Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og definitioner
Kapitel 2 Principper for erstatningsopgørelse
Kapitel 3 Anmeldelse af skader, taksation og rådets afgørelser
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer

I medfør af § 4, stk. 5, og § 8 a, stk. 5, i lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 23. november 2012, som ændret ved lov nr. 377 af 15. april 2014, og efter forhandling med miljøministeren fastsættes:

Kapitel 1

Formål og definitioner

§ 1. Stormrådet yder efter reglerne i lov om stormflod og stormfald og denne bekendtgørelse erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Kapitel 2

Principper for erstatningsopgørelse

§ 2. Erstatning for skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer opgøres i overensstemmelse med almindeligt anvendte principper i forsikringsbranchen.

Stk. 2. Erstatning efter stk. 1 udgør for:

1) Ejendomme til helårsbeboelse samt fritidshuse: Nyværdi, med fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller.

2) Erhvervsejendomme: Nyværdi, med mindre ejendommen inden skadens indtræden var værdiforringet med mere end 30 % af nyværdien. Ved værdiforringelse med mere end 30 % af nyværdien f.eks. på grund af slid, alder eller andre omstændigheder, ydes der forholdsmæssig erstatning. Værdiforringelsen vurderes på grundlag af den tilstand, det beskadigede var i som følge af almindelig brug, vejrets påvirkning eller andre individuelle omstændigheder, f.eks. ikke-intakte bygningsdele, og dvs. ikke på baggrund af afskrivningstabeller. Hvis det beskadigede kan repareres, betales hele udgiften til reparationen uanset eventuel værdiforringelse.

3) Privat løsøre: Nyværdi, med mindre det er mere end 2 år gammelt, i hvilke tilfælde der sker fradrag i medfør af Stormrådets afskrivningspraksis, herunder eventuelle vejledende afskrivningstabeller.

4) Erhvervsløsøre: Afhængig af karakteren af erhvervsløsøre udgør erstatningen for:

a) (Rå)varer: Dagsværdi, det vil sige den værdi, som løsøret havde umiddelbart inden skaden skete.

b) Færdigvarer, egen produktion: Den pris, som ved salg på almindelig vilkår ville kunne opnås umiddelbart før skaden med fradrag for normale omkostninger ved salg mm.

c) Inventar og driftsudstyr: Nyværdi, hvis der sker en genanskaffelse af den enkelte ting, ellers dagsværdi.

d) Genfremstilling af originalmodeller/tabte data: Fremstillingsprisen.

Stk. 3. Er genanskaffelse af løsøre efter stk. 2, nr. 3, ikke mulig, beregnes erstatningen med udgangspunkt i fremstillingsprisen for nyt tilsvarende løsøre. Erstatningen kan dog ikke overstige, hvad det vil koste at genanskaffe tilsvarende løsøre.

Stk. 4. Penge, smykker og tilsvarende værdigenstande erstattes ikke.

§ 3. Erstatning for rimelige omkostninger i tilknytning til genhusning ydes til privatpersoner, når genhusning er nødvendig. Der ydes kun erstatning for genhusning, hvis denne overstiger 1 måned.

Stk. 2. Genhusning anses for nødvendig, hvis en helårsbolig eller en bolig i et sommerhusområde, der er undtaget forbuddet om helårsbeboelse efter planlovens §§ 40 eller 41, som følge af skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer, er ubeboelig. Taksator vurderer om betingelserne for genhusning, er opfyldt.

Stk. 3. Omkostninger i tilknytning til genhusning omfatter udgifter til husleje eller anden udgift til beboelse, herunder leje af beboelsescontainer, skurvogn og lignende. Omkostninger til genhusning omfatter endvidere udgifter til flytning og opmagasinering af indbo.

Stk. 4. Der ydes erstatning for udgifter til husleje eller beboelse for den periode, der er nødvendig for at bringe ejendommen i forsvarlig beboelig stand. Den samlede erstatning for omkostninger i tilknytning til genhusning kan maksimalt udgøre 12.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Eventuel sparet husleje efter lejelovens § 11, stk. 2 skal fratrækkes omkostningerne i tilknytning til genhusning før udbetaling.

Stk. 5. Alle udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning skal dokumenteres, før der udbetales erstatning.

