Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig

(Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg)

§ 1

I lov nr. 1131 af 4. december 2009 om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Protokol af 9. juli 2013 til ændring af overenskomsten af 17. november 1980 mellem Danmark og Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter, som ændret ved protokol af 4. juni 2009, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Protokollen er optaget som bilag 2 a til denne lov.

Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel 4.«

2. Som bilag 2 a indsættes bilag 1 til denne lov.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft på det tidspunkt, hvorfra protokollen som nævnt i § 1, nr. 1, ifølge artikel 4 træder i kraft. Skatteministeren bekendtgør tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. For personer, som den 9. juli 2013 var hjemmehørende i Luxembourg og på denne dato modtog pension fra Danmark, der er omfattet af artikel 18, stk. 1, eller artikel 21, stk. 1, i overenskomsten af 17. november 1980 mellem Danmark og Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter, som ændret ved protokol af 4. juni 2009, kan pension, der omfattes af artikel 18, stk. 2, i overenskomsten, som ændret ved protokol af 9. juli 2013, kun beskattes i Luxembourg. 1. pkt. finder alene anvendelse, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Luxembourg.


Bilag 1

»Bilag 2 a

Protokol

til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg,

som ønsker at indgå en protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter og Slutprotokollen, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, (»Overenskomsten«), som ændret ved protokol underskrevet i Luxembourg den 4. juni 2009,

er enige om følgende:

Artikel 1

Overenskomstens artikel 18 (pensioner og offentlige sociale sikringsydelser) ophæves og erstattes af følgende:

»Artikel 18

Pensioner, sociale sikringsydelser og lignende betalinger

1. Betalinger, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, modtager efter den sociale sikringslovgivning i den anden kontraherende stat eller efter enhver anden ordning fra midler tilvejebragt af denne anden stat eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed, kan kun beskattes i denne anden stat.

2. Medmindre bestemmelserne i stykke 1 og 3 i denne artikel og stykke 2 i artikel 19 medfører andet, kan pensioner og andre lignende vederlag, der hidrører fra en kontraherende stat og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, hvad enten dette sker for tidligere tjenesteydelser eller ikke, kun beskattes i denne anden stat. Pensioner og andre lignende vederlag kan dog beskattes i den førstnævnte stat, hvis:

a. bidrag indbetalt af den berettigede til pensionsordningen blev fratrukket i den berettigedes skattepligtige indkomst i den førstnævnte stat efter lovgivningen i denne stat; eller

b. bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig indkomst for den berettigede i den førstnævnte stat efter lovgivningen i denne stat.

3. Pensioner og andre lignende vederlag (herunder engangsbetalinger), der hidrører fra en kontraherende stat og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i den førstnævnte stat, forudsat at sådanne betalinger hidrører fra bidrag, der er betalt til, eller fra hensættelser, der er foretaget efter en pensionsordning af den berettigede eller på dennes vegne, og disse bidrag, hensættelser eller pensionerne eller andre lignende vederlag har været underkastet beskatning i den førstnævnte stat efter de ordinære regler i dens skatteret.«

Artikel 2

En protokol bliver vedlagt Overenskomsten med følgende bestemmelse:

»Protokol

Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg,

er – ved underskrivelsen af protokollen til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand, for så vidt angår indkomst- og formueskatter og Slutprotokollen, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, (»Overenskomsten«), som ændret ved protokol underskrevet i Luxembourg den 4. juni 2009 – enige om følgende bestemmelse, som skal udgøre en integreret del af overenskomsten:

Med hensyn til stykke 1 i artikel 18:

Der er enighed om, at betalinger modtaget efter enhver anden ordning fra midler tilvejebragt af en kontraherende stat især omfatter arbejdsløshedsunderstøttelse, sygeunderstøttelse, barselsunderstøttelse og uddannelsesstøtte.«

Artikel 3

For så vidt angår en fysisk person, som

1. var hjemmehørende i Luxembourg på dagen for underskrivelsen af denne protokol, og

2. på denne dag modtog pensioner, som kun kunne beskattes i Luxembourg efter stykke 1 i artikel 18 i overenskomsten,

kan sådanne pensioner, uanset bestemmelserne i artikel 1 i denne protokol, kun beskattes i Luxembourg, så længe den fysiske person forbliver hjemmehørende i Luxembourg.

Artikel 4

1. De kontraherende stater skal ad diplomatisk vej underrette hinanden, når de forfatningsmæssige betingelser for denne protokols ikrafttræden er opfyldt.

2. Protokollen træder i kraft på datoen for den sidste af de underretninger, der er nævnt i stykke 1, og dens bestemmelser skal have virkning med hensyn til skatter for det indkomstår, som følger umiddelbart efter det år, hvor protokollen træder i kraft, og følgende indkomstår.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede dertil af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013, i to eksemplarer på fransk og dansk, hvilke to tekster har lige gyldighed.

