Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31983L0182
 
31998L0034
 
31999L0037
 
32003L0127
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Afsnit I Registrering
Kapitel 1 Administrationen af Køretøjsregisteret
Kapitel 2 Typer af køretøjer, der skal registreres
Kapitel 3 Veterankøretøj
Kapitel 4 Tilknytning her til landet
Kapitel 5 Registrering i udlandet m.v.
Kapitel 6 Brug her i landet af et registreret udenlandsk køretøj
Kapitel 7 Krav mv. til et udenlandsk køretøj, der bruges her i landet
Kapitel 8 Bevis for registrering i udlandet mv.
Kapitel 9 Registreringsgrundlaget
Kapitel 10 Registreringsattest mv.
Kapitel 11 Tidsbegrænset eller midlertidig registrering
Kapitel 12 Ændring af registrerede oplysninger og afmelding
Afsnit II Nummerplader mv.
Kapitel 13 Nummerpladen
Kapitel 14 Særlige nummerplader mv.
Kapitel 15 Mærkning af vare- og lastbiler på ikke over 4 tons
Afsnit III Betaling
Kapitel 16 Betaling
Kapitel 17 Rabat
Afsnit IV Autorisation af nummerpladeoperatører
Kapitel 18 Kriterier for autorisation som nummerpladeoperatør
Kapitel 19 Kriterier for særlig autorisation som nummerpladeoperatør
Afsnit V Behandling og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret
Kapitel 20 Behandling af oplysninger i Køretøjsregisteret
Kapitel 21 Registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret
Afsnit VI Kontrol, straf og ikrafttræden
Kapitel 22 Kontrol
Kapitel 23 Straf
Kapitel 24 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer1)

I medfør af § 1, stk. 3, § 2, stk. 2-4, § 5, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2-6 og 8, § 14, stk. 2 og 3, § 15, stk. 5, § 17, stk. 2, og § 20, stk. 2, i lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 9. januar 2013, fastsættes:

Terminologi

§ 1. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »registrering af et køretøj« eller afledninger heraf som en samlebetegnelse for indregistrering af et køretøj med tildeling af et registreringsnummer, omregistrering af et registreret køretøj uden tildeling af et nyt registreringsnummer og afmelding af et registreret køretøj.

Stk. 2. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »færdselslovens område« om vej her i landet, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter, jf. § 1 i færdselsloven.

Stk. 3. I denne bekendtgørelse, bortset fra kapitel 4, bruges betegnelsen »ejer« eller »bruger« af et køretøj, eller afledninger heraf, såvel om tilfælde, hvor der kun er én ejer eller én bruger, som om tilfælde, hvor der er flere ejere eller flere brugere af køretøjet. Betegnelsen »bruger« af et køretøj bruges om en fysisk eller juridisk person, der er forskellig fra køretøjets registrerede ejer, og som har ret til at bruge køretøjet i 30 dage eller mere, jf. dog § 7, stk. 2 og 3. Det samme gælder en filial her i landet af en udenlandsk erhvervsdrivende virksomhed eller en udenlandsk arbejdsgiver.

Stk. 4. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »her i landet« om Kongeriget Danmark, bortset fra Færøerne og Grønland.

Stk. 5. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen » udenlandsk køretøj«, eller afledninger heraf, om et køretøj, hvis ejer eller bruger har en sådan tilknytning til en anden stat, jf. kapitel 4, at køretøjet, hvis det skal registreres, ikke skal registreres i Køretøjsregisteret.

Stk. 6. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »registreret udenlandsk køretøj« eller afledninger heraf om et køretøj, der er registreret af en kompetent myndighed i en anden stat, Færøerne eller Grønland og forsynet med nummerplader. Betegnelsen bruges også om et køretøj, der fører korttidsnummerplader/-mærker af en type, der højst kan udstedes for 7 dage, eller commercial number plates (prøveskilte), hvis tilladelse til kørsel med pladerne eller mærkerne er givet af en kompetent myndighed i en EU/EØS-stat, Færøerne eller Grønland.

Stk. 7. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »Wienerkonventionen« om Wienerkonventionen af 8. november 1968 om vejtrafik.

Stk. 8. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »EU/EØS-stat« om en stat, der enten er medlem af EU eller deltager i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Det er i dag de 28 EU-medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge. Betegnelsen »EU/EØS-stat« dækker ikke Færøerne og Grønland.

Stk. 9. I denne bekendtgørelse bruges betegnelsen »registreringsattest« eller afledninger heraf om den samlede registreringsattest. Består registreringsattesten således af to dele, omfatter betegnelsen begge dele af attesten.

Afsnit I

Registrering

Kapitel 1

Administrationen af Køretøjsregisteret

§ 2. SKAT forvalter Køretøjsregisteret.

Stk. 2. SKAT kan fastsætte nærmere regler for forvaltningen af Køretøjsregisteret. SKAT kan herunder fastsætte forskrifter for den form, hvori oplysninger skal gives til registeret.

Stk. 3. SKAT kan dispensere fra §§ 7-12, § 15, stk. 2, 2. pkt., § 39, stk. 1, 2. pkt., § 57, stk. 1, § 68, stk. 2, 3. pkt., § 94, og § 95, stk. 2, 2. pkt., hvis særlige grunde taler derfor.

Stk. 4. SKAT kan efter forudgående høring af Rigspolitiet tillade, at nummerplader på person- og varebiler monteres med andet fæstningsmiddel end skruer eller bolte med tilhørende hætter som anført i § 69, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 5. Udover behandling af oplysninger som nævnt i kapitel 20, kan SKAT ud fra en konkret vurdering tillade behandling af oplysninger i Køretøjsregisteret i det omfang, der i øvrigt er hjemmel dertil.

Stk. 6. SKAT kan slette registrerede oplysninger om et køretøj tolv år efter, at køretøjet er afmeldt, hvis køretøjet ikke siden da er indregistreret på ny i Køretøjsregisteret.

Kapitel 2

Typer af køretøjer, der skal registreres

§ 3. Følgende typer af køretøjer skal registreres i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, før de tages i brug på færdselslovens område, jf. dog kapitel 4:

1) Motorkøretøj.

2) Traktor, jf. dog stk. 2.

3) Knallert, jf. dog stk. 3.

4) Påhængs- eller sættevogn til et køretøj, der skal registreres.

5) Campingvogn.

6) Andet påhængsredskab end campingvogn, der tilkobles et motorkøretøj, hvis påhængsredskabets konstruktion gør det muligt at trække det med en større hastighed end 30 km/t.

Stk. 2. En traktor som nævnt i § 3 i lov om registrering af køretøjer skal ikke registreres. En traktor som nævnt i § 4 i lov om registrering af køretøjer skal registreres som godkendt og forsynes med nummerplade, før traktoren tages i brug på færdselslovens område.

Stk. 3. En lille knallert skal kun registreres, hvis den er erhvervet som fabriksny den 1. juli 2006 eller senere. En invalideknallert skal ikke registreres.

Stk. 4. Et køretøj, der tilhører en kommune, skal, hvis køretøjet er fritaget for registreringsafgift efter § 2, stk. 1, nr. 3 eller 4, i registreringsafgiftsloven, registreres i Køretøjsregisteret, men kan føre særlige kommunale nummerplader.

§ 4. Et motorredskab, der er indrettet og benyttes til befordring af gods, der ikke er nødvendig for motorredskabets funktion, skal registreres i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, før det tages i brug på færdselslovens område, jf. dog stk. 2 og kapitel 4.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke:

1) Et motorredskab, der kun bruges på privat område, herunder på privat vej, der ikke har karakter af privat fællesvej, og i ubetydeligt omfang på privat fællesvej og offentlig vej, f.eks. ved at krydse vejen, jf. dog nr. 2-5.

2) En minitruck, der kun bruges på privat område, herunder privat vej, og i ubetydeligt omfang på offentlig vej, f.eks. ved at krydse vejen.

3) Et motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående.

4) En gaffeltruck, i det omfang godset kun befordres på gaffeltrucken. En gaffeltruck er et lastbærende og lastløftende køretøj, hvis egenvægt fungerer som kontravægt for lasten.

5) Et motorredskab, der bruges på afmærket havne- eller terminalområde, der er udpeget af politiet efter bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne- og terminalområder.

§ 5. SKAT kan i følgende tilfælde fritage et køretøj fra registrering:

1) Køretøjet ganske overvejende bruges uden for offentlig vej, jf. § 2, stk. 4, i lov om registrering af køretøjer.

2) Køretøjet alene bruges på færdselslovens område i forbindelse med et officielt arrangement, og køretøjets brug i forbindelse med arrangementet administreres af staten, jf. § 2, stk. 5, i lov om registrering af køretøjer.

Kapitel 3

Veterankøretøj

§ 6. Et køretøj, der er registreret første gang for mere end 35 år siden og underkastet periodisk syn, jf. § 55, stk. 1-3, i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, kan registreres til veterankørsel.

Stk. 2. Et køretøj, der er registreret til veterankørsel, må kun benyttes lejlighedsvis. Køretøjet må ikke bruges til erhvervsmæssig befordring af personer, transport af farligt gods, udrykningskørsel eller udlejning uden fører.

Kapitel 4

Tilknytning her til landet

Bopæl eller hjemsted

§ 7. Et køretøj registreres kun i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Selv om en ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet ikke registreres i Køretøjsregisteret, hvis

1) der er ifølge en skriftlig aftale er en bruger af køretøjet,

2) ejeren i brugsaftalen har givet afkald på brugsretten til køretøjet i brugsperioden, og

3) brugeren ikke har bopæl eller hjemsted her i landet.

Stk. 3. Selv om ingen ejer af et køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, skal køretøjet registreres i Køretøjsregisteret, hvis der er en bruger af køretøjet, og denne har bopæl eller hjemsted her i landet. Køretøjet skal dog kun registreres i Køretøjsregisteret, hvis brugeren råder over køretøjet på færdselslovens område i 30 dage eller mere. Pligten til at anmelde køretøjet til registrering i Køretøjsregisteret påhviler i disse tilfælde tillige brugeren af køretøjet.

§ 8. En person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet.

Stk. 2. En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig eller påtænker at opholde sig her i landet i 185 dage eller mere, eller den pågældende opholder sig eller påtænker at opholde sig her i landet i afbrudte perioder på tilsammen 185 dage eller mere inden for en periode på 12 måneder.

§ 9. Med hjemsted for en virksomhed sidestilles et fast driftssted.

Dobbeltdomicil

§ 10. I tilfælde, hvor en ejer eller bruger af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater mv., anses den pågældende efter § 7 at have bopæl i den stat mv., hvor den pågældende er hjemmehørende.

Stk. 2. En person anses for hjemmehørende det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig. Det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning.

Stk. 3. En person, der er uden erhvervsmæssig tilknytning til et sted, anses for hjemmehørende på det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig. Det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår på grund af en privat tilknytning hidrørende fra snævre bånd mellem den pågældende og det sted, hvor vedkommende bor.

Stk. 4. En person, der ikke har privat og erhvervsmæssig tilknytning til samme sted, og som derfor er nødt til skiftevis at tage ophold på forskellige steder i to eller flere EU/EØS-stater, anses for hjemmehørende på stedet for den private tilknytning, hvis den pågældende regelmæssig vender tilbage dertil, hvilket vejledende er mindst to gange om måneden, idet der dog er tale om en konkret vurdering. Der stilles dog ikke krav om regelmæssig tilbagevenden, hvis den pågældende opholder sig her i landet med henblik på at udføre en arbejdsopgave af tidsbegrænset varighed på ikke over 6 måneder inden for 12 måneder. At følge undervisning på et universitet eller en anden skole indgår ikke som et element ved fastlæggelsen af, hvor en person er hjemmehørende.

Stk. 5. Uanset stk. 4 anses en person for hjemmehørende her i landet, hvis den pågældende opholder sig her i landet i et år eller mere, eller den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder på tilsammen 365 dage eller mere inden for en periode på 24 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis den anden stat mv., hvor de pågældende tillige har bopæl, er en EU/EØS-stat, og

1) den pågældendes ægtefælle og børn bor i denne anden stat mv., eller

2) denne anden stat mv. modsætter sig, at den pågældende anses for hjemmehørende her i landet, jf. stk. 6.

