Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0024
 
32004L0037
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Almindelige bestemmelser
Kapitel 3 Særlige foranstaltninger
Kapitel 4 Straf
Kapitel 5 Ikrafttræden
Bilag 1 Stoffer og materialer jf. § 1
Bilag 2 Arbejdsprocesser jf. § 1
Bilag 3 Regler for mærkning efter § 11, § 12, stk. 4 og § 24
Bilag 4 Oplysninger om arbejdsgange, -processer og metoder m.v., jf. § 33
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet1)

I medfør af § 40 g, stk. 1 og 2, og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for besætningsmedlemmer, der gør tjeneste om bord på danske, civile luftfartøjer og for deres arbejdsgivere.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse omfatter arbejde med, herunder fremstilling, anvendelse og håndtering af:

1) de stoffer og materialer, der fremgår af bilag 1,

2) materialer, der indeholder 0,1% eller mere af disse stoffer, medmindre andet er angivet ud for det enkelte stof i bilag 1,

3) arbejdsprocesser, der er optaget i bilag 2 og

4) de mutagener og materialer med indhold heraf, der fremgår af bilag 1.

Stk. 3. I det omfang, det er angivet i bilag 1 ud for det enkelte stof, omfatter bekendtgørelsen tillige:

1) materialer, der indeholder mindre end 0,1% af det pågældende stof og

2) arbejdsprocesser, der afgiver et sådant stof.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 2. Denne bekendtgørelse indeholder supplerende regler til bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere.

Stk. 2. Stoffer og materialer, som er omfattet af denne bekendtgørelse, anses for at kunne være farlige for eller i øvrigt være forringende for sikkerhed og sundhed, og bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer gælder derfor i sin helhed for disse stoffer og materialer.

§ 3. Et stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det efter §§ 11-13 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet kan erstattes med et ufarligt eller mindre farligt stof eller materiale.

Stk. 2. § 14 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet om inddragelse af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation finder tilsvarende anvendelse.

§ 4. Brugsanvisninger, som udarbejdes til de ansatte efter § 20 i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet, skal foruden de heri nævnte oplysninger oplyse om, at arbejde med stoffet eller materialet kan udgøre en kræftrisiko. Brugsanvisninger for materialer skal tillige oplyse om navnene på stofferne. Der skal anvendes de navne, hvormed stofferne og materialerne betegnes i bilag 1.

Stk. 2. Brugsanvisningerne efter stk.1 skal oplyse om eventuelle forholdsregler efter § 10.

§ 5. Der skal anvendes arbejdsprocesser, arbejdsmetoder og værktøj, der udelukker eller begrænser udvikling af dampe og støv, dannelse af røg og aerosoler m.v. samt sprøjt og stænk fra stofferne og materialerne så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling.

§ 6. Recirkulation af udsuget luft med indhold af stofferne eller materialerne må ikke finde sted.

§ 7. De ansatte besætningsmedlemmer skal underrettes om unormale driftsforhold og om ethvert uheld, der kan medføre en øget risiko for påvirkning fra stofferne eller materialerne eller fra arbejdsprocesserne.

Stk. 2. Så længe den øgede risiko er til stede, må der inden for det pågældende område kun beskæftiges personer i det omfang, det er nødvendigt for genoprettelsen af normale forhold. Den øgede risiko for påvirkning af stofferne eller materialerne eller fra arbejdsprocesserne må ikke være konstant for det enkelte ansatte besætningsmedlem og skal begrænses til det strengt nødvendige.

§ 8. Affald, der indeholder stofferne eller materialerne skal samles, opbevares og bortskaffes i egnede lukkede beholdere, eller hvor dette ikke er praktisk muligt på anden betryggende måde. Beholdere m.v. skal være mærket, som angivet i bilag 3.

§ 9. Ved arbejde omfattet af denne bekendtgørelse skal der anvendes egnede personlige værnemidler, hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Personlige værnemidler må ikke bæres under spisepauser.

Stk. 3. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj.

Stk. 4. Når personlige værnemidler skal til destruktion eller rengøring, skal de opbevares og bortskaffes i lukket emballage, mærket som angivet i bilag 3.

Stk. 5. Rengøring af personlige værnemidler skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

Stk. 6. For brugen af personlige værnemidler ved det omhandlede arbejde gælder i øvrigt bestemmelserne i bekendtgørelsen om brug af personlige værnemidler.

§ 10. I arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for forurening fra stofferne og materialerne, må der ikke ryges, spises eller drikkes, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted.

Vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på virksomheden

§ 11. Hvis der findes farlige stoffer og materialer på arbejdspladsen, skal der i arbejdspladsvurderingen efter bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere tillige indgå følgende vurderingselementer:

1) Stofferne og materialernes farlige egenskaber.

2) Eksponeringsgraden, eksponeringstypen og varigheden.

3) Omstændighederne ved arbejdet med farlige stoffer og materialer, herunder mængden.

4) Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes.

5) Hvor det er muligt, de konklusioner, der kan drages af foretagne arbejdsmedicinske undersøgelser.

6) Grænseværdier fastsat af Trafikstyrelsen, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet.

7) Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal fra leverandøren eller fra andre let tilgængelige kilder skaffe yderligere oplysninger, der er nødvendige for arbejdspladsvurderingen.

Stk. 3. Vurderingen skal tillige indeholde en fortegnelse over de farlige stoffer og materialer, der bruges på arbejdspladsen med henvisning til de relevante leverandørbrugsanvisninger.

Stk. 4. Reparationsarbejde, vedligeholdelsesarbejde o.lign. i virksomheden, der kan forudses at give anledning til væsentlig påvirkning fra stoffer og materialer eller som kan forringe sikkerheden og sundheden af andre grunde, selv om der er truffet tekniske foranstaltninger, skal medtages i arbejdspladsvurderingen.

Stk. 5. Hvis arbejdet indebærer risiko for påvirkning fra flere farlige stoffer eller materialer, skal der foretages en samlet vurdering af risikoen.

Stk. 6. Arbejdet med de i stk. 1 nævnte stoffer, materialer og arbejdsprocesser skal planlægges og tilrettelægges under hensyn til denne vurdering, og det skal herunder sikres, at der om nødvendigt træffes sådanne særlige foranstaltninger, som angivet i §§ 13-19.

Kapitel 3

Særlige foranstaltninger

§ 12. Bestemmelserne i dette kapitel finder kun anvendelse i det omfang, det følger af angivelserne i bilag 1 og 2 ud for det enkelte stof, materiale eller arbejdsproces eller af en arbejdspladsvurdering, jf. § 11.

§ 13. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen, skal arbejde med de omhandlede stoffer, materialer og arbejdsprocesser foregå i lukkede anlæg, hvis det er teknisk muligt.

§ 14. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejdsprocesser, hvori stoffer eller materialer indgår, kun foregå i lukkede anlæg eller på anden måde, der hindrer frigørelse af stofferne eller materialerne, således at enhver påvirkning herfra udelukkes, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis det ikke er teknisk muligt at opfylde stk. 1, skal stofferne og materialerne fjernes fuldstændigt fra udviklingsstedet.

Stk. 3. Hvis det ikke er teknisk muligt fuldstændigt at fjerne stofferne og materialerne, skal egnede personlige værnemidler anvendes.

§ 15. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen, skal arbejdspladser, hvor der arbejdes med disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, være afgrænset og mærket med passende advarsels- og sikkerhedsskiltning, herunder med skilte om rygeforbud, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 16. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurderingen, må arbejde med disse stoffer, materialer og arbejdsprocesser kun udføres på arbejdspladser, som er effektivt adskilt fra andre arbejdspladser og kun beskæftigede, hvis arbejde gør det nødvendigt, må have adgang til disse områder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sådanne foranstaltninger skal altid træffes i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

§ 17. I det omfang, det følger af arbejdspladsvurdering, skal arbejdsgiveren sørge for, at der i kontrollen med arbejdsmiljøet efter kapitel 8 i bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere indgår måleprogrammer.

Stk. 2. Måleprogrammerne skal altid indgå i kontrollen i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2.

Stk. 3. Måleprogrammerne skal være anerkendt af direktøren for Arbejdstilsynet.

§ 18. Arbejdsgiveren skal føre en ajourført liste over de ansatte besætningsmedlemmer, der vurderes, jf. § 11, at kunne være eller have været udsat for risiko ved arbejde med stoffer, materialer eller arbejdsprocesser, med angivelse af påvirkningen.

Stk. 2. De ansatte besætningsmedlemmer har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i listen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i listen.

Stk. 3. Oplysningerne om det enkelte ansatte besætningsmedlem skal opbevares i 40 år efter, at risikoen er ophørt. Ved virksomhedsophør skal listen sendes til Trafikstyrelsen.

