Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Fondens formål
Kapitel 2 Anvendelsesområde
Kapitel 3 Fondens kapitalforvaltning, regnskab og revision
Kapitel 4 Fondens struktur og opgaver
Kapitel 4 a
Kapitel 5
Kapitel 6 Klage
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Herved bekendtgøres lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse med de ændringer der følger af lov nr. 345 af 5. maj 2009, lov nr. 430 af 28. april 2010, lov nr. 1381 af 23. december 2012 og § 9 i lov nr. 1610 af 26. december 2013.

Kapitel 1

Fondens formål

§ 1. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.

§ 2. Fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

Kapitel 2

Anvendelsesområde

§ 3. Der kan ydes støtte til følgende indsatser:

1) Indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

2) Indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer samt medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

3) Indsatser, der bidrager til inklusion på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter rammer for eller regler om fordeling, anvendelse og prioritering af fondens midler og fordeling og prioritering af fondens opgaver.

§ 4. (Ophævet)

§ 4 a. (Ophævet)

§ 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om medfinansiering af de indsatser, der ydes støtte til.

Kapitel 3

Fondens kapitalforvaltning, regnskab og revision

§ 6. (Ophævet)

§ 7. Fondens kapital forvaltes af Danmarks Nationalbank efter aftale med finansministeren. Fondens kapital anbringes i danske statsobligationer.

Stk. 2. Nedlægges fonden, overgår kapitalen til staten.

§ 8. Fonden afholder de nødvendige udgifter til sekretariatsbetjening og øvrige administrative udgifter samt eventuelle udgifter til honorering af bestyrelsens formand og medlemmer.

§ 9. Fonden aflægger regnskab og revideres efter de regler, der gælder for staten.

Kapitel 4

Fondens struktur og opgaver

Bestyrelsen

§ 10. Bestyrelsen for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udpeges af beskæftigelsesministeren og består af 1 formand og følgende andre medlemmer:

1) 1 medlem indstillet af Landsorganisationen i Danmark og 1 medlem fra et medlemsforbund efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.

2) 1 medlem indstillet af FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd).

3) 1 medlem indstillet af Akademikernes Centralorganisation.

4) 1 medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.

5) 1 medlem indstillet af Lederne.

6) 1 medlem indstillet af Danske Regioner.

7) 1 medlem indstillet af KL (Kommunernes Landsforening).

8) 1 medlem indstillet af Danske Handicaporganisationer.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren udpeger tilforordnede til bestyrelsen. De tilforordnede har ikke stemmeret.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren udpeger bestyrelsens medlemmer og formand for en periode af op til 4 år. Bestyrelsens medlemmer og formand kan genudpeges. Hvis formanden eller et medlem af bestyrelsen udtræder af bestyrelsen før udløbet af perioden, jf. 1. pkt., kan beskæftigelsesministeren udpege en afløser for den resterende del af perioden.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af beskæftigelsesministeren.

§§ 11-12. (Ophævet)

§ 13. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige formanden og sekretariatet til at træffe afgørelser på bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang.

§ 14. Bestyrelsen kan udmelde særlige indsatsområder inden for rammerne af de midler, som fonden administrerer i medfør af regler eller rammer fastsat efter § 3, stk. 2.

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder en årlig beretning, som offentliggøres senest den 1. maj.

Stk. 3. Bestyrelsen skal tillige på anden vis udbrede kendskabet til fondens virke og resultatet af de indsatser, aktiviteter, projekter m.v., som fonden har tildelt midler.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter kriterier for tildeling af de midler, som fonden administrerer, og bevilger på baggrund af kriterierne støtte efter ansøgning.

§ 15. (Ophævet)

§ 16. I forbindelse med varetagelsen af sine opgaver kan bestyrelsen rådføre sig med relevante myndigheder og eksperter.

§§ 17-22. (Ophævet)

Sekretariatet

§ 23. Beskæftigelsesministeren udpeger et sekretariat, som skal sikre koordination af arbejdet i bestyrelsen.

§ 24. Sekretariatet fastsætter retningslinjer om ansøgningers indhold og form samt retningslinjer for udbetalinger.

Stk. 2. Sekretariatet påser, at de fastsatte retningslinjer er overholdt. Ansøgninger og tilbud, der ikke opfylder formkravene, afvises af sekretariatet.

Stk. 3. Sekretariatet giver tilsagn om støtte til godkendte ansøgninger og forestår udbetaling af støtte.