Stk. 6. I tilfælde, hvor SKAT efter stk. 5 anser en person for hjemmehørende her i landet, og den anden stat, hvor den pågældende tillige har bopæl, er en EU/EØS-stat, underretter SKAT den kompetente myndighed i denne anden stat om den påtænkte afgørelse med et varsel på 8 uger. Fremsætter myndigheden indsigelse mod den påtænkte afgørelse, afgør SKAT spørgsmålet om, hvor den pågældende er hjemmehørende, i forståelse med myndigheden. Meddeler myndigheden inden fristens udløb, at den er enig i den påtænkte afgørelse, kan SKAT træffe afgørelsen på dette tidspunkt. Undlader myndigheden at svare inden fristens udløb, kan SKAT træffe afgørelsen som varslet.

Stk. 7. Opholder en person sig ikke i nogen stat 185 dage inden for et kalenderår, jf. stk. 2 og 3, bortses fra dette tidsmæssige kriterium ved bestemmelsen af, i hvilken stat den pågældende er hjemmehørende det pågældende kalenderår.

Fraflytning

§ 11. Hvis en registreret ejer eller bruger af et køretøj opgiver sin bopæl eller sit hjemsted her i landet, skal køretøjet afmeldes eller omregistreres til en ny ejer, respektive en ny bruger, hvis den fraflyttende har været afgørende for registreringen i Køretøjsregisteret efter § 7.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvis den pågældende tager ophold i en anden stat, Færøerne eller Grønland i mindre end 185 dage.

Tilflytning

§ 12. Hvis en ejer eller bruger af et udenlandsk køretøj etablerer bopæl eller hjemsted her i landet, og køretøjet skal registreres i Køretøjsregisteret, jf. kapitlerne 2 og 4, skal registrering i Køretøjsregisteret ske inden 30 dage efter tilflytningen.

Bevis for bopæl, hjemsted eller anden tilknytning inden for EU/EØS-området

§ 13. Bevis for bopæl eller hjemsted i eller tilknytning til en anden EU/EØS-stat kan føres med ethvert egnet bevismiddel, herunder identitetskort eller andet gyldigt dokument.

Stk. 2. Hvis SKAT nærer tvivl om gyldigheden af en erklæring om bopæl eller hjemsted i eller tilknytning til en anden EU/EØS-stat, der er afgivet på grundlag af et bevismiddel som nævnt i stk. 1, kan SKAT med henblik på specifikke kontrolforanstaltninger kræve yderligere oplysninger eller beviser.

Bevis for ret til kørsel med et udenlandsk køretøj her i landet

§ 14. En person kan føre et udenlandsk køretøj her i landet uden forudgående tilladelse fra SKAT, medmindre andet er bestemt i kapitel 6.

Stk. 2. Til personer med dobbeltdomicil udsteder SKAT efter anmodning et skriftligt bevis for retten til at føre et udenlandsk køretøj her i landet med angivelse af, under hvilke betingelser denne ret er bestemt. Et sådant bevis udstedes for højst 12 måneder.

Kapitel 5

Registrering i udlandet m.v.

§ 15. Et registreret udenlandsk køretøj kan ikke samtidigt være registreret i Køretøjsregisteret. Skal køretøjet registreres i Køretøjsregisteret, inddrages køretøjets udenlandske registreringsattest og nummerplader, jf. § 44 og § 45.

Stk. 2. Hvis en fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted her i landet ønsker at bruge et køretøj, der er registreret i udlandet, her i landet, skal SKAT, hvis køretøjet skal registreres i Køretøjsregisteret, jf. kapitlerne 2 og 4, underrettes om ibrugtagningen på færdselslovens område, inden ibrugtagningen sker, med angivelse af dagen for ibrugtagningen på internetadressen: www.skat.dk/motor-udland. SKAT udsteder en elektronisk kvittering for anmeldelsen. Kvitteringen skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller SKAT. Køretøjet må her i landet kun føres af den, der har anmeldt ibrugtagningen til SKAT, og af personer, der tilhører den pågældendes husstand. Er anmelderen en virksomhed, må køretøjet føres af en ansat i den pågældende virksomhed. Køretøjet skal registreres i Køretøjsregisteret senest 30 dage efter, at køretøjet er taget i brug.

§ 16. Et udenlandsk motorkøretøj skal være registreret af en kompetent myndighed i den pågældende stat mv. og forsynet med nummerplader, før køretøjet tages i brug på færdselslovens område.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på følgende udenlandske køretøjer:

1) Et påhængskøretøj til et motorkøretøj, hvis påhængskøretøjet har en tilladt totalvægt over 750 kg, og påhængskøretøjets ejer eller bruger har bopæl eller hjemsted i en stat, der har ratificeret Wienerkonventionen. Hvis ejeren eller brugeren har bopæl eller hjemsted i en stat, der ikke har ratificeret Wienerkonventionen, behøver påhængskøretøjet ikke være registreret, uanset påhængskøretøjets vægt.

2) En knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed over 30 km i timen.

3) Et motorredskab, en traktor eller et påhængskøretøj til et motorredskab eller en traktor, hvis køretøjet skal registreres i ejerens eller brugerens hjemland.

Stk. 3. Et registreret udenlandsk køretøj må ikke bruges på færdselslovens område, hvis køretøjet ikke må bruges på vejene i den stat mv., hvor køretøjet er registreret, f.eks. på grund af manglende fremstilling af køretøjet til syn eller på grund af en skatterestance vedrørende køretøjet.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse ved kørsel med korttidsnummerplader/-mærker eller commercial number plates (prøveskilte), jf. § 1, stk. 6. Et køretøj med korttidsnummerplader/-mærker eller commercial number plates må ikke bruges til erhvervsmæssig befordring af personer eller gods.

Kapitel 6

Brug her i landet af et registreret udenlandsk køretøj

§ 17. En person med bopæl eller hjemsted her i landet må ikke føre et registreret udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, medmindre kørslen sker som nævnt i stk. 2, § 12, § 15, stk. 2, eller §§ 18-25.

Stk. 2. En herboende må gerne føre et registreret udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område i følgende tilfælde:

1) Hvis den i overensstemmelse med kapitel 4 i udlandet registrerede ejer eller bruger af køretøjet er passager under kørslen, jf. § 35, stk. 6.

2) Hvis køretøjet fører korttidsnummerplader/-mærker, jf. § 1, stk. 6, 2. pkt., og § 35, stk. 8.

3) Hvis køretøjet er lejet i udlandet for en periode af højst 7 dage, føreren efter lejeaftalen har ret til at føre køretøjet, og kørslen på færdselslovens område alene sker fra grænsen direkte til det sted her i landet, hvor køretøjet efter lejeaftalen skal afleveres. Lejeaftalen skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

4) Hvis Køretøjet i henhold til en forsikringsaftale er stillet til rådighed for føreren, efter at vedkommendes eget køretøj er havareret i forbindelse med kørsel uden for landet, og køretøjet køres direkte fra grænsen til bopælen og videre til afleveringsstedet. Bevis for at kørslen sker med dette formål skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

5) Hvis køretøjet er stillet til rådighed af et autoværksted i udlandet som følge af reparation af et dansk registreret køretøj (værkstedskøretøj). Den, der fører køretøjet her i landet, skal være enten registreret i Køretøjsregisteret som ejer eller bruger af det køretøj, der er under reparation, eller en person, der tilhører den pågældende ejer eller brugers husstand eller er en ansat i den pågældende ejer eller brugers virksomhed. SKAT skal underrettes om ibrugtagningen på færdselslovens område, inden ibrugtagningen sker, med angivelse af dagen for ibrugtagningen på internetadressen: www.skat.dk/motor.udland. SKAT udsteder en elektronisk kvittering for anmeldelsen. Kvitteringen fra SKAT og lånekontrakten fra autoværkstedet skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller SKAT. Lånekontrakten skal angive, at køretøjet er et værkstedskøretøj, der stilles til rådighed ved reparation af et dansk indregistreret køretøj, herunder registreringsnummeret på det danske køretøj. Kørsel med et registreret udenlandsk værkstedskøretøj må ikke overstige 30 dage inden for en periode på 12 måneder pr. dansk indregistreret køretøj.

Vare- eller lastbil

§ 18. Et registreret udenlandsk motorkøretøj eller sammenkoblet vogntog, der udelukkende er beregnet til godstransport, må føres på færdselslovens område af en person, der har bopæl her i landet, hvis køretøjet er registreret til en virksomhed, der ikke er etableret her i landet, og kørslen alene udføres som erhvervsmæssig godstransport for fremmed regning i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel.

Bus

§ 19. Et registreret udenlandsk motorkøretøj, der er indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet, må føres på færdselslovens område af en person, der har bopæl her i landet, hvis køretøjet er registreret til en virksomhed, der ikke er etableret her i landet, og kørslen alene udføres som erhvervsmæssig personbefordring i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/2009 om fælles regler for adgang til det internationale marked for buskørsel og om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis motorkøretøjet er registreret til en sammenslutning, der ikke arbejder med gevinst for øje, og som ikke er etableret her i landet.

Værkstedskørsel mv.

§ 20. En person med bopæl her i landet, der er beskæftiget i et automobilfirma, en automobilservicestation, et automobiludlejningsfirma, et automobilværksted, et hotel, en motororganisation, et rederi, et redningskorps, et parkeringsanlæg, et skibsmæglerfirma, et speditionsfirma, en synsvirksomhed eller en omsynsvirksomhed, må føre et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område, hvis kørslen alene finder sted i forbindelse med køretøjets afhentning, udbringning, afprøvning, parkering, klargøring, afskibning eller hjemtransport.

Stk. 2. Tilsvarende gælder en offentligt ansat, der skal kontrollere køretøjet som led i sit hverv, i det omfang kørslen er nødvendig for kontrollen.

Taxa

§ 21. En person med bopæl her i landet må føre et registreret udenlandsk motorkøretøj, der er registreret til taxikørsel i den pågældende stat mv.

Stk. 2. Køretøjet må på færdselslovens område kun bruges til erhvervsmæssig befordring af personer.

Stk. 3. Det er en forudsætning for kørslen, at SKAT har fritaget køretøjet for afgift efter registreringsafgiftsloven. Fritagelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Firmabil – Lønmodtagere

§ 22. En herboende arbejdstager, der får stillet et registreret udenlandsk motorkøretøj til rådighed af en virksomhed med hjemsted eller fast forretningssted i en anden EU/EØS-stat, må føre køretøjet på færdselslovens område.

Stk. 2. Det er en forudsætning for kørslen, at SKAT har fritaget køretøjet for afgift efter registreringsafgiftsloven. Køretøjet må alene føres af den person, som er omfattet af fritagelsen, eller af en person, der hører til den pågældendes husstand.

Stk. 3. Fritagelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Erhvervsdrivende

§ 23. En herboende selvstændig erhvervsdrivende, der er etableret i eller udfører tjenesteydelser i en anden EU/EØS-stat, og i den forbindelse anvender et registreret udenlandsk motorkøretøj til brug for udførelsen af denne selvstændige erhvervsvirksomhed i en anden EU/EØS-stat, må føre køretøjet på færdselslovens område.

Stk. 2. § 22, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Større internationale arrangementer

§ 24. SKAT kan tillade, at en person med bopæl her i landet fører en registreret udenlandsk bil på færdselslovens område i op til 6 uger til brug i forbindelse med statsbesøg, store internationale arrangementer eller lignende, hvis den pågældende kørsel ikke uden vanskeligheder kan dækkes af køretøjer, der allerede er registreret her i landet.

Stk. 2. Tilladelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Kørsel overvejende uden for landets grænser

§ 25. SKAT kan tillade, at en person med bopæl her i landet, der hovedsagelig opholder sig i udlandet, i en nærmere angiven periode fører et udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område mellem grænsen og den pågældendes bopæl her i landet i forbindelse med fri- eller feriedage. Tilladelse kan kun gives til privat kørsel.

Stk. 2. Tilladelse til erhvervsmæssig kørsel kan dog gives til:

1) Kørsel med et køretøj, der er særligt indrettet til demonstrationskørsel, til kørsel med dette formål. Tilladelsen kan gives i indtil 60 dage inden for en periode af 12 måneder.

2) Importører og forhandlere i forbindelse med demonstration for forhandlere og presse af en ny køretøjsmodel, der er stillet til rådighed af fabrikanten eller dennes repræsentant, hvis ansøgeren ikke råder over et tilsvarende registreret eller uregistreret køretøj her i landet. Tilladelse kan gives i indtil 30 dage for hver ny køretøjsmodel.

