket tilbagemærkning til ældreboliger, skal boligerne igen udlejes til den oprindelige personkreds. Det er kommunalbestyrelsen, der som udgangspunkt udøver anvisningsretten til almene ældreboliger. Kommunen betaler derfor lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunen som ældrebolig, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for den nye boligtagers kontraktmæssige forpligtelser overfor boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning, jf. § 54, stk. 4, i almenboligloven.

3. Støtte til ommærkede almene ungdomsboliger

Derudover åbner lovændringen som nævnt for, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan yde et ommærkningsbidrag til de ommærkede ungdomsboliger, jf. § 101 b i almenboligloven.

Ommærkningsbidrag, der svarer til det nuværende ungdomsboligbidrag, gives med henblik på at nedbringe huslejen i boliger med høj husleje. Dog kan ommærkningsbidrag højst ydes for en periode af 10 år, ligesom bidraget er rent statsligt (uden kommunal refusion).

De nærmere regler om ydelse af ommærkningbidrag omtales nedenfor:

3.1. Hvem kan opnå tilsagn om støtte?

Det er alene almene boligorganisationer, der ejer de ældre- og familieboliger, som ommærkes, der kan opnå tilsagn om ommærkningsbidrag, jf. § 101 b i almenboligloven og § 1 i støttebekendtgørelsen.

Det er den almene boligorganisation, der søger om støtte til en almen boligafdeling, og tilsagnet om støtte kan alene anvendes til ommærkede ungdomsboliger i den pågældende afdeling.

Da de omtalte ommærkninger har som sigte at øge udbuddet af boliger til unge uddannelsessøgende, prioriterer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ansøgninger fra boligorganisationer i de største uddannelsesbyer/kommuner. Ved offentliggørelsen af ansøgningsfristen oplyser ministeriet derfor, i hvilke kommuner der kan ansøges om støtte, jf. § 2, stk. 3, i støttebekendtgørelsen.

3.2. Hvad kan der gives støtte til?

Tilsagnet gives med henblik på at tilvejebringe boliger, der kan betales af den berettigede personkreds (unge uddannelsessøgende). Tilskuddet (ommærkningsbidrag) gives med det formål at nedsætte huslejen i de ommærkede boliger.

For ungdomsboliger med tilsagn i 2014 udgør ommærkningsbidraget på årsbasis 179 kr. pr. m2 bruttoetageareal. For boliger med tilsagn i efterfølgende finansår reguleres dette beløb med stigningen i nettoprisindekset. Et meddelt ommærkningsbidrag reguleres ligeledes én gang årligt pr. 1. januar med stigningen i nettoprisindekset. Stigningen i nettoprisindekset opgøres for en 12 måneders periode sluttende maj måned det foregående år.

Ved lejefastsættelsen nedsættes lejen for boligerne med en forholdsmæssig del af bidraget. Det betyder, at det samlede bidrag til afdelingen skal fordeles på de enkelte boliger svarende til den fordelingsnøgle, som i øvrigt anvendes ved fordeling af lejen på de enkelte lejemål.

Ommærkningsbidrag kan ikke anvendes til andre formål end nedsættelse af huslejen i de ommærkede boliger.

3.3. Ansøgningsprocedure m.v.

Ansøgning om ommærkningsbidrag indsendes af den almene boligorganisation til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema, som er udarbejdet af ministeriet, jf, støttebekendtgørelsens § 2, stk. 1. Ansøgningsskemaet er som tidligere nævnt optrykt som bilag 2 til denne vejledning. Det bemærkes, at der skal udfyldes et separat ansøgningsskema for hver enkelt boligafdeling, der søges om støtte til.

Ministeriet fastsætter i hvert af årene 2014-2016 tidsfristen for indsendelse af ansøgninger. Fristen offentliggøres på ministeriets hjemmeside (www.mbbl.dk).

3.4. Meddelelse af tilsagn om støtte m.v.

Der gælder følgende generelle betingelser for at opnå tilsagn om ommærkningsbidag, jf. støttebekendtgørelsens § 3, stk. 1:

Boligen skal være beliggende i én af de kommuner, hvor der kan ansøges om støtte, jf. § 2, stk. 3.

Boligen skal være beliggende højst 10 km i kørselsafstand fra den nærmeste videregående uddannelsesinstitution, og

huslejen for den enkelte bolig skal på ansøgningstidspunktet ligge i intervallet fra 900 kr. til og med 1.300 kr. pr. m² bruttoetageareal.