§ 4. Erstatning for omkostninger som følge af skimmelsvamp ydes til privatpersoner, såfremt skimmelsvampen er opstået som en direkte følgeskade i forbindelse med en erstatningsberettiget vandskade efter oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 2. Der ydes erstatning til nødvendige afrensningstiltag på ramte bygninger eller bygningsdele samt på løsøre, forudsat afrensning er påkrævet i forbindelse med opmagasinering.

Stk. 3. Den af forsikringsselskabet udpegede taksator vurderer, hvorvidt og i hvilket omfang skimmelsvamp er opstået eller kan risikere at opstå som en direkte følgeskade af oversvømmelser fra vandløb og søer. Taksator vurderer endvidere hvilke afrensningstiltag, der er nødvendige efter stk. 2, samt om de nødvendige tiltag til begrænsning af skimmelsvampen er iværksat.

Stk. 4. Såfremt taksator vurderer, at det er nødvendigt, kan taksator få en ekstern, uvildig skimmelrådgiver til at besigtige ejendommen.

Stk. 5. Fristen for at anmelde skimmelsvampskader er 9 måneder efter, der er truffet afgørelse om dækning af skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer.

Stk. 6. Anmeldelse af skimmelsvampskader sker efter bestemmelsen i § 5.

Kapitel 3

Anmeldelse af skader, taksation og rådets afgørelser

§ 5. Anmeldelse af skader på fast ejendom og løsøre forårsaget af oversvømmelse fra vandløb eller søer sendes til det forsikringsselskab, hvor det beskadigede er brandforsikret.

Stk. 2. Konstaterer forsikringsselskabet, at skaden ikke dækkes af en forsikring, videresender forsikringsselskabet uden ugrundet ophold anmeldelsen til Stormrådet med oplysninger om, hvorvidt det beskadigede er omfattet af en brandforsikring.

Stk. 3. Anmeldelse skal ske på Stormrådets anmeldelsesskema, som kan rekvireres hos forsikringsselskabet eller hentes på Stormrådets hjemmeside, www.stormraadet.dk. I tilfælde af tvivl om tidspunktet for skadens indtræden afgøres dette af Stormrådet.

Stk. 4. Er der for samme skadelidte ved den samme oversvømmelse sket skade på både fast ejendom og løsøre, og er disse forsikret i forskellige forsikringsselskaber, anmeldes skaden til det forsikringsselskab, hvor ejendommen er brandforsikret. Dette forsikringsselskab optræder som koordinator i forhold til øvrige involverede forsikringsselskaber, med mindre andet aftales.

§ 6. Vurderer Stormrådet, at der kan være tale om en erstatningsberettiget skade, og at skaden opfylder betingelserne for erstatning, anmoder Stormrådet Naturstyrelsen om hurtigst muligt, og inden for 22 arbejdsdage, at afgive en udtalelse om, hvorvidt der er tale om en oversvømmelse omfattet af lov om stormflod og stormfald.

Stk. 2. Samtidig med anmodningen til Naturstyrelsen, anmoder Stormrådet forsikringsselskabet om at iværksætte taksering af skaderne, med mindre konkrete forhold vedrørende skaden eller dens omfang taler imod dette. Taksationen skal foretages hurtigst muligt og senest 22 arbejdsdage efter, at taksator har det fornødne grundlag for at foretage taksationen. Forsikringsselskabet kan lade taksation foretage af en taksator uden for selskabet. Ved taksering af skader skal taksatorrapporten udarbejdes på det til enhver tid gældende skema, der udarbejdes af Stormrådet og findes på Stormrådets hjemmeside.

Stk. 3. Stormrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristerne i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Efter foretaget taksation sendes taksatorrapporten til forsikringstageren, som indtil 14 dage efter modtagelsen heraf kan afgive bemærkninger til enten forsikringsselskabet eller taksator. Forsikringsselskabet eller taksator sender herefter uden ugrundet ophold taksatorrapporten med forsikringstagerens eventuelle bemærkninger til Stormrådet.

Stk. 5. Opfylder skaden ikke betingelserne for udbetaling af erstatning, afviser Stormrådet sagen. Det samme gælder, hvis anmeldelse er sket for sent, med mindre skaderamte er uden skyld i fristoverskridelsen, eller der i øvrigt foreligger berettigede, undskyldelige grunde hertil.

