Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 29. august 2014 i sag 13.2014

A

v/sekretær Erik B. Wiberg, Dansk Metalarbejderforbund

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Per Laurents, udpeget af Dansk Industri, og sekretær Kasper Palm, udpeget af Dansk Metalarbejderforbund.

Mellem klageren, A, født den 30. december 1993, og B, blev den 1. august 2011 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som mekaniker med uddannelsesperiode fra den 1. august 2011 til den 13. september 2014.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 24. marts 2014 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 67.059,79 kr. til klager med tillæg af den til enhver tid gældende procesrente.

Påstanden er opgjort som 34.355,35 kr. i manglende løn og betaling til fritvalgskonto for august 2011 til september 2013, 3.285,60 kr. i kompensation for manglende afholdelse af feriefridage optjent i 2012 og 19.893,84 kr. i feriegodtgørelse for optjeningsårene 2012 og 2013 samt betaling af udgifter til kørekort med 9.525 kr.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 18. august 2014, hvor indklagede trods lovligt indkaldt ikke gav møde. Klageskriftet har været postforkyndt for indklagede, og indkaldelse til mødet i Tvistighedsnævnet blev postforkyndt for indklagede den 14. april 2014 kl. 9.50.

Sagsfremstilling

Uddannelsesaftalen blev med virkning fra den 1. oktober 2013 ensidigt ophævet af eleven. Ved brev af 15. november 2013 fremsatte Dansk Metalarbejderforbund på elevens vegne krav over for virksomheden om betaling af manglende løn mv. Kravet blev drøftet på forligsmøde i Metalindustriens Uddannelsesudvalg den 7. februar 2014, uden at enighed kunne opnås.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

”Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at efter at han havde rettet henvendelse til virksomheden om, at han fik for lidt i løn, blev tonen over for ham meget dårlig, og hans oplæring blev mangelfuld. Dette var baggrunden for, at han ophævede uddannelsesaftalen. Han talte i 2011 flere gange med virksomheden om, at han skulle have et kørekort. Da virksomheden ikke tog et initiativ i så henseende, rettede han selv henvendelse til en køreskole og betalte for kørekortet, som blev udstedt til ham den 5. marts 2012. Han bad ikke virksomheden om at refundere ham udgifterne hertil, før kravet blev drøftet under forligsmødet. Han havde ofte brugt kørekortet i forbindelse med sit arbejde i virksomheden.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder efter det oplyste ikke grundlag for at anfægte elevens krav på løn og feriegodtgørelse mv., der er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst, ligesom han i medfør af uddannelsesbekendtgørelsen på området har krav på betaling af udgifterne til erhvervelse af kørekort.

Ad feriefridage

3 voterende udtaler:

Vi finder, at kravet på betaling af manglende afholdte feriefridage er et lønkrav, som eleven har krav på efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og vi stemmer derfor for at give eleven medhold i dette krav.

2 voterende udtaler:

Vi finder ikke, at kravet er omfattet af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, og stemmer derfor for at frifinde virksomheden for kravet om betaling for ikke afholdte feriefridage.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får medhold i det påståede krav.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage til A betale 67.059,79 kr. med procesrente fra den 24. marts 2014.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.