§ 19. Arbejdsgiveren skal sikre, at de ansatte besætningsmedlemmer, der vurderes, jf. § 11 at kunne være udsat for risiko for påvirkning fra disse stoffer, materialer eller arbejdsprocesser har adgang til før ansættelsen og herefter med regelmæssige mellemrum at få foretaget en arbejdsmedicinsk undersøgelse efter reglerne herfor i bekendtgørelsen om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om luftfart.

Stk. 2. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, skal de ansatte besætningsmedlemmer have adgang til at få foretaget arbejdsmedicinske undersøgelser.

§ 20. I det omfang, det fremgår af bilag 1, skal arbejdsgiveren sørge for, inden stofferne eller materialerne tages i anvendelse på virksomheden, at emballagen er forsynet med mærkning efter reglerne i bilag 3.

§ 21. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne kun udføres af personer, der har fået vejledning om sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og foranstaltninger i forbindelse med arbejdet, foretaget enten af virksomhedens bedriftssundhedstjeneste eller af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, som er godkendt af Arbejdstilsynet.

§ 22. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne kun udføres af personer, der har gennemgået en særlig uddannelse godkendt af Arbejdstilsynet.

Anvendelsesbegrænsninger, godkendelse, anmeldelse m.v.

§ 23. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, er fremstilling og anvendelse af stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne ikke tilladt.

§ 24. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, må arbejde med stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne ikke udføres i den ansattes hjem.

§ 25. Fremstilling og anvendelse af stofferne, materialerne og arbejdsprocesserne må i det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, ikke finde sted uden godkendelse fra det stedlige Arbejdstilsyn, jf. dog § 26, stk. 3.

§ 26. Ansøgning om godkendelse skal ske i elektronisk form eller i papirform til det stedlige Arbejdstilsyn og indeholde oplysning om følgende:

1) Påtænkt anvendelse og vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene ved arbejdet, jf. § 11.

2) Med hvilken begrundelse stoffet, materialet eller arbejdsprocessen ikke kan erstattes af et mindre farligt stof, materiale eller arbejdsproces.

3) Eventuelle tekniske anlæg og processer.

4) Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan forlange supplerende oplysninger til brug for godkendelsen.

Stk. 3. Godkendelse af bekæmpelsesmidler foretages af Miljøstyrelsen, jf. Miljøstyrelsens regler om kemiske bekæmpelsesmidler.

§ 27. Såfremt Arbejdstilsynets afgørelse ikke er meddelt ansøgeren senest 3 måneder efter, at ansøgningen er modtaget i Arbejdstilsynet, kan stoffet, materialet eller arbejdsprocessen umiddelbart fremstilles eller tages i brug.

Stk. 2. Tidsfristen regnes fra det tidspunkt, hvor tilstrækkelig dokumentation foreligger, jf. § 26.

§ 28. Den, der har opnået ovennævnte godkendelse, skal underrette Arbejdstilsynet om ændringer i de pågældende arbejdsprocesser m.v., som kan indebære fare for sikkerhed og sundhed.

§ 29. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, skal arbejdsgange, arbejdsprocesser og arbejdsmetoder m.v. anmeldes til det stedlige Arbejdstilsyn, hvor arbejdsprocessen m.v. agtes påbegyndt eller foregår.

Stk. 2. Anmeldelsen skal ske i elektronisk form eller i papirform og indeholde de oplysninger, som er angivet i bilag 4.

§ 30. I det omfang, det fremgår af bilag 1 og 2, skal ethvert uheld, der kan medføre risiko for, at personer udsættes for sundhedsfare ved påvirkninger fra stofferne og materialerne eller fra arbejdsprocesserne, meddeles til Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Meddelelsen skal omfatte beskrivelse af uheldet, herunder navnene på de pågældende stoffer og materialer, samt oplysninger om udslippets mængde.

Stk. 3. Meddelelsen skal omfatte en angivelse af den mulige årsag til uheldet samt en redegørelse for, hvordan lignende uheld kan imødegås for fremtiden.

Kapitel 4

Straf

§ 31. Med bøde straffes den arbejdsgiver, der overtræder §§ 3-11, §§ 13-25 og §§ 28-29.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 3-11, §§ 13-25 og §§ 28-30, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan.

Stk. 3. For overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2015.

§ 33. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne.

Trafikstyrelsen, den 20. januar 2015

Carsten Falk Hansen

/ Per Schmock


Bilag 1

Stoffer og materialer jf. § 1

Bilag 1 består af 2 afsnit: Afsnit A og Afsnit B.

Afsnit A indeholder en specifik opregning af stoffer og materialer.

Afsnit B indeholder en henvisning til Miljøministeriets liste over farlige stoffer.

Et stof vil kunne være omfattet af bekendtgørelsen i kraft af både afsnit A og afsnit B. Hvis dette er tilfældet, er det de særlige krav i følge afsnit A, der gælder. Såfremt stoffet allerede er optaget i afsnit A med særlige bestemmelser eller med en anden procentangivelse, skal disse følges.

Afsnit A

Kolonnen »CAS.nr.« angiver et stofs identifikationsnummer i Chemical Abstract Service.

Kolonnen »stof« angiver stofferne på nedenstående liste.

Kolonnen »procentindhold i materialer« fastsætter den procent af stoffet, et materiale skal indeholde, for at materialet omfattes af bekendtgørelsen.

Kolonnen »særlige bestemmelser« henviser til bestemmelser i bekendtgørelsens kapitel 3, som ud over bekendtgørelsens kapitel 2 og arbejdsmiljølovgivningen i øvrigt skal gælde for arbejde med det pågældende stof eller materiale.

I kolonnen »uddybende bemærkninger og begrænsninger« præciseres det, i hvilket omfang de angivne særlige bestemmelser skal finde anvendelse på stoffet/materialet. Endvidere fastsættes eventuelle begrænsninger i bekendtgørelsens anvendelse på stoffet/materialet.

| foran et stof betyder, at der er ændringer i forhold til bilag 1 i bekendtgørelse nr. 906 af 8. november 2002 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 309 af 25. april 2003 og bekendtgørelse nr. 859 af 22. oktober 2003.

           
CAS.nr.
 
Stof
Procent-indholdi materialer
Særligebestemmelser
Uddybende bemærkninger og begrænsninger
53-96-3
 
2-AAF
0,1
   
97-56-3
 
AAT, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 3)
     
26148-68-5
 
A-a-C
0,1
   
75-07-0
|
Acetaldehyd
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
1
§ 17
Aromastoffer.
0,1-1
Kap. 2
0,1
§§ 29-32
Rengøringsmidler.
1
§§ 29-32
Anden anvendelse.
0,1-1
Kap. 2
16568-02-8
 
Acetaldehyd-N-formyl-N-methylhydrazon, se Gyromitrin
     
60-35-5
 
Acetamid
0,1
   
2832-40-8
 
Acetamid, N-(4-((2-hydroxy-5-methylphenyl)azo) phenyl)-, se Azofarvestoffer (Disperse Yellow 3)
     
   
Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
0,1
   
53-96-3
 
2-Acetylaminofluoren, se 2-AAF
     
3761-53-3
 
Acid Red 26, se Azofarvestoffer
     
6459-94-5
 
Acid Red 114, se Azofarvestoffer
     
1694-09-3
 
Acid Violet 49, se Benzylviolet 4B
     
79-06-1
 
Acrylamid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
107-13-1
 
Acrylonitril
0,1
   
23214-92-8
 
Adriamycin
0,1
   
3688-53-7
 
AF-2
0,1
§§ 29-32
 
1162-65-81165-39-51402-68-26795-23-97220-81-77241-98-7
 
Aflatoxiner
0,1
   
15972-60-8
 
Alachlor
0,1
§§ 29-32
 
309-00-2
 
Aldrin
0,1
§§ 29-32
 
85535-84-8
 
Alkaner, C10-13-, chlor, se Chloralkaner, C10-13
     
94-59-7
 
5-Allyl-1,3-benzodioxol, se Safrol
     
107-05-1
|
Allylchlorid
0,1
   
106-92-3
 
Allylglycidylether
0,1
   
60-09-3
 
p-Aminoazobenzen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 1)
     
97-56-3
 
o-Aminoazotoluen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 3)
     
92-67-1
 
4-Aminobiphenyl
0
§ 27
Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.
   
