Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00682

Resumé

Del af klage bliver vurderet igen

Pressenævnet udtalte ikke kritik i en sag mod Dagens Medicin. Klager har anmodet om genoptagelse af afgørelsen. Nævnet imødekommer delvist anmodningen, da nævnet muligvis har misforstået denne del af klagen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de nævnsmedlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen. En part har krav på genoptagelse af en sag, såfremt der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

Det bemærkes, at klagen er indgivet på vegne af [Klager] personligt, og nævnets kendelse af 21. august 2014 er vurderet i forhold til [Klager] personligt, ikke i forhold til Facebook-gruppen ”Menneskesynet bag Term-modellen”.

[Klager] har ved anmodningen om genoptagelse præciseret, at hun deltog i den demonstration, der er beskrevet i den påklagede artikel. Demonstranterne omtales blandt andet som ”en gruppe på cirka 15 mennesker”. Da det ikke kan udelukkes, at [Klager]s tilstedeværelse ved demonstrationen som del af denne gruppe kan være af betydning for Pressenævnets afgørelse, finder nævnet, at behandlingen af dette forhold i sagen skal genoptages.

Pressenævnet finder derimod ikke, at [Klager] har påvist sagsbehandlingsfejl eller er fremkommet med nye faktiske oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse i relation til de øvrige klagepunkter.

Forholdet vedrørende beskrivelsen af demonstrationen genoptages.

[Klager] har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 14-70-00662, som nævnet traf afgørelse i den 21. august 2014. Afgørelsen vedrørte en klage fra [Klager], der klagede over, at Dagens Medicin ikke skelnede mellem to grupper af demonstranter foran en forskningsklinik for funktionelle lidelser.

1 Sagsfremstilling

I Pressenævnets kendelse af 21. august 2014 hedder det blandt andet:

”3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og Karsten Kolding.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

Af artiklen fremgår det, at ”Det eneste, vi [Facebook-gruppen] ikke vil have, er, at han tager fysiske diagnoser og gør dem psykiske”. Herefter omtaler artiklen denne gruppe og en anden gruppe som ”har sit hovedfokus på en enkelt patient” som to grupperinger. Pressenævnet finder, at det med tilstrækkelig tydelighed fremgår af artiklen, at det var sidstnævnte gruppe – og ikke Facebook-gruppen ”Menneskesynet bag Term-modellen”, som [Klager] er del af – som demonstrerede foran [Person A]s kontor.

Nævnet udtaler ikke kritik af Dagens Medicin for at give et misvisende billede af, hvem der demonstrerede.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer, jf. punkt A.5.

Pressenævnet finder, at det klart fremgår af artiklen, at det er [Person A] og [Person B]s subjektive vurderinger, der er citeret. Nævnet finder heller ikke, at Dagens Medicin har overskredet redaktørens redigeringsret ved at gengive udtalelserne. Nævnet bemærker, at såvel kritikere, deriblandt [Klager], som tilhængere har fået mulighed for at ytre sig.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt grundlag for at fastslå, at god presseskik er tilsidesat.

Genmæle

Det følger af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning af betydning, som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Under henvisning til ovennævnte begrundelse under god presseskik finder Pressenævnet, at der enten er bragt korrekte oplysninger eller vurderinger, der ikke er faktiske oplysninger.

[Klager] er derfor ikke berettiget til at få bragt et genmæle.”

Yderligere oplysninger

I den påklagede artikel i Pressenævnets sag ”[Person A]: Vi har lavet en arbejdsdeling, så det er mig, der tager tæskene” bragt i Dagens Medicin den 9. maj 2014 er en demonstration beskrevet. Af artiklen fremgår blandt andet følgende:

”Kameraet panorerer langsomt forbi en gruppe på cirka 15 mennesker men bliver i et pludseligt ryk drejet over mod [Person A]. Han træder ud ad hoveddøren i en rød etageejendom og skridter hurtigt af sted, kameraet følger ham i samme tempo. I baggrunden lyder der råb rettet mod forskningslederen.

»Hvordan har du det?« lyder det fra en kvinde, hvis stemme bliver blæst op af en megafon. Flere andre stemmer blander sig med lyden af hårde vindstød: »Har du det ikke dårligt? Du skulle simpelthen have det så dårligt med den behandling, du giver,« råber en anden.

Stemmerne bliver lavere, i takt med at [Person A] kommer længere væk fra hovedindgangen. Men kameramanden følger vedholdende efter, indtil [Person A] skråer ind over en hospitalsparkeringsplads, der kun er for personale.

