Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Administrationsgrundlag for pulje til supercykelstier og cykelparkering
Bilag 2 Administrationsgrundlag for supercykelstier i »Pulje til supercykelstier og cykelparkering«, Vejdirektoratet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om supercykelstier under »Pulje til supercykelstier og cykelparkering«

I medfør af tekstanmærkning nr. 122 ad § 28.53.05 i aktstykke nr. 148 af 4. september 2014 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse fastlægger på baggrund af Administrationsgrundlag for pulje til supercykelstier og cykelparkering, jf. bilag 1, og Administrationsgrundlag for supercykelstier »Pulje til supercykelstier og cykelparkering«, Vejdirektoratet, jf. bilag 2, proceduren for den politiske beslutningsproces om udmøntning af pulje til supercykelstier i årene 2014-15, som følger af »Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler« af 12. juni 2014.

Stk. 2. Proceduren skal understøtte beslutningsgrundlaget for den politiske beslutning om tilskud til projekter, der skal forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse, gerne med tilknytning til kollektive trafikknudepunkter.

Statsligt tilskud

§ 2. Det statslige tilskud til et supercykelstiprojekt udgør maksimalt 40 % af det samlede beløb, der ansøges om. Ansøger bidrager selv med mindst 60 % af det samlede beløb, der ansøges om.

Stk. 2. Det statslige tilskud kan ydes i årene 2014-15, så længe der er midler til rådighed indenfor den afsatte ramme.

Stk. 3. Hvis der søges om tilskud til indkøb af udstyr, der kan videresælges, skal det angives i ansøgningen, for hvilken periode udstyret vil blive anvendt i projektet, som der søges tilskud til.

Stk. 4. Parterne jf. § 7, kan beslutte en anden fordeling mellem statsligt tilskud og egenfinansiering.

§ 3. Tilskudsmodtagers egenfinansiering, jf. § 2, stk. 1, kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning om tilskud kan indgives til Vejdirektoratet af kommuner.

Stk. 2. Kommuner kan indgå i et samarbejde mellem flere ansøgningsberettigede og med andre parter om et projekt. Dog kan kun én ansøgningsberettiget part være ansvarlig for anvendelsen af tildelte puljemidler.

Indgivelse af ansøgning og frister

§ 5. Ansøgning om tilskud skal indgives ved at anvende det til enhver tid gældende ansøgningsskema med projektbeskrivelse og projektbudget, der ligger på Vejdirektoratets hjemmeside.

Stk. 2. En ansøgning om tilskud skal være modtaget i Vejdirektoratet senest den 8. oktober 2014 og den 11. marts 2015.

Stk. 3. Vejdirektoratet kan til enhver tid anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Procedure for politisk beslutningsproces

§ 6. Vejdirektoratet udarbejder på baggrund af Administrationsgrundlag for pulje til supercykelstier og cykelparkering, jf. bilag 1, og Administrationsgrundlag for supercykelstier »Pulje til supercykelstier og cykelparkering«, Vejdirektoratet, jf. bilag 2, indstilling om tildeling af tilskud til supercykelstiprojekter. Vejdirektoratet kan i den forbindelse indstille, at der til konkrete projekter stilles vilkår for tilskud eller tilsagn om tilskud.

§ 7. Transportministeren forestår på baggrund af indstilling efter § 6, forhandlinger med ordførere fra forligskredsen, jf. § 1, om tildeling af tilskud til de enkelte supercykelstiprojekter. Parterne kan stille vilkår for tilskud eller tilsagn om tilskud.

§ 8. Transportministeren giver meddelelse til Vejdirektoratet om de beslutninger, der er truffet efter § 7, med henblik på, at Vejdirektoratet forestår den praktiske administration heraf, jf. § 9.

Administration, opfølgning m.v.