4-Aminobiphenyl, salte heraf
0
§ 27
77094-11-2
 
2-Amino-3,4-dimethylimidazo-(4,5-f)quinolin, se MelQ
     
77500-04-0
 
2-Amino-3,8-dimethylimidazo-(4,5-f)quinolin, se MelQx
     
62450-06-0
 
3-Amino-1,4-dimethyl-5 H-pyrido (4,3-b)indol, se Trp-P-1
     
67730-10-3
 
2-Aminodipyrido(1,2-a: 3’,2’-d) imidazol, se Glu-P-2
     
399-95-1
 
4-Amino-3-fluorphenol
0,1
   
67730-11-4
 
2-Amino-6-methyldipyrido(1,2-a:3’,2’-d)imidazol, se Glu-P-1
     
76180-96-6
 
2-Amino-3-methylimidazo(4,5-f)-quinolin, se IQ
     
105650-23-5
 
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridin, se PhIP
     
68006-83-7
 
2-Amino-3-methyl-9 H-pyrido (2,3-b)indol, se MeA--C
     
62450-07-1
 
3-Amino-1-methyl-5 H-pyrido (4,3-b)indol, se Trp-P-2
     
712-68-5
 
2-Amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadiazol
0,1
§§ 29-32
 
26148-68-5
 
2-Amino-9 H-pyrido(2,3-b)indol, se A--C
     
61-82-5
 
Amitrol
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
     
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7789-09-5
 
Ammoniumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
62-53-3
 
Anilin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
Kap. 2
I trykfarver.
§ 17
Industriel brug.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
Anilin, salte heraf
0,1
   
90-04-0
 
o-Anisidin
0,1
   
   
o-Anisidin, salte heraf
0,1
   
1309-64-41317-98-212412-52-1
 
Antimontrioxid
0,1
§ 33
Anvendelse af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.
Kap. 2
Produktion af brandhæmmende maling, lim, fugemasse o.lign.
§§ 29-32
Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
Kap. 2
Anvendelse af plastgranulater o.lign. Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for antimontrioxid, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.
 
Plastfolier o.lign., som ved videreforarbejdning ikke frigør antimontrioxid, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.
§ 27
Anden anvendelse.
90640-80-590640-81-690640-82-791995-14-191995-15-291995-16-391995-17-4
 
Anthracenolie med indhold 0,1% benzen eller 0,005% benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Anden anvendelse.
90640-80-590640-81-690640-82-791995-14-191995-15-291995-16-391995-17-4
 
Anthracenolie med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
86-88-4
 
Antu
0,1
§§ 29-32
 
140-57-8
 
AramitR
0,1
§§ 29-32
 
313-67-7475-80-9
|
Aristolochic syre
0,1
   
64742-03-664742-04-764742-05-864742-11-691995-78-7
 
Aromatiske ekstrakter af råoliedestillater defineret ved EINECS-numrene 265-102-1, 295-341-7, 265-111-0, 265-103-7 og 265-104-2
0,1
   
7440-38-2
 
Arsen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Medicinalindustri o.lign.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1303-28-2
 
Arsenpentoxid
0,1
§§ 29-32
Trykimprægnering.
§§ 29-32
Anvendelse af trykimprægneret træ.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7778-39-4
 
Arsensyre
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
Arsensyre, salte heraf
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1327-53-3
 
Arsentrioxid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Konservering.
§§ 29-32
Imprægnering.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
Arsen, andre uorganiske forbindelser
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
Kap. 2
Kunstnerfarver.
Kap. 2
Produktion af malevarer.
§§ 29-32
Malearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1332-21-412001-28-412001-29-512172-67-712172-73-577536-66-477536-67-577536-68-6132207-32-0132207-33-1
 
Asbest
     
1912-24-9
 
Atrazin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
492-80-8
 
Auramin
0,1
   
   
Auramin, salte heraf
0,1
   
320-67-2
 
Azacitidin
0,1
   
115-02-6
 
Azaserin
0,1
   
446-86-6
 
Azathioprin
0,1
   
151-56-4
 
Aziridin, se Ethylenimin
     
103-33-3
 
Azobenzen
0,1
   
   
Azofarvestoffer, se også Benzidin-baserede azofarvestoffer, 4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer og o-Dianisidin-baserede azofarvestoffer:
     
3761-53-3
 
Acid Red 26
0,1
§§ 29-32
 
6459-94-5
 
Acid Red 114
0,1
§§ 29-32
 
85136-74-9
|
Disperse Orange 149
0,1
§§ 29-32
 
2832-40-8
|
Disperse Yellow 3
0,1
§§ 29-32
 
3564-09-8
 
Ponceau 3 R
0,1
§§ 29-32
 
2646-17-5
 
Solvent Orange 2
0,1
§§ 29-32
 
6358-53-8
 
Solvent Red 80
0,1
§§ 29-32
 
60-09-3
 
Solvent Yellow 1
0,1
§§ 29-32
 
60-11-7
 
Solvent Yellow 2
0,1
§§ 29-32
 
97-56-3
 
Solvent Yellow 3
0,1
§§ 29-32
 
842-07-9
|
Solvent Yellow 14
0,1
§§ 29-32
 
   
Bariumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
154-93-8
 
BCNU
0,1
   
17804-35-2
|
Benomyl
0,1
   
98-87-3
 
Benzalchlorid, se-Chlorerede toluener
     
56-55-3
 
Benz(a)anthracen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
71-43-2
 
Benzen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Påfyldning og tømning af tankbiler og tankanlæg med motorbenzin. For anden tankning af motorbenzin samt reparation og vedligeholdelse af benzinmotorer m.v. gælder kun kap. 2.
§ 17, § 18, stk.2, § 24, § 25, § 33, § 34
Industriel brug.
       
§ 27
Anden brug
51085-52-0
|
Benzenamin, 2-methyl-5-nitro-, monohydrochlorid
0,1
   
615-28-1
 
1,2-Benzendiamin, dihydrochlorid, se o-Phenylendiamin dihydrochlorid
     
92-87-5
 
Benzidin
0
§ 27
Forbudet gælder ikke, hvis stoffet er til stede i et stof eller materiale i form af urenheder, biprodukter eller som bestanddel af spildprodukter, og koncentrationen af stoffet er mindre end 0,1 vægtprocent. Risikovurdering er kun aktuel, når anvendelsen er tilladt.
   
Benzidin, salte heraf
0
§ 27
   
Benzidin-baserede azofarvestoffer:
     
1937-37-7
 
Direct Black 38 (tekniskvare)
0,1
§§ 29-32
 
2602-46-2
 
Direct Blue 6 (tekniskvare)
0,1
§§ 29-32
 
72-57-1
 
Direct Blue 14 (tekniskvare)
0,1
§§ 29-32
 
2429-74-5
 
Direct Blue 15, tekniskkvalitet
0,1
§§ 29-32
 
16071-86-6
 
Direct Brown 95 (tekniskvare)
0,1
§§ 29-32
 
573-58-0
 
Direct Red 28
0,1
§§ 29-32
 
   
Øvrige benzidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.
0,1
§§ 29-32
 
205-99-2
 
Benzo(b)fluoranthen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
205-82-3
 
Benzo(j)fluoranthen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
207-08-9
 
Benzo(k)fluoranthen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
271-89-6
 
Benzofuran
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
50-32-8
 
Benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
100-44-7
 
Benzylchlorid, se-Chlorerede toluener
     
98-87-3
 
Benzylidendichlorid, se,-Dichlortoluen
     
1694-09-3
 
Benzylviolet 4B
0,1
   
7440-41-7
 
Beryllium
0,1
   
   
Berylliumforbindelser, med undtagelse af aluminiumberylliumsilicater
0,1
   
   
Berylliumforbindelser, aluminiumberylliumsilicater
0,1
   
88-32-4121-00-625013-16-5
 
BHA
0,1
   
90-41-5
 
(1,1’-Biphenyl)-2-amin
0,1
   
92-67-1
 
(1,1’-Biphenyl)-4-amin, se 4-Aminobiphenyl
     
101-77-9
 
Bis(4-aminophenyl)methan, se 4,4’-Methylendianilin
     
108225-03-2
 
7-[[4,6-Bis[(2-aminopropyl) amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-4-hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)naphthalensulfonsyre, monoformiat
0,1
   
3296-90-0
 
2,2-Bis(brommethyl)propan-1,3-diol
0,1
   
111-44-4
 
Bis(2-chlorethyl)ether, se 2,2’-dichlordiethylether
     
494-03-1
 
N,N-Bis(2-chlorethyl)-2-naphthylamin, se Chlornaphazin
     
154-93-8
 
1,3-Bis(2-chlorethyl)nitrosourinstof, se BCNU
     
505-60-2
 
Bis(2-chlorethyl)sulfid
0,1
§§ 29-32
 
542-88-1
 
Bis(chlormethyl)ether
0,1
   
90-94-8
|
4,4’-Bis(dimethylamino)benzophenon
0,1
   
101-90-6
 
1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy) benzen, se Diglycidylresorcinolether
     
   
4-[[Bis-(4-fluor-phenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol, blanding med 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl] methyl]-1H-1,2,4-triazol, se Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl) methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl] methyl]-1H-1,2,4-triazol
     
85509-19-9
 
Bis(4-fluorphenyl)(methyl) (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) silan, se Flusilazol
     
2784-94-3
 
N’,N’-Bis(2-hydroxyethyl)-N-nitro-p-phenylendiamin, se HC Blue No. 1
     
   
4,4’-Bi-o-toluidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.
0,1
§§ 29-32
 