§ 7. Stormrådet træffer på baggrund af Naturstyrelsens udtalelse og eventuelle andre tilgængelige oplysninger afgørelse om, hvorvidt en skade efter en oversvømmelse er erstatningsberettiget.

§ 8. Har Stormrådet afgjort, at en skade efter en oversvømmelse er erstatningsberettiget, og er de øvrige betingelser for erstatningsudbetaling opfyldt, træffer Stormrådet afgørelse om erstatningens størrelse og udbetaling af erstatning.

Stk. 2. Stormrådet skal udbetale erstatningen inden 10 arbejdsdage efter afgørelsen.

Stk. 3. Erstatning for skader på fast ejendom sker uden dokumentation for genanskaffelse eller udbedring af skader, når:

1) den enkelte opgjorte skade inden for en entreprisekategori ikke overstiger 40.000 kr., dog kan der maksimalt udbetales 80.000 kr.,

2) erstatning udbetales som kontanterstatning til egen udbedring af skaden, eller

3) erstatning vedrører skadelidtes forbrugte tid på eget arbejde, herunder oprydning og rengøring mv.

Stk. 4. Erstatning for skader på fast ejendom skal forholdsmæssigt anvendes til udbedring af de enkelte skader, som de er opgjort. Skadelidte kan dog vælge, at der sker en omfordeling mellem de dækningsberettigede poster. Ikke anvendte erstatningsposter udbetales ikke.

Stk. 5. Udbetaling af erstatning efter stk. 3, nr. 2, og stk. 4, 2. pkt. kræver samtlige rettighedshaveres accept, hvis der er risiko for en væsentlig forringelse af disses rettigheder.

Stk. 6. Udbetaling af erstatning for skader på løsøre sker uden dokumentation for genanskaffelse eller udbedring af skade, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Erstatning for andre end de i stk. 3 og 6 omhandlede skader samt for skader på driftsmidler tilhørende erhvervsvirksomheder udbetales, når der foreligger dokumentation for, at skaden er udbedret eller genanskaffelse er foretaget.

Stk. 8. Eventuel regres mod tredjemand har ikke opsættende virkning i forhold til udbetaling af erstatning.

Stk. 9. Stormrådet kan delegere kompetencen til at træffe afgørelser om erstatningens størrelse til sekretariatet på nærmere angivne betingelser.

§ 9. Erstatning for skader på fast ejendom til helårsbeboelse eller fritidshus kan udbetales som totalskadeerstatning inklusiv restværdierstatning, såfremt:

1) skadesprocenten overstiger 50 pct. af bygningens nyværdi,

2) udbedring af de opgjorte skader ikke er påbegyndt,

3) der sker opførelse af ny, tilsvarende bygning, og

4) opførelse af ny bygning sker på samme fysiske placering, med mindre særlige forhold forhindrer dette.

Stk. 2. Totalskadeerstatning gælder kun for fast ejendom, som ikke var bestemt til nedrivning, renovering eller modernisering på tidspunktet umiddelbart inden skadens indtræden.

Stk. 3. Ved beregning af skaden medtages kun de beskadigede bygningsdele. Skadesprocenten beregnes som den opgjorte skades procentmæssige andel af den samlede beregnede udgift til opførelse af en ny, tilsvarende bygning.

Stk. 4. Værdien af anvendelige materialer fra ikke-beskadigede dele af ejendommen, som skadelidte vælger at beholde, fradrages i totalskadeerstatningen.

§ 10. Ønskes en skade ikke udbedret eller en bygning ikke genopført, kan erstatningen udbetales som kontanterstatning.

Stk. 2. Udbetaling af erstatning efter stk. 1 kræver samtlige rettighedshaveres accept, hvis der er risiko for en væsentlig forringelse af disses rettigheder.

Stk. 3. Ved beregning af erstatning efter stk. 1 opgøres ejendommens værdi til dagsværdien umiddelbart inden skadens indtræden.

Stk. 4. Dagsværdien er nyværdien med fradrag for det slid og ælde, som kan konstateres på den pågældende ejendom eller bygningsdel umiddelbart inden skaden sker.

§ 11. Stormrådets beslutninger og afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. september 2014 og har virkning for skader indtrådt fra den 6. december 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 479 af 19. maj 2014 om behandling af sager om erstatning for skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 18. september 2014

Henrik Sass Larsen

/ Hans Høj