   
For Kongeriget Danmarks regering
For Storhertugdømmet Luxembourgs regering
   
Margrethe Vestager
Luc Frieden«

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Lovforslaget har til formål at gennemføre en protokol til ændring af den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst, når protokollens betingelser herfor en opfyldt. Protokollen træder i kraft, når begge lande har underrettet hinanden om, at de forfatningsmæssige betingelser for ikrafttræden er opfyldt.

Ændringen af overenskomsten vedrører beskatningen af pension, som en person, der er hjemmehørende i den ene stat, modtager fra den anden stat.

Den gældende overenskomst, som blev underskrevet i 1980, medfører, at pension kun kan beskattes i den stat, hvor den pågældende pensionist er hjemmehørende, idet social pension, sociale ydelser og tjenestemandspension dog kun kan beskattes i den stat, hvorfra beløbet udbetales.

En pensionist, som er hjemmehørende i Luxembourg og modtager dansk pension, betaler således ikke dansk skat af udbetalinger af andre former for dansk pension end social pension eller tjenestemandspension. Der sker altså ikke dansk beskatning af udbetalinger fra en privat pensionsordning her i landet.

Gennem mange år har det været dansk politik ved indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster at aftale såkaldt kildestatsbeskatning af pension.

Fra dansk side lægges således vægt på, at dobbeltbeskatningsoverenskomster ikke må forhindre dansk beskatning af udbetalinger fra pensionsordninger, hvor der tidligere er givet danske skattefradrag for indbetalingerne. Der er opsparet betydelige beløb med skattefradrag på disse pensionsordninger. Det er derfor vigtigt, at den danske beskatning af udbetalingerne fra disse ordninger, som var forudsætningen for fradragene for indbetalingerne, også kan gennemføres, selv om pensionisten er flyttet til udlandet.

Fra luxembourgsk side lægges vægt på at sikre, at en stat ikke kan beskatte en person, som er hjemmehørende i denne stat, af udbetalinger fra en pensionsordning i den anden stat, når udbetalingerne hidrører fra indbetalinger eller hensættelser, som var underkastet beskatning i den anden stat.

Danmark og Luxembourg var derfor enige i ønsket om at ændre den nuværende dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel om pensionsbeskatning.

Protokollen har en overgangsregel for pensionister, som allerede var hjemmehørende i Luxembourg på dagen for underskrivelse af protokollen. Lovforslaget har en overgangsregel, som præciserer protokollens regel. Reglen medfører, at personer, som den 9. juli 2013 (underskrivelsesdagen) var hjemmehørende i Luxembourg og fritaget for dansk beskatning af pension efter den hidtidige affattelse af overenskomsten, ikke bliver omfattet af den nye affattelse af overenskomsten.

Med vedtagelsen af lovforslaget giver Folketinget i medfør af Grundlovens § 19 samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder protokollen.

2. Baggrunden for dobbeltbeskatningsoverenskomsten og dens indhold

En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem to stater har som hovedformål at undgå international dobbeltbeskatning som følge af, at begge stater beskatter en person eller et selskab af den samme indkomst. Det sker typisk, når en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat, modtager indkomst fra den anden stat.

Danmark beskatter som hovedregel efter globalindkomstprincippet. Det betyder, at en person eller et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, er fuldt skattepligtig til Danmark, dvs. skattepligtig af samtlige sine indkomster, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke. Det følger af statsskattelovens § 4.

Samtidig har Danmark regler om begrænset skattepligt for personer og selskaber, der ikke er omfattet af fuld skattepligt, men modtager indkomst fra kilder her i landet. Begrænset skattepligt medfører, at Danmark beskatter personer og selskaber, som er hjemmehørende i andre stater, af en række indkomsttyper, som de pågældende modtager her fra landet. Kildeskattelovens § 2 og selskabsskattelovens § 2 opregner de indkomsttyper, der er omfattet af begrænset skattepligt.

Luxembourg har tilsvarende regler om fuld skattepligt for personer og selskaber, som er hjemmehørende i denne stat, og om begrænset skattepligt for personer og selskaber i andre stater, som modtager indkomst fra kilder i denne stat.

Hvis en person, som er hjemmehørende i Luxembourg, modtager indkomst fra Danmark, vil Danmark beskatte denne indkomst, såfremt de danske regler om begrænset skattepligt er opfyldt. Modtageren vil også være skattepligtig af den pågældende indkomst i Luxembourg i overensstemmelse med de luxembourgske skatteregler (globalindkomstprincippet). Hvis der ikke var en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de to stater, ville begge stater beskatte fuldt ud efter deres interne regler, og der kunne dermed foreligge dobbeltbeskatning. Tilsvarende gælder for indkomst fra Luxembourg, som modtages i Danmark.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg skal hindre denne dobbeltbeskatning, og det formål kan kun opnås ved, at den ene eller den anden stat eller begge stater nedsætter den beskatning, som skulle ske efter den interne skattelovgivning, hvis der ikke var en overenskomst.

