Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om oplysningspligter efter fusionsskatteloven

I medfør af § 6, stk. 2, og § 13, stk. 2, i fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 14. november 2012, og § 35, stk. 1 og 4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011, som ændret ved lov nr. 649 af 12. juni 2013, fastsættes efter indstilling fra Skatterådet:

§ 1. Det modtagende selskab m.v. i en skattefri omstrukturering omfattet af fusionsskatteloven skal til SKAT oplyse følgende:

1) Hvilken type skattefri omstrukturering der er gennemført,

2) den skattemæssige virkningsdato samt vedtagelsesdato for den skattefri omstrukturering,

3) hvilke selskaber m.v. der er henholdsvis indskydende og modtagende,

4) hvilke sambeskattede datterselskaber, der overgår fra det eller de indskydende selskaber til det eller de modtagende selskaber i forbindelse med den skattefri omstrukturering,

5) om omstruktureringen er foregået inden for eller uden for sambeskatningskredsen, og

6) såfremt SKAT anmoder om det, størrelsen af det modtagne underskud efter selskabsskattelovens § 12 og fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2, angivet i procent.

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1 skal angives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. SKAT kan efter anmodning dispensere fra digitalpligten i stk. 2 for modtagende selskaber m.v., som ikke er hjemmehørende her i landet, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for skattefri omstruktureringer vedtaget den 1. oktober 2014 og senere.

Skatteministeriet, den 6. september 2014

Benny Engelbrecht

/ Lise Bo Nielsen