§ 9. Vejdirektoratet giver meddelelse til ansøgerne, jf. § 4, om beslutninger om tildeling af tilskud til de enkelte supercykelstiprojekter, jf. § 7, og forestår den praktiske udbetaling af puljemidler.

Stk. 2. Ændring af et projekt kan godkendes af Vejdirektoratet, hvis ændringen efter Vejdirektoratets vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Vejdirektoratet, inden ændringen iværksættes.

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal en gang om året afrapportere om projektets status til Vejdirektoratet. Der skal endvidere foretages afrapportering af det endelige projekt.

Stk. 4. Vejdirektoratet fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes, og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren eller tilskudsmodtageren.

Stk. 5. I det omfang ansøgeren anvender samarbejdsparter, er ansøgeren forpligtet til i nødvendigt omfang at fremskaffe oplysninger fra den pågældende samarbejdspart.

Stk. 6. Tilskudsmodtager skal straks underrette Vejdirektoratet, hvis

1) der foreligger forhold, som efter stk. 7 kan medføre krav om helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om tilskud,

2) der foreligger forhold, som efter § 10 kan medføre krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, eller

3) tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden.

Stk. 7. Vejdirektoratet påser, at tilskud eller tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) ansøger eller tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger,

2) ansøger eller tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 5 eller 6,

3) midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen,

4) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, eller

5) betingelserne for tilskud, herunder den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks, ikke opfyldes.

§ 10. Vejdirektoratet kan kræve, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis

1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud i henhold til § 9, stk. 7, eller

2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af udgifter, som er finansieret med tilskud fra puljen til supercykelstier og cykelparkering.

§ 11. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

Regnskab og revision

§ 12. Den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks skal overholdes.

Stk. 2. På Vejdirektoratets hjemmeside vil den gældende udgave for instruks for regnskab og den gældende revisionsinstruks kunne ses. Det omhandlede gældende materiale vil ligeledes kunne rekvireres ved henvendelse til Vejdirektoratet.

Ikrafttræden m.v.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. oktober 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 974 af 3. september 2014 om tilskud til supercykelstiprojekter under »Pulje til supercykelstier og cykelparkering« ophæves.

Vejdirektoratet, den 25. september 2014

Per Jacobsen

/ Helga Theil Thomsen


Bilag 1

Administrationsgrundlag for pulje til supercykelstier og cykelparkering

Grundlag for puljen

Som led i »Aftale af den 12. juni 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler«, er der afsat en pulje på i alt 180 mio. kr. i årene 2014-2015 til supercykelstier og cykelparkering.

Puljetekst:

Puljens formål er forbedring af vilkårene for cykling i hverdagen, i form af supercykelstier og cykelparkering.

Aftaletekst:

Parterne er enige om at forbedre vilkårene for cykling i hverdagen og afsætter derfor en pulje på 180 mio. kr. til supercykelstier og cykelparkering. Den statslige medfinansiering udgør 40 pct. af det samlede projektbudget, som fremgår af ansøgningen. Supercykelstiprojekter på det statslige vejnet skal dog finansieres fuldt ud af den statslige pulje. Der kan gives støtte til cykelprojekter i hele landet, men cykelparkeringsprojekter er mest relevant i større byer.

Parterne er derudover enige om at reservere 15 mio. kr. fra puljen til at kunne imødekomme en ansøgning fra Aalborg Kommune om projektet Kulturbro Aalborg ved en kommende udmøntning af puljen. Det er en forudsætning at Aalborg Kommune vælger at gå videre med et projekt, som kan leve op til sikkerhedskrav m.v. Det statslige tilskud forudsætter, at Aalborg Kommune finder finansiering til den resterende del af projektet.

Der udarbejdes administrationsgrundlag for puljen, som forelægges for forligskredsen. Midlerne udmøntes af forligskredsen pba. indstilling fra Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen.

Puljeadministrationen:

Vejdirektoratet administrerer og vurderer den del af puljen, der vedrører supercykelstier, og Trafikstyrelsen administrerer og vurderer den del af puljen, der vedrører cykelparkering.