Overenskomsten har derfor en række regler (artiklerne 6-21) vedrørende forskellige typer indkomst, som angiver, hvornår Danmark henholdsvis Luxembourg kan beskatte indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten).

For kildestaten er der tale om, at denne stat nedsætter eller helt frafalder sin begrænsede skattepligt på indkomst, som oppebæres af en modtager i den anden stat. Den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører således, at Danmark alene kan gennemføre reglerne om begrænset skattepligt af indkomst, som personer og selskaber i Luxembourg modtager fra Danmark, i det omfang beskatningen er i overensstemmelse med overenskomsten. Tilsvarende gælder for luxembourgsk beskatning af indkomst, som personer og selskaber i Danmark modtager fra Luxembourg.

For bopælsstaten kan der ligeledes være tale om begrænsninger i denne stats ret til at beskatte en person eller et selskab, der er hjemmehørende i denne stat, af indkomst fra den anden stat, ligesom bopælsstaten skal anvende den metode for lempelse af dobbeltbeskatning, som overenskomsten foreskriver, jf. nedenfor.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten medfører ikke i sig selv, at der sker dansk beskatning. Overenskomsten kan medføre, at Danmark kan beskatte en indkomst, som betales til eller modtages fra Luxembourg. Hvis der skal ske dansk beskatning af denne indkomst, skal der være hjemmel hertil i intern dansk skattelovgivning og beskatningsret efter overenskomsten.

Ud over bestemmelser om fordeling af beskatningsretten har overenskomsten en bestemmelse om, hvordan de to stater skal lempe for dobbeltbeskatning (artikel 23). Den såkaldte metodebestemmelse angiver, hvordan en stat skal lempe for dobbeltbeskatning, når en person, der er hjemmehørende i denne stat (bopælsstat), modtager indkomst fra den anden stat (kildestaten), og kildestaten kan beskatte indkomsten efter de andre artikler i overenskomsten. Metodebestemmelsen er nødvendig, fordi overenskomsten ikke hindrer bopælsstaten i at medregne den udenlandske indkomst ved beskatningen, selv om kildestaten har ret til at beskatte denne indkomst. Efter statsskattelovens § 4 skal en person, der er omfattet af fuld skattepligt i Danmark, medregne luxembourgsk indkomst ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst her i landet.

Lempelsesmetoden for Danmarks vedkommende er som hovedregel credit-metoden, for så vidt angår en person hjemmehørende i Danmark med indkomst fra Luxembourg, jf. artikel 23, stk. 1, litra a og b. Efter bestemmelsen kan Danmark medregne den luxembourgske indkomst ved opgørelsen af den pågældende persons skattepligtige indkomst, men hvis Luxembourg efter overenskomstens andre artikler kan beskatte indkomsten, skal Danmark nedsætte sin skat af indkomsten med den betalte luxembourgske skat. Nedsættelsen kan dog ikke være større end den danske skat af den pågældende indkomst. Samme lempelsesmetode anvendes i de interne danske lempelsesregler, jf. ligningslovens § 33.

Hvis en person, som er hjemmehørende i Danmark, har indkomst fra Luxembourg, og denne indkomst efter overenskomstens andre artikler kun kan beskattes i Luxembourg, skal Danmark lempe for dobbeltbeskatning efter metoden eksemption med progressionsforbehold. Efter bestemmelsen kan Danmark medregne den luxembourgske indkomst ved opgørelsen af den pågældende persons danske skattepligtige indkomst, men Danmark skal nedsætte den beregnede danske skat med den forholdsmæssige del, der vedrører den luxembourgske indkomst, uanset størrelsen af eventuel luxembourgsk skat. Dobbeltbeskatningslempelsen er altså ikke begrænset til det beløb, der er betalt i luxembourgsk skat af indkomsten.

3. Protokollen og dens betydning i forhold til intern dansk skatteret

Den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst indskrænker som nævnt ovenfor Danmarks muligheder for at gennemføre den beskatning, som skulle gennemføres efter kildeskattelovens regler, hvis Danmark ikke havde en sådan overenskomst med Luxembourg.

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten lemper altså beskatningen i forhold til den beskatning, som skulle ske efter intern dansk skatteret.

Protokollen ændrer den nuværende overenskomsts regler om beskatning af pension m.v.

Protokollens betydning i forhold til intern dansk skatteret er omtalt nedenfor. Der redegøres først for begrænset skattepligt i Danmark af pension m.v., som hidrører fra Danmark og betales til en person, der er hjemmehørende i Luxembourg (3.1), og derefter for fuld skattepligt i Danmark af pension m.v., som hidrører fra Luxembourg og betales til en person, der er hjemmehørende her i landet (3.2).

