Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 29. august 2014 i sag 09.2014

A

v/forhandlingssekretær Karsten Kristensen, 3F Transport, Logistik og Byg

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Alexander Rosetzsky, udpeget af Dansk Industri, og forhandlingssekretær Flemming Overgaard, udpeget af 3F.

Mellem klageren, A, født den 11. juni 1993, og B, blev den 9. oktober 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som godschauffør med uddannelsesperiode fra den 1. november 2012 til den 31. oktober 2015.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, 3F Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 3. april 2014 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 44.312,99 kr.

Påstanden er opgjort som efterbetaling for perioden december 2012 til november 2013 af 12.735,14 i løn og tillæg (poseopfyld og løndifference), af 14.627,06 i overarbejdstillæg, af 9.910,14 kr. i pension, af 1.553,41 kr. i manglende særlig opsparing samt efterbetaling af løn mv. for december 2013 og januar 2014 med i alt 5.487,24 kr., hvoraf 1.031,69 kr. udgør pensionsbidrag.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 18. august 2014, hvor indklagede trods lovligt indkaldt ikke gav møde. Klageskriftet og mødeindkaldelse er postforkyndt for indklagede, og mødeindkaldelsen er tillige sendt til indklagede pr. mail den 11. april 2014 kl. 13.56.

Sagsfremstilling

Indklagede har ikke indgået aftale om overenskomst. Den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst er DI Overenskomst I (ATL) indgået mellem Dansk Industri og 3F.

Virksomheden har ikke givet møde i det faglige udvalg, hvorfor det den 16. januar 2014 blev konstateret, at mægling ikke har været mulig.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han som udgangspunkt arbejdede fra kl. 7-16 på hverdage, medmindre han fik besked på andet. Han skrev sin arbejdstid og sine pauser på en seddel, som han hver dag afleverede i virksomheden, ligesom han også noterede arbejdstiden i sin egen kalender. Da han under et skoleophold blev bekendt med overenskomstens regler, talte han med 3F, som sagde, at han ikke fik al den løn, han havde krav på. Der blev af holdt et møde på virksomheden med deltagelse af 3F, og han tilkendegav under mødet, at hvis virksomheden fremover udbetalte ham den korrekte løn, ville han frafalde sit krav. Men virksomheden rettede ikke for sig, så han har ikke frafaldet kravet. Uddannelsesaftalen ophørte efter gensidig aftale.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Ad efterbetaling af løn, feriegodtgørelse og pension

Tvistighedsnævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte det skøn, som i mangel af oplysninger fra virksomheden er lagt til grund ved opgørelsen af klagers krav på løn og tillæg (poseopfyld). Derimod findes kravet på overarbejdstillæg at burde nedsættes til skønsmæssigt 10.000 kr., idet der synes at være indgået for mange ”store” overarbejdstimer i den foretagne opgørelse.

Vedrørende pensionsbidrag har Højesteret i dom af 20. august 2014 (sag 337/2012) udtalt, at udgangspunktet er, at en arbejdsgiver ikke med frigørende virkning kan opfylde sin pligt til at indbetale pensionsbidrag ved at udbetale pensionsbidraget til medarbejderen som løn, og at arbejdsgiveren derfor har pligt til at efterbetale manglende bidrag til elevens pensionsordning. Der er ikke i denne sag oplyst omstændigheder, der kan føre til en fravigelse af udgangspunktet, hvorfor elevens krav om efterbetaling af pension tages til følge med den bemærkning, at bidragene skal indbetales til elevens pensionsordning.

På denne baggrund får eleven medhold i betaling af løn mv. med i alt kr. 39.684,93 kr., dog således at pensionsbidragene, der udgør i alt 10.941,83 kr., skal indbetales til elevens pensionsordning.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 28.743,10 kr. til A, og 10.941,83 kr. til A’s pensionsordning.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.