På baggrund af vurderingerne, som foretages ud fra en fælles skala, hvor projekterne tildeles en karakter mellem 0 og 4, udarbejder Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet i fællesskab én indstilling til beslutning hos Transportministeren efter drøftelse i forligskredsen.

Karakter 4 gives hvis projektet i meget høj grad vurderes til at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne.

Karakter 3 gives hvis projektet i høj grad vurderes til at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne.

Karakter 2 gives hvis projektet i nogen grad vurderes til at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne.

Karakter 1 gives hvis projektet kun i meget begrænset grad vurderes til at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne.

Karakter 0 gives hvis projektet ikke eller i meget ringe grad vurderes til at have positive effekter for cykeltrafikken i forhold til omkostningerne (eller ansøgningen er mangelfuld). Midlerne i puljen, som udmøntes i 2015 pristalsreguleres til 2015 priser.

Økonomiske rammer

Der afsættes en ramme på 40 mio. kr. i 2014 og 140 mio.kr. i 2015 til tilskud til supercykelstier og cykelparkering, etablering af supercykelstier på statsvej og evt. tilskud på 15 mio. kr. til kulturbro i Aalborg. Af rammen anvendes i 2014 0,4 mio. kr. og i 2015 1,4 mio. kr. til Vejdirektoratets og Trafikstyrelsens administration (1 pct.).

Den statslige medfinansiering (tilskuddet) kan højst udgøre 40 pct. af projektomkostningerne, mens egenfinansieringen i kommuner og eventuelt andre relevante aktører skal udgøre mindst 60 pct.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristerne er onsdag d. 8. oktober 2014 kl. 12.00 og onsdag d. 11. marts 2015 kl. 12.00.

Tidsplan

2014:

Primo August: administrationsgrundlag godkendes.

August: udarbejdelse og høring af bekendtgørelse.

Primo September: Bekendtgørelse offentliggøres.

August: Udarbejdelse af ansøgningsmateriale.

Ultimo august: Ansøgningsmateriale offentliggøres.

8. oktober. : Ansøgningsfrist for 2014-puljen.

14. november: Indstilling fra VD og TS vedr. 2014-puljen.

December: Politisk aftale om fordeling af 2014-pulje og udsendelse af tilsagn og afslag for 2014-pulje.

2015:

Medio januar: Ansøgningsmateriale offentliggøres.

11. marts. : Ansøgningsfrist for 2015-puljen.

21. april: Indstilling fra VD og TS vedr. 2015-puljen.

Maj: Politisk aftale om fordeling af 2015-pulje og efterfølgende udsendelse af tilsagn og afslag.


Bilag 2

Administrationsgrundlag for supercykelstier i »Pulje til supercykelstier og cykelparkering«, Vejdirektoratet

Baggrund

Som led i Aftalen af 12. juni 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler, er der afsat en pulje på 180 mio. kr. til supercykelstier og cykelparkering.

Der kan søges tilskud til supercykelstiprojekter, der kan forbedre vilkårene for cykling i hverdagen. Hermed bliver det mere attraktivt at cykle.

Udmøntning af puljen

Kommuner kan søge om tilskud til supercykelstiprojekter. Ansøgerkredsen må gerne bestå af flere ansøgerberettigede.

Puljen kan yde tilskud til supercykelstiprojekter, som har til formål at forbedre infrastrukturen for folk, der pendler over længere afstande ved at sikre en hurtig og direkte cykelrute mellem bolig og arbejde/uddannelse, gerne med tilknytning til kollektive trafikknudepunkter.

Det vil være muligt at udforme ansøgninger, således at projektet er en del af et samlet projekt eller strategi, der samtidigt søger midler fra andre af de statslige puljer og samme pulje, med cykelparkering.

