Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser
Bilag 2 Indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser
Bilag 3 Følsomme indvindingsområder
Bilag 4 Indsatsområder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

I medfør af § 11 a i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, som ændret ved lov nr. 1631 af 26. december 2013, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen udpeger følgende områder som drikkevandsressourcer:

1) Områder med drikkevandsinteresser.

2) Områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne nævnt i nr. 2.

4) Delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, og som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening, de anses for følsomme over for.

5) Delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

§ 2. De udpegede områder er vist på bilag nr. 1-4:

1) Bilag 1: Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser.

2) Bilag 2: Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Bilag 3: Følsomme indvindingsområder.

4) Bilag 4: Indsatsområder.

Stk. 2. Bilagene vises ligeledes på Danmarks Miljøportal.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. december 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1265 af 16. oktober 2013 om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer ophæves.

Miljøministeriet, den 26. november 2014

Kirsten Brosbøl

/ Mads Leth-Petersen


Bilag 1

Områder med drikkevandsinteresser og områder med særlige drikkevandsinteresser

NY Bilag 1_Page_1 Size: (655 X 960)

NY Bilag 1_Page_2 Size: (655 X 960)

NY Bilag 1_Page_3 Size: (655 X 960)

NY Bilag 1_Page_4 Size: (655 X 960)

NY Bilag 1_Page_5 Size: (655 X 960)

NY Bilag 1_Page_6 Size: (655 X 960)

NY Bilag 1_Page_7 Size: (655 X 960)

NY Bilag 1_Page_8 Size: (655 X 960)


Bilag 2

Indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser

NY Bilag 2_Page_1 Size: (655 X 956)

NY Bilag 2_Page_2 Size: (655 X 956)

NY Bilag 2_Page_3 Size: (655 X 956)

NY Bilag 2_Page_4 Size: (655 X 956)

NY Bilag 2_Page_5 Size: (655 X 956)

NY Bilag 2_Page_6 Size: (655 X 956)

NY Bilag 2_Page_7 Size: (655 X 956)

NY Bilag 2_Page_8 Size: (655 X 956)


Bilag 3

Følsomme indvindingsområder

NY Bilag 3_Page_1 Size: (655 X 959)

NY Bilag 3_Page_2 Size: (655 X 959)

NY Bilag 3_Page_3 Size: (655 X 959)

NY Bilag 3_Page_4 Size: (655 X 959)

NY Bilag 3_Page_5 Size: (655 X 959)

NY Bilag 3_Page_6 Size: (655 X 959)

NY Bilag 3_Page_7 Size: (655 X 959)

NY Bilag 3_Page_8 Size: (655 X 959)


Bilag 4

Indsatsområder

NY Bilag 4_Page_1 Size: (655 X 956)

NY Bilag 4_Page_2 Size: (655 X 956)

NY Bilag 4_Page_3 Size: (655 X 956)

NY Bilag 4_Page_4 Size: (655 X 956)

NY Bilag 4_Page_5 Size: (655 X 956)

NY Bilag 4_Page_6 Size: (655 X 956)

NY Bilag 4_Page_7 Size: (655 X 956)

NY Bilag 4_Page_8 Size: (655 X 956)

Redaktionel note
  • www.miljoeportal.dk