Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0656
 
31989L0686
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Krav til og anvendelse af personlige værnemidler
Kapitel 3 Straf
Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler på luftfartsområdet1)

I medfør af § 40 g, stk. 1 og 2, og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152, stk. 1:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på besætningsmedlemmers brug af personlige værnemidler under tjeneste om bord på danske civile luftfartøjer og for deres arbejdsgivere.

Stk. 2. Undtaget fra bekendtgørelsens anvendelsesområde er arbejdstøj og uniformer, som ikke specielt er beregnet til at beskytte de ansattes sikkerhed og sundhed. Dog gælder § 6 i tilfælde, hvor der på grund af arbejdets art sker en forurening af beklædningen, som bevirker, at det ikke kan anses for sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at den ansatte besætningsmedlem selv rengør det.

§ 2. Ved personlige værnemidler forstås i denne bekendtgørelse alt udstyr, herunder beklædning, der er bestemt til at skulle beskytte de ansatte besætningsmedlemmer mod en eller flere risici, som kan true vedkommendes sikkerhed eller sundhed under arbejdet, samt ethvert tilbehør, der tjener dette formål.

Kapitel 2

Krav til og anvendelse af personlige værnemidler

Arbejdsgiveren

§ 3. Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes personlige værnemidler.

§ 4. Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler bliver benyttet straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

§ 5. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de personlige værnemidler, der anvendes, opfylder de væsentlige sikkerhedskrav af hensyn til de ansatte besætningsmedlemmers sikkerhed og sundhed, jf. Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989

Stk. 2. Personlige værnemidler må kun gøres tilgængelige eller tages i brug, hvis de ansatte besætningsmedlemmers sikkerhed og sundhed kan garanteres, uden at andre personers sikkerhed og sundhed bringes i fare eller formuegoder beskadiges, når de vedligeholdes på passende måde og anvendes efter hensigten.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de anvendte personlige værnemidler til enhver tid

1) yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige gener,

2) ikke forringer eventuelle korrigerende hjælpemidler for f.eks. syn og hørelse,

3) passer til brugeren, om fornødent efter tilpasning,

4) er egnede til brug under de eksisterende forhold på arbejdsstedet og

5) vælges under hensyn til de ergonomiske forhold og den ansattes helbred.

Stk. 4. Såfremt det på grund af flere risici er påkrævet samtidig at bære flere personlige værnemidler, skal disse kunne kombineres, uden at de mister deres virkning i forhold til hver enkel risiko.

§ 6. Arbejdsgiveren skal forsyne de ansatte besætningsmedlemmer med personlige værnemidler.

Stk. 2. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af personlige værnemidler og har ejendomsretten hertil.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler er rene, tørre og desinficerede, inden de tages i brug.

Stk. 4. Vedkommende arbejdsgiverpart og arbejdstagerorganisation kan træffe aftaler om fordeling af udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af arbejdsbeklædning og værnefodtøj. Hvor der på grund af arbejdets art sker en forurening af arbejdsbeklædningen, som bevirker, at det ikke kan anses for sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, at den ansatte selv rengør beklædningen, kan sådanne aftaler heller ikke indgås.

Stk. 5. Tilsvarende aftaler kan indgås mellem en arbejdsgiver og de ansatte besætningsmedlemmer, når de ansatte besætningsmedlemmer ikke er omfattet af kollektive overenskomster.

§ 7. Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen, som skal udformes på dansk, medmindre sikkerhedshensyn ved anvendelsen tilsiger et andet sprog.

Stk. 2. Endvidere skal arbejdsgiveren sørge for, at alle oplysninger, der er nødvendige for, at hvert enkelt personligt værnemiddel kan anvendes fuldt forsvarligt, jf. § 5, forefindes i virksomheden og er til rådighed for eventuelle arbejdsledere og øvrige ansatte besætningsmedlemmer.

Stk. 3. Personlige værnemidler er beregnet til personlig brug og må kun anvendes til de angivne formål.

§ 8. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte besætningsmedlemmer får instruktion i brugen af personlige værnemidler samt oplysning om de risici, der er forbundet med at undlade benyttelsen.

Stk. 2. Arbejdsgiveren sørger for, at de ansatte besætningsmedlemmer oplæres og om fornødent trænes i at anvende personlige værnemidler.

§ 9. Arbejdsgiveren skal under hensyn til den aktuelle arbejdssituation ved skiltning angive det område, inden for hvilket personlige værnemidler skal bruges, samt arten af disse. Skiltene skal være af solidt materiale og forsvarligt vedligeholdt.

§ 10. Arbejdsgiveren skal tilrettelægge arbejdet under hensyn til den fysiske og psykiske belastning, ulempe m.v., der ved de enkelte arbejdsformer er forbundet med brugen af personlige værnemidler, samt personlige værnemidlers beskyttelsesevne, f.eks. ved begrænset arbejdstid, pauser og særlige velfærdsforanstaltninger.

Arbejdslederen

§ 11. Arbejdslederen skal påse og medvirke til, at personlige værnemidler er til stede, hvor det er påkrævet, og at de bliver benyttet på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Ansatte

§ 12. De ansatte besætningsmedlemmer skal bruge de udleverede personlige værnemidler straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

Stk. 2. De ansatte besætningsmedlemmer skal medvirke til, at udstyret virker efter hensigten, herunder meddele eventuelle fejl og mangler til et medlem af arbejdsmiljøorganisation, eventuel arbejdsleder eller arbejdsgiveren.

Kapitel 3

Straf

§ 13. Med bøde straffes den arbejdsgiver, der overtræder §§ 3-5, § 6, stk. 1-3, og §§ 7-11.

Stk. 2. Med bøde straffes det besætningsmedlem, der forsætligt, groft uagtsomt eller gentagende gange overtræder bestemmelserne i § 12.

Stk. 3. For de i stk. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan.

Stk. 4. For overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens § 149, stk. 14.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2015.

§ 15. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne.

Trafikstyrelsen, den 20. januar 2015

Carsten Falk Hansen

/ Per Schmock

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1989, nr. L 393, side 18, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse, EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21 og Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler, EF-Tidende 1989, nr. L 399, s. 18, som ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/58/EF af 3. september 1996 om ændring af direktiv 89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler, EF-tidende 1996, nr. L 236, side 44.