Hvad særligt angår det omtalte huslejeinterval bemærkes, at hensigten er at udelukke ansøgninger, hvor huslejen enten er høj for uddannelsessøgende eller omvendt ligger på et så lavt niveau, at huslejen normalt vil kunne betales af den nævnte målgruppe også uden ydelse af et ommærkningsbidrag.

Kommunalbestyrelsen skal påse, at de omtalte betingelser er opfyldt, jf. § 3, stk. 2, i støttebekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen skal indføje en attestation af dette i ansøgningsskemaet, inden boligorganisationen indsender skemaet til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ministeriet kan dog i særlige tilfælde tillade, at den kommunale attestation indsendes efter ansøgningsfristens udløb. Det er en forudsætning, at boligorganisationen har indsendt en anmodning herom til ministeriet inden ansøgningsfristens udløb sammen med støtteansøgningen.

Hvis der indkommer ansøgninger om støtte, der samlet set overstiger den årlige bevillingsramme, prioriterer ministeriet ansøgninger med en gennemsnitlig højere husleje (inden for det nævnte interval) forud for ansøgninger med en lavere husleje, jf. § 3, stk. 3, i støttebekendtgørelsen. Reglen har til formål at prioritere ansøgninger, hvor støttebehovet er størst.

Der er dog indsat den begrænsning, at maksimalt 40 pct. af den årlige bevillingsramme tildeles som støtte til ansøgere fra samme kommune, hvis der er ansøgninger, der kan imødekommes i andre kommuner, jf. § 3, stk. 4, i støttebekendtgørelsen.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan beslutte at imødekomme en ansøgning delvis, hvis ansøgningen ikke kan rummes inden for de fastsatte økonomiske rammer, jf. § 3, stk. 5, i støttebekendtgørelsen. Sidstnævnte regel vil kunne være aktuel i situationer, hvor ansøgninger fra en kommune overstiger den omtalte 40 pct.-grænse.

Det fremgår af § 4 i støttebekendtgørelsen, at et tilsagn om ommærkningsbidrag ikke kan overdrages til andre, medmindre Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet tilladelse hertil.

Endelig fremgår det af § 5 i støttebekendtgørelsen, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter ansøgning kan godkende ændringer af tilsagn om støtte. Hvis godkendelsen indebærer en forhøjet støtte, meddeles godkendelsen i form af et mertilsagn til det oprindelige tilsagn. Det er en forudsætning for at meddele et mertilsagn, at dette kan indeholdes inden for den gældende bevillingsramme.

3.5. Udbetaling og bortfald af støtte

Ifølge § 6 i støttebekendtgørelsen udbetaler Statens Administration ommærkningsbidrag på grundlag af det tilsagn, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt til den almene boligorganisation. Ommærkningsbidraget udbetales bagud hvert kvartal som et acontobeløb den sidste bankdag i marts, juni, september og december. Udbetaling sker første gang, når den almene boligorganisation har indberettet det forventede støtteomfang for det år, hvor den har modtaget tilsagn om støtte.

Efter § 7 i støttebekendtgørelsen skal boligorganisationen hvert år senest den 1. december til Statens Administration indberette det forventede støtteberettigede udlejningsomfang i det følgende år. Ommærkningsbidraget udbetales herefter hvert kvartal som nævnt ovenfor.

Senest den 15. februar året efter det år, som indberetningen omfatter, skal boligorganisationen opgøre det endelige udlejningsomfang til den støtteberettigede personkreds (unge uddannelsessøgende) for det pågældende år. Boligorganisationen skal herunder for hver enkelt bolig anføre, fra hvilken dato denne første gang blev udlejet til den støtteberettigede personkreds. Denne opgørelse attesteres af en godkendt revisor og fremsendes til Statens Administration. Statens Administration foretager herefter den endelige opgørelse over det forløbne års berettigede støttebeløb og regulerer i 2. kvartals udbetalte ommærkningsbidrag for meget eller for lidt aconto udbetalt ommærkningsbidrag det pågældende år.

Indberetning af henholdsvis forventet og endelig udlejningsomfang skal indberettes på særlige skemaer, som findes på Statens Administrations hjemmeside (www.statens-adm.dk).