3.1. Personer, der er hjemmehørende i Luxembourg og modtager pension m.v. fra Danmark

Efter kildeskattelovens § 2 har en person, som ikke er omfattet af § 1 om fuld skattepligt, dvs. en person, der er hjemmehørende i udlandet (herunder Færøerne og Grønland), pligt til at betale skat af nærmere opregnede indtægtstyper her fra landet. Det gælder således for en række forskellige udbetalinger af pension, for udbetaling efter en række ordninger til støtte af uddannelse samt for indkomst i form af arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og andre ydelser, der træder i stedet for skattepligtig indkomst.

Hvis personen er hjemmehørende i et land, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, afhænger det af overenskomstens regler, om Danmark kan gennemføre beskatningen efter kildeskattelovens § 2.

Bestemmelsen i den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomsts nye artikel 18, stk. 1, medfører, at Danmark har ret til at beskatte en person, der er hjemmehørende i Luxembourg, af betalinger fra dansk social sikringslovgivning og enhver anden ordning, hvis midler er tilvejebragt af den danske stat, de danske kommuner eller andre offentlige danske myndigheder. I en protokolbestemmelse er det nævnt, at arbejdsløshedsunderstøttelse, sygeunderstøttelse, barselsunderstøttelse og uddannelsesstøtte er typiske eksempler på ydelser, som udbetales efter ordninger, hvis midler er tilvejebragt af den danske stat m.v.

Den nye artikel 18, stk. 1, giver altså Danmark ret til at gennemføre beskatningen af ydelser, der er omfattet af begrænset skattepligt efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 11-28.

Den nye artikel 18, stk. 2, medfører, at Danmark har ret til at beskatte en person, der er hjemmehørende i Luxembourg, af udbetalinger fra en pensionsordning, hvis der tidligere er givet fradrag ved dansk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen, eller hvis der ikke er sket dansk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen (bortseelsesret).

Den nye artikel 18, stk. 2, giver altså Danmark ret til at gennemføre beskatningen af udbetalinger fra pensionsordninger, der er omfattet af begrænset skattepligt efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 9–11.

Den nye artikel 18, stk. 3, medfører, at det alene er Danmark, der har ret til at beskatte en person, der er hjemmehørende i Luxembourg, af udbetalinger fra en pensionsordning, når der ikke er givet fradrag ved dansk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen eller hvis der er sket dansk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen.

Efter intern dansk skatteret er der ikke hjemmel til dansk beskatning af udbetalinger fra en pensionsordning, hvis der ikke var fradragsret for indbetalingerne til ordningen. Den nye artikel 18, stk. 3, sikrer, at Luxembourg heller ikke beskatter den pågældende af udbetalingerne.

3.2. Personer, der er hjemmehørende i Danmark og modtager pension m.v. fra Luxembourg

Efter statsskattelovens § 4 er en person, der er hjemmehørende i Danmark, fuldt skattepligtig til Danmark, dvs. skattepligtig af samtlige sine indkomster, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke.

Hvis udenlandsk indkomst hidrører fra et land, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, afhænger det af overenskomstens regler, om Danmark kan gennemføre beskatningen.

En person, der er hjemmehørende her i landet, er således skattepligtig af pension fra Luxembourg på samme måde, som hvis pensionen var modtaget fra kilder her i landet, men det afhænger af den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst, om og i givet fald i hvilket omfang beskatningen kan gennemføres.

Bestemmelsen i den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomsts nye artikel 18, stk. 1, medfører, at det kun er Luxembourg, som kan beskatte en person, der er hjemmehørende her i landet, af betalinger fra luxembourgsk social sikringslovgivning og enhver anden ordning, hvis midler er tilvejebragt af den luxembourgske stat eller andre offentlige luxembourgske myndigheder.

Den nye artikel 18, stk. 1, medfører i sammenhæng med artikel 23, stk. 1, litra c, en begrænsning af Danmarks ret til at beskatte den pågældende person af den luxembourgske sociale pension m.v. De to bestemmelser medfører, at den pågældende person ikke skal betale dansk skat af denne indkomst, men indkomsten får alligevel betydning for dansk beskatning af den pågældendes eventuelle andre indkomster.

Den nye artikel 18, stk. 2, medfører, at Luxembourg har ret til at beskatte en person, der er hjemmehørende i Danmark, af udbetalinger fra en pensionsordning, hvis der tidligere er givet fradrag ved luxembourgsk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen eller hvis der ikke er sket luxembourgsk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen.

Den nye artikel 18, stk. 2, medfører i sammenhæng med artikel 23, stk. 1, litra a og b, en begrænsning af Danmarks ret til at beskatte den pågældende person af udbetalinger fra en luxembourgsk pensionsordning. De to bestemmelser medfører, at Danmark har ret til at medregne udbetalingerne ved opgørelsen af den pågældende persons danske skattepligtige indkomst, men den beregnede skat skal nedsættes med den betalte luxembourgske skat, dog således at nedsættelsen ikke kan være større end den danske skat af udbetalingerne.