3) Journalister med motorstof som hovedområde til prøvekørsel af en ny model, der er stillet til rådighed af importøren, forhandleren, fabrikanten eller dennes repræsentant. Tilladelsen kan gives i indtil 14 dage for hver ny køretøjsmodel.

Stk. 3. SKAT kan i øvrigt tillade, at en person med bopæl her i landet fører et registreret udenlandsk motorkøretøj på færdselslovens område i transit direkte fra indførselsstedet til udførselsstedet.

Stk. 4. Tilladelsen skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Kapitel 7

Krav mv. til et udenlandsk køretøj, der bruges her i landet

Forsikring

§ 26. Et udenlandsk motordrevet køretøj og et påhængskøretøj dertil må kun bruges på færdselslovens område, hvis der i overensstemmelse med færdselsloven er tegnet en ansvarsforsikring for køretøjet.

Stk. 2. Forsikringspligten anses uden videre for opfyldt for køretøjer, der er registreret i en EU/EØS-stat, Andorra, Færøerne, Gibraltar, Grønland, Monaco, San Marino eller Schweiz. For køretøjer, der er registreret i en anden stat end de her nævnte, skal føreren være i besiddelse af gyldigt internationalt grønt forsikringskort eller af en grænseforsikringspolice udstedt af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring. Forsikringsdokumentet skal være underskrevet og vise, at lovpligtig ansvarsforsikring er i kraft, og at forsikringens gyldighedsområde er EU/EØS-staterne.

Tekniske krav

§ 27. Et udenlandsk motorkøretøj eller et udenlandsk påhængskøretøj til et motorkøretøj må bruges på færdselslovens område, hvis køretøjet som minimum opfylder de tekniske krav, der følger af Wienerkonventionen, anneks 5, og dette kapitel i øvrigt.

Stk. 2. Har køretøjets ejer eller bruger bopæl eller hjemsted i en stat, der ikke har ratificeret Wienerkonventionen, skal køretøjet som minimum opfylde de tekniske krav, der følger af den internationale færdselskonvention af 19. december 1949, jf. bekendtgørelse nr. 7 af 2. marts 1949, og dette kapitel i øvrigt.

Stk. 3. Der kan i anden lovgivning mv. være fastsat tekniske krav, der skal være opfyldt, før et udenlandsk køretøj må tages i brug på færdselslovens område.

§ 28. Et udenlandsk køretøj skal overholde reglerne i bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, bortset fra § 2, stk. 4, § 11, stk. 2, og § 21, stk. 5.

Stk. 2. En sættevogn kan dog overskride de længdebegrænsninger, der er fastsat i den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse, såfremt den samlede længde af sættevognstoget ikke overstiger 15,50 m.

§ 29. Et udenlandsk køretøj med forlygter med asymmetrisk nærlys, der er indstillet til venstrekørsel, må kun benyttes her i landet, såfremt den sektorformede del af lygteglasset, hvorfra de asymmetriske stråler udgår, tildækkes, eller lygterne omstilles til højrekørsel.

§ 30. Færdselslovens regler om tilkobling af påhængskøretøj og sidevogn finder tilsvarende anvendelse på et udenlandsk køretøj.

Stk. 2. En udenlandsk motorcykel eller cykel må dog være tilkoblet en sidevogn, der er anbragt til venstre for motorcyklen, respektive cyklen.

§ 31. Et udenlandsk motorredskab, traktor og påhængskøretøj til et motorredskab eller en traktor må bruges på færdselslovens område, hvis køretøjet opfylder de krav, der følger af dette kapitel og af bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v.

§ 32. Som knallert anses alene et køretøj, der opfylder betingelserne i færdselslovens § 2, nr. 6. Opfylder en udenlandsk knallert ikke disse betingelser, skal den betragtes som motorcykel.

Stk. 2. En udenlandsk knallert med en konstruktiv bestemt maksimal hastighed over 30 km i timen skal opfylde de krav, der gælder for motorcykler. Det kræves dog ikke, at nummerpladen er belyst i lygtetændingstiden.

Stk. 3. En udenlandsk knallert med en konstruktiv bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen skal overholde kravene i § 31, nr. 2-6, og § 32, stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr. Knallerten skal desuden være forsynet med en rød bagudrettet refleksanordning og et identifikationsmærke, der angiver cylindervolumen, og mærket »CM«.

§ 33. En udenlandsk cykel skal være forsynet med:

1) Bremse, som kan bremse cyklen på en sikker, hurtig og virksom måde.

2) Rød refleksanordning, som kan ses bagfra.

3) Sådanne anordninger, at cyklen fortil kan vise et hvidt eller gulligt lys og bagtil et rødt lys.

4) En klart lydende klokke, som skal være anbragt på styret. Cyklen må ikke være forsynet med andet signalapparat.

Kapitel 8

Bevis for registrering i udlandet mv.

Registreringsnummer

§ 34. En registreret udenlandsk bil skal både foran og bag på vise bilens registreringsnummer. Har bilens ejer eller bruger bopæl eller hjemsted i en stat, der ikke har ratificeret Wienerkonventionen, stilles der kun krav om, at bilen bag på viser bilens registreringsnummer.

Stk. 2. En registreret udenlandsk motorcykel skal vise motorcyklens registreringsnummer bag på.

Stk. 3. Et udenlandsk påhængskøretøj, der efter § 16 skal være registreret, skal vise påhængskøretøjets registreringsnummer bag på. Skal påhængskøretøjet ikke være registreret efter § 16, skal køretøjet bag på enten vise det trækkende køretøjs registreringsnummer eller påhængskøretøjets eget registreringsnummer.

Stk. 4. Registreringsnummeret skal bestå af arabiske tal eller latinske bogstaver. Hvis andre tal eller bogstaver benyttes, skal registreringsnummeret tillige vises med arabiske tal, respektive latinske bogstaver.

Stk. 5. Registreringsnummeret kan enten være anbragt på en særlig plade (nummerplade) eller være fastgjort til eller malet på selve køretøjet. I begge tilfælde gælder § 69, stk. 1 og 2.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse på en registreret udenlandsk knallert, et registreret udenlands motorredskab, en registreret udenlandsk traktor og et registreret udenlandsk påhængskøretøj til et motorredskab eller en traktor, jf. § 16.

Stk. 7. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse ved brug af korttidsnummerplader/-mærker eller commercial number plates (prøveskilte), jf. § 1, stk. 6, 2. pkt.

Registreringsattest

§ 35. Som registreringsattest betegnes et dokument, der er udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende stat, Færøerne eller Grønland som bevis for, at køretøjet er registreret.

Stk. 2. Registreringsattesten for et påhængskøretøj kan bestå i, at påhængskøretøjet er anført i registreringsattesten for det trækkende køretøj.

Stk. 3. For køretøjer, der er registreret i en EU/EØS-stat, gælder Rådets direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (1999/37/EF).

Stk. 4. Er køretøjet ikke registret i en EU/EØS-stat, skal registreringsattesten være skrevet med latinske bogstaver eller arabiske tal og som minimum oplyse om:

1) Køretøjets registreringsnummer, mærke, stelnummer, datoen for første registrering eller produktionsåret samt navn og adresse på attestens indehaver.

2) Attestens gyldighedstid, hvis attesten er tidsbegrænset.

3) Køretøjets tilladte totalvægt, hvis køretøjet er beregnet til godstransport og registreret i en stat, der her ratificeret Wienerkonventionen.

Stk. 5. For køretøjer, der ikke er registreret i en EU/EØS-stat, ligestilles et kørecertifikat, der er udstedt i henhold til den internationale konvention af 24. april 1926 om kørsel med motorkøretøjer, med en registreringsattest, såfremt certifikatet er udstedt inden for det seneste år.

Stk. 6. Registreringsattesten eller kørecertifikatet skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller SKAT. Er køretøjet registreret i en EU/EØS-stat, og består registreringsattesten af to dele, skal alene DEL I medbringes.

Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på køretøjer som nævnt i § 34, stk. 6.

Stk. 8. Ved kørsel med korttidsnummerplader/-mærker eller commercial number plates (prøveskilte), jf. § 1, stk. 6, 2. pkt., skal tilladelsen til brug af pladerne/mærkerne medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Landekendingsmærke

§ 36. Et udenlandsk motorkøretøj og et udenlandsk påhængskøretøj til et motorkøretøj skal bag på vise registreringslandets landekendingsmærke.

Stk. 2. Et påhængskøretøj til et udenlandsk motorkøretøj skal, hvis påhængskøretøjet ikke er registreret, bag på være forsynet med det trækkende køretøjs landekendingsmærke.

Stk. 3. Landekendingsmærket skal bestå af mindst et og højst tre latinske bogstaver, der er malet med sort på en hvid elliptisk bund, jf. dog stk. 6. Bogstaverne skal være mindst 80 mm høje og stregbredden mindst 10 mm.

Stk. 4. Ellipsen på et landekendingsmærke til en motorcykel skal være på mindst 175x115 mm. På landekendingsmærket til andre motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil skal ellipsen være mindst 240x145 mm, hvis mærket består af tre bogstaver. Dimensionerne kan nedsættes til 175x115 mm, hvis mærket består af et eller to bogstaver.

Stk. 5. Landekendingsmærket skal være anbragt i overensstemmelse med § 69, stk. 1 og 2. Dog kan ellipsen anbringes med lodret hovedakse, såfremt landekendingsmærket kun består af et bogstav.

Stk. 6. For køretøjer, der er registreret i en EU/EØS-stat, gælder EU-nummerpladen som landekendingsmærke, jf. Rådets forordning af 3. november 1998 om gensidig anerkendelse af registreringslandets kendingsbogstaver for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ved kørsel inden for Fællesskabet (2411/98/EF).

Kapitel 9

Registreringsgrundlaget

Anmeldelse til registrering

§ 37. Anmeldelse af et køretøj til registrering i Køretøjsregisteret sker til SKAT eller til en nummerpladeoperatør, der er autoriseret efter kapitel 18 eller 19.

Stk. 2. En nummerpladeoperatør, der er autoriseret efter kapitel 18, kan ikke:

1) Indregistrere et køretøj, der tidligere har været registreret, i tilfælde, hvor den seneste registreringsattest ikke foreligger.

2) Indregistrere et køretøj i tilfælde som nævnt i § 43.

3) Indregistrere et køretøj som udrykningskøretøj, jf. § 52.

4) Indregistrere et køretøj tidsbegrænset efter § 58.

5) Indregistrere et køretøj med særlige nummerplader eller mærker som nævnt i § 67, stk. 4, nr. 1 og 4-6.

6) Omregistrere et køretøj med særlige nummerplader som nævnt i § 67, stk. 4, nr. 1, 2, 4 og 5, til anden ejer eller bruger uden skift af registreringsnummer.

Stk. 3. En nummerpladeoperatør, der er autoriseret efter kapitel 19, kan kun foretage de registreringer, der er nævnt i § 100.

Stk. 4. Før der kan ske registrering i Køretøjsregisteret, skal det registreringsgrundlag, der er nævnt i §§ 38-52, foreligge.

Stk. 5. En nummerpladeoperatør skal opbevare den registreringsattest, der ligger til grund for indregistrering af et tidligere registreret køretøj eller omregistrering af et registreret køretøj med udstedelse af ny registreringsattest, i 12 måneder jf. dog § 45. Afmeldes et køretøj med henblik på skrotning af køretøjet, skal nummerpladeoperatøren, med undtagelse af politiet og forsikringsselskaber, ligeledes opbevare køretøjets registreringsattest i 12 måneder. Efter udløbet af de 12 måneder skal nummerpladeoperatøren destruere registreringsattesten, medmindre SKAT bestemmer andet.

§ 38. Alene ejeren af et køretøj kan anmelde køretøjet til registrering, jf. dog § 7, stk. 3, 3. pkt.

Stk. 2. Anmeldelse kan ske efter fuldmagt fra køretøjets ejer. Den, der er i besiddelse af registreringsattesten for køretøjet, anses for bemyndiget af ejeren til at anmelde køretøjet til registrering.

Stk. 3. Ved registreringen sker der ikke en egentlig prøvelse af det civilretlige ejerforhold til køretøjet. Er eller har køretøjet tidligere været registreret, men er registreringsattesten bortkommen, sker der en prøvelse af, om anmelderen opfylder betingelserne i § 57, stk. 1, for at få erstattet registreringsattesten.