Som tidligere nævnt ydes ommærkningsbidraget for en periode af højst 10 år. 10 års-fristen regnes fra den dato, hvor lejeperioden for den første udlejning af den ommærkede bolig til en person fra den støtteberettigede personkreds begynder, jf. § 1, stk. 3, i støttebekendtgørelsen. Da bortfald af et ommærkningsbidrag vil indebære en huslejeforhøjelse, er det i almenboliglovens § 52, stk. 5, fastsat, at boligorganisationen i lejekontrakten med en lejer af en ommærket bolig skal oplyse, hvornår et eventuelt ommærkningsbidrag ophører. Bestemmelsen indebærer, at boligorganisationen skal oplyse lejeren om, hvilken konkret dato ommærkningsbidraget senest ophører. Den nævnte udløbsdato for ommærkningsbidraget fastsættes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og indgår i tilsagnsskrivelsen til boligorganisationen. Derudover skal boligorganisationen i lejekontrakten oplyse lejeren om, at ommærkningsbidraget i særlige tilfælde kan bortfalde allerede forinden den angivne dato, jf. nærmere nedenfor om Ministeriets adgang til at bringe betaling af ommærkningsbidraget helt eller delvis til ophør.

Hvis en aftale om ommærkning opsiges af boligorganisationen og/eller af kommunalbestyrelsen eller hvis de nævnte parter efterfølgende aftaler en kortere ommærkningsperiode end oprindeligt aftalt, skal boligorganisationen straks underrette Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter herom med angivelse af datoen for opsigelsen/aftaleindgåelsen og den ny udløbsdato for ommærkningsaftalen. Ministeriet vil herefter tage stilling til, om tilsagnet skal ændres, således at der fastsættes en ny udløbsdato for ommærkningsbidraget. Der vil i et ændret tilsagn indgå en særlig overgangsordning, således at der fortsat ydes ommærkningsbidrag til de boliger, der var udlejet til målgruppen på det tidspunkt, hvor ommærkningsaftalen som nævnt opsiges eller ændres af parterne. Ommærkningsbidraget kan dog senest ydes indtil den dato, hvor dette ville være ophørt i henhold til ministeriets oprindelige tilsagn. Bliver de pågældende boliger ledige i den nævnte overgangsperiode og tilbagemærkes disse som følge heraf enten til almene familieboliger eller almene ældreboliger, bortfalder ommærkningsbidraget dog allerede fra tilbagemærkningstidspunktet.

Endelig gælder, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan bringe betaling af ommærkningsbidrag helt eller delvis til ophør, hvis ejendommens økonomi forbedres, eller ændrede forhold for byggeriet taler herfor, herunder stigning i det almindelige lejeniveau, jf. § 9 i støttebekendtgørelsen.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 27. august 2014

Carsten Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen


Bilag 1

Indberetningsskema

Kommunalt indberetningsskema

Ommærkede ungdomsboliger

Dette skema anvendes til indberetning af aftale mellem kommunen og en almen boligorganisation om ommærkning af almene ældre- eller familieboliger til almene ungdomsboliger, jf. almenboliglovens § 4, stk. 2.

Vær opmærksom på, at der skal udfyldes et separat indberetningsskema for hver enkelt almen boligafdeling.

Indsendes til:

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Gammel Mønt 4

1117 København K.

Att. : Kontor for Almene Boliger

Det underskrevne skema kan også sendes som PDF til almenbolig@mbbl.dk

A
Oplysninger om kommunen
       
 
Kommunens navn
   
 
Kontaktperson
   
 
Kontor/afdeling
   
 
Kontaktadresse, gadenavn, nr.
   
 
Postnr. & by
   
 
Telefonnummer
   
 
E-mail
   
       
       
B
Oplysninger om den boligorganisation og den boligafdeling ommærkningsaftalen dækker
 
 
Boligorganisationens navn
   
 
Adresse
   
 
Postnr. og by
   
       
       
 
Boligafdelingens navn
   
 
Adresse
   
 
Postnr. og by
   
 
Afdelingens LBF-nummer
   
       
       
C
Oplysninger om de boliger, der omdannes
Hvor mange almene familieboliger er i alt aftalt omdannet til almene ungdomsboliger i afdelingen? ____
Hvor mange almene ældreboliger er i alt aftalt omdannet til almene ungdomsboliger i afdelingen? _____
F
Ommærkningsaftalens varighed m.v.
Hvilken dato er ommærkningsaftalen indgået? ______________
For hvor mange år gælder ommærkningsaftalen? ___ år
Er aftalen betinget, at den almene boligorganisation opnår ommærkningsbidrag til boligerne? (hvis ja, sæt kryds her): ____Hvis boligorganisationen ønsker at ansøge om ommærkningsbidrag, skal den anvende et særligt ansøgningsskema.
G
Underskrift
På vegne af kommunalbestyrelsen bekræftes hermed rigtigheden af de afgivne oplysninger:
 