Den nye artikel 18, stk. 3, medfører på samme måde som den nye artikel 18, stk. 1, at det kun er Luxembourg, som kan beskatte en person, der er hjemmehørende her i landet, af udbetalinger fra en luxembourgsk pensionsordning, hvis indbetalingerne til ordningen eller hensættelser til ordningen har været underkastet luxembourgsk beskatning.

Den nye artikel 18, stk. 3, medfører i sammenhæng med artikel 23, stk. 1, litra c, en begrænsning af Danmarks ret til at beskatte den pågældende person af udbetalinger fra en luxembourgsk pensionsordning, hvor indbetalingerne eller hensættelser har været omfattet af luxembourgsk beskatning. De to bestemmelser medfører, at den pågældende person ikke skal betale dansk skat af de nævnte udbetalinger, men udbetalingerne får alligevel betydning for dansk beskatning af den pågældendes eventuelle andre indkomster.

4. Ændringer i forhold til den gældende overenskomst

Protokollen til ændring af den gældende dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst ændrer alene bestemmelserne om beskatning af pension (bortset fra tjenestemandspension).

Den gældende overenskomst artikel 18, stk. 1, medfører, at pensioner m.v., som udbetales for tidligere personligt arbejde i tjenesteforhold, kun kan beskattes i den stat, hvor pensionisten er hjemmehørende (bopælsstatsbeskatning).

Den gældende overenskomsts artikel 18, stk. 2, medfører, at pensioner og andre beløb, som udbetales efter den sociale sikringslovgivning i en stat, kun kan beskattes i denne stat (kildestatsbeskatning).

I den gældende overenskomst er andre typer pensioner, især udbetalinger fra private pensionsordninger, som ikke har forbindelse med tidligere ansættelsesforhold, omfattet af artikel 21, stk. 1, om »anden indkomst«, som ikke er omfattet af overenskomstens andre artikler. Det betyder, at disse pensionsudbetalinger kun kan beskattes i den stat, hvor den pågældende pensionist er hjemmehørende (bopælsstatsbeskatning).

Den nye artikel 18, stk. 1, opretholder i princippet den gældende artikel 18, stk. 2 (om pensioner og andre beløb, som udbetales efter social sikringslovgivning). Bestemmelsen omfatter dog betalinger efter enhver ordning, hvis midler er tilvejebragt af en stat eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed. I en protokol til protokollen er dette præciseret.

Den nye artikel 18, stk. 2, omfatter for det første de pensioner, som hidtil er omfattet af den gældende artikel 18, stk. 1. Den nye artikel 18, stk. 2, omfatter for det andet også pensioner, som ikke har forbindelse med tidligere tjenesteforhold, og som hidtil er omfattet af den gældende artikel 21, stk. 1. Ændringen medfører, at disse udbetalinger af pension kan beskattes i den stat, hvorfra de udbetales (kildestaten), hvis der er tale om udbetalinger fra en pensionsordning, hvor indbetalingerne til ordningen har medført skattefradrag i kildestaten, eller hvor en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen ikke er blevet beskattet i kildestaten.

Den gældende artikel 18, stk. 1, er også ændret ved den nye artikel 18, stk. 3. Hvis der er tale om udbetalinger fra en pensionsordning, hvor indbetalingerne til ordningen eller hensættelser m.v. er blevet beskattet i kildestaten, er det kun denne stat, der kan beskatte udbetalingerne. Det medfører, at bopælsstaten ikke kan beskatte udbetalingerne, men denne stat kan tage udbetalingerne i betragtning ved beskatningen af anden indkomst.

Lovforslaget har dog en overgangsregel for personer, som ved underskrivelsen af protokollen var blevet hjemmehørende i Luxembourg og på dette tidspunkt var begyndt at modtage pension, som efter den hidtidige overenskomst kun kan beskattes i Luxembourg.

5. Økonomiske konsekvenser for det offentlige

Ændringen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Luxembourg vil have provenumæssig betydning for stat og kommuner på pensionsområdet.

De interne danske skatteregler medfører, at personer, der er bosat i udlandet og modtager pension her fra landet, skal betale dansk skat af pensionen.

Den nuværende overenskomst med Luxembourg medfører, at private pensioner kun kan beskattes i det land, hvor modtageren er bosat. I dag kan de interne danske skatteregler altså ikke gennemføres i forhold til personer i Luxembourg. Lovforslagets § 2 medfører, at denne skattefritagelse vil blive fastholdt for pensionister, som den 9. juli 2013 boede i Luxembourg og som allerede modtog pensionsbetalinger, så længe de forbliver boende i Luxembourg.