§ 39. I anmeldelsen skal der oplyses om ejerens fulde navn og adresse. Endvidere skal der oplyses om CPR-nummer eller CVR-nummer.

Stk. 2. Sker anmeldelsen efter fuldmagt, skal disse identifikationsoplysninger tillige gives om den befuldmægtigede.

Stk. 3. Som adressen for en fysisk person angives det sted, hvor den pågældende har bopæl efter lov om Det Centrale Personregister. Har den pågældende ikke en sådan bopæl, angives det sted, hvor den pågældende har fast ophold.

Stk. 4. Som adressen for en juridisk person angives det sted, hvor den pågældende har hjemsted her i landet. Har den pågældende ikke et sådant hjemsted, angives det sted, hvor den pågældende har adresse her i landet.

Selvbetjening

§ 40. Bestemmelserne i § 38 og § 39 finder tilsvarende anvendelse ved omregistrering af et køretøj efter § 106.

Registrering af en bruger af køretøjet

§ 41. Hvis en bruger af et registreret køretøj har bopæl eller hjemsted her i landet, jf. kapitel 4, skal den pågældende registreres som bruger af køretøjet.

Stk. 2. Ved registrering af en bruger finder § 38 og § 39 tilsvarende anvendelse.

Tidligere registrering

§ 42. Hvis et brugt køretøj skal indregistreres i Køretøjsregisteret, og køretøjet senest har været registreret i Køretøjsregisteret, henholdsvis før 6. juni 2012 i Centralregisteret for Motorkøretøjer, skal registreringsattesten for denne registrering fremlægges, før registrering kan ske.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis betingelserne i § 57, stk. 1, for at få erstattet registreringsattesten er opfyldt.

§ 43. Hvis et brugt køretøj skal indregistreres i Køretøjsregisteret, og køretøjet senest har været registreret her i landet efter reglerne for Kongehusets, forsvarets eller Beredskabsstyrelsens køretøjer, skal bevis for, hvem der er ejer af køretøjet, fremlægges for SKAT, før registrering kan ske.

§ 44. Hvis et køretøj er indført brugt fra en EU/EØS-stat, Færøerne eller Grønland, skal den seneste udenlandske registreringsattest afleveres til SKAT eller den autoriserede nummerpladeoperatør, der forestår indregistreringen i Køretøjsregisteret, før registrering kan ske.

Stk. 2. Erklærer anmelderen over for SKAT, at registreringsattesten eller dele deraf er bortkommen eller inddraget, skal der for SKAT fremlægges andet bevis for køretøjets seneste udenlandske registrering, og den kompetente myndighed i den stat, hvor køretøjet senest har været registreret, skal skriftligt eller elektronisk bekræfte, at anmelderen har ret til at indregistrere køretøjet i en anden af de stater mv., der er nævnt i stk. 1. Erklærer anmelderen, at køretøjet ikke tidligere har været registeret, skal der fremlægges bevis herfor over for SKAT.

Stk. 3. Hvis køretøjet er forsynet med nummerplader, skal disse afleveres til SKAT.

§ 45. Hvis et køretøj er indført brugt fra en stat uden for EU/EØS, Færøerne eller Grønland, skal den seneste udenlandske registreringsattest afleveres til SKAT, før indregistrering kan ske i Køretøjsregisteret.

Stk. 2. Erklærer anmelderen over for SKAT, at registreringsattesten eller dele deraf er bortkommen eller inddraget, skal der for SKAT fremlægges andet bevis for køretøjets seneste udenlandske registrering. Erklærer anmelderen, at køretøjet ikke tidligere har været registret, skal der fremlægges bevis herfor over for SKAT.

Stk. 3. Hvis køretøjet er forsynet med nummerplader, skal disse afleveres til SKAT.

Forskriftsmæssig stand

§ 46. Før registrering af et fabriksnyt, standardtypegodkendt eller anmeldt EF-typegodkendt køretøj, der ikke skal synes, skal der i Køretøjsregisteret være registreret en EF-overensstemmelsesattest eller en typeattest i overensstemmelse med de krav, der stilles i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 2. Et køretøj, der skal godkendes efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, skal registreres med denne godkendelse, før køretøjet tages i brug på færdselslovens område.

Stk. 3. Hvis et registreret køretøjs indretning, udstyr, art, brug eller tilkobling af køretøj ændres, og ændringen skal godkendes efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, skal ændringen anmeldelse til registrering, før køretøjet tages i brug med ændringen på færdselslovens område.

Stk. 4. For biler, der anmeldes til registrering til synsfri sammenkobling uden godkendelse, og som efter bekendtgørelse om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg kan registreres uden godkendelse hertil, skal der ved anmeldelsen til registrering fremlægges en erklæring i overensstemmelse med bekendtgørelsen om synsfri sammenkobling af bil og påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på højst 3.500 kg.

Ansvarsforsikring

§ 47. Et motordrevet køretøj kan kun registreres, hvis der i overensstemmelse med færdselsloven er tegnet en ansvarsforsikring for køretøjet.

Registreringsafgift

§ 48. Et køretøj kan kun registreres, hvis registreringsafgiften af køretøjet er berigtiget i overensstemmelse med registreringsafgiftsloven.

Stk. 2. SKAT registrerer i Køretøjsregisteret, når et køretøj er afgiftsberigtiget i overensstemmelse med registreringsafgiftsloven.

Stk. 3. Følgende køretøjer kan registreres uden bevis for afgiftsberigtigelse:

1) Biler med en tilladt totalvægt over 4 tons, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, og som ikke er indrettet til anden anvendelse.

2) Motorkøretøj, der hovedsagelig er indrettet til og udelukkende registreres som trækkraft for andet afgiftsfrit køretøj.

3) Ambulance, jf. § 52, eller rustvogn, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, i registreringsafgiftsloven.

4) Egentligt brandslukningskøretøj, jf. § 52.

5) Køretøj, der er omfattet af lov om buskørsel, hvis tilladelse til buskørsel, herunder rutekørsel forevises ved anmeldelsen, jf. § 2, stk. 1, nr. 5 i registreringsafgiftsloven.

6) Traktor.

7) Knallert.

8) Påhængs- eller sættevogn, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport, jf. § 2, stk. 1, nr. 11, i registreringsafgiftsloven.

9) Campingvogn eller andet registreringspligtigt påhængsredskab.

10) Motorredskab.

11) El- eller brintdrevet motorkøretøj.

Stk. 4. Ved anmeldelse af en registreret bil, der er afgiftsberigtiget efter § 5 i registreringsafgiftsloven, til omregistrering til en ny tilladt totalvægt, skal der fremlægges bevis for den betalte registreringsafgift, medmindre bilens tilladte totalvægt ændres inden for et af følgende intervaller:

1) 0-2.000 kg.

2) 2.001-2.500 kg.

3) 2.501-3.000 kg.

4) 3.001-4.000 kg.

Godskørsel

§ 49. Hvis en registreret bruger af et motorkøretøj eller vogntog har tilladelse til godskørsel for fremmed regning, skal denne tilladelse registreres på køretøjet.

Firmakørsel

§ 50. Et køretøj, der efter lov om godskørsel skal anmeldes til firmakørsel, skal anmeldes til registrering heraf.

Stk. 2. Køretøjets registreringsattest gælder herefter som bevis for anmeldelsen. Registreringsat-testen (Del I, hvis attesten er i to dele) eller kopi heraf skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet.

Taxikørsel og lign.

§ 51. Et køretøj, der skal anvendes til erhvervsmæssig personbefordring (taxikørsel, herunder limousinekørsel, eller sygetransport), hvortil der efter lov om taxikørsel mv. kræves tilladelse, skal anmeldes til registrering heraf.

Stk. 2. Tilladelsen til taxikørsel mv. skal fremlægges for SKAT, før registrering kan ske i Køretøjsregisteret. Tilladelsen skal være udstedt til en person, der er eller samtidig registreres som ejer eller bruger af køretøjet.

Udrykningskørsel

§ 52. Et køretøj, der skal anvendes til udrykningskørsel, skal anmeldes til registrering heraf i Køretøjsregisteret. Ved anmeldelsen skal Rigspolitiets tilladelse til udrykningskørsel forevises.

Kapitel 10

Registreringsattest mv.

Kvittering for anmeldelse til registrering

§ 53. Anmeldes et køretøj til registrering, udsteder SKAT, respektive en autoriseret nummerpladeoperatør, en kvittering for anmeldelsen til anmelderen, medmindre anmeldelsen umiddelbart afvises. Kvitteringen gælder her i landet som bevis for, at køretøjet er registreret foreløbigt, indtil den egentlige registreringsattest kan udstedes.

Stk. 2. Endvidere udleveres nummerplader til køretøjet, hvis køretøjet ikke er registreret. Det samme gælder, hvis køretøjet er registreret, men skal have andre nummerplader end hidtil.

Afvisning

§ 54. Konstaterer SKAT før udstedelse af en registreringsattest, at betingelserne for registrering ikke er til stede, afvises køretøjet fra registrering.

Dato for første registrering

§ 55. Hvis et køretøj første gang er registreret i en anden stat, Færøerne eller Grønland, registreres datoen for denne første registrering som køretøjets første registrering. Kan denne dato ikke oplyses, registreres det fabrikationsår, som synsvirksomheden har indberettet til Køretøjsregisteret. Tilsvarende gælder et køretøj, der første gang er registret efter de regler, der gælder for Kongehusets, forsvarets og Beredskabsstyrelsens køretøjer.

Stk. 2. For et køretøj, der ikke er fabriksnyt, men som ikke tidligere har været registreret, anføres det fabrikationsår, som synsvirksomheden har indberettet til Køretøjsregisteret. Det samme gælder for et køretøj, der er fremstillet ved genopbygning af et ældre køretøj under sådanne omstændigheder, at der skal betales ny registreringsafgift.

Stk. 3. Anvendes et køretøjs fabrikationsår, anses køretøjet for registreret første gang ved udgangen af fabrikationsåret.

Registreringsattest

§ 56. SKAT udsteder en attest for registrering af et køretøj i Køretøjsregisteret.

Stk. 2. Attesten udfærdiges i to dele (Del I og Del II) i overensstemmelse med Rådets direktiv om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (1999/37/EF). Ved en tidsbegrænset registrering som nævnt i § 58 udstedes en tidsbegrænset registreringsattest, der kun består af en del (Del I).

Stk. 3. SKAT sender registreringsattesten til køretøjets ejer på den adresse, der er oplyst efter § 39, stk. 3 eller 4. Er køretøjet registreret med flere ejere, sendes attesten til den ejer, der ved registreringen er anført som adressat for registreringsattesten.

Erstatningsattest

§ 57. SKAT udsteder en erstatning for en registreringsattest, der er beskadiget, bortkommen eller ikke kan fremskaffes, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1) Den, der er registreret som ejer af køretøjet, afgiver en erklæring om, at den originale attest helt eller delvis er bortkommen, eller afleverer den originale registreringsattest i beskadiget stand.

2) Den, der ifølge udskrift af fogedbog, dombog eller lignende er ejer af køretøjet, uden at dette fremgår af registeret, sandsynliggør, at den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes.

3) Den, der ifølge skriftlig erklæring fra den registrerede ejer nu er blevet ejer af køretøjet, sandsynliggør, at den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes.

Stk. 2. Er det kun en del af registreringsattesten, der mangler, skal den resterende del af registreringsattesten afleveres sammen med anmodningen om en erstatningsattest.

Stk. 3. Erstatningsattesten sendes til den registrerede ejer, jf. § 56, stk. 3.

Kapitel 11

Tidsbegrænset eller midlertidig registrering

Umiddelbar kørsel til udlandet

§ 58. SKAT kan i forbindelse med en foreløbig registrering, jf. § 53, udstede en tidsbegrænset registreringsattest, der kun består af DEL I, i følgende tilfælde:

1) Den registrerede ejer eller bruger af køretøjet ønsker at anvende køretøjet i udlandet, inden den ordinære registreringsattest kan udstedes.

2) Betingelserne for udstedelse af en erstatning for registreringsattesten er opfyldt, jf. § 57, og den registrerede ejer eller bruger af køretøjet ønsker at anvende køretøjet i udlandet, inden erstatningsattesten kan udstedes.

