Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00677/2

Resumé

Artikel om cv bliver på information.dk

Information skrev i 2006 ”Festugechef forskønnede cv”. Her blev der påpeget forkerte oplysninger i chefens cv udsendt af kommunen. Nu har chefen bedt Information.dk om at slette, men er blevet afvist. Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afvisningen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Generelt om punkt B.8

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.

I Danske Medier og Dansk Journalistforbunds guide ”Presseetiske regler” fra 2013 hedder det, at punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik kan finde anvendelse, når folk ønsker at få fjernet gamle oplysninger, som giver dem vanskeligheder. Det kan eksempelvis være i forbindelse med jobsøgning. Dog kan oplysninger om offentlige personer være relevante længe efter publiceringen.

Medier kan afindeksere , dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere , dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Den konkrete sag

Pressenævnet bemærker, at nævnet alene tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt [Klager]s anmodning om afpublicering, anonymisering eller afindeksering af artiklen fra 2006 på information.dk burde være imødekommet af Information efter punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik. Fristen for at klage over de øvrige forhold vedrørende god presseskik i artiklerne fra 2006 var fire uger og er derved overskredet.

På baggrund af oplysningerne i sagen lægger Pressenævnet til grund, at Århus Kommune udfærdigede et CV for [Klager] til brug for medier og andre, et ”presse-CV”. I [Klager]s eget CV til kommunen er han korrekt anført som ”studerende” ved Dramaturgi ved Århus Universitet i 1996, ligesom CV’et alene indeholder oplysninger frem til år 2000. Hans bestyrelsesposter fra 2005 mv. fremgår således ikke af CV’et til kommunen.

Pressenævnet har ikke en kopi af ”presse-CV’et”, men på baggrund af artiklen ” Festugechef: Jeg undskylder og beklager fejl” af 27. maj 2006 i Jyllands-Posten, lægger Pressenævnet til grund, at det er korrekt, at [Klager]s CV (”presse-CV’et”) indeholdt forkerte oplysninger.

Det er ikke muligt for nævnet at vurdere, hvorvidt de forkerte oplysninger stammer fra kommunens presseafdeling eller hidrører fra [Klager]s løbende indberetninger af bestyrelsesposter til kommunen. [Klager] korrigerede imidlertid ikke fejlene.

Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere Information for ikke at imødekomme [Klager]s anmodning om afpublicering af artiklen.

[Klager] har ved advokat Morten Bruus klaget over Informations afvisning af at afpublicere en artikel bragt på information.dk i 2006, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Ved kendelse af 19. august 2014 afviste Pressenævnet [Klager]s anmodning om mundtlig forhandling af sagen. Der henvises til sag nr. 14-70-00677/1.

Sagen er afgjort sammen med sag nr. 14-70-00678, [Klager] mod Jyllands-Posten.

1 Sagsfremstilling

Anden omtale

[Klager] blev i 2003 ansat som generalsekretær for Århus Festuge. I forbindelse med hans fratræden i 2006 kritiserede flere medier, at [Klager] ikke havde haft de bestyrelsesposter mv., som navnlig hans CV udsendt af Århus Kommune gav indtryk af.

Papirudgaven Jyllands-Posten og jp.dk bragte den 27. maj 2006 artiklen ”Festugechef: Jeg undskylder og beklager fejl”. Af artiklen fremgår blandt andet følgende:

”[…]

Festugechefen har erkendt, at han har pyntet på de oplysninger, der fremgår af hans cv, og i interviews, som han har gennemlæst og godkendt.

»Jeg beklager meget, at der er unøjagtigheder i mit cv, som har ført til misforståelser. Det er mit ansvar, og det er jeg ked af,« lyder det i en offentlig undskyldning, som [Klager] udsendte i går eftermiddags.

[…]

Ufærdigt studium

Festugechefen indrømmer også, at bestyrelsesposten i firmaet Lysozyme ikke har noget på sig. Det er et firma, som hans gode ven, Hummel-direktør [Klager], har etableret. Det er i øvrigt et firma uden aktivitet.

[…]

Noget andet er, at han i en række interviews og som foredragsholder præsenteres med en bachelorgrad i dramaturgi. Dette er ikke korrekt. [Klager] har studeret dramaturgi på Aarhus Universitet, men han gjorde ikke sit studium færdigt.

»Jeg undskylder, at der i visse artikler har stået, at jeg har en bachelorgrad i dramaturgi. Jeg beklager meget, at det ikke er blevet rettet, da det selvfølgelig er mit ansvar,« siger festugechefen.

[…]”

Til artiklen i papirudgaven var tillige bragt følgende:

”Fakta: [Klager]s cv

[Klager]s cv blev udleveret til Morgenavisen Jyllands-Posten for to måneder siden:

2005-06

Opgave: Bestyrelsesmedlem ArtPeople A/S.

Kommentar: Forkert. Ifølge Jakob Kvist, ArtPeoples kreative direktør og medejer af firmaet, var [Klager] højest med til ét møde i 2005 og aldrig medlem af bestyrelsen.

2005-06

Opgave: Bestyrelsesmedlem Peoples Press A/S. Kommentar: Forkert. Ifølge direktør Jakob Kvist er Peoples Press blot et label, så derfor har det slet ikke nogen bestyrelse.

2005-

Opgave: Bestyrelsesmedlem Schmidt Hammer Lassen.

Kommentar: Korrekt. [Klager]s eneste lønnede bestyrelsesjob.

2005-

Opgave: Bestyrelsesmedlem High Performance Institute. Kommentar: Delvist korrekt. Han er først i foråret 2006 formelt indtrådt i bestyrelsen.

2005-

Opgave: Bestyrelsesformand Green Square A/S.

