Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af Det Europæiske
Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben
over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle
ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal
træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder 1)

 

I medfør af § 6 i lov nr. 1091 af 20. december 1995, om Lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder, som ændret ved lov nr. 942 af 20. december 1999 og ved lov nr. 461 af 9. juni 2004, fastsættes følgende:

§ 1. Anmodninger om indgriben i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 skal indgives til de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 2. Varer, hvis frigivelse er suspenderet af de statslige told- og skattemyndigheder, opbevares af de statslige told- og skattemyndigheder, for rettighedsindehaverens regning.

§ 3. De statslige told- og skattemyndigheder er berettiget til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at lette behandlingen af sagen.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter anmodning udlevere vareprøver til rettighedsindehaveren. Vareprøverne må dog alene anvendes i overensstemmelse med forordningens regler herom.

Stk. 3. Det påhviler varemodtageren, eller den der handler på varemodtagerens vegne at udføre det for undersøgelsen af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning). Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren.

§ 4. Varer, om hvilke det er fastslået, at de krænker en intellektuel rettighed, der er omfattet af definitionen i forordningens artikel 2, stk. 1 afstås til statskassen til destruktion. Destruktionen foretages på de i forordningens artikel 17, stk. 1, litra a angivne betingelser.

Stk. 2. Der ydes ikke erstatning ved destruering af varer i henhold til stk. 1.

§ 5. Rettighedshaveren skal inden 10 arbejdsdage, regnet fra meddelelsen om suspensionen af frigivelsen eller varerne er taget i bevaring, fremsende dokumentation til de statslige told- og skattemyndigheder for, at der er anlagt sag ved domstolene.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1134 af 21. december 1995 om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordning om foranstaltninger med henblik på at forbyde overgang til fri omsætning, udførsel, genudførsel og henførsel under en suspensionsprocedure af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer ophæves.

Skatteministeriet, den 22. juni 2004

Svend Erik Hovmand

/Ulla Trolle

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer visse bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003.