Følgende principper vil i øvrigt indgå i udvælgelsen (prioriteringen) af hvilke projekter, der vil opnå tilskud:

At der er tale om cykelruter (stier) af høj kvalitet med stor vægt på fremkommeligheden for cyklisterne.

At cykelruterne har stort potentiale for overflytning af pendlerture fra bil til cykel og skal derfor forbinde områder med mange boliger med områder med mange arbejds- eller uddannelsespladser.

At cykelruterne har god forbindelse til kollektive trafikknudepunkter og dermed styrke integrationen mellem cykling ok kollektiv trafik.

At cykelruterne er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige.

At projektet koordineres med relevante aktører.

At de relevante myndigheders engagement og bidrag til processen indgår som et vigtigt element i ansøgningen.

Der vil være krav om afrapportering af alle projekter, som der ydes tilskud til. Ud over ansøgninger fra kommuner har Vejdirektoratet også mulighed for at indstille projekter på statsveje.

Procedure for ansøgning

Det må forventes, at ansøgningerne er gennemarbejdede og konkrete.

Ansøgning om tilskud til supercykelstiprojekter indsendes ved hjælp af et ansøgningsskema på www.vejdirektoratet.dk.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysninger om:

Projektets hovedformål.

Beskrivelse af det konkrete projekt.

Forventede resultater og effekter af projektet.

Projektets budget.

Projektets løbetid, herunder startdato og slutdato.

Vejdirektoratet behandler, vurderer og prioriterer de modtagne projektansøgninger om supercykelstier.

Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet udarbejder en fælles indstilling til Transportministeren, som forelægger indstillingen for forligspartierne med henblik på en politisk aftale om fordelingen.

Transportministeren udmelder tilsagn og afslag.

Projektsamarbejde

I tilfælde af at flere parter ønsker at samarbejde om et projekt, kan tilskud enten søges i fællesskab eller opdelt i separate delprojekter.

Søger parterne tilskud i fællesskab, skal kun én part optræde som ansøger. Det er denne ansøger alene, der er ansvarlig for det samlede projekts gennemførelse og udgør den juridiske enhed, som skal opfylde alle krav i forbindelse med tildeling af tilskud. Søger parterne tilskud som separate delprojekter optræder hver part som selvstændig ansøger.

Ved projektsamarbejde skal ansøger - som en betingelse for et tilsagns ikrafttræden - indgå en aftale om, hvordan anlæg og drift skal koordineres og herunder indsende en tiltrådt forpligtende aftale om gennemførelse af det samlede projekt til Vejdirektoratet.

Tilskuddets størrelse og projektets finansiering

Tilskuddets størrelse er anført i tilsagnsskrivelsen og kan maksimalt udgøre dette beløb uanset eventuelle projektændringer.

Hvis projektet opnår besparelser i forhold til det oprindelige budget, reduceres tilskuddet, således at tilskudsandelen ikke overskrider den bevilligede tilskudsprocent.

Ændringer i projektet

Ændringer af et projekt kan godkendes af Vejdirektoratet på betingelse af, at ændringen vurderes at være i overensstemmelse med projektets formål. Ansøgningen om ændring skal godkendes af Vejdirektoratet, inden ændringen iværksættes.

Såfremt der sker forsinkelser i projektet i forhold til slutdato, skal der ansøges om godkendelse af revideret tidsplan med begrundelse for forsinkelsen.

Tilskudsberettigede omkostninger

Det godkendte budget udgør grundlaget for tilskuddet. Andre omkostninger end de godkendte kan ikke medtages i tilskudsgrundlaget, medmindre de på forhånd er skriftligt godkendt af Vejdirektoratet.

Omkostninger til renter af gæld er ikke tilskudsberettigede.

Moms er ikke en tilskudsberettiget omkostning.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger til egne medarbejdere er tilskudsberettigede.