   
Bitumenekstrakter, damp- og luftraffinerede
0,1
   
   
Blanding af: 4-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorphenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazol
0,1
   
 
|
Blendur I VP KU 3-4519 med ELINCS-nr. 421-550-1
0,1
   
9041-93-411056-06-767763-87-5
 
Bleomyciner
0,1
   
301-04-21335-32-66080-56-4
 
Blyacetat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
6080-56-4
 
Blyacetat, trihydrat, se Blyacetat
     
1344-37-21344-38-37758-97-612656-85-818454-12-1
 
Blychromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
7784-40-9
 
Blyhydrogenarsenat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7446-47-715845-52-0
 
Blyphosphat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1335-32-6
 
Blysubacetat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
75-27-4
 
Bromdichlormethan
0,1
   
74-96-4
 
Bromethan
0,1
   
593-60-2
 
Bromethen, se Vinylbromid
     
138526-69-9
 
1-Brom-3,4,5-trifluorbenzen
0,1
   
68476-32-468476-33-568553-00-492045-14-2
 
Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 271-384-7, 270-675-6, 270-674-0 og 295-396-7
0,1
 
se også Fyringsolier, tunge
68476-30-268476-31-3
 
Brændselsolier defineret ved EINECS-numrene 270-671-4 og 270-673-5
0,1
 
se også Fyringsolier, tunge
68476-34-694114-58-694114-59-7
 
Brændstoffer defineret ved EINECS-numrene 270-676-1, 302-695-9 og 302-694-3
0,1
 
se også Dieselbrændstof til marinemotorer
106-99-0
 
1,3-Butadien
0,1
   
   
Butan, der indeholder 0,1% 1,3-butadien
0,1
   
55-98-1
 
1,4-Butandioldimethansulfonat, se Myleran
     
96-29-7
|
2-Butanonoxim
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
Kap. 2
Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.
5
§ 27
Anvendelse af maling, lakker, lime, fugemasser, imprægneringsmidler, træbeskyttelsesmidler o.lign.
1-5
§ 33
0,1-1
Kap. 2
1
§§ 29-32
Anden anvendelse.
0,1-1
Kap. 2
2426-08-6
 
1-Butyl(2,3-epoxy-1-propyl) ether
0,1
   
2426-08-6
 
n-Butylglycidylether, se 1-Butyl (2,3-epoxy-1-propyl)ether
     
88-32-4121-00-625013-16-5
 
tert-Butyl-4-methoxyphenol, se BHA
     
2312-35-8
|
2-(4-tert-Butylphenoxy)cyclohexyl-2-propynylsulfit
0,1
   
3068-88-0
 
ß-Butyrolacton
0,1
   
7440-43-9
 
Cadmium
0,1
§ 27
Loddemidler.
§§ 29-32
Cadmiering.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
10108-64-2
 
Cadmiumchlorid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
542-83-6
 
Cadmiumcyanid
0,1
§§ 29-32
Cadmiering.
§ 27
Anden anvendelse.
7790-79-6
 
Cadmiumfluorid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
17010-21-8
 
Cadmiumfluorosilikat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
4464-23-7
 
Cadmiumformiat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7790-80-9
 
Cadmiumiodid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1306-19-0
 
Cadmiumoxid
0,1
§§ 29-32
Cadmiering.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
10124-36-4
 
Cadmiumsulfat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1306-23-612656-57-458339-34-7
 
Cadmiumsulfid
0,1
§ 33
Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/glasvarer m.m.
Kap. 2
Kunstnerfarver.
Kap. 2
Produktion af malevarer og farver.
§ 27
Andet.
12656-57-458339-34-7
 
Cadmiumsulfoselenid
0,1
§ 33
Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/glasvarer m.m.
Kap. 2
Kunstnerfarver.
Kap. 2
Produktion af malevarer og farver.
§ 27
Andet.
   
Cadmium, andre uorganiske forbindelser
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
13765-19-0
 
Calciumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
8001-35-2
 
Camphechlor, se Polychlorerede camphener
     
2425-06-1
 
Captafol
0,1
§§ 29-32
 
133-06-2
 
Captan
0,1
§§ 29-32
 
6804-07-5
 
Carbadox
0,1
   
63-25-2
|
Carbaryl
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
10605-21-7
|
Carbendazim
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
0,1
Kap. 2
Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.
5
§ 27
Anvendelse af maling, lakker, lime, fugemasser, imprægneringsmidler, træbeskyttelsesmidler o.lign.
1-5
§ 33
0,1-1
Kap. 2
1
§§ 29-32
Anden anvendelse.
0,1-1
Kap. 2
1333-86-4
 
Carbon black
0,1
 
Carbon black og støvformige materialer med indhold af respirabelt carbon black 0,1% er omfattet.
   
Carbon black-ekstrakter
0,1
   
97722-04-8
 
Carbonhydrider, C26-55, aromatrige
0,1
   
492-80-8
 
4,4’-Carbonimidoyl-bis (N,N-dimethylanilin), se Auramin
     
   
4,4’-Carbonimidoyl-bis (N,N-dimethylanilin), salte heraf, se Auramin, salte heraf
     
56-23-5
 
Carbontetrachlorid, se Tetrachlormethan
     
   
Carrageenan, degraderet
0,1
   
 
|
Cartasol Yellow M-GL konc. med ELINCS-nr. 401-500-5
0,1
   
13010-47-4
 
CCNU
0,1
   
107-20-0
 
Chloracetaldehyd
0,1
   
85535-84-8
|
Chloralkaner; C10-13
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
1
§§ 29-32
Metalforarbejdning.
0,1-1
Kap. 2
0,1
§§ 29-32
Anden anvendelse.
95-06-7
 
2-Chlorallyl-N,N-diethyl-dithio-carbamat, se Sulfallat
     
305-03-3
 
Chlorambucil
0,1
   
56-75-7
 
Chloramphenicol
0,1
   
106-47-8
 
p-Chloranilin
0,1
   
126-99-8
 
2-Chlor-1,3-butadien
0,1
   
57-74-95103-71-95103-74-25566-34-712789-03-6
 
Chlordan
0,1
§§ 29-32
 
143-50-0
 
Chlordecon
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
6164-98-3
 
Chlordimeform
0,1
§§ 29-32
 
19750-95-9
 
Chlordimeformhydrochlorid
0,1
§§ 29-32
 
107-30-2
 
Chlordimethylether
0,1
   
115-28-6
 
Chlorendinsyre
0,1
   
51594-55-9
 
(R)-1-Chlor-2,3-epoxypropan
0,1
   
   
Chlorerede C12-paraffiner (ca. 60% chloreret)
0,1
Kap. 2
Køle-smøremidler, malinger og lime.
§ 17
Industriel brug.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
-Chlorerede toluener:
     
98-87-3
 
Benzalchlorid
0,1
   
100-44-7
 
Benzylchlorid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Industriel brug.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
98-07-7
 
Trichlormethylbenzen
0,1
§§ 29-32
 
75-00-3
|
Chlorethan
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
107-20-0
 
2-Chlorethanal, se Chloracetaldehyd
     
13010-47-4
 
1-(2-Chlorethyl)-3-cyclo-hexyl-1-nitrosourinstof, se CCNU
     
75-01-4
 
Chlorethylen, se Vinylchlorid
     
13909-09-6
 
1-(2-Chlorethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourinstof, se 1-Methyl-CCNU
     
74-87-3
 
Chlormethan, se Methylchlorid
     
107-30-2
 
Chlormethylmethylether,se Chlordimethylether
     
513-37-1
 
1-Chlor-2-methylpropen
0,1
   
100-00-5
|
1- Chlor-4-nitrobenzen
0,1
   
494-03-1
 
Chlornaphazin
0,1
§§ 29-32
 
67-66-3
 
Chloroform
0,1
§§ 29-32
Anvendelse af materialer, hvor stoffet indgår som opløsningsmiddel.
§ 17,§ 18, stk.2,§ 24, § 25,§ 33, § 34
Industriel brug.
§ 17
Laboratoriearbejde.
126-99-8
 
Chloropren, se 2-Chlor-1,3-butadien
     
54749-90-5
 
Chlorozotocin
0,1
   
150-68-5
 
3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethylurinstof, se Monuron
     
140-41-0
 
3-(4-Chlorphenyl)-1,1-dimethyl-uronium-trichloracetat, se Monuron-TCA
     
95-83-0
 
4-Chlor-o-phenylendiamin
0,1
   
   
4-Chlor-o-phenylendiamin, salte heraf
0,1
   
133855-98-8
|
cis-(. PM.)-1-((3-(2-Chlorphenyl)-2-(4-fluorphenyl)oxiranyl) methyl)-1H-1,2,4-triazol
0,1
   
1897-45-6
 
Chlorthalonil
0,1
§ 17, § 24,§ 25, § 34
Anvendelse af bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved blanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 24, § 25,§ 34
Anvendelse af antifouling maling, indeholdende stoffet som biocid.
§ 17, § 24,§ 25, § 33,§ 34
Fremstilling af malevarer og bekæmpelsesmidler.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
95-69-2
 
4-Chlor-2-toluidin
0,1
   
3165-93-3
 
4-Chlor-2-toluidin-hydrochlorid
0,1
   
6164-98-3
 
N’-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethyl-formamidin, se Chlordimeform
     
19750-95-9
 
N’-(4-Chlor-o-tolyl)-N,N-dimethyl-formamidin-hydrochlorid, se Chlordimeformhydrochlorid
     
5216-25-1
|
1-Chlor-4-(trichlormethyl)benzen
0,1
   
84332-86-5
 
Chlozolinat
0,1
   
   
Chromforbindelser, hexavalente, herunder bl.a.:
     
7789-09-5
 
Ammoniumdichromat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Anden anvendelse.
   