Stk. 2. Tidsbegrænsningen fastsættes efter formålet med kørslen; dog højst til 4 uger.

Registrering på grænsenummerplader

§ 59. SKAT kan tillade, at et nyt køretøj, der er købt her i landet, registreres tidsbegrænset med grænsenummerplader. Det samme gælder et brugt køretøj, der senest har været registreret her i landet med andet end grænsenummerplader.

Stk. 2. En tilladelse kan gives til en person, der har bopæl her i landet, hvis den pågældende i forbindelse med udvandring eller ophold af længere varighed i udlandet agter at medtage og anvende køretøjet i udlandet. Tilladelse til kørsel på færdselslovens område kan højst gives for 21 dage forud for udrejsen og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i højst 6 måneder yderligere. Er den pågældende udrejst forud for registreringstidspunktet, kan tilladelsen til kørsel på færdselslovens område højst gives for 24 timer i forbindelse med afhentning af køretøjet.

Stk. 3. En tilladelse efter stk. 2 må for køretøjer, der er underkastet periodisk syn efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer,

1) § 55, stk. 1, højst gives indtil 1 år fra sidste godkendelsesdato eller fra 1. registreringsdato,

2) § 55, stk. 2, højst gives indtil 2 år fra sidste godkendelsesdato eller fra 1. registreringsdato, og

3) § 55, stk. 3, højst gives indtil 2 år fra sidste godkendelsesdato eller 4 år fra 1. registreringsdato.

Stk. 4. Hvis ansøgeren opfylder betingelserne for at få køretøjet registret på grænsenummerplader, udsteder SKAT en tidsbegrænset registreringsattest. Er køretøjet godkendt efter § 71, stk. 2, i bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, anføres dette på registreringsattesten.

Stk. 5. Et køretøj med grænsenummerplader kan ikke omregistreres til anden ejer eller bruger. Grænsenummerplader kan ikke overføres til andet køretøj.

Midlertidig godkendelse i en synsvirksomhed

§ 60. Hvis et køretøj er meddelt en midlertidig godkendelse af en synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, kan køretøjet registreres i Køretøjsregisteret, hvis køretøjet i øvrigt opfylder betingelserne for at blive registreret. Det registreres, at godkendelsen er midlertidig.

Stk. 2. Hvis Trafikstyrelsen imødekommer dispensationsansøgningen, kan køretøjet registreres endeligt. Hvis Trafikstyrelsen afslår dispensationsansøgningen, bortfalder registreringen.

Kapitel 12

Ændring af registrerede oplysninger og afmelding

Ny ejer eller bruger

§ 61. Hvis et registreret køretøj skifter ejer eller bruger, har ejeren (ved ejerskifte den nye ejer) pligt til at anmelde køretøjet til registrering af ny ejer eller bruger snarest mulig og senest 3 uger efter ejer- eller brugerskiftet, medmindre køretøjet forinden afmeldes.

Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvor en ejer eller bruger af et registreret køretøj ophører med at være ejer, respektive bruger.

§ 62. Hvis en registreret ejer af et køretøj afgår ved døden, har boet efter den afdøde pligt til at afmelde køretøjet senest 6 måneder efter dødsfaldet, medmindre der forinden sker anmeldelse af en ny ejer af køretøjet i stedet for afdøde, eller køretøjet er registreret med flere ejere.

§ 63. Hvis et registreret køretøj, der er forsynet med ønskenummerplader, skifter ejer, har den hidtidige ejer pligt til at sikre, at køretøjet afmeldes snarest muligt og senest 3 uger efter ejerskiftet. Dette gælder dog ikke i tilfælde som nævnt i § 73, stk. 5.

Andre ændringer af registrerede oplysninger

§ 64. Sker der andre ændringer end nævnt i §§ 61-63 af registrerede oplysninger om et køretøj, og fremgår oplysningen af registreringsattesten, skal ændringen anmeldes til registrering. Dette gælder dog ikke adresseoplysninger.

Afmelding

§ 65. Afmelding af et køretøj fra Køretøjsregisteret sker ved aflevering af køretøjets nummerplader til SKAT eller en nummerpladeoperatør, der er autoriseret efter kapitel 18.

Stk. 2. Modtager SKAT eller en nummerpladeoperatør, der er autoriseret efter kapitel 18, nummerpladerne til et køretøj, afmeldes køretøjet i Køretøjsregisteret.

Stk. 3. SKAT, men ikke en autoriseret nummerpladeoperatør, kan afmelde et køretøj, hvis en registreret ejer af køretøjet erklærer, at køretøjets nummerplader er bortkomne eller inddraget.

Afsnit II

Nummerplader mv.

Kapitel 13

Nummerpladen

Udlån af nummerplader

§ 66. Et køretøj, der registreres i Køretøjsregisteret, skal føre en eller flere nummerplader med køretøjets registreringsnummer, jf. dog § 3, stk. 4.

Stk. 2. Der må kun bruges en nummerplade, der er udleveret af SKAT eller før den 1. januar 2008 af politiet, jf. dog § 3, stk. 4.

Stk. 3. Nummerpladen tilhører staten. Et køretøjs registrerede ejer har ansvaret for, at nummerpladen med køretøjets registreringsnummer afleveres til SKAT eller en autoriseret nummerpladeoperatør, når køretøjet afmeldes eller skal afmeldes, eksempelvis ved udløb af en tidsbegrænset registrering, ved omregistrering med et nyt registreringsnummer, eller hvis nummerpladen beskadiges, jf. § 71.

Stk. 4. Hvis den registrerede ejer erklærer, at en nummerplade er bortkommen, skal SKAT anmode politiet om at lade nummerpladen efterlyse.

Stk. 5. En nummerplade, der er inddraget af politiet, afleveres til SKAT. Det samme gælder en nummerplade, der findes som hittegods.

Stk. 6. SKAT eller en autoriseret nummerpladeoperatør udsteder en kvittering for en modtagen nummerplade, hvis den, der afleverer nummerpladen, anmoder derom.

Typer af nummerplader og mærker

§ 67. Nummerpladen er af rektangulær eller kvadratisk type, jf. dog § 3, stk. 4.

Stk. 2. Nummerpladen har, bortset fra nummerplader som nævnt i stk. 4, nr. 2, 3 og 5, et registreringsnummer, der består af to latinske bogstaver efterfulgt af et til fem arabiske tal.

Stk. 3. SKAT kan inddele registreringsnumre i serier efter køretøjers art eller anvendelse.

Stk. 4. SKAT kan udstede:

1) En grænsenummerplade, jf. § 59.

2) En ønskenummerplade, jf. § 73.

3) En historisk nummerplade, jf. § 74.

4) En diplomatnummerplade, jf. § 75.

5) Et prøveskilt, jf. § 76.

6) Et prøvemærke, jf. § 81.

Stk. 5. Den, der anmelder et køretøj til indregistrering, vælger om nummerpladen skal vise EU-symbolet (EU-nummerplade). Grænsenummerplade og diplomatnummerplade udfærdiges dog kun med EU-symbolet. Historisk nummerplade og nummerplade til en knallert eller traktor udfærdiges ikke med EU-symbolet.

Antal nummerplader

§ 68. Med de undtagelser, der følger af stk. 2-4, skal et registreret køretøj føre to nummerplader. Den ene nummerplade monteres foran og den anden bag på køretøjet.

Stk. 2. En registreret motorcykel, knallert eller påhængskøretøj skal kun føre én nummerplade. Nummerpladen monteres bag på køretøjet. Nummerpladen må ikke monteres på siden af køretøjet.

Stk. 3. En godkendt traktor skal kun føre én nummerplade. Nummerpladen monteres foran på traktoren.

Stk. 4. Hvis den bagerste nummerplade er helt eller delvis dækket af gods eller lignende, skal køretøjet føre en ekstra nummerplade. Den skal monteres bag på godset eller på en særlig anordning, så nummerpladen umiddelbart kan læses. En bestilt ekstra nummerplade skal afhentes senest 3 måneder efter, at bestillingen er afgivet. Er nummerpladen ikke afhentet inden fristens udløb, destrueres nummerpladen.

Montering af nummerplade

§ 69. Nummerpladen monteres uden på køretøjet og således, at nummerpladen er synlig og let læselig foran eller bag køretøjet.

Stk. 2. Nummerpladen monteres i en lodret eller næsten lodret stilling og i et plan, der er vinkelret på køretøjets længdeakse.

Stk. 3. Nummerplader skal være solidt monteret på køretøjet med henblik på at modvirke, at nummerplader tabes eller kan fjernes uden brug af værktøj. Nummerplader på person- og varebil, bortset fra nummerplader fra før 1. april 1976 og historiske nummerplader jf. § 74, skal fæstnes med mindst to skruer eller bolte. Skruer eller bolte må ikke anbringes på en sådan måde, at nummerpladens læselighed nedsættes. Der må ikke anvendes pynteskruer. Skruer og bolte skal være dækket af en fastsiddende hætte i samme farve som det sted på nummerpladen, hvor skruen eller bolten fæstnes. Hætten skal være så fastsiddende, at den kun kan fjernes ved brug af værktøj.

Stk. 4. Nummerpladens udformning må ikke ændres. Nummerpladen må ikke påføres mærkater eller anden information eller udsmykning. Nummerpladen må ikke forsynes med rammer eller indfatninger, der dækker nogen del af pladen, bortset fra den del af pladen, der er uden for den opprægede kant.

Stk. 5. Nummerpladen skal holdes ren, så den umiddelbart kan læses.

Stk. 6. Den bagerste nummerplade skal være belyst i lygtetændingstiden. Dette gælder dog ikke nummerpladen på en knallert.

Efterligninger mv. af nummerplade

§ 70. En nummerplade må ikke efterlignes eller anvendes uberettiget.

Stk. 2. På et køretøj, der bruges på færdselslovens område, må der ikke anbringes sådanne plader eller påskrifter, der ved deres ydre form, indhold eller den måde, hvorpå de er anbragt, kan forveksles med de plader eller påskrifter, der er påbudt eller tilladt.

Erstatningsnummerplader

§ 71. Hvis en nummerplade er bortkommen eller er blevet ulæselig eller på anden måde ubrugbar, må køretøjet ikke bruges på færdselslovens område. Køretøjet skal enten afmeldes eller indregistreres med et nyt registreringsnummer, medmindre der bestilles en ny tilsvarende nummerplade til erstatning for den bortkomne eller beskadigede nummerplade (erstatningsnummerplade), jf. dog stk. 3.

Stk. 2. En beskadiget nummerplade skal afleveres til SKAT.

Stk. 3. En erstatningsnummerplade leveres ikke i følgende tilfælde, medmindre den skal erstatte en ønskenummerplade eller en historisk nummerplade:

1) Hvis nummerpladen til en motorcykel, en knallert, en godkendt traktor eller et påhængskøretøj skal erstattes.

2) Hvis begge nummerplader til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes.

3) Hvis en af nummerpladerne til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab skal erstattes, og der inden for de sidste 2 år er leveret en erstatningsplade til køretøjet.

4) Hvis den nummerplade, der skal erstattes, viser et registreringsnummer med bogstaver eller talkombinationer, der ikke følger de retningslinier for udformning af registreringsnumre, der har været gældende siden 1. april 1976.

§ 72. Hvis et køretøj, der skal føre to nummerplader, har én brugbar nummerplade, udsteder SKAT i forbindelse med bestillingen af en erstatningsnummerplade en tilladelse til, at køretøjet fortsat benyttes på vilkår, at den brugbare nummerplade anbringes bag på køretøjet. Tilladelsen skal være tidsbegrænset, medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Stk. 2. Hvis en køretøj ikke har nogen brugbar nummerplade, og køretøjet ikke skal indregistreres med nyt registreringsnummer, udleverer SKAT uden betaling et eller to prøvemærker til brug, indtil erstatningsnummerpladen kan leveres, jf. § 82, stk. 2.

Stk. 3. Hvis en bortkommen nummerplade findes, efter levering af en erstatningsnummerplade, skal enten den fundne nummerplade eller erstatningsnummerpladen afleveres til SKAT.

Kapitel 14

Særlige nummerplader mv.

Ønskenummer

§ 73. SKAT kan tillade brug af et ønskenummer på nummerpladen (ønskenummerplade).

Stk. 2. Ønskenummeret skal bestå af mindst to og højst syv latinske bogstaver eller arabiske tal. Et ønskenummer må ikke være egnet til at vække anstød eller medføre ulempe for nogen.

