Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 01.2014 af 25. august 2014 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev af 19. juni 2014 klaget over en afgørelse truffet af Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet den 20. maj 2014, hvori der gives en begrænset godkendelse af Deres virksomhed A, som praktiksted for elever under uddannelse til ”Salgsassistent uden profil” samt trinet ”Butiksmedhjælper”.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at De ansøger om godkendelse til 1 elev til salgsassistent med profil i fællesindgangen merkantil til Deres virksomhed A.

Det fremgår ligeledes af sagen, at virksomheden har 1 fuldtidsansat faglært på virksomheden. Den virksomhedsansvarlige er ejeren med uddannelse som farvehandler med mere end 4 års anciennitet.

Uddannelsesnævnet har den 20. maj 2014 behandlet virksomhedens ansøgning.

Uddannelsesnævnet giver den 20. maj 2014 en begrænset godkendelse med den begrundelse, at udvalget ud fra en vurdering af uddannelsesmulighederne, set i relation til de overordnede uddannelsesmål for salgsassistentuddannelsen i virksomheden, ikke kan imødekomme ansøgningen fuldt ud. Den delvise godkendelse begrundes med, at der ikke er tale om en fysisk butik, hvor der foregår et detailsalg til kunder fra gaden, men at salget i virksomheden udelukkende sker via web-salg. Udvalget anfører, at salg kun kan indgå i detailhandelsuddannelsen i maksimalt 1 år af den samlede uddannelsestid. Udvalget anfører endvidere, at det angivne antal ekspeditioner pr. uge er meget begrænset, hvorfor udvalget vurderer, at en elev ikke vil kunne nå en faglig forsvarlig oplæring indenfor den 2-årige uddannelsestid. Udvalget har endvidere rådført sig med branchen, der har anbefalet følgende vejledende minimumskriterier for at sikre, at oplæring vil kunne finde sted:

I henhold til lov om detailsalg fra butikker m.v. bør omsætningen ekskl. moms udgøre minimum 3 mio. kr.

Varesortimentet bør omfatte mindst 1.200 varenumre.

Antallet af ekspeditioner bør udgøre mindst 500 pr. uge.

Den oplæringsansvarlige bør være faglært salgsassistent eller en ansat med mindst 4 års anciennitet inden for detailhandel, og bør være til rådighed i elevens arbejdstid.

Endvidere har Uddannelsesudvalget lagt vægt på oplysninger, der fremgår af ansøgning af 15. april 2014, fremsendt via Handelsskolen X. Her fremgår det blandt andet, at oplæring af eleven skal overholde de minimumskrav, der fremgår af godkendelsesskemaet (bilag 1), oplæringen varetages af en oplæringsansvarlig uddannet indenfor detailhandelsfaget eller har været beskæftiget i detailhandelsfaget i minimum 4 år. Såfremt virksomheden skal kunne opnå fuld godkendelse uden begrænsning, skal alle oplærings- og arbejdsområder kunne gennemføres, herunder oplæring også i en fysisk butik.

De klager ved brev til sekretariatet for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 19. juni 2014 over udvalgets afgørelse under henvisning til, at A har en dokumenteret omsætning på væsentlig over 3 mio. kr., at varesortimentet er mere end 1.200 varenumre, at antallet af ekspeditioner pr. uge ikke udgør 500, hvilket De anfører heller ikke forekommer i mange andre specialbutikker, men derimod 100 + 100 henvendelser pr. uge. De anfører endvidere, at der lægges vægt på en god og sober vejledning af kunderne, og at en ekspedition typisk varer mere end en time. Såfremt alle henvendelser, der ikke medfører salg, tælles med, kan der indenfor en relativ kort periode opnås det anførte tal. I forhold til anciennitet oplyser De, at De er udlært farvehandler og har gennem en årrække fungeret som kommis, og at De har langt over 4 års anciennitet inden for detailhandel. De oplyser endvidere at være til stede for at sikre oplæringen, at der vil være en afløser i Deres sted ved afholdelse af ferie, og at denne person ligeledes vil være faglært. De henviser til positiv kundekontakt og god kunderådgivning, hvilket også fremgår på hjemmesiden Trustpilot.dk.