Bariumchromat
0,1
   
1344-37-21344-38-37758-97-612656-85-818454-12-1
 
Blychromat
0,1
§ 33
Reparationsmaling af biler, busser, skibe, fly, containere, entrepenørmaskiner, traktorer, kraner og lignende store konstruktioner.
§ 27
Om- og nylakering af biler, busser, skibe, fly, containere, entrepenørmaskiner, traktorer, kraner og lignende store konstruktioner.
Kap. 2
Produktion af malevarer.
Kap. 2
Anvendelse af mærke- og signalfarver.
Kap. 2
Glasurer, emaljer og pigmenter på keramiske produkter, tegl, klinker m.m.
Kap. 2
Glasurer, emaljer og pigmenter på kunst og kunsthåndværk.
§ 27
Trykfarver.
§§ 29-32
Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
§§ 29-32
Anvendelse af plastgranulater, plastfolier o.lign.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Anden anvendelse.
13765-19-0
 
Calciumchromat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.
§ 27
Anden anvendelse.
24613-89-6
 
Chrom(III)chromat
0,1
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
14977-61-8
 
Chrom(VI)dichloriddioxid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1333-82-0
|
Chromtrioxid
0,1
§ 25, § 33
Chromatering og andre galvaniske processer.
§ 25, § 33
Fremstilling af katalysatorer.
Kap. 2
Anvendelse af katalysatorer.
§§ 29-32
Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 17
Imprægneringsmidler.
Kap. 2
Anvendelse af imprægneret træ.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7789-00-6
 
Kaliumchromat
0,1
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7778-50-9
 
Kaliumdichromat
0,1
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§§ 29-32
Udfyldningsmidler.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7775-11-3
 
Natriumchromat
0,1
§ 17
Afrensning o.lign.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
10588-01-9
 
Natriumdichromat
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7789-12-0
 
Natriumdichromat,dihydrat
0,1
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 17
Afrensning o.lign.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7789-06-2
 
Strontiumchromat
0,1
§§ 29-32
Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.
§ 27
Anden anvendelse.
11103-86-913530-65-915930-94-6
|
Zinkchromat
0,1
§ 17,§ 18, stk. 2,§ 19, stk. 2,§ 20, stk. 2,§ 25, § 33,§ 34
Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpulver.
§ 25
Fremstilling af zinkchromatholdig maling ud fra zinkchromatpasta.
§ 17
Anvendelse i produkter, hvor tilstedeværelsen er nødvendig for at opnå tilstrækkelig vedhæftning på hård aluminium, og til båndlakering, hvis der er risiko for aerosoldannelse. Er der ikke risiko for aerosoldannelse gælder kun kap. 2.
§ 25, § 33
Fremstilling af katalysatorer.
Kap. 2
Anvendelse af katalysatorer.
§§ 29-32
Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 27
Anden anvendelse.
 
|
Chromforbindelser,øvrige hexavalenteforbindelser
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Rustbeskyttende maling, lim og fugemasse.
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 25, § 33
Fremstilling af katalysatorer.
Kap. 2
Anvendelse af katalysatorer.
§§ 29-32
Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 27
Anden anvendelse.
14977-61-8
 
Chrom(VI)dichloriddioxid, se Chromforbindelser, hexavalente
     
14977-61-8
 
Chrom(VI)oxidchlorid, se Chromforbindelser, hexavalente (Chrom(VI)dichloriddioxid)
     
1333-82-0
 
Chromtrioxid, se Chromforbindelser, hexavalente
     
117-10-2
 
Chrysazin, se Dantron
     
218-01-9
|
Chrysen
0,1
   
6459-94-5
 
CI Acid Red 114, se Azofarvestoffer (Acid Red 114)
     
569-61-9
 
CI Basic Red 9
0,1
   
 
|
CIB R634 med ELINCS-nr. 406-220-7
0,1
   
59865-13-379217-60-0
 
Ciclosporin
0,1
   
2429-74-5
 
CI Direct Blue 15 (teknisk kvalitet), se Benzidin-baserede azofarvestoffer (Direct Blue 15)
     
85136-74-9
 
CI Disperse Orange 149, se Azofarvestoffer (Disperse Orange 149)
     
1832-48-8
 
CI Disperse Yellow 3, se Azofarvestoffer (Disperse Yellow 3)
     
842-07-9
 
CI Solvent Yellow 14, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 14)
     
15663-27-1
 
Cisplatin
0,1
   
6358-53-8
 
Citrus Red No. 2, se Azofarvestoffer (Solvent Red 80)
     
7440-48-4
 
Cobalt
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
7646-79-9
 
Cobaltdichlorid
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
1307-96-6
 
Cobaltoxid
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
10124-43-3
 
Cobaltsulfat
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
1317-42-6
 
Cobaltsulfid
0,1
se Cobaltforbindelser, øvrige
se Cobaltforbindelser, øvrige
 
|
Cobaltforbindelser, øvrige
0,1
§ 33
Anvendelse af pulver/på støvende form.
§ 25, § 33
Fremstilling af katalysatorer.
Kap. 2
Anvendelse af katalysatorer.
§§ 29-32
Genindvinding/regenerering af brugte katalysatorer.
§ 25, § 33
Galvaniske processer.
§ 33
Anvendelse af malevarer, farver til keramiske produkter/porcelæn, trykfarver m.m.Ved anvendelse af <10% cobaltforbindelse som sikkativ i maling, trykfarver m.m. gælder dog kun kap. 2. Ved anvendelse af <10% cobaltoctoat i polyester gælder dog kun kap. 2.
Kap. 2
Kunstnerfarver.
Kap. 2
Produktion af malevarer, trykfarver m.m.
§§ 29-32
Produktion af plastgranulat, compoundering o.lign.
Kap. 2
Anvendelse af metallegeringer, plastgranulat o.lign. Arbejdsprocesser, hvorved der ikke kan ske en udsættelse for cobalt eller cobaltforbindelser, er dog ikke omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser.
 
Plastfolier o.lign., som ved forarbejdning ikke frigør cobalt eller cobaltforbindelser, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
331-39-5
 
Coffeinsyre
0,1
   
573-58-0
 
Congo Red, se Benzidin-baserede azofarvestoffer (Direct Red 28)
     
8001-58-9
 
Creosot med indhold 0,1% benzen eller 0,005% benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Anden anvendelse.
8001-58-9
 
Creosot med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
61789-28-470321-79-890640-84-990640-85-0
 
Creosotolie med indhold 0,1% benzen eller 0,005% benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Anden anvendelse.
61789-28-470321-79-890640-84-990640-85-0
 
Creosotolie med indhold <0,1% benzen eller <0,005% benzo(a)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
120-71-8
 
p-Cresidin
0,1
§§ 29-32
 
   
p-Cresidin, salte heraf
0,1
§§ 29-32
 
14464-46-1
 
Cristobalit, se Krystallinsk siliciumdioxid
     
14901-08-7
 
Cycasin
0,1
§§ 29-32
 
   
Cyclohexylamin, reaktionsprodukt med acetophenon, formaldehyd, methanol og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
     
50-18-06055-19-2
 
Cyclophosphamid
0,1
   
60-11-7
 
DAB, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 2)
     
4342-03-4
 
Dacarbazin
0,1
   
1596-84-5
 
Daminozid
0,1
§ 17, § 25,§ 34
Anvendelse af bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved opblanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 17, § 25,§ 33, § 34
Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
117-10-2
 
Dantron
0,1
   
20830-81-3
 
Daunomycin
0,1
   
50-29-3
 
DDT
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
62-73-7
 
DDVP, se Dichlorvos
     
613-35-4
 
N,N’-Diacetylbenzidin
0,1
§§ 29-32
 
2303-16-4
 
Diallat
0,1
§§ 29-32
 
615-05-4
 
2,4-Diaminoanisol, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin
     
   
2,4-Diaminoanisol, salte heraf, se 4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf
     