Stk. 3. Hvis flere ansøger om samme nummer, tildeles nummeret den, som SKAT først har modtaget en ansøgning fra.

Stk. 4. Nummerpladen udleveres samtidig med, at køretøjet registreres med ønskenummeret. Registrering skal ske senest 6 måneder efter, at ansøgningen er imødekommet. Er registrering ikke sket inden fristens udløb, fortabes retten til ønskenummeret, og nummerpladen destrueres efter forudgående varsel af den, der har søgt om ønskenummeret.

Stk. 5. Et ønskenummer kan inden for rettighedsperioden overføres til et andet køretøj, som registreres til den, der har retten til at anvende ønskenummeret.

Stk. 6. Retten til et ønskenummer kan kun overdrages til en anden i følgende tilfælde:

1) Til rettighedsindehaverens ægtefælle. Tilsvarende gælder i forbindelse med opløsning af et ægteskab.

2) Til en person, der er samboende med rettighedsindehaveren, såfremt den fælles bopæl har bestået de seneste 5 år. Tilsvarende gælder i forbindelse med afvikling af den fælles bopæl.

3) Til en efterladt ved rettighedsindehaverens død, hvis vedkommende har haft fælles bopæl med afdøde de sidste 2 år før dødsfaldet.

Stk. 7. Retten til et ønskenummer gælder i 8 år, regnet fra den første registrering af et køretøj med ønskenummeret (rettighedsperioden).

Stk. 8. Retten til et ønskenummer kan forlænges med en ny periode på 8 år mod betaling. Ansøgning om forlængelse skal indgives til SKAT inden rettighedsperiodens udløb, men modtages tidligst 3 måneder før rettighedsperiodens udløb.

Stk. 9. Ønskes retten til at anvende ønskenummeret ikke forlænget, skal ønskenummerpladen afleveres til SKAT eller en autoriseret nummerpladeoperatør senest ved rettighedsperiodens udløb, jf. § 65, stk. 2. Samtidig skal køretøjet afmeldes eller indregistreres med et nyt registreringsnummer.

Stk. 10. Rettighedshaveren kan, hvis ønskenummeret er afmeldt inden rettighedsperiodens udløb, bestille ønskenummeret på ny til registrering til samme ejer eller til en person som nævnt i nr. 6 for den resterende del af rettighedsperioden. En sådan bestilling skal indgives inden et år efter afmeldingen, men inden udløbet af rettighedsperioden.

Historisk nummerplade

§ 74. SKAT kan tillade brug af en historisk nummerplade på køretøjer, der er registreret første gang før den 1. april 1976.

Stk. 2. En historisk nummerplade er en nummerplade af en type og med et registreringsnummer, der svarer til køretøjets art og tidspunktet for køretøjets første registrering, jf. § 55. Hvis der ønskes et særligt registreringsnummer, skal nummeret være oplyst i anmodningen om en historisk nummerplade.

Stk. 3. Registrering med det historiske registreringsnummer skal ske senest 6 måneder efter, at ansøgningen er imødekommet. Er registrering ikke sket inden fristens udløb, destrueres nummerpladen.

Stk. 4. En historisk nummerplade følger køretøjet. Afmeldes køretøjet fra Køretøjsregisteret, eller indregistreres køretøjet med et nyt registreringsnummer, skal nummerpladen afleveres til SKAT eller en autoriseret nummerpladeoperatør.

Nummerplader og skilte til diplomater og konsuler

§ 75. Køretøjer tilhørende medlemmer af det herværende diplomatiske korps forsynes med nummerplade, hvor registreringsnummeret vises på en blå baggrund.

Prøveskilte

§ 76. SKAT kan udlevere nummerplader i form af prøveskilte til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel som nævnt i §§ 77-80.

Stk. 2. Prøveskilt udleveres kun, hvis modtageren har tegnet ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltet efter reglerne i bekendtgørelse om ansvarsforsikring af motorkøretøjer mv.

Stk. 3. Et prøveskilt udleveres for en periode på 5 år.

Stk. 4. Udlevering af et prøveskilt registreres i Køretøjsregisteret. SKAT udsteder en attest herfor.

Stk. 5. Retten til et prøveskilt kan ikke overdrages.

Stk. 6. SKAT kan inddrage et prøveskilt, jf. § 111, hvis skiltet bruges i strid med §§ 77-80, eller hvis rettighedshaveren i øvrigt ophører med at opfylde betingelserne i stk. 1.

§ 77. Prøveskilte bruges til kørsel med uregistreret køretøj af en type, der skal registreres efter kapitel 2.

Stk. 2. Prøveskilte må kun bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel til følgende formål:

1) Afprøvning og indstilling af et nyt køretøj, men ikke til tilkørsel af køretøjet.

2) Kørsel i forbindelse med import eller eksport af et køretøj til/fra det sted her i landet, hvor importøren/eksportøren har adresse, herunder virksomhedsadresse.

3) Kørselsprøve i anledning af reparation af et køretøj, men ikke til tilkørsel af et istandsat køretøj.

4) Afhentning eller udbringning af et køretøj i anledning af reparation eller salg.

5) Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af et køretøj.

6) Overførsel af et køretøj til anden forhandler, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager. Et demonstrationssted, der ikke henhører under færdselslovens område, hvor køretøjet præsenteres for publikum i salgsøjemed, f.eks. en væddeløbsbane eller en dyrskueplads, sidestilles med et udstillingssted.

7) Demonstration af et køretøj for en forhandler eller dennes personale.

8) Demonstration eller prøve af et køretøj i anledning af salg. Kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra en eventuel køber af et køretøj af den pågældende type.

9) Optagelse af fotografier eller film af et køretøj. Kørslen må kun foretages af en fabrikant eller importør af køretøjer, og alene for at fremstille reklamemateriale for køretøjet.

10) Kortvarig kørsel her i landet i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørerende eller almennyttige formål, eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, dyreskue eller lignende arrangementer. Kørslen må kun ske efter tilladelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 3. Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der bruges til befordring af gods eller personer, der er uvedkommende for formålet med kørslen, jf. stk. 2.

§ 78. Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der er farlige for færdselssikkerheden.

Stk. 2. Prøveskilte kan bruges på et motordrevet køretøj, der er registreret uden tilkoblingsanordning, hvis køretøjet er forsynet med en tilkoblingsanordning, og køretøjet sammen med et tilkoblet køretøj kun bruges til de formål, der er nævnt i § 77, stk. 2.

Stk. 3. Prøveskilte kan bruges til kørsel med blokvogn eller mobilkran til de formål, der er nævnt i § 77, stk. 2, nr. 1 og 3-5.

§ 79. Et prøveskilt må, med de undtagelser der følger af stk. 2 og 3, kun bruges af den, der har fået udleveret prøveskiltet efter § 76, og de hos denne ansatte.

Stk. 2. Ved demonstrationskørsel som nævnt i § 77, stk. 2, nr. 7 og 8, med et køretøj, der ikke kan medføre passagerer, kan køretøjet med prøveskilte udlånes til forhandleren og dennes personale eller den interesserede køber, dennes pårørende og personer, der bistår køberen med at bedømme køretøjet, til afprøvning for et kortere tidsrum inden for den nærmeste omegn.

Stk. 3. Ved demonstrationskørsel som nævnt i § 77, stk. 2, nr. 7 og 8, med et køretøj, der kan medføre passagerer, kan køretøjet føres af de personer, som er nævnt i stk. 2, hvis prøveskilteindehaveren eller en ansat hos denne befinder sig i køretøjet under kørslen. Køretøjet kan endvidere udlånes til selvstændig afprøvning eller demonstrationskørsel, hvis kørslens varighed ikke overstiger 3 timer, og der under kørslen medbringes dokumentation for, at udlånet ikke overstiger 3 timer. Dokumentationen skal ske på en blanket, der er godkendt af SKAT, medmindre SKAT har tilladt, at dokumentationen kan ske på en nærmere angiven digital måde. Indehaveren af retten til prøveskiltet skal opbevare dokumentationen i 3 måneder efter, at kørslen har fundet sted.

§ 80. Et prøveskilt udleveres til enten bil eller motorcykel.

Stk. 2. Prøveskilte til bil bruges tillige ved kørsel med traktor, motorredskab og påhængskøretøj. Hvis prøveskilt bruges til et påhængskøretøj, skal skiltet monteres bag på påhængskøretøjet.

Stk. 3. Prøveskilt til motorcykel bruges tillige ved kørsel med knallert.

Stk. 4. § 68 finder tilsvarende anvendelse på prøveskilte.

Prøvemærker

§ 81. SKAT kan udlevere et prøvemærke til en fysisk eller juridisk person til kørsel som nævnt i § 77, § 78 og § 79, stk. 1.

Stk. 2. SKAT kan dog tillade brug af prøvemærker til kørsel med:

1) Køretøj, der er registreret første gang for mere end 35 år siden, og som udelukkende skal anvendes af teknisk historiske grunde til lejlighedsvis kørsel. Køretøjet skal forinden være godkendt af en syns- eller omsynsvirksomhed i den pågældende ejers ejertid, uden at køretøjets nummerplader efterfølgende er inddraget på grund af mangler ved køretøjet.

2) Køretøj, der deltager i arrangerede motorløb på baner eller ruter, der er godkendt af politiet, til kørsel mellem disse baner eller ruter. Køretøjet skal inden for de sidste 2 år være godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer med dispensation for biler eller motorcykler beregnet til motorløb. Prøvemærket udleveres til den, der skal deltage i motorløbet, og som foreviser den nævnte dokumentation.

§ 82. SKAT udsteder en tilladelse til brug af et prøvemærke med oplysning om formålet med brugen og vilkår for brugen. Tilladelsen skal medbringes under kørslen og efter anmodning vises til politiet eller SKAT.

Stk. 2. En tilladelse kan ikke have en gyldighed på mere end 7 dage bortset fra det tilfælde, der er nævnt i § 72, stk. 2, hvor tilladelsen kan gives i op til 3 måneder. Et prøvemærke må ikke benyttes efter udløbet af tilladelsen.

Stk. 3. SKAT tegner en ansvarsforsikring for brug af prøvemærker i EU/EØS-stater, men ikke Færøerne og Grønland.

§ 83. Et prøvemærke er af selvklæbende plastfolie. På prøvemærket er der angivet et løbenummer og prøvemærkets gyldighedsperiode.

Stk. 2. Et prøvemærke udleveres tidligst 14 dage før gyldighedsperiodens begyndelse.

Stk. 3. §§ 68-70 finder tilsvarende anvendelse på prøvemærker.

Stk. 4. Et prøvemærke skal ikke afleveres efter brug.

Kapitel 15

Mærkning af vare- og lastbiler på ikke over 4 tons

§ 84. Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug, jf. § 2 a i vægtafgiftslovens, skal forsynes med et mærke bag på bilen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke vare- og lastbiler, der er registreret første gang før den 3. juni 1998, eller efter den 31. december 2008. Bestemmelsen i stk. 1 gælder heller ikke for vare- eller lastbiler, der er registreret første gang i perioden fra den 3. juni 1998 og indtil den 1. januar 2009, hvis bilen efter den 31. december 2008 er registreret med nummerpladen for vare- og lastbiler, der er anmeldt til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug (papegøjenummerplade).

§ 85. Mærket efter § 84 er gengivet som bilag til denne bekendtgørelse. Mærket udstedes af SKAT. Mærket udleveres til anmelderen ved anmeldelse af bilen til registrering til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug. Hvis et mærke er bortkommet eller beskadiget, udleverer SKAT efter anmodning et nyt.

§ 86. Mærket efter § 84 påklæbes indvendig på bilens bagrude, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er bilen uden bagrude, er bilens bagrude tonet (dvs. mørkere end bilens forrude), eller er bilen med åbent lad (pick up), påklæbes mærket et synligt sted bag på bilen efter ejerens eller brugerens valg. Mærket må ikke sættes et sted, hvor det kan være til fare for færdselssikkerheden.

Stk. 3. Mærket skal fjernes, hvis bilen registreres til anden brug end til privat eller til blandet privat og erhvervsmæssig brug.

§ 87. Der skal på vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, oplyses CVR-nummer og navn på den registrerede ejer af bilen (virksomhedens navn). Er der en registreret bruger af vare- og lastbilen, oplyses i stedet denne virksomheds CVR-nummer og navn. I stedet for virksomhedens navn efter 1. eller 2. pkt., kan anføres virksomhedens logo, hvis dette logo entydigt identificerer virksomheden.