»Du slår hende ihjel, [Person A],« lyder det fra en klagende kvindestemme i baggrunden. »Få hende ud,« råber kameraføreren i et aggressivt toneleje.

»Du er en fucking psykopat (der slår min svigerinde ihjel),« råber kvindestemmen, nu endnu højere, mens [Person A] forsvinder ind i en bygning.

Klippet er fra 14. august sidste år og ligger på YouTube. Brugeren, der har lagt videoen op, skriver, at [Person A] og de ansatte på hans klinik står bag en tvangsindlæggelse af en ung kvinde. Samtidig beskyldes [Person A] og hans kolleger for at behandle fysiske lidelser som psykiatriske, fordi de som psykiatere har brug for ‘en succeshistorie’. Men ingen af delene er sande, forklarer [Person A], der mest af alt ærgrer sig over, at en lille gruppe via Facebook, hjemmesider og høje råb har kunnet tiltrække sig så meget opmærksomhed.

2 [Klager]s synspunkter

[Klager] har til støtte for anmodningen om genoptagelse blandt andet anført følgende:

”Pressenævnet laver en opdeling af os i Menneskesynet i to grupper:

En, som arbejder seriøst med kritik af FFL [Forskningsinstituttet for Funktionelle Lidelser] og FL [funktionelle lidelser] og en anden, som ”farer rundt” som ”vilde” og demonstrerer imod [navn slettet af Pressenævnet] tvangsindlæggelse, og ved at placere mig i den første gruppe, så er jeg ikke blevet forulempet af [Person A’s initialer]s grimme betegnelser om 'aktivisterne', og jeg har således ikke grund til at klage, og har derfor ikke ret til genmæle imod [Person A’s initialer]s meget grimme omtale af aktivisterne...

At jeg VAR til demonstrationen imod [navn slettet af Pressenævnet] tvangsindlæggelse ved [Person A’s initialer]s fødselsdag, og således OGSÅ befinder mig i den anden gruppe og IKKE for 'forvildet' rundt eller råbte og skreg, det er ikke med i Pressenævnets 'beregninger'.

Men man har åbenbart RET til at skrive grimt om 'aktivister', som IKKE har klaget... og jeg, som har klaget, tilhører åbenbart ikke den gruppe, som [Person A’s initialer] talte grimt om, eller hvad?

I øvrigt er Jeres konstruktion med to grupper i Menneskesynet ikke korrekt.

Vi arbejder ALTID seriøst med fakta.

[…]

Jeg mener, at Jeres sag er bedømt på forkert grundlag, eftersom jeg også var med ved den stille demonstration og således må regnes til de mennesker, som [Person A] åbenbart her ret til at betegne som 'syge mennesker'.”

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Martin Lavesen, Inger Bach, Ulrik Holmstrup og Karsten Kolding.

Efter § 14, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 86 af 9. februar 1998 om forretningsordenen for Pressenævnet træffer de nævnsmedlemmer, der har afgjort en sag, også afgørelse vedrørende spørgsmål om eventuel genoptagelse af sagen. En part har krav på genoptagelse af en sag, såfremt der fremkommer nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse. Nævnet kan tillige have pligt til at genoptage en sag, hvis der foreligger ikke uvæsentlige sagsbehandlingsfejl.

Det bemærkes, at klagen er indgivet på vegne af [Klager] personligt, og nævnets kendelse af 21. august 2014 er vurderet i forhold til [Klager] personligt, ikke i forhold til Facebook-gruppen ”Menneskesynet bag Term-modellen”.

[Klager] har ved anmodningen om genoptagelse præciseret, at hun deltog i den demonstration, der er beskrevet i den påklagede artikel. Demonstranterne omtales blandt andet som ”en gruppe på cirka 15 mennesker”. Da det ikke kan udelukkes, at [Klager]s tilstedeværelse ved demonstrationen som del af denne gruppe kan være af betydning for Pressenævnets afgørelse, finder nævnet, at behandlingen af dette forhold i sagen skal genoptages.

Pressenævnet finder derimod ikke, at [Klager] har påvist sagsbehandlingsfejl eller er fremkommet med nye faktiske oplysninger, som har betydning for sagens afgørelse i relation til de øvrige klagepunkter.

Forholdet vedrørende beskrivelsen af demonstrationen genoptages.

Afgjort den 18. september 2014