Lovforslaget vil medføre, at personer, som i fremtiden flytter til Luxembourg eller begynder at modtage pensionsbetalinger, skal betale dansk skat af danske private pensioner, såfremt der tidligere er givet fradrag ved dansk indkomstopgørelse ved indbetalinger til ordningen, eller hvis der ikke er blevet betalt skat af arbejdsgiverens indbetalinger til ordningen.

Ændringen vil medføre et merprovenu i takt med, at personer flytter til Luxembourg efter overenskomstændringen, og personer i Luxembourg begynder at modtage dansk pension. Der er ikke holdepunkter for at skønne over størrelsen heraf.

Dog er det fra SKAT’s registre anslået, at der i 2012 boede ca. 200 pensionister i Luxembourg, der samlet modtog i størrelsesordenen 22 mio. kr. i pension fra Danmark. Der må på længere sigt forventes et stigende provenu som følge af de seneste årtiers udbygning af de private pensioner og den generelle internationalisering.

6. Administrative konsekvenser for det offentlige

De systemmæssige engangsomkostninger til tilretning af SLUT-systemet skønnes at udgøre i størrelsesordenen 125.000 – 150.000 kr.

7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv.

Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet mv.

8. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

9. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

10. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

11. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

Et udkast til lovforslag er ikke forinden fremsættelsen sendt i høring, da der er tale om at indhente Folketingets godkendelse af en allerede indgået overenskomst.

     
13. Sammenfattende skema
     
Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget
     
 
Positive konsekvenser/
mindre udgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ændringen vil medføre et merprovenu i takt med, at personer flytter til Luxembourg efter overenskomstændringen, og personer i Luxembourg begynder at modtage danske private pensioner. Der er ikke holdepunkter for at skønne over størrelsen heraf.
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
De systemmæssige engangsomkostninger til tilretning af SLUT-systemet skønnes at udgøre i størrelsesordenen 125.000 – 150.000 kr.
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Det foreslås, at bestemmelserne i protokollen til ændring af den dansk-luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomst kan tiltrædes på Danmarks vegne. Lovens vedtagelse medfører, at regeringen kan tiltræde protokollen.

Det foreslås endvidere, at protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel 4. Denne artikel foreskriver, at betingelserne for protokollens ikrafttræden er opfyldt den dag, hvor begge lande har underrettet hinanden om, at de forfatningsmæssige betingelser for protokollens ikrafttræden er opfyldt.

Til nr. 2

Det foreslås, at protokollen optages som bilag 2 a til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. Protokollens regler og sammenhængen til de interne danske regler gennemgås kort nedenfor.

Det fremgår af protokollen, at sociale pensioner og ydelser samt andre ydelser fra midler tilvejebragt af staten, kommuner eller andre offentlige myndigheder kun kan beskattes i den stat, hvorfra de udbetales (kildestaten). Denne bestemmelse i overenskomstens nye artikel 18, stk. 1, er suppleret med en protokolbestemmelse, hvor der som typiske eksempler på de andre ydelser fra offentlige midler, der er omfattet af artikel 18, stk. 1, er nævnt arbejdsløshedsunderstøttelse, sygeunderstøttelse, barselsunderstøttelse og uddannelsesstøtte.

Det fremgår endvidere af overenskomstens nye artikel 18, stk. 2, at udbetalinger fra private pensionsordninger og lignende vederlag som udgangspunkt kun kan beskattes i den stat, hvor modtageren er hjemmehørende. Private pensioner m.v. kan dog også beskattes i den stat, hvorfra de udbetales, hvis denne kildestat i opsparingsfasen har båret skattefradrag for indbetalingerne eller ikke har beskattet en lønmodtager af arbejdsgiverens indbetalinger til ordningen. Private pensioner m.v. kan efter den nye artikel 18, stk. 3, kun beskattes i den stat, hvorfra de udbetales, hvis denne kildestat i opsparingsfasen har beskattet indbetalinger eller hensættelser til ordningen.

En person, der er hjemmehørende i Danmark, er efter statsskattelovens § 4 skattepligtig af samtlige sine indkomster, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke (dvs. fuldt skattepligtig til Danmark). Danmark nedsætter efter ligningslovens § 33 den danske beskatning med den skat, der er betalt i udlandet. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den danske skat af den pågældende indkomst.

Når den udenlandske indkomst hidrører fra et land som Luxembourg, der har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, afhænger det af overenskomstens regler, om Danmark kan gennemføre beskatningen. I de tilfælde, hvor det efter overenskomsten kun er Luxembourg, der kan beskatte indkomsten, skal den fuldt skattepligtige ikke betale dansk skat af denne indkomst, men indkomsten får betydning for dansk beskatning af den pågældendes eventuelle andre indkomster. Dette gælder f.eks. betalinger fra luxembourgsk social lovgivning mv. omfattet af overenskomstens nye artikel 18, stk. 1, eller fra en luxembourgsk pensionsordning, hvor indbetalingerne til ordningen eller hensættelser til ordningen har været underkastet luxembourgsk beskatning omfattet af overenskomstens nye artikel 18, stk. 3.