101-80-4
 
4,4’-Diaminodiphenylether
0,1
§§ 29-32
 
   
4,4’-Diaminodiphenylether, salte heraf
0,1
§§ 29-32
 
101-77-9
 
4,4’-Diaminodiphenylmethan, se 4,4’-Methylendianilin
     
   
4,4’-Diaminodiphenylmethan, salte heraf, se 4,4’-Methylendianilin, salte heraf
     
95-80-725376-45-8
 
Diaminotoluen
0,1
   
   
2,4-Diaminotoluen, salte heraf
0,1
   
119-90-4
|
o-Dianisidin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
o-Dianisidin, salte heraf
0,1
   
   
o-Dianisidin-baserede azofarvestoffer, dog undtagen sådanne nævnt i Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer uden en klassificering som carcinogen.
0,1
§§ 29-32
 
334-88-3
 
Diazomethan
0,1
   
226-36-8
 
Dibenz(a,h)acridin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
224-42-0
 
Dibenz(a,j)acridin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
53-70-3
 
Dibenz(a,h)anthracen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
194-59-2
 
7 H-Dibenzo(c,g)carbazol
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
192-65-4
 
Dibenzo(a,e)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
189-64-0
 
Dibenzo(a,h)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
189-55-9
 
Dibenzo(a,i)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
191-30-0
 
Dibenzo(a,l)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
96-12-8
|
1,2-Dibrom-3-chlorpropan
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
106-93-4
|
1,2-Dibromethan
0,1
§§ 29-32
 
69094-18-4
 
2,2-Dibrom-2-nitroethanol
0,1
   
96-13-9
 
2,3-Dibrom-1-propanol
0,1
   
924-16-3
 
N,N-Dibutylnitrosoamin,se N-Nitrosodibutylamin
     
7572-29-4
 
Dichloracetylen
0,1
   
2303-16-4
 
S-2,3-Dichlorallyldiisopropylthiocarbamat, se Diallat
     
106-46-7
 
1,4-Dichlorbenzen, se p-Dichlorbenzen
     
106-46-7
|
p-Dichlorbenzen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
91-94-1
|
3,3’-Dichlorbenzidin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
3,3’-Dichlorbenzidin, salte heraf
0,1
   
764-41-0
 
1,4-Dichlor-2-buten
0,1
   
28434-86-8
 
3,3’-Dichlor-4,4’-diaminodiphenylether
0,1
§§ 29-32
 
   
3,3’-Dichlor-4,4’-diaminodiphenylether, salte heraf
0,1
§§ 29-32
 
111-44-4
 
2,2’-Dichlordiethylether
0,1
   
23950-58-5
 
3,5-Dichlor-N-(1,1-dimethylprop-2-ynyl)benzamid, se Propyzamid
     
50-29-3
 
Dichlordiphenyltrichlorethan, se DDT
     
107-06-2
|
1,2-Dichlorethan
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
7572-29-4
 
Dichlorethyn, se Dichloracetylen
     
75-09-2
 
Dichlormethan
0,1
§ 17,§ 18, stk. 2,§ 25, § 33,§ 34
Industriel brug, herunder syntese, ekstraktion og metalaffedtning.
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Asfaltprodukter.
§ 27
Rengøringsmidler.
§§ 29-32
Fotografiske væsker.
§ 18, stk. 2,§§ 29-32
Fortyndere, malevarer og lakker, trykfarver, fugemasser, ætsevæsker, lakfjernere samt lime, herunder koldklæber.
§ 17,§ 18, stk. 2,§ 25, § 33
Afrensning af særlige værktøjer (fx dyser) for hærdet polymer i plastindustrien.
§§ 29-32
Anden anvendelse
51-75-2
 
2,2’-Dichlor-N-methyl-diethylamin
0,1
§§ 29-32
 
126-85-2
 
2,2’-Dichlor-N-methyl-diethylamin-N-oxid
0,1
§§ 29-32
 
36734-19-7
 
3-(3,5-Dichlorphenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidin-1-carboxamid, se Iprodion
     
50471-44-8
 
N-(3,5-Dichlorphenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidin-2,4-dion, se Vinclozolin
     
1836-75-5
 
2,4-Dichlorphenyl-4-nitrophenylether, se Nitrofen
     
112281-77-3
 
2-(2,4-Dichlorphenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl-1,1,2,2-tetrafluorethylether, se Tetraconazol
     
96-23-1
|
1,3-Dichlor-2-propanol
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
542-75-610061-01-510061-02-6
|
1,3-Dichlorpropen (teknisk vare)
0,1
§§ 29-32
 
98-87-3
 
,-Dichlortoluen, se-Chlorerede toluener (Benzalchlorid)
     
62-73-7
 
(2,2-Dichlorvinyl)dimethylphosphat, se Dichlorvos
     
62-73-7
|
Dichlorvos
0,1
§§ 29-32
 
60-57-1
 
Dieldrin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
1464-53-5
 
Diepoxybutan
0,1
§§ 29-32
 
   
Dieselbrændstof til marinemotorer
0,1
   
1116-54-7
 
N,N-Diethanolnitrosoamin, se N-Nitrosodiethanolamin
     
88-10-8
 
Diethylcarbamoylchlorid
0,1
   
1615-80-1
 
1,2-Diethylhydrazin
0,1
   
55-18-5
 
N,N-Diethylnitrosoamin,se N-Nitrosodiethylamin
     
56-53-1
 
Diethylstilbøstrol
0,1
   
64-67-5
 
Diethylsulfat
0,1
   
101-90-6
 
Diglycidylresorcinolether
0,1
   
23246-96-0
|
13,19-Dihydro-12,18-dihydroxysenecionan-11,16-dion, se Riddelliine
     
85136-74-9
 
1,2-Dihydro-6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]pyridin-3-carbonitril, se Azofarvestoffer (Disperse Orange 149)
     
602-87-9
 
1,2-Dihydro-5-nitroacenaphthylen, se 5-Nitroacenaphthen
     
94-58-6
 
Dihydrosafrol
0,1
§§ 29-32
 
117-10-2
 
1,8-Dihydroxyanthraquinon, se Dantron
     
331-39-5
 
3,4-Dihydroxykanelsyre, se Coffeinsyre
     
794-93-4
 
Dihydroxymethylfuratrizin
0,1
§§ 29-32
 
114565-66-1
 
4-(4-(1,3-Dihydroxyprop-2-yl)-phenylamino)-1,8-dihydroxy-5-nitroanthraquinon
0,1
   
584-84-9
 
2,4-Diisocyanattoluen
0,1
   
91-08-726471-62-5
 
2,6-Diisocyanattoluen
0,1
   
2973-10-6
 
Diisopropylsulfat
0,1
   
119-90-4
 
3,3’-Dimethoxybenzidin,se o-Dianisidin
     
   
3,3’-Dimethoxybenzidin, salte heraf, se o-Dianisidin, salte heraf
     
6358-53-8
 
1-((2,5-dimethoxyphenyl) azo)-2-naphthol, se Azofarvestoffer (Solvent Red 80)
     
60-11-7
 
p-Dimethylaminoazobenzen, se Azofarvestoffer (Solvent Yellow 2)
     
55738-54-0
 
trans-2-((Dimethylamino)-methylimino)-5-(2-(5-nitro-2-furyl) vinyl)-1,3,4-oxadiazol
0,1
§§ 29-32
 
87-62-7
 
2,6-Dimethylanilin, se 2,6-Xylidin
     
121-69-7
 
N,N-Dimethylanilin
0,1
   
 
|
N,N-Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorphenyl)borat med ELINCS-nr. 422-050-6
0,1
   
57-97-6
 
7,12-Dimethylbenz(a)anthracen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
119-93-7
 
3,3’-Dimethylbenzidin, seo-Tolidin
     
   
3,3’-Dimethylbenzidin, salte heraf, se o-Tolidin, salte heraf
     
79-44-7
 
Dimethylcarbamoylchlorid
0,1
   
81-15-2
|
1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzen
0,1
   
57-14-7
 
1,1-Dimethylhydrazin
0,1
   
540-73-8
 
1,2-Dimethylhydrazin
0,1
§§ 29-32
 
62-75-9
 
N,N-Dimethylnitrosoamin, se N-Nitrosodimethylamin
     
13360-57-1
 
Dimethylsulfamoylchlorid
0,1
   
77-78-1
 
Dimethylsulfat
0,1
   
573-58-0
 
Dinatrium-3,3’-((1,1’-biphenyl)-4,4’-diylbis-(azo)) bis (4-aminonaphthalen-1-sulfonat, se Benzidin-baserede azofarvestoffer (Direct Red 28)
     