Dato
Underskrift
Navn
 
 


Bilag 2

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema

Støtte til ommærkede ungdomsboliger

Den underskrevne ansøgning sendes til:

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Gammel Mønt 4

1117 København K.

Att. : Kontor for Almene Boliger

Den underskrevne ansøgning kan også sendes som pdf til almenbolig@mbbl.dk

Vær opmærksom på, at der skal udfyldes et separat ansøgningsskema for hver boligafdeling, der søges støtte til.

GENERELLE OPLYSNINGER

A
Ansøger
 
 
Den ansøgende almene boligorganisations navn
   
   
 
Kontaktadresse, gadenavn, nr.
   
 
Postnr. & by
   
 
Telefonnummer
   
 
E-mail
   
       
 
Ansøgers CVR-nummer:
   
                     
       
 
Navn på kontaktperson
   
 
Kontaktadresse, gadenavn, nr.
   
 
Postnr. & by
   
 
Telefonnummer (numre)
   
 
E-mail
   
 
B
Beliggenhedskommune for den boligafdeling, der søges støtte til
 
 
Beliggenhedskommunens navn
   
   
 
Kontaktadresse, gadenavn, nr.
   
 
Postnr. & by
   
 
Telefonnummer
   
 
E-mail
   
       
 
Navn på kontaktperson
   
 
Kontor / afdeling
   
 
Kontaktadresse, gadenavn, nr.
   
 
Postnr. & by
   
 
Telefonnummer (numre)
   
 
E-mail
   
 
C
Oplysninger om den boligafdeling, der søges støtte til
 
 
Boligafdelingens navn
   
 
Adresse
   
 
Postnr. og by
   
 
Afdelingens LBF-nummer
   
 
D
Oplysninger om de boliger, der søges støtte til
 
Hvor mange tidligere familie-/ældreboliger, der er aftalt omdannet til ungdomsboliger, søges der i alt støtte til i boligafdelingen? _____
Størrelse og huslejeniveau på de boliger, der søges støtte til:
Hvis alle boliger, der søges støtte til, har samme størrelse og samme husleje pr. kvadratmeter, udfyldes kun den øverste linje i tabellen nedenfor.
Hvis boligerne, der søges støtte til, har forskellige størrelser og/eller huslejeniveauer pr. kvadratmeter, udfyldes en linje for hver boligtype, forstået som de boliger, der har samme størrelse og huslejeniveau (tilføj flere linjer efter behov).
Oplysningerne skal kun gives for de boliger i afdelingen, der søges støtte til i forbindelse med aftalen om ommærkning.
 
Boligtype
Antal boliger, der søges støtte til
Den enkelte boligs størrelse i m 2 (bruttoetageareal)
Den enkelte boligs husleje i kroner pr. m 2
 
 
A
       
 
B
       
 
C
       
 
D
       
 
E
       
 
F
       
 
G
       
 
H
       
 
I
       
 
J
       
 
E
Nærmeste videregående uddannelsesinstitution
 
Ansøger bekræfter hermed, at samtlige boliger, der er søgt støtte til, ligger højst 10 kilometer i kørselsafstand fra nærmeste videregående uddannelsesinstitution (sæt kryds her): __
 
Nærmeste videregående uddannelsesinstitution
   
   
 
Navn
   
 
Adresse
   
 
Postnummer og by
   
 
F
Ommærkningsaftalen mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen
Ansøger bekræfter hermed, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen har aftalt omdannelsen til ungdomsboliger af de almene ældreboliger og/eller almene familieboliger, der søges støtte til, jf. § 4, stk. 1, nr. 7 eller nr. 10 i lov om almene boliger m.v. (sæt kryds her): __
Hvilken dato er aftalen indgået? ______________
Hvilken dato udløber aftalen? ________________
Det bemærkes, at ovennævnte felter skal udfyldes, også selvom aftalen mellem boligorganisationen og kommunalbestyrelsen er gjort betinget af, at boligorganisationen opnår ommærkningsbidrag til de pågældende boliger.
G
Ansøgers underskrift
 