Personer, der er hjemmehørende i Luxembourg og modtager pension m.v. fra Danmark, har efter kildeskattelovens § 2 pligt til at betale skat af nærmere opregnede indtægtstyper her fra landet. Det gælder således for en række forskellige udbetalinger af pension, for udbetaling efter en række ordninger til støtte af uddannelse samt for indkomst i form af arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, barselsdagpenge og andre ydelser, der træder i stedet for skattepligtig indkomst.

Danmark vil således efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 11-28, beskatte ydelser omfattet af den nye artikel 18, stk. 1, der udbetales fra det offentlige i Danmark til personer hjemmehørende i Luxembourg.

Danmark vil ligeledes efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 9–11, beskatte en person, der er hjemmehørende i Luxembourg, af udbetalinger fra en pensionsordning, hvis der tidligere er givet fradrag ved dansk indkomstopgørelse for indbetalinger til ordningen, eller hvis der ikke er sket dansk beskatning af en arbejdsgivers indbetalinger til ordningen (bortseelsesret). Der er således intern hjemmel til at beskatte udbetalinger fra pensionsordninger omfattet af den nye artikel 18, stk. 2.

Protokollens artikel 3 indeholder imidlertid en overgangsregel for personer, som ved underskrivelsen af protokollen den 9. juli 2013 var hjemmehørende i Luxembourg og på dette tidspunkt var begyndt at modtage pension, som kun kan beskattes i Luxembourg efter den hidtidige overenskomsts artikel 18, stk. 1. Reglen, som således alene omfatter privat pension i forbindelse med tidligere ansættelsesforhold, medfører, at denne pension forbliver fritaget for dansk beskatning efter protokollens ikrafttræden. Protokollens overgangsregel er udvidet og præciseret ved lovforslagets overgangsregel som nævnt nedenfor under bemærkningerne til § 2, stk. 2.

De to stater skal underrette hinanden, når de forfatningsmæssige betingelser for protokollens ikrafttræden er opfyldt. Protokollen træder i kraft på datoen for den sidste stats underretning herom. Protokollen får virkning fra og med det indkomstår, der påbegyndes umiddelbart efter det år, hvor protokollen træder i kraft.

Til § 2

Efter stk. 1 træder loven i kraft på det tidspunkt, hvorfra protokollen som nævnt i § 1, nr. 1, ifølge artikel 4 træder i kraft. Efter protokollens artikel 4 skal de to lande udveksle underretninger, når de forfatningsmæssige betingelser for protokollens ikrafttræden er opfyldt. Protokollen træder i kraft på datoen for den sidste af disse underretninger.

Skatteministeren bekendtgør tidspunktet for lovens ikrafttræden. Der vil også blive offentliggjort en bekendtgørelse af protokollen med gengivelse af den danske og franske tekst.

Stk. 2 indeholder en overgangsregel for personer, som ved underskrivelsen af protokollen den 9. juli 2013 var hjemmehørende i Luxembourg og på dette tidspunkt var begyndt at modtage pension, som efter den hidtidige overenskomst kun kan beskattes i Luxembourg. Der kan være tale om privat pension i forbindelse med tidligere ansættelsesforhold, som var omfattet af den hidtidige bestemmelse i artikel 18, stk. 1, eller privat pension uden forbindelse med ansættelsesforhold, som hidtil har været omfattet af den hidtidige bestemmelse i artikel 21, stk. 1.

Overgangsreglen medfører, at disse personer bevarer den nuværende fritagelse for dansk beskatning af pensionen. Reglen gælder også for dansk privat pension, som personer, der er omfattet af overgangsreglen, først begynder at modtage efter den 9. juli 2013. Reglen gælder, så længe disse personer forbliver hjemmehørende i Luxembourg.


Bilag 2

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I lov nr. 1131 af 4. december 2009 om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig foretages følgende ændringer:
     
   
1. Efter § 2 indsættes:
   
»§ 2 a. Protokol af 9. juli 2013 til ændring af overenskomsten af 17. november 1980 mellem Danmark og Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter, som ændret ved protokol af 4. juni 2009, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Protokollen er optaget som bilag 2 a til denne lov.
   
Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel 4.«
     
   
2. Som bilag 2 a indsættes bilag 1 til denne lov.
     
   
§ 2
     
   
Loven træder i kraft på det tidspunkt, hvorfra protokollen som nævnt i § 1, nr. 1, ifølge artikel 4 træder i kraft. Skatteministeren bekendtgør tidspunktet for lovens ikrafttræden.
   