Kapitel 4 a

§ 24 a. Direktøren for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan indhente oplysninger til brug for administrationen af denne lov fra lønmodtagere og arbejdsgivere og disses organisationer, andre offentlige myndigheder, arbejdsløshedskasser, Lønmodtagernes Garantifond og Arbejdsmarkedets Tillægspension

1) om konkret angivne personers ansættelse hos en arbejdsgiver,

2) om, hos hvilke arbejdsgivere en konkret angivet person har været ansat,

3) om, i hvilke perioder en konkret angivet person har holdt ferie,

4) om, hvornår en konkret angivet person er ophørt hos en arbejdsgiver,

5) om, i hvilken periode og i hvilket omfang en konkret angivet person har været beskæftiget,

6) om, hvilken løn der er udbetalt til en konkret angivet person,

7) om, hvilke offentlige ydelser der er udbetalt til en konkret angivet person, og

8) om meddelelser af betydning for udbetaling og kontrol med udbetalinger fra fonden.

Stk. 2. Direktøren for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan til brug for administrationen af denne lov få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og til oplysninger i Det Fælles Datagrundlag, jf. lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Stk. 3. Stk. 2 omfatter alle oplysninger om indkomst, løn- og ansættelsesperiode, ansættelsesbetingelser og ferie m.v. til brug for udbetalings- og kontrolopgaver, herunder oplysninger om identiteten af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan ske samkøring og sammenstilling af oplysninger for at kontrollere, at udbetalinger fra fonden sker i henhold til loven og regler, der er udstedt i medfør af loven.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter, i det omfang det er påkrævet, regler om indhentning af oplysninger efter denne bestemmelse.

Kapitel 5

§§ 25-30. (Ophævet)

Tilsyn med støtten

§ 31. Sekretariatet fører tilsyn med anvendelsen af de midler, fonden administrerer og bevilger.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter nærmere retningslinjer for tilsynet.

§ 32. Støttemodtager skal underrette sekretariatet, hvis planlagte projekter forsinkes eller forudsætningerne for støtten ændres væsentligt.

Bortfald og tilbagebetaling af støtte

§ 33. Fonden kan træffe afgørelse om bortfald eller tilbagebetaling af støtte, hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt, eller hvis der i forbindelse med ansøgning om støtte er givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ydelse af støtte.

Stk. 2. Tilbagebetaling efter stk. 1 skal ske senest 1 måned efter påkrav.

Stk. 3. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, skal der betales rente efter § 5, stk. 1 og 2, i renteloven fra forfaldsdagen.

Stk. 4. Der er udpantningsret for forfaldne beløb, jf. stk. 2 og 3.

Kapitel 6

Klage

§ 34. Afgørelser, som efter denne lov er truffet af fonden, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser efter § 24, stk. 2, kan dog indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden 4 uger efter, at ansøgningen eller tilbuddet er blevet afvist.

Ikrafttræden m.v.

§ 35. Loven træder i kraft den 1. februar 2007, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter bemyndigelse tidspunktet for ikrafttrædelsen af §§ 3-5 og §§ 25-33.

§ 36. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 3451) af 5. maj 2009 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2009.


Lov nr. 4302) af 28. april 2010 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, nr. 5 og 6, og § 3, stk. 2, som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 1-4.

Stk. 3. Støtte efter § 3, stk. 1, nr. 5 og 6, som ændret henholdsvis affattet ved denne lovs § 1, nr. 2 og 3, kan tidligst ydes med virkning fra den 1. januar 2011.


Lov nr. 13813) af 23. december 2012 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af denne lovs § 1, nr. 5, 6, 9 og 22, og § 14, stk. 4, i lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15.


Lov nr. 16104) af 26. december 2013 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 30. december 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2-3. (Udelades)

Beskæftigelsesministeriet, den 23. september 2014

Mette Frederiksen

/ Charlotte Fuglsang

Officielle noter

1) Omhandler støtte til udarbejdelse af ansøgning m.v. til Forebyggelsesfonden.

2) Omhandler nye muligheder for støtte m.v.. § 2, stk. 2, § 3, stk. 1, nr. 5 og 6, og § 3, stk. 2 er sat i kraft med virkning fra den 20. maj 2011 ved bekendtgørelse nr. 440 af 11. maj 2011.

3) Omhandler ændring om udvidelse af fondens formål m.v.. § 1, nr. 5, 6, 9 og 22, og § 14, stk. 4 er sat i kraft med virkning fra den 13. februar 2013 ved bekendtgørelse nr. 121 af 8. februar 2013.

4) Omhandler midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.