105735-71-5
 
3,7-Dinitroflouranthen
0,1
   
22506-53-2
 
3,9-Dinitroflouranthen
0,1
   
42397-64-8
 
1,6-Dinitropyren
0,1
   
42397-65-9
 
1,8-Dinitropyren
0,1
   
121-14-2602-01-7606-20-2610-39-9618-85-9619-15-825321-14-6
 
Dinitrotoluen
0,1
   
123-91-1
 
1,4-Dioxan
0,1
§§ 29-32
Fotografiske væsker.
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
95-100
§ 17,§ 18, stk.2,§ 25, § 33
Industriel brug af dioxan (som teknisk vare) 95-100%.
0,1
Kap. 2
Industriel brug af blandinger samt anden brug af dioxan.
621-64-7
 
N,N-Dipropylnitrosoamin,se N-Nitrosodipropylamin
     
1937-37-7
 
Direct Black 38 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
2602-46-2
 
Direct Blue 6 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
72-57-1
 
Direct Blue 14 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
16071-86-6
 
Direct Brown 95 (teknisk vare), se Benzidin-baserede azofarvestoffer
     
573-58-0
 
Direct Red 28, se Benzidin-baserede farvestoffer
     
2475-45-8
 
Disperse Blue 1
0,1
   
330-54-1
|
Diuron
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17,§ 25, § 33
Fremstilling af bekæmpelsesmidler, malevarer, lime, fugemasser o.lign.
§ 17, § 25
Anvendelse i bekæmpelsesmidler. Ved sprøjtning udendørs, ved blanding m.v. og ved reentry vil foranstaltninger almindeligvis bestå i anvendelse af personlige værnemidler.
§ 33
Anvendelse af antifouling maling, indeholdende stoffet som biocid.
5
§ 27
Anvendelse af maling, lakker, lime, imprægneringsmidler og træbeskyttelsesmidler.
1-5
§ 33
0,1-1
Kap. 2
0,1
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
Eddikesyre, reaktionsprodukt med acetophenon, cyclohexylamin, formaldehyd og methanol, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
     
106-89-8
 
Epichlorhydrin
0,1
   
106-88-7
|
1,2-Epoxybutan
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 27
Rengøringsmidler.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
106-89-8
 
2,3-Epoxy-1-chlorpropan,se Epichlorhydrin
     
96-09-3
 
(Epoxyethyl)benzen, se Styrenoxid
     
556-52-5
 
2,3-Epoxy-1-propanol
0,1
   
57044-25-4
 
(R)-2,3-Epoxypropan-1-ol, se R-Glycidol
     
12510-42-8
 
Erionit
0,1
   
66733-21-9
 
Erionitfibre
0,1
   
81-14-1
|
Ethanon, 1-(4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-3,5-dinitrophenyl)-
0,1
   
57-63-6
 
Ethinyløstradiol
0,1
   
140-88-5
 
Ethylacrylat
0,1
   
100-41-4
 
Ethylbenzen
0,1
   
51-79-6
 
Ethylcarbamat, se Urethan
     
84332-86-5
 
Ethyl-(RS)-3-(3,5-dichlorphenyl)-5-methyl-2,4-dioxooxazolidin-5-carboxylat, se Chlozolinat
     
106-93-4
 
Ethylendibromid,se 1,2-Dibromethan
     
107-06-2
 
Ethylendichlorid,se 1,2-Dichlorethan
     
151-56-4
 
Ethylenimin
0,1
   
75-21-8
|
Ethylenoxid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Bekæmpelsesmidler.
§ 27
Rengøringsmidler.
§ 17
Industriel brug.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
2212-67-1
|
S-Ethylhexahydroazepin-1-carbothioat
0,1
   
62-50-0
 
Ethylmethansulfonat
0,1
   
10595-95-6
 
N,N-Ethylmethylnitrosoamin, se N-Nitrosoethylmethylamin
     
2593-15-9
 
Etridiazol
0,1
   
85509-19-9
 
Flusilazol
0,1
   
133-07-3
 
Folpet
0,1
§ 17, § 25, § 33, § 34
Fremstilling af maling m.v.
Kap. 2
Anvendelse af maling m.v.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
50-00-0
|
Formaldehyd
0,1
§§ 29-32
Rengøringsmidler.
§ 33
Desinfektionsmidler.
5
§ 27
Malinger, lakker, lime, hærder, trykfarver m.v.
1-5
§ 33
0,1-1
Kap. 2
1
§ 27
Imprægneringsmidler.
0,1-1
Kap. 2
1
§ 25, § 33
Synteseråvarer, fixerere, konserveringsmidler, stabilisatorer anvendt i fremstillingsprocesser.
0,1-1
Kap. 2
5
§ 27
Bindemidler anvendt i fremstilling af malevarer, plastvarer m.v.
1- 5
§ 25, § 33
0,1-1
Kap. 2
1
§ 17
Laboratorieanvendelse.
0,1-1
Kap. 2
1
§§ 29-32
Anden anvendelse.
0,1-1
Kap. 2
   
Formaldehyd, reaktionsprodukt med acetophenon, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
     
3570-75-0
 
2-(2-Formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl)thiazol
0,1
§§ 29-32
 
116355-83-0
|
Fumonisin B1
0,1
   
110-00-9
 
Furan
0,1
   
98-01-1
 
Furfural
0,1
   
60568-05-0
 
Furmecyclox
0,1
Kap. 2
Fremstilling og anvendelse af bekæmpelsesmiddel.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
3688-53-7
 
2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)-acrylamid, se AF-2
     
   
Fyringsolier, tunge (Grad nr. 4 til Grad nr. 6)
0,1
   
64741-57-764742-59-264742-86-568527-18-468783-08-485117-03-992045-29-997926-59-5
 
Gasolier defineret ved EINECS-numrene 271-260-2, 285-55-9, 265-189-6, 308-278-8, 265-162-9, 295-411-7, 272-184-2 og 265-058-3
0,1
   
   
Glasuldsfibre, se Syntetiske mineralfibre
     
67730-11-4
 
Glu-P-1
0,1
   
67730-10-3
 
Glu-P-2
0,1
   
765-34-4
 
Glycidaldehyd
0,1
   
57044-25-4
 
R-Glycidol
0,1
   
 
|
S-Glyto med ELINCS-nr. 417-210-7
0,1
   
126-07-8
 
Griseofulvin
0,1
   
16568-02-8
 
Gyromitrin
0,1
§§ 29-32
 
2784-94-3
 
HC Blue No. 1
0,1
   
319-84-6319-85-7319-86-8608-73-16108-10-7
 
HCH, med undtagelse af Lindan
0,1
§§ 29-32
 
76-44-8
 
Heptachlor
0,1
§§ 29-32
 
1024-57-3
 
Heptachlorepoxid
0,1
§§ 29-32
 
118-74-1
 
Hexachlorbenzen
0,1
§§ 29-32
 
319-84-6319-85-7319-86-8608-73-16108-10-7
 
1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan, se HCH
     
60-57-1
 
1,2,3,4,10,10-Hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-exo-5,8-endo-dimethanonaphthalen, se Dieldrin
     
67-72-1
 
Hexachlorethan
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Industriel brug.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
309-00-2
 
1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethanonaphthalen, se Aldrin
     
680-31-9
 
Hexamethylphosphortriamid
0,1
   
84-16-2
 
Hexestrol
0,1
   
302-01-2
|
Hydrazin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Industriel brug.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
Hydrazin, salte heraf
0,1
   
148434-03-1
 
Hydrazinbis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonat)
0,1
   
   
Hydrazin(trinitromethan)
0,1
   
122-66-7
 
Hydrazobenzen
0,1
   
123-31-9
 
Hydroquinon
0,1
§ 24
Fremkaldere og fotokemikalier.
§ 17
Ved anvendelse i fremkaldermaskiner.
5
§ 27
Maling, lakker, lime, udfyldningsmidler, trykfarver m.v.
1-5
§ 33
0,1-1
Kap. 2
0,1
§§ 29-32
Rengøringsmidler.
1
§ 33
Konserveringsmidler.
0,1-1
Kap. 2
1
§ 33
Reduktionsmidler.
0,1-1
Kap. 2
0,1
Kap. 2
Lægemidler.
1
§ 17
Laboratoriearbejde.
0,1-1
Kap. 2
1
§§ 29-32
Anden anvendelse.
0,1-1
Kap. 2
129-43-1
|
Hydroxyantraquinon
0,1
   
2832-40-8
 
N-4-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)azophenylacetamid, se CI Disperse Yellow 3
     
193-39-5
 
Indeno(1,2,3-cd)pyren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
74-88-4
 
Iodmethan, se Methyliodid
     
36734-19-7
 
Iprodion
0,1
   
76180-96-6
 
IQ
0,1
   
   
Isobutan, der indeholder 0,1% 1,3-butadien
0,1
   
542-56-3
|
Isobutylnitrit
0,1
   
78-59-1
|
Isophoron
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Bekæmpelsesmidler.
5
§ 27
Fortyndere, maling, lime, trykfarver m.v.
1-5
§ 33
0,1-1
Kap. 2
0,1
§§ 29-32
Anden anvendelse.
78-79-5
 