Der kan maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timesatsen for månedslønnede beregnes som den faste årsløn divideret med et nettoårsværk svarende til 1.500 timer. Til lønnen kan henregnes egentlig løn og pensionsbidrag. Personaleomkostninger skal være specificeret i det godkendte budget og fremgå som særskilt post i regnskabet.

Timesatserne til aflønning skal være i overensstemmelse med kravet om generelt at udvise sparsommelighed og effektiv finansforvaltning ved administrationen af projekter. Det betyder samtidig, at lønnen til den pågældende medarbejder ikke må overstige, hvad der anses for en almindelig, rimelig og realistisk løn for en ansat, der udfører den samme funktion udenfor projektet.

Der ydes ikke tilskud til dækning af løn under sygdom eller sygedagpenge, ligesom medarbejdere i et projekt ikke vil få kompenseret indtægtstab i forbindelse med orlov (barsel). Tilskudsmodtager skal selv sørge for at tegne de nødvendige og lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer.

Overhead

Overhead (indirekte omkostninger) til dækning af faste omkostninger som eksempelvis husleje, el, varme, telefon og kontorhold er tilskudsberettigede omkostninger. Der tillades indregning af overhead i lønudgifterne, hvis det angivne overhead kan dokumenteres. Ved en overheadprocent i det indsendte budget på maksimalt 20 pct. af personaleomkostningerne, kræves dog ikke særskilt dokumentation.

Rejseomkostninger

For rejseomkostninger dækkes kun indenlandske rejser. Transportomkostningerne skal holdes på et rimeligt niveau i omfang og omkostninger. Ved benyttelse af eget motorkøretøj ydes kilometergodtgørelse efter reglerne om tjenestemænds benyttelse af eget befordringsmiddel på tjenesterejser. Diæter og lignende i forbindelse med rejser er ikke tilskudsberettigede omkostninger.

Dokumentationskrav

Alle omkostninger, der indgår i projektregnskabet, skal kunne dokumenteres over for revisionen. Det gælder også omkostninger fra samarbejdspartnere.

En udgift kan tidligst medtages i et projektregnskab, når leverance og betaling har fundet sted.

Betalingen skal kunne dokumenteres af projektet, og dokumentationen skal opbevares sammen med det øvrige regnskabsmateriale, indtil 5 år efter den endelige afregning af projektet har fundet sted.

Revisor skal i forbindelse med revision af regnskabet sikre sig, at der er den fornødne dokumentation for de afholdte udgifter.

Dokumentationen for lønudgifterne og det originale timeregnskab skal opbevares sammen med projektets øvrige regnskabsmateriale i 5 år efter projektets endelige afregning.

Revisor skal i forbindelse med revision af regnskabet sikre sig, at der er den fornødne dokumentation for de afholdte lønomkostninger herunder timeregnskaber og timelønninger.

Rapportering, regnskaber og udbetaling af tilskud

Der skal udarbejdes og fremsendes statusredegørelser mindst en gang om året fra projektets godkendte startdato, så længe projektet er i gang. Projekter, der varer et år eller mindre, er ikke forpligtede til at udarbejde statusredegørelser. Statusredegørelse skal fremsendes senest 3 måneder efter statusperiodens afslutning, som vil være 31. december i et år.

Såfremt en statusperiodes aktiviteter omfatter mindre end 3 måneder kan statusredegørelse undlades på betingelse af at aktiviteterne i stedet medtages i den kommende periodes statusrapport.

Statusredegørelsen skal redegøre for udviklingen generelt i projektet i den forløbne periode samt indeholde opdateret oversigt over resterende aktiviteter, herunder færdiggørelsestidspunkt.

Såfremt projektet opdeles i delprojekter, skal statusredegørelserne redegøre for fremdriften i hvert enkelt delprojekt.