Ved brev af 23. juni 2014 har Ankenævnet indhentet udtalelse fra Uddannelsesnævnet om Deres klage.

Det fremgår af Uddannelsesnævnets udtalelse af 2. juli 2014, at udvalget fastholder sin afgørelse af 20. maj 2014 om begrænset godkendelse af Deres virksomhed som praktiksted.

Udvalget bemærker, at virksomheden kan søge om godkendelse, når der er etableret en fysik butik, som er åben for kunder.

I Deres høringssvar af 3. juli 2014 anfører De blandt andet, at Deres rådgivning er baseret på en specialforretning, hvorfor rådgivningen tager længere tid. Heri indgår tre elementer; skriftlig og mundtlig kommunikation samt fysisk møde med kunden.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet tilsidesætter Uddannelsesnævnets afgørelse af 20. maj 2014, hvori A har fået en delvis godkendelse som praktikplads for en elev i specialet ”Salgsassistent uden profil” og trinnet ”Butiksmedhjælper”.

Uddannelsesnævnet bør iværksætte en ny godkendelsessag hurtigst muligt på baggrund af A´s ansøgning.

Ankenævnet har lagt følgende til grund:

Ankenævnet finder, at der ikke er foretaget en konkret vurdering i sagen, men at generelle og overordnede kriterier i ”Vejledningen ved udfyldelse af godkendelsesskema – godkendelse som praktiksted til Salgsassistent og Salgsassistent med profil” er lagt til grund for afgørelsen. Ankenævnet finder endvidere, at der ikke er foretaget en konkret vurdering af virksomhedens reelle kundegrundlag, varesortiment samt rådgivningsfunktion inden for specialvarer. Der er således alene lagt vægt på den vejledende norm på 500 ekspeditioner uden nærmere stillingtagen til de salgsrelaterede aktiviteter, herunder den oplyste ekspeditionstid i en konkret salgssituation. Set i forhold til varegrundlaget må det således forventes, at det daglige antal ekspeditioner som udgangspunkt ikke vil kunne ligge på det angivne tal.

I bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil, er der under kompetencemål til detailhandelsuddannelsen angivet ”kundeadfærd” og ”personlig fremtræden”, hvilket som udgangspunkt kunne indikere, at kompetencemålene oprindeligt alene vil kunne opnås via fysisk tilstedeværelse i en fysisk butik. Det vil dog ud fra den fortolkning have den implikation, at den stadigt stigende andel af rent internetbaserede virksomheder vil være afskåret fra at uddanne detailhandelsassistenter, selv om virksomheden befinder sig inden for detailhandelsområdet. Ankenævnet lægger vægt på, at der bør tages højde for, at butiksstrukturen har ændret sig væsentligt de senere år i takt med, at flere kunder handler varer på nettet, og at mulighederne og oplevelserne ved at handle online bliver større og bedre. Såfremt der også i fremtiden skal kunne uddannes salgsassistenter i nethandelsvirksomheder finder Ankenævnet, at ”kundeadfærd” og ”personlig fremtræden” må fortolkes således, at opnåelse af disse kompetencemål også kan ske virtuelt, eksempelvis via telefon, mobil, Skype, e-mail, hjemmesider m.v. Ankenævnet skal bemærke, at virksomheden har en fysisk butik på adressen Y, som er åben efter aftale. Ankenævnet bemærker endvidere, at pointsystemet i oplæringsområderne, for at blive godkendt til ”Salgsassistent med profil”, samlet skal udgøre mindst 320, hvilket fremgår af vejledningen. Det samlede pointantal er 522, jf. bilag 1.

Det findes dermed ikke godtgjort, at den samlede oplæring ikke vil kunne varetages af virksomheden A, eller at der i lovgivningen stilles krav om oplæring i en fysisk butik.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til

§§ 46-47 i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013.

§1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktikpladser for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil.

Bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.