Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

(Indførsel af digital kommunikation ved anvendelse af den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 49 af 22. januar 2013 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 195 af 26. februar 2014, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 3, §§ 13-15, § 24, stk. 2, § 15 a og § 15 b, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011, fastsættes:«

2. Efter § 9 indsættes:

»Kapitel 4 a

Anvendelse af digital formular

§ 9 a. Virksomheder skal anvende den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. på virk.dk eller den tilsvarende formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside i følgende tilfælde, jf. dog § 9 b:

1) Anmeldelse af aktiviteter, jf. § 4, stk. 1.

2) Indmelding af ændringer af de forhold og aktiviteter, der er beskrevet i økologirapporten, jf. § 9, stk. 1.

§ 9 b. Virksomheder, der af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post i henhold til bekendtgørelse nr. 985 af 7. august 2013 om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post, er fritaget for at anvende den i § 9 a, nævnte digitale formular. Tilsvarende gælder for fysiske personer, der kommunikerer med Fødevarestyrelsen om deres erhvervsaktiviteter, og som af kommunalbestyrelsen er fritaget for tilslutning til Digital Post efter § 3 i bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Dokumentation for fritagelse for tilslutning til Digital Post skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Virksomheder, der ikke er omfattet af krav om CVR-nummer og derfor ikke er omfattet af krav om tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. § 3, stk. 2, i lov nr. 528 af 11. juni 2012 om Offentlig Digital Post, og som er forpligtet til at anvende den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v., jf. § 9 a, fritages for anvendelse af formularen, hvis virksomheden er beliggende på en adresse, hvor det ikke er muligt at få en internetforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår, og indsender en underskrevet erklæring til Fødevarestyrelsen herom. Fritagelsen gælder i et år fra datoen for underskrift af erklæringen.

Stk. 3. Virksomheder og fysiske personer, der er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post, jf. stk. 1, eller virksomheder uden CVR-nummer, der opfylder betingelserne for fritagelse, jf. stk. 2, skal i de tilfælde, der er omfattet af § 9 a, kontakte Fødevarestyrelsen ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller via brevpost. Virksomheder og fysiske personer skal give de oplysninger som Fødevarestyrelsen anmoder om til brug for behandlingen af henholdsvis anmeldelsen af en aktivitet og indmeldelsen om ændringer af aktiviteter, som er beskrevet i økologirapporten.

§ 9 c. Virksomheder skal indgive den i § 9 a, nævnte formular digitalt til Fødevarestyrelsen. Virksomheden skal i formularen angive sin e-mailadresse til brug for Fødevarestyrelsens afsendelse af kvittering for og svar på modtagelse af formularen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan angive styrelsen som afsender i kvittering for og svar på modtagelse af formularen, som er udstedt udelukkende på grundlag af elektronisk databehandling.«

3. § 18 ophæves.

4. I § 24, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 9, stk. 1, 2 og 4,«: »§ 9 a, § 9 b, stk. 3, § 9 c, stk. 1,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. september 2014.

Fødevarestyrelsen, den 22. september 2014

Hanne Larsen

/ Tereza Gabriel