Ansøger bekræfter hermed rigtigheden af de afgivne oplysninger:
 
Dato
Underskrift
Navn
 
   
 
H
Kommunalbestyrelsens attestation
 
Det attesteres hermed, at kommunalbestyrelsen har påset,
- at de boliger, der er søgt om støtte til, er beliggende i kommunen,
- at de boliger, der er søgt om støtte til, ligger højst 10 km i kørselsafstand fra den nærmeste videregående uddannelsesinstitution og
- at huslejen for den enkelte bolig på ansøgningstidspunktet ligger i intervallet fra 900 kr. pr m2 til og med 1.300 kr. pr m2.
Det attesteres endvidere,
- at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen har aftalt ommærkningen af de pågældende boliger i henhold til § 4, stk. 1, nr. 7 eller nr. 10 i lov om almene boliger m.v. og
- at kommunalbestyrelsen har foretaget indberetning af aftalen til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter jf. § 4, stk. 2 i lov om almene boliger m.v.
På vegne af kommunalbestyrelsen:
 
Dato
Underskrift
Navn
 
   
 


Bilag 3

Bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger

3. juli 2014
Nr. 866
   
Bekendtgørelse om støtte til ommærkede almene ungdomsboliger
 

I medfør af § 101 b, stk. 5, § 169, stk. 2 og § 184, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, som ændret ved lov nr. 263 af 24. marts 2014, fastsættes:

Støtte til ommærkede ungdomsboliger

§ 1. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan give tilsagn om ommærkningsbidrag til ungdomsboliger i almene boligorganisationers afdelinger, der er ommærket efter § 4, nr. 7 eller 10, i lov om almene boliger m.v. i det omfang boligerne bebos af unge under uddannelse.

Stk. 2. Der kan ydes støtte efter stk.1 inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 3. Ommærkningsbidrag gives med henblik på at nedsætte huslejen i boliger med høj husleje. Bidraget ydes for en periode af højst 10 år. 10 års-fristen regnes fra den dato, hvor lejeperioden for den første udlejning af den ommærkede bolig til en person fra den støtteberettigede personkreds begynder.

Stk. 4. For ungdomsboliger med tilsagn i finansåret 2014 udgør ommærkningsbidraget på årsbasis 179 kr. pr. m2 bruttoetageareal. For boliger med tilsagn i efterfølgende finansår reguleres dette beløb med stigningen i nettoprisindekset over en 12 måneders periode sluttende i september måned det foregående år.

Stk. 5. For ungdomsboliger omfattet af et tilsagn efter stk. 1 reguleres bidraget én gang årligt pr. 1. januar med stigningen i nettoprisindekset. Stigningen i nettoprisindekset opgøres for en 12 måneders periode sluttende maj måned det foregående år.

Stk. 6. Ved lejefastsættelsen nedsættes lejen for boliger, der udlejes til den berettigede personkreds, med en forholdsmæssig del af bidraget.

Ansøgningsprocedure m.v.

§ 2. Ansøgning om støtte i henhold til § 1 indsendes af den almene boligorganisation til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Der skal anvendes et særligt skema, som er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Stk. 2. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fastsætter i hvert af årene 2014-2016 tidsfristen for indsendelse af ansøgninger. Fristen offentliggøres på ministeriets hjemmeside (www.mbbl.dk).

Stk. 3. Ved offentliggørelsen af ansøgningsfristen oplyser Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, i hvilke kommuner der kan ansøges om støtte.

Meddelelse af tilsagn om støtte m.v.

§ 3. Det er en betingelse for at opnå tilsagn om støtte i henhold til § 1, stk.1,

1) at boligen er beliggende i én af de kommuner, hvor der kan ansøges om støtte, jf. § 2, stk. 3,

2) at boligen er beliggende højst 10 km fra den nærmeste videregående uddannelsesinstitution, og

3) at huslejen for den enkelte bolig på ansøgningstidspunktet ligger i intervallet fra 900 kr. til og med 1.300 kr. pr. m2 bruttoetageareal.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Indkommer der ansøgninger om støtte, der samlet overstiger den årlige bevillingsramme, prioriteres ansøgninger med en gennemsnitlig højere husleje forud for ansøgninger med en lavere husleje, jf. dog stk.4.