I forbindelse med statusredegørelserne skal tilskudsmodtager fremsende et regnskab til Vejdirektoratet. Regnskabet skal opstilles i overensstemmelse med det godkendte budget, således at det opdaterede restbudget også fremgår. Såfremt projektet er opdelt i delprojekter, skal regnskabet opdeles tilsvarende. Regnskabet skal omfatte en redegørelse for de gennemførte aktiviteter sammenlignet med de budgetterede aktiviteter.

Senest 3 måneder efter projektets afslutning skal der udarbejdes en slutrapport for projektet. Slutrapporten skal indeholde en evaluering af projektets resultater og effekter. Omkostninger til evaluering skal være indeholdt i det oprindelige budget. Såfremt evalueringen ikke kan gennemføres inden for 3 måneder efter projektets afslutning, skal der aftales en særlig frist med Vejdirektoratet.

Med slutrapporten fremsendes et ledelsespåtegnet regnskab. Regnskabet skal være udformet i overensstemmelse med de enkelte poster i projektets budget. Sammen med regnskabet fremsendes en underskrevet revisorerklæring, der sikrer, at kun projektrelevante omkostninger er bogført på projektet. Tilskudsbeløb under 0,5 mio.kr. er dog undtaget kravet om revisorerklæring, og regnskabet skal i dette tilfælde alene være ledelsespåtegnet.

Tilskudsmodtager skal aflægge projektregnskabet således, at:

Tilskuddet er opført som særskilt indtægtspost.

Eventuelle tilskud fra anden side til samme projekt og eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter er opført som særskilte indtægtsposter.

Afholdte omkostninger er specificeret på mindst samme måde som i det godkendte budget i forhold til eksempelvis delposter og hovedaktiviteter. Væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret.

Tilskudsmodtageren har i øvrigt ansvaret for, at alle relevante oplysninger om projektet og de afledte aktiviteter videreformidles til Vejdirektoratet.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales bagudrettet, det vil sige for udgifter, der er bogført på projektet. Der kan indsendes anmodning om udbetaling af tilskud i forbindelse med de årlige statusredegørelser. Såfremt der indsendes statusredegørelser mere end en gang om året kan der også anmodes om udbetaling af tilskud flere gange om året, dog maksimalt hvert halve år, hvor halvårsperioderne løber fra den 1. januar til 30. juni og fra den 1. juli til 31. december.

Vejdirektoratet anviser det bevilligede tilskud helt eller delvist i overensstemmelse med den fremsendte udbetalingsanmodning. De sidste 20 pct. tilbageholdes dog til udbetaling efter, at slutrapporten er godkendt.

I tilfælde af projektfællesskab, hvor flere parter har søgt om tilskud i fællesskab, er det tilskudsmodtagers ansvar at videresende de dele af tilskuddet, som vedrører projektets samarbejdspartnere.

Der kan påregnes en sagsbehandlingstid, fra Vejdirektoratet har materialet i hænde, til den faktiske udbetaling finder sted. Tilskuddet vil blive udbetalt til den konto, som tilskudsmodtager har angivet i acceptskrivelsen.

Tilbagebetaling af tilskud

Tilsagn om tilskud, bortfalder hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

Tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger.

Midlerne uden forudgående godkendelse har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen.

Projektet ikke kan gennemføres som forudsat i den godkendte ansøgning.

Tilsagnshaver tilsidesætter sin underretningspligt efter § 8, i bekendtgørelsen.

Projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning eller som de fremgår af denne bekendtgørelse.

Betingelserne for tilskud, herunder den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks eller tilsagnsskrivelse, ikke opfyldes.

Skabeloner

På hjemmesiden www.vejdirektoratet.dk under vejsektor/samarbejde/puljer ligger skabeloner, der anvendes til aftaler om projektsamarbejde, statusrapporter og afrapportering samt ansøgninger om ændringer af projektbeskrivelse og tidsplan.

Redaktionel note
  • Bekendtgørelsen har hjemmel i et aktstykke. Aktstykker indlægges ikke i Retsinformation, men kan findes på www.folketingstidende.dk.