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1,

1) skal være synlige og letlæselige,

2) skal være i en farve, der klart afviger fra farven på vare- eller lastbilen,

3) skal stå på venstre og højre side af vare- eller lastbilen,

4) må ikke anføres på skilte eller lignende, der kan tages af og på vare- eller lastbilen, og

5) kan fastgøres på vare- eller lastbilen med selvklæbende plastfolie.

Stk. 3. CVR-nummer skal anføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal som »CVR« efterfulgt på linje eller nedenunder af CVR-nummerets 8 cifre. På vare- og lastbiler skal virksomhedsnavn anføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. På vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på over 3,5 tons, der opfylder kravet i bekendtgørelse om godskørsel om mærkning af navnet på den registrerede bruger, skal alene anføres CVR-nummer efter denne bekendtgørelse.

Afsnit III

Betaling

Kapitel 16

Betaling

§ 88. Betaling til SKAT efter lov om registrering af køretøjer sker kontant, jf. dog stk. 2 og 3. Ved bestilling af en nummerplade, skal betaling ske ved bestillingen.

Stk. 2. Betaling til SKAT kan ske med penge, Dankort eller elektronisk pengeoverførsel.

Stk. 3. En virksomhed, der er registreret hos SKAT efter § 14 og § 15 i registreringsafgiftsloven eller autoriseret som nummerpladeoperatør efter kapitel 18 i denne bekendtgørelse, kan afregne betalingen for en afregningsperiode efter lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven). En betaling henføres til den afregningsperiode, hvor anmeldelsen til registrering er sket eller en nummerplade mv. bestilt.

§ 89. Betaling, der er sket ved bestilling af en nummerplade mv., tilbagebetales ikke, hvis det bestilte ikke afhentes til tiden.

Stk. 2. Ønskes en bestilt nummerplade bragt ud, skal forsendelsesomkostningerne betales ved bestillingen. Nummerplader til autoriserede nummerpladeoperatører leveres gratis.

Stk. 3. SKAT kan tilbagebetale betalingen for en erstatningsnummerplade, jf. § 71 og § 72, hvis særlige grunde taler derfor.

§ 90. Betaling for et prøvemærke beregnes efter det antal dage, prøvemærket udstedes til.

Stk. 2. Der skal ikke betales for et prøvemærke i en situation som nævnt i § 72, stk. 2.

§ 91. For personer med handicap, som opfylder betingelserne for støtte til erhvervelse af motorkøretøj efter lov om social service, finder § 8 i lov om registrering af køretøjer om betaling for nummerplader ikke anvendelse.

Stk. 2. Ved anmeldelse af køretøjet til registrering skal afgørelsen om støtten eller kopi heraf fremlægges for SKAT.

Kapitel 17

Rabat

§ 92. Der ydes en rabat på 40 kr. i priserne efter § 11 i lov om registrering af køretøjer for registrering af ny ejer eller bruger af et registreret køretøj, når omregistreringen sker over internettet efter § 106. Dette gælder dog ikke, når omregistreringen foretages af en autoriseret nummerpladeoperatør.

Afsnit IV

Autorisation af nummerpladeoperatører

Kapitel 18

Kriterier for autorisation som nummerpladeoperatør

§ 93. Efter ansøgning kan SKAT autorisere en virksomhed til at registrere køretøjer i Køretøjsregisteret, herunder til at udlevere nummerplader og modtage nummerplader retur.

Stk. 2. En virksomhed kan kun autoriseres som nummerpladeoperatør, hvis virksomheden opfylder følgende betingelser:

1) Virksomheden skal have fast forretningssted her i landet.

2) Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med eller lease køretøjer af den type, der skal registreres, før køretøjet tages i brug, jf. § 3 og § 4. Eller virksomheden skal være godkendt af Trafikstyrelsen til at syne eller omsyne køretøjer.

3) Virksomheden må ikke have gæld til staten.

4) Virksomheden må ikke være under rekonstruktion, konkurs eller likvidation.

Stk. 3. I områder af landet, hvor der i særlig grad mangler en autoriseret nummerpladeoperatør, der har alle de typer af nummerplader på lager, som en nummerpladeoperatør kan indregistrere, jf. § 37, kan SKAT autorisere en virksomhed eller en offentlig myndighed som nummerpladeoperatør, selv om virksomheden eller myndigheden ikke opfylder de betingelser, der er nævnt i stk. 2 og § 94.

§ 94. En virksomhed som nævnt i § 93, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., der erhvervsmæssigt handler med eller leaser biler, jf. § 2, nr. 2, i færdselsloven, men ikke er godkendt af Trafikstyrelsen til at syne eller omsyne køretøjer, autoriseres kun som nummerpladeoperatør, hvis virksomheden årligt sælger eller leaser mindst 100 køretøjer af den type, der skal registreres, før køretøjet tages i brug.

Stk. 2. En virksomhed som nævnt i § 93, stk. 2, nr. 2, 1. pkt., der normalt ikke handler med eller leaser biler, autoriseres kun som nummerpladeoperatør, hvis virksomheden årligt sælger eller laser mindst 50 køretøjer af den type, der skal registreres, før køretøjet tages i brug.

Stk. 3. En virksomhed som nævnt i § 93, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., der er godkendt af Trafikstyrelsen til at omsyne køretøjer, autoriseres kun som nummerpladeoperatør, hvis virksomheden årligt sælger eller leaser mindst 50 køretøjer af den type, der skal registreres, før køretøjet tages i brug.

Stk. 4. En virksomhed som nævnt i § 93, stk. 2, nr. 2, 2. pkt., der er godkendt af Trafikstyrelsen til at syne køretøjer, kan autoriseres som nummerpladeoperatør, selv om virksomheden ikke sælger eller leaser køretøjer.

§ 95. En autoriseret nummerpladeoperatør bestemmer selv, hvilke typer af nummerplader, operatøren vil have på lager, inden for de rammer, der følger af § 37, stk. 2. Vælger operatøren at lagerføre nummerplader af en type, der findes som såvel EU-nummerplade som neutral nummerplade, skal operatøren have begge typer på lager.

Stk. 2. Den enkelte nummerpladeoperatørs valg af nummerpladetyper meddeles SKAT. Valget er bindende for en periode på 12 måneder, medmindre særlige grunde taler derimod.

Stk. 3. SKAT bestemmer, hvor mange nummerplader af de enkelte typer, nummerpladeoperatøren skal have på lager.

Stk. 4. En nummerpladeoperatørs betaling for nummerplader forfalder ved leveringen, jf. dog stk. 5. Stk. 5. SKAT kan stille nummerplader gratis til rådighed for nummerpladeoperatører, der er godkendt af Trafikstyrelsen til at syne køretøjer, hvis operatøren indvilliger i at foretage alle typer af indregistreringer, jf. dog § 37, stk. 2. I sådanne tilfælde forfalder betalingen for en nummerplade den dag, hvor et køretøj registreres i Køretøjsregisteret med det pågældende registreringsnummer, eller en nummerplade i øvrigt udtages fra lageret.

§ 96. En autoriseret nummerpladeoperatør har, inden for lovens rammer, pligt til at registrere køretøjer i Køretøjsregisteret for de borgere og virksomheder, der anmoder derom. Pligten til at indregistrere køretøjer omfatter kun indregistreringer vedrørende de nummerpladetyper, operatøren har valgt at have på lager efter § 95.

Stk. 2. En nummerpladeoperatør skal holde åbent for registrering af køretøjer mindst 4 dage om ugen.

Stk. 3. SKAT offentliggør på internettet, hvilke virksomheder, der er autoriseret som nummerpladeoperatører, herunder hvilke nummerpladeoperatører, der har alle typer af nummerplader på lager.

§ 97. En virksomhed autoriseres ikke som nummerpladeoperatør, hvis det er nærliggende at antage, at administrationen ikke vil blive udøvet forsvarligt.

Stk. 2. En autorisation som nummerpladeoperatør gives til en erhvervsdrivende fysisk eller juridisk person. Registrering af køretøjer kan ske fra virksomhedens faste forretningssteder, hvis disse forud er oplyst til SKAT og § 95 og § 96 følges.

Stk. 3. En autorisation som nummerpladeoperatør kan ikke overdrages. Men erhverves en autoriseret virksomhed med henblik på at videreføre virksomheden, følger autorisationen som nummerpladeoperatør med, hvis erhververen i øvrigt opfylder betingelserne for at blive autoriseret som nummerpladeoperatør, jf. stk. 1 og 2, § 93, stk. 2, og § 94, og erhververen anmelder overdragelsen til SKAT mindst 1 måned før overdragelsen med anmodning om, at autorisationen som nummerpladeoperatør videreføres.

Stk. 4. En autoriseret nummerpladeoperatørs lager af nummerplader kan ikke pantsættes.

§ 98. SKAT fastsætter vilkår for en autorisation som nummerpladeoperatør. Vilkårene skal sikre, at virksomheden administrerer autorisationen i overensstemmelse med gældende ret og håndterer nummerplader forsvarligt, herunder at virksomheden tilrettelægger procedurer, der understøtter disse mål.

§ 99. SKAT kan opsige en autorisation som nummerpladeoperatør, hvis operatøren ikke overholder betingelser eller vilkår for autorisationen.

Stk. 2. En opsigelse sker som udgangspunkt med 3 måneders begrundet varsel. SKAT kan dog, hvis der er en nærliggende risiko for, at operatøren fortsat ikke vil overholde betingelser eller vilkår for autorisationen, straks:

1) Stoppe leverancen af nummerplader til operatøren.

2) Inddrage operatørens beholdning af nummerplader mod samtidig tilbagebetaling af det beløb, som operatøren har betalt for nummerpladerne.

3) Lukke for operatørens adgang til at registrere køretøjer i Køretøjsregisteret.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan SKAT tillade, at en nummerpladeoperatør bevarer autorisationen, hvis særlige grunde taler derfor. En sådan tilladelse kan gives på skærpede vilkår for fortsat autorisation som nummerpladeoperatør eller tidsbegrænset.

Kapitel 19

Kriterier for særlig autorisation som nummerpladeoperatør

§ 100. Efter ansøgning kan SKAT autorisere følgende myndigheder og virksomheder til at registrere i Køretøjsregisteret i det angivne omfang:

1) Politiet til at registrere egne køretøjer i Køretøjsregisteret.

2) Politiet, forsikringsselskaber og virksomheder, der er godkendt til at foretage miljørigtig skrotning af køretøjer, til at afmelde køretøjer, der er registreret i Køretøjsregisteret.

Stk. 2. Politiet kan efter stk. 1. nr. 2, kun autoriseres til at afmelde køretøjer som led i politiets øvrige arbejde.

Stk. 3. Forsikringsselskaber kan efter stk. 1, nr. 2, kun autoriseres til at afmelde køretøjer, der skal afmeldes som følge af færdselsskade eller lignede pludselig opstået skade.

Stk. 4. Virksomheder, der skrotter køretøjer, kan kun autoriseres efter stk. 1, nr. 2, til at afmelde køretøjer, som virksomheden skrotter.

Stk. 5. § 93, stk. 2, nr. 1, 3 og 4, § 97, stk. 1, § 98 og § 99 finder tilsvarende anvendelse på autorisationer efter stk. 1.

Afsnit V

Behandling og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret

Kapitel 20

Behandling af oplysninger i Køretøjsregisteret

§ 101. Enhver har over internettet efter anmodning adgang til de oplysninger, der er registreret i Køretøjsregisteret om et køretøjs tekniske forhold, synsforhold og forsikringsforhold. SKAT bestemmer, hvilke oplysninger det er. Der gives ikke adgang til oplysninger om identiteten af et køretøjs ejer eller bruger, CPR- eller CVR-numre, adresser, helbredsforhold, familiemæssige forhold eller skattemæssige forhold.

Stk. 2. Oplysningerne gives, hvis køretøjet identificeres ved køretøjets registreringsnummer eller stelnummer.

§ 102. Enhver har efter anmodning adgang til at få de oplysninger, der er nævnt i § 101, stk. 1, om en gruppe af køretøjer eller om alle køretøjer.

Stk. 2. Er oplysningerne til statistisk brug, kan SKAT tillade, at der også oplyses om den registrerede ejer eller brugers navn og adresse for så vidt denne har et CVR-nummer.