Isopren
0,1
   
34123-59-6
|
Isoproturon
0,1
§§ 29-32
 
120-58-1
 
Isosafrol
0,1
   
9004-66-4
 
Jern-dextran
0,1
   
7758-01-2
 
Kaliumbromat
0,1
   
7789-00-6
 
Kaliumchromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
7778-50-9
 
Kaliumdichromat, se Chromforbindelser, hexavalente
     
7778-73-6
 
Kaliumpentachlorphenolat, se Pentachlorphenol, salte heraf
     
143-50-0
 
Kepone, se Chlordecon
     
   
Keramiske fibre, se Syntetiske mineralfibre
     
143390-89-0
 
Kresoxim-methyl
0,1
   
   
Krystallinsk siliciumdioxid, herunder bl.a.:
2,0
 
Respirabelt krystallinsk siliciumdioxid og støvende materialer med indhold heraf er omfattet.
14464-46-1
 
Cristobalit
2,0
14808-60-7
 
-Kvarts
2,0
15468-32-3
 
Tridymit
2,0
1317-95-9
 
Tripoli
2,0
14808-60-7
 
-Kvarts, se Krystallinsk siliciumdioxid
     
   
Kulafledte stoffer:
     
8007-45-265996-89-665996-90-9101316-84-1
 
Kulafledte stoffer, klassificeret som Carc1, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer,herunder kulafledte stofferdefineret ved EINECS-numrene 309-886-6, 232-361-7,266-024-0 og 266-025-6
0,1
 
Se også bilag 2 til bekendtgørelsen.
0
§ 27
Stenkulstjære og materialer med indhold heraf må ikke anvendes til arbejde med udlægning af vejasfalt, støbeasfalt og tagdækning samt til broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumen produkter. Asfaltmaterialer med indhold af stenkulstjære kan dog genbruges.
65996-93-284650-02-290640-86-1
 
Kulafledte stoffer, som ikke ernævnt andetsteds i dette bilag, der indeholder 0,1%benzen eller 0,005% benzo(a)pyren og/eller er klassificeret som Carc2, jf. Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer, samt kulafledte stoffer defineret ved EINECS-numrene 266-028-2, 283-482-7 og 292-607-4.
0,1
 
Se også bilag 2 til bekendtgørelsen.
0
§ 27
Stenkulstjære og materialer med indhold heraf må ikke anvendes til arbejde med udlægning af vejasfalt, støbeasfalt og tagdækning samt til broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumen produkter. Asfaltmaterialer med indhold af stenkulstjære kan dog genbruges.
   
Øvrige stenkulstjæreprodukter, herunder stenkulstjærebeg, destillater med kp > 200 oC, som ikke er nævnt andetsteds i dette bilag.
0,1
 
Se også bilag 2 til bekendtgørelsen.
0
§ 27
Stenkulstjære og materialer med indhold heraf må ikke anvendes til arbejde med udlægning af vejasfalt, støbeasfalt og tagdækning samt til broisolering og andet vandtryks- og fugtisoleringsarbejde med bitumen produkter. Asfaltmaterialer med indhold af stenkulstjære kan dog genbruges.
303-34-4
 
Lasiocarpin
0,1
§§ 29-32
 
330-55-2
 
Linuron
0,1
§ 25, § 34
Anvendelse af bekæmpelsesmidler.
§ 17, § 25,§ 33, §34
Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
Magenta, der indeholderCI Basic Red 9
0,1
   
68006-83-7
 
MeA--C
0,1
   
71-58-9
 
Medroxyprogesteronacetat
0,1
   
77094-11-2
 
MeIQ
0,1
   
77500-04-0
 
MeIQx
0,1
   
148-82-3
 
Melphalan
0,1
   
531-76-0
 
Merphalan
0,1
§§ 29-32
 
72-33-3
 
Mestranol
0,1
   
548-62-9
|
Methanaminium, N-(4-(bis(4-(dimethylamino)phenyl)methylen)-2,5-cyclohexadien-1-yliden)-N-methyl-, chlorid
0,1
   
   
Methanol, reaktionsprodukt med acetophenon, cyclohexylamin, formaldehyd og eddikesyre, se Acetophenon, reaktionsprodukt med formaldehyd, cyclohexylamin, methanol og eddikesyre
     
90-04-0
 
o-Methoxyanilin, seo-Anisidin
     
615-05-4
 
4-Methoxy-1,3-benzendiamin
0,1
   
614-94-839156-41-7
 
4-Methoxy-1,3-benzendiamin, salte heraf
0,1
   
10605-21-7
|
2-(Methoxycarbonylamino)benzimidazol, se Carbendazim
     
484-20-8
 
5-Methoxypsoralen
0,1
   
298-81-7
 
8-Methoxypsoralen og UV-bestråling
0,1
   
77402-05-2
 
Methylacrylamidoglycolat (der indeholder mindst 0,1% acrylamid)
0,1
   
77402-03-0
 
Methylacrylamidomethoxy-acetat (der indeholder mindst 0,1% acrylamid)
0,1
   
106-49-0
 
4-Methylanilin, se p-Toluidin
     
75-55-8
 
2-Methylaziridin, se Propylenimin
     
590-96-5
 
Methylazoxymethanol
0,1
§§ 29-32
 
592-62-1
 
(Methylazoxymethyl)acetat
0,1
§§ 29-32
 
592-62-1
 
(Methyl-ONN-azoxy)methylacetat, se (Methylazoxymethyl) acetat
     
10605-21-7
|
Methylbenzimidazol-2-ylcarbamat, se Carbendazim
     
13909-09-6
 
1-Methyl-CCNU
0,1
   
74-87-3
|
Methylchlorid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
Industriel brug.
§ 27
Anvendelse i køleanlæg.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
56-49-5
 
3-Methylcholanthren
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
3697-24-3
 
5-Methylchrysen
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
101-14-4
 
4,4’-Methylenbis(2-chloranilin)
0,1
   
   
4,4’-Methylenbis(2-chloranilin), salte heraf
0,1
   
101-61-1
|
4,4’-Methylenbis(N,N-dimethylanilin)
0,1
   
19900-65-3
 
4,4’-Methylenbis(2-ethylanilin)
0,1
   
838-88-0
 
4,4’-Methylenbis(2-methylanilin)
0,1
§§ 29-32
 
   
4,4’-Methylenbis(2-methylanilin), salte heraf
0,1
§§ 29-32
 
75-09-2
 
Methylenchlorid, se Dichlormethan
     
101-77-9
 
4,4’-Methylendianilin
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§ 17
I hærdere, maling, støbemasser m.m.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
   
4,4’-Methylendianilin, salte heraf
0,1
   
838-88-0
 
4,4’-Methylendi-o-toluidin, se 4,4’-Methylenbis(2-methylanilin)
     
74-88-4
 
Methyliodid
0,1
   
   
Methylkviksølvforbindelser, herunder bl.a.:
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
115-09-3
 
Methylkviksølvchlorid
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
66-27-3
 
Methylmethansulfonat
0,1
   
143390-89-0
 
Methyl-(E)-2-methoxyimino-2-(o-tolyloxymethyl)phenyl)acetat, se Kresoxim-methyl
     
99-55-8
|
2-Methyl-5-nitroanilin
0,1
   
129-15-7
 
2-Methyl-1-nitroanthraquinon
0,1
§ 17
Laboratoriearbejde.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
70-25-7
 
N-Methyl-N’-nitro-N-nitrosoguanidin
0,1
   
60153-49-3
 
3-(Methylnitrosoamino)propionitril, se MNPN
     
64091-91-4
 
4-(N-Methyl-N-nitroso-amino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon, se NNK
     
75-56-9
 
Methyloxiran, se1,2-Propylenoxid
     
95-80-7
 
4-Methyl-m-phenylendiamin,se 2,4-Diaminotoluen
     
56-04-2
 
Methylthiouracil
0,1
   
4549-40-0
 
N,N-Methylvinylnitrosoamin, se N-Nitrosomethylvinylamin
     
443-48-1
 
Metronidazol
0,1
   
2385-85-5
 
Mirex
0,1
§§ 29-32
 
50-07-7
 
Mitomycin C
0,1
   
60153-49-3
 
MNPN
0,1
   
101-14-4
 
MOCA, se 4,4’-Methylen-bis(2-chloranilin)
     
315-22-0
 
Monocrotalin
0,1
§§ 29-32
 
150-68-5
 
Monuron
0,1
Kap. 2
Anvendelse i indhold < 5% som katalysator og/eller biocid i epoxyprodukter.
§§ 29-32
Anden anvendelse.
140-41-0
 
Monuron-TCA
0,1
§§ 29-32
 
   
MOPP og anden kombineret kemoterapi incl. alkylerende forbindelser (nitrogen, sennepsgas, vincristin, procarbazin og prednison)
     
15159-40-7