Stk. 4. Maksimalt 40 procent af den årlige bevillingsramme kan tildeles som støtte til ansøgere fra samme kommune, hvis der er ansøgninger, der kan imødekommes i andre kommuner.

Stk. 5. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan beslutte at imødekomme en ansøgning delvis, hvis ansøgningen ikke kan rummes inden for de fastsatte økonomiske rammer, jf. stk. 3 og 4.

§ 4. Et tilsagn om støtte i henhold til § 1 kan ikke uden Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters forudgående godkendelse overdrages.

§ 5. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan efter ansøgning godkende ændringer af et tilsagn om støtte, som er meddelt i henhold til § 1.

Stk. 2. Hvis en godkendelse efter stk. 1 indebærer en forhøjet støtte, meddeles godkendelsen i form af et mertilsagn til det oprindelige. Det er en betingelse for at meddele et mertilsagn, at de merudgifter, der er forbundet hermed, kan indeholdes inden for den bevillingsramme, der er nævnt i § 1, stk. 2.

Udbetaling og bortfald af støtte

§ 6. Statens Administration udbetaler ommærkningsbidrag, jf. § 1, på grundlag af det tilsagn, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt til den almene boligorganisation, som ungdomsboligerne tilhører.

Stk. 2. Ommærkningsbidraget udbetales bagud hvert kvartal som et acontobeløb den sidste bankdag i marts, juni, september og december på grundlag af det tilsagn, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har meddelt den almene boligorganisation. Udbetaling sker første gang, når den almene boligorganisation har indberettet det forventede støtteomfang for det år, hvor den har modtaget tilsagn om støtte.

§ 7. Hvert år senest den 1. december indberetter boligorganisationen til Statens Administration det forventede støtteberettigede udlejningsomfang i det følgende år. Ommærkningsbidraget udbetales herefter hvert kvartal som nævnt i § 6, stk. 2, 1. pkt. Senest den 15. februar året efter det år, som indberetningen efter 1. pkt. omfatter, opgør boligorganisationen det endelige udlejningsomfang af ungdomsboliger til den støtteberettigede personkreds for det pågældende år. Boligorganisationen skal herunder for hver enkelt bolig anføre, fra hvilken dato denne første gang blev udlejet til den støtteberettigede personkreds. Denne opgørelse attesteres af en godkendt revisor og fremsendes til Statens Administration. Statens Administration foretager herefter den endelige opgørelse over det forløbne års berettigede støttebeløb og regulerer i 2. kvartals udbetalte ommærkningsbidrag for meget eller for lidt aconto udbetalt ommærkningsbidrag det pågældende år.

§ 8. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan bringe betaling af ommærkningsbidraget helt eller delvis til ophør, hvis ejendommens økonomi forbedres, eller ændrede forhold for byggeriet taler herfor, herunder stigning i det almindelige lejeniveau.

Kasse- og regnskabsmæssig forvaltning

§ 9. Den kasse- og regnskabsmæssige forvaltning af støtte efter denne bekendtgørelse udføres af Statens Administration efter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters nærmere retningslinjer, jf. §§ 173 – 177 i lov om almene boliger m.v.

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. juli 2014.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 3. juli 2014

Carsten Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen


Bilag 4

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. (Ommærkede almene ungdomsboliger m.v.)

3. juli 2014
Nr. 869
   
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
(Ommærkede almene ungdomsboliger m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1303 af 15. december 2009 om udlejning af almene boliger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 1474 af 16. december 2010, bekendtgørelse nr. 913 af 10. september 2012, bekendtgørelse nr. 26 af 18. januar 2013 og bekendtgørelse nr. 1664 af 27. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 54 a, stk. 3, § 58 e, § 64 og § 143 t i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, fastsættes:«

2. § 12, stk. 1, affattes således:

»Boligorganisationen skal anvise ledige almene ungdomsboliger til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov derfor, jf. dog 2. og 3. pkt. Boliger, der er ommærket efter § 4, nr. 7 eller 10, i lov om almene boliger m.v., skal anvises til unge uddannelsesøgende. Boliger, der har status som startboliger, jf. § 101 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., skal anvises til personer i alderen 18 til og med 24 år, der har behov for bostøtte. Kommunalbestyrelsen skal godkende en anvisning efter 3. pkt.«

3. I § 12, stk. 2, ændres »stk. 1, 1. pkt.« til: »stk. 1, 1. og 2. pkt.«

4. § 33, stk. 1, 2. pkt., affattes således: »Beregningerne offentliggøres hver 1. december.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. juli 2014.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 3. juli 2014

Carsten Hansen

/ Mikael Lynnerup Kristensen


Bilag 5

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Ommærkning af almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger m.v.)

