Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

I medfør af § 3, stk. 2, og § 36 i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013, fastsættes:

Medarbejdermøder

§ 1. I alle sogne afholdes der mindst et årligt medarbejdermøde. Formålet med medarbejdermødet er at skabe et forum for gensidig orientering og dialog om væsentlige forhold, beslutninger og ideer af betydning for arbejdspladsen.

Stk. 2. I medarbejdermødet deltager:

1) menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion – evt. den daglige leder,

2) et valgt medlem af menighedsrådet og

3) præsterne i sognet.

Stk. 3. Andre af rådets valgte medlemmer og alle medarbejdere har ret til at deltage.

Stk. 4. Medarbejdermødet berammes og ledes af menighedsrådets kontaktperson eller en anden valgt repræsentant for menighedsrådet.

Stk. 5. Der gives meddelelse om afholdelse af medarbejdermødet med 14 dages varsel. Meddelelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden.

Stk. 6. Den til mødet medgåede tid medregnes som arbejdstid for de medarbejdere, der deltager i mødet.

§ 2. Menighedsrådet kan beslutte, at der afholdes flere ordinære medarbejdermøder årligt eller ekstraordinært medarbejdermøde.

Stk. 2. Ekstraordinært medarbejdermøde afholdes, når en af de i § 1, stk. 2, nr. 3, nævnte præster eller mindst to medarbejdere fra hvert sit af følgende forhandlingsområder ønsker det: Danmarks Kordegneforening, Dansk Organist og Kantor Samfund, Organistforeningen, Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte, Dansk Kirkemusikerforening, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Danmarks Kirketjenerforening, HK, Kirkekultur.nu og 3F.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 1, stk. 2-6, og §§ 5 og 6 finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1 og 2 nævnte møder.

Stk. 4. De i stk. 2 nævnte møder kan indkaldes med kortere varsel end 14 dage, såfremt præsten eller de to medarbejdere anmoder om det.

§ 3. Har flere menighedsråd i fællesskab ansat medarbejdere, kan et flertal af menighedsrådene beslutte, at der afholdes fælles medarbejdermøde(r) for de samarbejdende menighedsråd i stedet for det lokale medarbejdermøde.

Stk. 2. Det fælles medarbejdermøde berammes og ledes af en af menighedsrådenes kontaktpersoner eller en anden valgt repræsentant for et af menighedsrådene.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 1, stk. 2-3 samt stk. 5-6, og §§ 5 og 6 finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1 nævnte møder.

§ 4. På kirkegårde, der bestyres af flere menighedsråd i fællesskab, kan der afholdes medarbejdermøde.

Stk. 2. I medarbejdermødet deltager to repræsentanter for kirkegårdsbestyrelsen, som ikke må være ansatte ved kirken eller kirkegården.

Stk. 3. Andre fra kirkegårdsbestyrelsen og alle medarbejdere har ret til at deltage.

Stk. 4. Kirkegårdsbestyrelsen kan beslutte, at der afholdes flere medarbejdermøder årligt eller ekstraordinært medarbejdermøde. Ekstraordinært medarbejdermøde afholdes, når mindst to medarbejdere fra hvert sit af følgende forhandlingsområder ønsker det: Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte, HK og 3F.

Stk. 5. Medarbejdermødet berammes og ledes af en af de i stk. 3 nævnte repræsentanter for kirkegårdsbestyrelsen.

Stk. 6. Bestemmelserne i § 1, stk. 5-6 og §§ 5 og 6 finder tilsvarende anvendelse på de her nævnte møder.

§ 5. På mindst ét årligt medarbejdermøde orienterer menighedsrådet præsterne og medarbejderne om:

1) kirkens seneste regnskab og budget,

2) planlagte gudstjenester og møder m.v.,

3) øvrige aktiviteter i sognene,

4) påtænkte bygge- og istandsættelsesarbejder,

5) overvejelser om lokalespørgsmål, inventar- og maskinanskaffelser,

6) eventuelt fastlagt ferie, fridage og andet planlagt fravær for præster og medarbejdere,

7) arbejdspladsvurdering – herunder status på eventuelle udarbejdede handlingsplaner og

8) regler for valg af medarbejderrepræsentant til menighedsrådet, jf. § 7 i denne bekendtgørelse samt § 3 i lov om menighedsråd.

Stk. 2. På mindst ét årligt medarbejdermøde gennemføres som obligatorisk punkt den årlige gennemgang af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, jf. reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Stk. 3. På medarbejdermødet kan yderligere drøftes spørgsmål om:

1) arbejdstilrettelæggelse,

2) sikkerhedsforanstaltninger,

3) tillid og samarbejde,

4) trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

5) retningslinjer for medarbejderudviklingssamtaler,

6) kompetenceudvikling,

7) retningslinjer for og arbejdsforhold i øvrigt,

8) overordnede linjer vedrørende personale-, løn-, sygefraværs-, senior- og fratrædelsespolitik og

9) andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold, herunder omstillingsprojekter og overvejelser og planer om samarbejde med andre menighedsråd.

Stk. 4. Anmoder menighedsrådet eller en medarbejder om en generel evaluering af det samlede forløb af medarbejderudviklingssamtalerne, skal der foretages en samlet evaluering af forløbet.

Stk. 5. Konkrete løn- og ansættelsesvilkår samt valg blandt ansøgere og indstilling til ledige stillinger kan ikke drøftes på medarbejdermødet.

Stk. 6. Det påhviler menighedsrådets kontaktperson at sikre, at samtlige medarbejdere holdes skriftligt orienteret om forhold, der har været gennemgået og drøftet i henhold til stk. 1-3, og at holde menighedsrådet løbende orienteret om drøftelserne på medarbejdermødet.

§ 6. Deltagerne i medarbejdermødet har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

Valg af medarbejderrepræsentant til menighedsrådet

§ 7. Medarbejderne i sognet og på kirkegården vælger den repræsentant, som i henhold til menighedsrådslovens § 3 har ret til at deltage i rådets møder, jf. dog begrænsningerne nedenfor i stk. 3.

Stk. 2. Kun ansatte eller konstituerede kirkefunktionærer i sognet eller på kirkegården er valgbare, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis menighedsrådet omfatter flere menighedskredse, vælges der én repræsentant, der har ret til at deltage i rådets møder i henhold til menighedsrådslovens § 3.

Stk. 4. Valget foretages på et medarbejdermøde og har virkning for et år ad gangen.

Stk. 5. Det påhviler menighedsrådets kontaktperson at sikre, at samtlige medarbejdere orienteres om, hvem der er valgt til repræsentant efter stk. 1.

Ikrafttræden

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1021 af 13. december 1994 om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene.

Kirkeministeriet, den 26. september 2014

Marianne Jelved

/ Christa Hector Knudsen