Stk. 2. For personer, som den 9. juli 2013 var hjemmehørende i Luxembourg og på denne dato modtog pension fra Danmark, der er omfattet af artikel 18, stk. 1, eller artikel 21, stk. 1, i overenskomsten af 17. november 1980 mellem Danmark og Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter, som ændret ved protokol af 4. juni 2009, kan pension, der omfattes af artikel 18, stk. 2, i overenskomsten, som ændret ved protokol af 9. juli 2013, kun beskattes i Luxembourg. 1. pkt. finder alene anvendelse, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Luxembourg.
     
     
   
Bilag 1
     
   
»Bilag 2 a
     
   
Protokol
     
   
til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter
     
   
Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg,
     
   
som ønsker at indgå en protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter og Slutprotokollen, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, (»Overenskomsten«), som ændret ved protokol underskrevet i Luxembourg den 4. juni 2009,
     
   
er enige om følgende:
     
   
Artikel 1
     
   
Overenskomstens artikel 18 (pensioner og offentlige sociale sikringsydelser) ophæves og erstattes af følgende:
     
   
»Artikel 18
     
   
Pensioner, sociale sikringsydelser og lignende betalinger
     
   
1. Betalinger, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, modtager efter den sociale sikringslovgivning i den anden kontraherende stat eller efter enhver anden ordning fra midler tilvejebragt af denne anden stat eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed, kan kun beskattes i denne anden stat.
     
   
2. Medmindre bestemmelserne i stykke 1 og 3 i denne artikel og stykke 2 i artikel 19 medfører andet, kan pensioner og andre lignende vederlag, der hidrører fra en kontraherende stat og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, hvad enten dette sker for tidligere tjenesteydelser eller ikke, kun beskattes i denne anden stat. Pensioner og andre lignende vederlag kan dog beskattes i den førstnævnte stat, hvis:
     
   
a. bidrag indbetalt af den berettigede til pensionsordningen blev fratrukket i den berettigedes skattepligtige indkomst i den førstnævnte stat efter lovgivningen i denne stat; eller
     
   
b. bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig indkomst for den berettigede i den førstnævnte stat efter lovgivningen i denne stat.
     
   
3. Pensioner og andre lignende vederlag (herunder engangsbetalinger), der hidrører fra en kontraherende stat og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i den førstnævnte stat, forudsat at sådanne betalinger hidrører fra bidrag, der er betalt til, eller fra hensættelser, der er foretaget efter en pensionsordning af den berettigede eller på dennes vegne, og disse bidrag, hensættelser eller pensionerne eller andre lignende vederlag har været underkastet beskatning i den førstnævnte stat efter de ordinære regler i dens skatteret.«
     
   
Artikel 2
     
   
En protokol bliver vedlagt Overenskomsten med følgende bestemmelse:
     
   
»Protokol
     
   
Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg,
     
   
er – ved underskrivelsen af protokollen til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand, for så vidt angår indkomst- og formueskatter og Slutprotokollen, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, (»Overenskomsten«), som ændret ved protokol underskrevet i Luxembourg den 4. juni 2009 – enige om følgende bestemmelse, som skal udgøre en integreret del af overenskomsten:
     
   
Med hensyn til stykke 1 i artikel 18:
   
Der er enighed om, at betalinger modtaget efter enhver anden ordning fra midler tilvejebragt af en kontraherende stat især omfatter arbejdsløshedsunderstøttelse, sygeunderstøttelse, barselsunderstøttelse og uddannelsesstøtte.«
     
   
Artikel 3
     
   
For så vidt angår en fysisk person, som
   
1. var hjemmehørende i Luxembourg på dagen for underskrivelsen af denne protokol, og
     
   
2. på denne dag modtog pensioner, som kun kunne beskattes i Luxembourg efter stykke 1 i artikel 18 i overenskomsten,
   
kan sådanne pensioner, uanset bestemmelserne i artikel 1 i denne protokol, kun beskattes i Luxembourg, så længe den fysiske person forbliver hjemmehørende i Luxembourg.
     
   
Artikel 4
     
   
1. De kontraherende stater skal ad diplomatisk vej underrette hinanden, når de forfatningsmæssige betingelser for denne protokols ikrafttræden er opfyldt.
     
   
2. Protokollen træder i kraft på datoen for den sidste af de underretninger, der er nævnt i stykke 1, og dens bestemmelser skal have virkning med hensyn til skatter for det indkomstår, som følger umiddelbart efter det år, hvor protokollen træder i kraft, og følgende indkomstår.
     
   
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede dertil af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol.
     
   
Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013, i to eksemplarer på fransk og dansk, hvilke to tekster har lige gyldighed.
     
   
For Kongeriget Danmarks regering
     
   
Margrethe Vestager
     
   
For Storhertugdømmet Luxembourgs regering
     
   
Luc Frieden«