Stk. 3. SKAT kan kræve betaling for de omkostninger, der er forbundet med at efterkomme en anmodning efter stk. 1 eller 2.

§ 103. En registreret ejer eller bruger af et køretøj har over internettet efter anmodning adgang til de oplysninger, der er registreret i Køretøjsregisteret om køretøjet, mens den pågældende har været registreret som ejer eller bruger af køretøjet. Der gives dog ikke adgang til oplysninger om andre end spørgerens CPR-nummer, helbredsforhold eller familiemæssige forhold.

Stk. 2. Oplysningerne gives, hvis følgende identifikationsoplysninger gives:

1) Køretøjets registreringsnummer eller stelnummer.

2) Ejerens, respektive brugerens, digitale signatur.

§ 104. SKAT kan give et forsikringsselskab, der forsikrer køretøjer, terminaladgang til de aktuelle oplysninger, der er registreret i Køretøjsregisteret om et køretøj, bortset fra oplysninger om skatteforhold. SKAT bestemmer, hvilke oplysninger det er. Et forsikringsselskab oplyses kun om en registreret ejer eller brugers CPR-nummer, hvis den pågældende har givet tilladelse dertil.

Stk. 2. SKAT kan bestemme, at der i et nærmere bestemt omfang også skal gives adgang til oplysninger om historiske forhold om køretøjer, hvis dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af forsikringsselskabernes arbejde med at ansvarsforsikre køretøjer.

Stk. 3. Oplysningerne gives, hvis følgende identifikationsoplysninger gives:

1) Køretøjets registreringsnummer eller stelnummer.

2) Den digitale signatur, som forsikringsselskabet har anmeldt over for SKAT til denne brug.

Stk. 4. Et forsikringsselskab må kun behandle oplysninger fra Køretøjsregisteret, der er tilvejebragt efter stk. 1 eller 2, i det omfang behandlingen er nødvendig for at kunne ansvarsforsikre køretøjet.

§ 105. SKAT giver en autoriseret nummerpladeoperatør terminaladgang til de aktuelle oplysninger, der er registreret i Køretøjsregisteret om et køretøj, bortset fra oplysninger om skatteforhold og oplysninger om en registreret ejer eller brugers CPR-nummer. SKAT bestemmer, hvilke oplysninger det er.

Stk. 2. SKAT kan bestemme, at der i et nærmere bestemt omfang også gives adgang til oplysninger om historiske forhold om køretøjer, hvis dette er nødvendigt for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af operatørernes arbejde.

Stk. 3. Oplysningerne frigives, hvis følgende identifikationsoplysninger gives:

1) Køretøjets registreringsnummer eller stelnummer.

2) Den særlige digitale signatur, der følger med autorisationen.

Stk. 4. En autoriseret nummerpladeoperatør må kun behandle registrerede køretøjoplysninger, der er tilvejebragt efter stk. 1 eller 2, i det omfang behandlingen er nødvendig for at kunne registrere køretøjet.

Kapitel 21

Registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret

§ 106. Enhver kan over Internettet omregistrere et køretøj uden nyt registreringsnummer, hvis den pågældende er eller bliver registreret ejer af køretøjet. SKAT bestemmer, hvilke typer af registreringer det er.

Stk. 2. Omregistreringen kan ske, hvis følgende identifikationsoplysninger gives:

1) Køretøjets registreringsnummer eller stelnummer.

2) Den koder, der er oplyst på registreringsattesten for køretøjet.

3) Den digitale signatur for den, der er eller bliver registret ejer af køretøjet.

Stk. 3. Ny registreringsattesten udstedes først, når betaling til SKAT er sket, jf. kapitel 16.

§ 107. En autoriseret nummerpladeoperatør kan over internettet registrere et køretøj bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 37, stk. 2. SKAT bestemmer, hvilke typer af registreringer det er.

Stk. 2. Indregistrering eller omregistrering kan ske, hvis følgende identifikationsoplysninger gives:

1) Køretøjets registreringsnummer eller stelnummer.

2) Den koder, der er oplyst på registreringsattesten for køretøjet. Er køretøjet afmeldt fra Køretøjsregisteret, oplyses koden på den seneste registreringsattest for køretøjet. Er køretøjet nyt og dermed ikke tidligere registreret i Køretøjsregisteret, oplyses ingen kode.

3) Den særlige digitale signatur, der følger med autorisationen.

§ 108. Et forsikringsselskab kan over internettet registrere oplysninger om forsikring af et køretøj. SKAT bestemmer, hvilke typer af registreringer det er.

Stk. 2. Registreringen kan ske, hvis følgende identifikationsoplysninger gives:

1) Køretøjets registreringsnummer eller stelnummer.

2) Den digitale signatur, forsikringsselskab har anmeldt over for SKAT til denne brug.

§ 109. Trafikstyrelsen kan over internettet registrere oplysninger om et køretøjs tekniske forhold og synsforhold. SKAT bestemmer efter aftale med Trafikstyrelsen, hvilke typer af registreringer det er.

Stk. 2. Registreringen kan ske, hvis følgende identifikationsoplysninger gives:

1) Køretøjets registreringsnummer eller stelnummer.

2) Den digitale signatur, Trafikstyrelsen har anmeldt over for SKAT til denne brug.

§ 110. SKAT kan i øvrigt giver myndigheder tilladelse til over internettet at registrerer oplysninger i Køretøjsregisteret.

Afsnit VI

Kontrol, straf og ikrafttræden

Kapitel 22

Kontrol

Inddragelse af nummerplader

§ 111. SKAT afgør spørgsmål om registrering af et køretøj i Køretøjsregisteret, og spørgsmål om brug af et udenlandsk køretøj på færdselslovens område.

Stk. 2. SKAT kan i følgende tilfælde bestemme, at et køretøjs nummerplader skal inddrages ved politiets foranstaltning:

1) Køretøjet er registreret i Køretøjsregisteret på et urigtigt grundlag.

2) De oplysninger, der er registreret i Køretøjsregisteret om køretøjet eller køretøjets tilhørsforhold, er ændret i forhold til de oplysninger, der fremgår af registreringsattesten, uden at ændringerne er anmeldt til registrering, hvis fejlen ikke er rettet inden for en af SKAT angiven frist.

3) Køretøjet anvendes i strid med lov om registrering af køretøjer eller denne bekendtgørelse, herunder i strid med reglerne for brug af et registreret udenlandsk køretøj her i landet, og SKAT vurderer, at der er en nærliggende risiko for, at køretøjet fortsat vil blive brugt i strid med disse regler.

Stk. 3. SKAT kan i øvrigt, når særlige grunde taler derfor, beslutte at afmelde et køretøj, selv om køretøjets nummerplade ikke er afleveret. I så fald skal SKAT anmode politiet om at lade nummerpladerne efterlyse.

§ 112. Hvis politiet vurderer, at et køretøj anvendes i strid med lov om registrering af køretøjer eller denne bekendtgørelse, kan politiet inddrage køretøjets nummerplader, hvis politiet vurderer, at der er en nærliggende risiko for, at køretøjet fortsat vil blive brugt i strid med disse regler.

§ 113. Det registreres i Køretøjsregistreret, om et køretøj, der er indkaldt til periodisk syn, er fremstillet og godkendt rettidigt.

Stk. 2. Hvis et køretøj, der er indkaldt til syn, ikke fremstilles eller godkendes ved syn eller omsyn inden fristens udløb, og køretøjet ikke er afmeldt, kan politiet inddrage køretøjets nummerplader, jf. § 3, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Stk. 3. Hvis et køretøj får synsresultatet »Køretøjet er ikke godkendt«, og køretøjet ikke er afmeldt, skal politiet inddrage køretøjets nummerplader.

Stk. 4. Pladeinddragelse efter stk. 2 eller 3 sker på grundlag af registreringerne i Køretøjsregisteret, medmindre det bevises, at køretøjet er godkendt eller der er givet tilladelse til omsyn med en frist, der endnu ikke er udløbet.

International udveksling af oplysninger

§ 114. Hvis et køretøj senest har været registreret i en anden EU/EØS-stat, Færøerne eller Grønland, opbevarer SKAT registreringsattesten i mindst seks måneder, jf. § 44.

Stk. 2. SKAT giver inden for en frist på to måneder den kompetente myndighed i den stat mv., der har udstedt registreringsattesten, underretning om registreringen her i landet. SKAT sender registreringsattesten til den pågældende myndighed, hvis denne anmoder herom senest seks måneder efter at registreringsattesten er afleveret.

§ 115. SKAT kan indgå aftale med vedkommende registreringsmyndighed i en anden stat, Færøerne eller Grønland om, at SKAT underretter myndigheden, hvis der sker registrering her i landet af et køretøj, der senest har været registreret i den pågældende stat mv.

Stk. 2. En sådan aftale kan kun indgås, hvis den pågældende registreringsmyndighed i den anden stat forpligter sig til på tilsvarende måde at underrette SKAT, hvis et køretøj registreres i den pågældende stat mv., og køretøjet senest har været registreret her i landet.

Nordiske grænsenummerplader

§ 116. Hvis et køretøj, der er forsynet med finsk, norsk eller svensk midlertidig køretilladelse (registreringsattest) og tilsvarende grænsenummerplader, kører fra Danmark til et andet område end Finland, Norge eller Sverige, skal nummerpladerne og attesten afleveres til politiet eller SKAT på udkørselsstedet fra Danmark.

Stk. 2. Politiet, respektive SKAT, kontrollerer, at tilladelsen ikke er forældet, og sender nummerpladerne og registreringsattesten til den myndighed, der har udstedt dem.

Kapitel 23

Straf

§ 117. Med bøde straffes ejeren af et køretøj, der efter kapitel 2 og 4 skal være registreret i Køretøjsregisteret, hvis ejeren undlader at anmelde køretøjet til registrering i Køretøjsregisteret. Det samme gælder en bruger som nævnt i § 7, stk. 3.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der fører eller bruger et køretøj, der efter kapitel 2 og 4 skal være registreret i Køretøjsregisteret, uden at køretøjet er registreret i Køretøjsregisteret.

Stk. 3. Med bøde straffes den, der overtræder § 6, stk. 2, § 7, stk. 3, 3. pkt., § 11, § 12, § 15, stk. 2, § 16, § 17, stk. 1, § 26, § 27, stk. 1 og 2, §§ 34-36, § 41, stk. 1 og 2, § 44, stk. 1 og 3, § 45, stk. 1 og 3, § 46, stk. 3 og 5, § 57, stk. 2, §§ 61-64, § 66, stk. 3, §§ 68-70, § 71, stk. 1 og 2, § 72, stk. 1 og 3, § 73, stk. 8, § 74, stk. 4, §§ 77-79, § 80, stk. 2 og 4, § 81, § 82, stk. 1 og 2, § 83, stk. 3, § 84, § 86, § 87, § 104, stk. 4, og § 105, stk. 4.

Stk. 4. På samme måde straffes efter § 20, stk. 1, nr. 2, i lov om registrering af køretøjer den, der tilsidesætter vilkår for en tilladelse i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 24

Ikrafttræden m.v.

§ 118. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. december 2014.

Stk. 2. § 69, stk. 3, har først virkning fra den 15. november 2015.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 20 af 15. januar 2013 om registrering af køretøjer mv. ophæves den 13. december 2014, dog finder § 69, stk. 3, anvendelse til og med den 15. november 2015.

§ 119. For køretøjer, der er registreret før den 5. december 2005, kan registreringsattesten, mod betaling efter lov om registrering af køretøjer, ombyttes til en registreringsattest i to dele.

§ 120. Godkendte traktorer og sidevogne, der er forsynet med nummerplader af den tidligere anvendte cirkulære type, kan fortsat anvende disse. Der udleveres ikke erstatningsnummerplader efter § 71 for sådanne nummerplader.

Skatteministeriet, den 9. december 2014

Benny Engelbrecht

/ Lene Skov Henningsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 1983/182/EØF af 28. marts 1983 om afgiftsfritagelse inden for Fællesskabet ved midlertidig indførelse af visse transportmidler, EF-Tidende 1983, L 105, s. 59, og Rådets direktiv nr. 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer, EF-Tidende 1999, L 138, s. 57, som ændret ved Kommissionens direktiv nr. 2003/127/EF af 23. december 2003, EU-Tidende 2004, L 10, s. 29. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.