24. marts 2014
Nr. 263

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

(Ommærkning af almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011 og lov nr. 1609 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, nr. 6, indsættes efter »Almene ældreboliger,«: »hvis bruttoetageareal ikke overstiger 50 m², og«.

2. I § 4 indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:

»7) Almene ældreboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 65 m², som kommunalbestyrelsen og boligorganisationen aftaler fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger. En aftale efter 1. pkt. skal være indgået inden den 1. januar 2017. Aftalen kan indgås for en periode af højst 10 år. Efter aftalens udløb mærkes ledige boliger på ny som almene ældreboliger.«

Nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 8 og 9.

3. § 4, nr. 8, der bliver nr. 9, ophæves, og i stedet indsættes:

»9) Almene familieboliger, hvis bruttoetageareal ikke overstiger 50 m², og som kommunalbestyrelsen efter aftale med boligorganisationen beslutter fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at almene familieboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 55 m² fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger, hvis særlige forhold vedrørende den enkelte ejendom, herunder ejendommens beboersammensætning, taler herfor, eller hvis hensynet til kommunens samlede boligforsyning, herunder balancen mellem boligformerne, ikke taler imod.

10) Almene familieboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 65 m², som kommunalbestyrelsen og boligorganisationen aftaler fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger. En aftale efter 1. pkt. skal være indgået inden den 1. januar 2017. Aftalen kan indgås for en periode af højst 10 år. Efter aftalens udløb mærkes ledige boliger på ny som almene familieboliger.«

4. I § 4 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal indberette aftaler om ommærkninger indgået i henhold til stk. 1, nr. 7 eller 10, til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på et skema, som er udarbejdet af ministeriet.«

5. § 52, stk. 1, affattes således:

»Ledige almene ungdomsboliger skal af den almene boligorganisation anvises til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov derfor (den berettigede personkreds), jf. dog 2.-4. pkt. Ledige boliger, der er ommærket efter § 4, nr. 7 eller 10, skal anvises til unge uddannelsessøgende. Boliger, der har status som startboliger, jf. § 101 a, stk. 1, skal anvises til den personkreds, der er nævnt i § 101 a, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal godkende en anvisning efter 3. pkt. Ledige almene ungdomsboliger kan endvidere anvises af kommunalbestyrelsen efter reglerne i § 59, stk. 3.«

6. I § 52, stk. 2, 1. pkt., ændres »stk. 1, 1. pkt.« til: »stk. 1, 1. og 2. pkt.«

7. I § 52 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Boligorganisationen skal i lejekontrakten med en lejer af en bolig, der er ommærket efter § 4, nr. 7 eller 10, oplyse, hvornår et eventuelt ommærkningsbidrag ophører.«

8. I § 53, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »ungdomsboligbidrag«: »eller ommærkningsbidrag«.

9. I § 59, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »§ 101 a, stk. 1«: », eller boliger, der er ommærket efter § 4, nr. 7 eller 10«.

10. I § 59, stk. 8, ændres »§ 52, stk. 1, 1. pkt.« til: »§ 52, stk. 1, 1. og 2. pkt.«

11. Efter § 101 a indsættes:

»§ 101 b. Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove, give tilsagn om et ommærkningsbidrag til ungdomsboliger i almene boligorganisationers afdelinger, der er ommærket efter § 4, nr. 7 eller 10, i det omfang boligerne bebos af unge under uddannelse.

Stk. 2. Ommærkningsbidraget udgør et fast beløb pr. kvadratmeter bruttoetageareal. Bidraget ydes for en periode af højst 10 år.

Stk. 3. Ved lejefastsættelsen nedsættes lejen for boliger, der udlejes til den berettigede personkreds, med en forholdsmæssig del af bidraget.

Stk. 4. Reglerne i § 137, stk. 1, og § 138 om udbetaling af ungdomsboligbidrag, herunder kontrol med udlejningsomfang m.v., finder anvendelse for ommærkningsbidrag.

Stk. 5. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter nærmere regler om støttebetingelser og ansøgningsprocedure og om størrelse, regulering og udbetaling af ommærkningsbidrag.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. marts 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Carsten Hansen