Kommentar: Delvist korrekt. Han er medlem, ikke formand.

2005-

Opgave: Bestyrelsesmedlem Lysozyme A/S.

Kommentar: Forkert. [Klager] er ikke medlem af bestyrelsen. Firmaet har ifølge det seneste regnskab ingen aktivitet og er ejet af [Klager]s nære ven, Hummeldirektør [Klager].

2005-

Opgave: Bestyrelsesmedlem Arndal Spa og Fitness ApS.

Kommentar: Korrekt.

[…]

2003-

Opgave: Head of SAS Advisory Board Marketing DK.

Kommentar: Delvist korrekt. Han har ikke formelt titlen head of, og der er tale om et uformelt forum uden noget officielt navn.

[…]”

I en pressemeddelelse af 29. maj 2006 oplyste ArtPeople blandt andet følgende:

ArtPeople præciserer

[…]

[Klager] blev reelt og forsøgsvis indlemmet i ArtPeoples bestyrelse i foråret 2005. I den forbindelse blev der afholdt et enkelt bestyrelsesmøde i maj 2005. Umiddelbart efter sommerferien, i august måned, ophørte samarbejdet.

[…]”

Artiklen på information.dk

Den 27. maj 2006 bragte information.dk artiklen ”Festugechef forskønnede cv”. Af artiklen fremgik følgende:

”Chefen for Århus Festuge de sidste fire år beskyldes for at have lavet et overdrevet skønmaleri ud af sit cv med bl.a. titler, der ikke eksisterer, skriver JP Århus. Generalsekretær [Klager] meddelte for få dage siden, at han forlader chefstolen til efteråret af private årsager. Ifølge avisen har [Klager] bl.a. pyntet på cv’et med en bestyrelsespost, der ikke eksisterer, deltagelse i et skuffeselskab uden aktivitet og en titel som bachelor i scenografi. ”Man forsøger jo altid at præsentere sig selv fra den bedst mulige side, og det gør jeg selvfølgelig også. Hvis jeg har overdrevet lidt i nogle sammenhænge, så kan jeg ikke umiddelbart se, at der er noget graverende i det,” siger [Klager] til JP Århus. Han har stået i spidsen for de seneste fire Århus Festuger. /ritzau/”

Den 8. april 2014, knap otte år senere, anmodede [Klager] Information om at afpublicere artiklen. Den 21. maj 2014 afviste Information at fjerne artiklen. Klagen er modtaget i Pressenævnet den 11. august 2014.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har ved advokat Morten Bruus navnlig anført, at artiklerne indeholder en række faktuelle fejl, og at det er en åbenbar belastning for ham, både professionelt og som privatperson, at artiklerne stadig er tilgængelige. Belastningen skal bl.a. ses i lyset af, at det er blevet mere og mere almindeligt at foretage en søgning på nettet, eksempelvis ved rekruttering til jobs og bestyrelsesposter.

I 2003 blev [Klager] tilbudt stillingen som generalsekretær for Århus Festuge af Århus Kommune. Han indsendte i den forbindelse et CV, hvoraf blandt andet følgende fremgik:

”2000

Pressechef for Dr. Dante

Manager for Granhøj Dans

Medlem af LETM – Informal European Theatre Meeting

1998

Bestyrelsesmedlem i 3DK – De Forenede Danske Dansekompagnier

1996

Studerende ved Institut for Dramaturgi ved Århus Universitet

Andre kvalifikationer

[…]”

Under ansættelsen indberettede [Klager] løbende sine bijobs og bestyrelsesposter til Århus Kommune, som på baggrund af indberetningerne udfærdigede et CV, som medier og andre kunne få indsigt i, et ”presse-CV”. I presse-CV’et stod der blandt andet, at [Klager] havde en bestyrelsespost i ArtPeople A/S, men det kunne ikke bekræftes hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, fordi ledelsen hos ArtPeople A/S havde forsømt at indberette ændringerne i bestyrelsen.

[Klager]s eget CV, som ikke indeholdt fejl eller unøjagtigheder af nogen art, og som han indleverede til Århus Kommune forud for sin ansættelse, dokumenterer, at han ikke forskønnede sit CV for at få stillingen som generalsekretær hos Århus Festuge.

[Klager] har heller aldrig erkendt at have snydt med sit CV, som det fremlægges af Jyllands-Posten. Han har udelukkende beklaget og undskyldt for, at det udleverede presse-CV indeholdt fejl, som han burde have opdaget og korrigeret ved korrekturlæsning. Der er en væsentlig forskel.

Information skrev i den meget kortfattede gengivelse af Jyllands-Postens historie, at [Klager] havde:

”… pyntet på cv’et med en bestyrelsespost, der ikke eksisterer, deltagelse i et skuffeselskab uden aktivitet og en titel som bachelor i scenografi.”

Jyllands-Posten selv skrev imidlertid i artiklen ”Festugechef: Jeg undskylder og beklager fejl”, som Information henviser til som grundlag for gengivelsen, således:

”Noget andet er, at han i en række interviews og som foredragsholder præsenteres med en bachelorgrad i dramaturgi”.

Informations artikel indeholder allerede en faktuel fejl om uddannelsen i forhold til artiklen i Jyllands-Posten. Frembringelsen af oplysningen om [Klager]s uddannelse er i det hele taget kritisabel. Information har citeret Ritzau, som har citeret JP, som har henvist til øvrige mediers fejlagtige oplysninger, herunder Alt for damerne. Alt for damerne har aldrig skrevet om [Klager]. Der har heller aldrig stået noget om en bachelorgrad i nogen af hans CV’er.

Privat er det belastende for [Klager] så mange år efter at se sig uberettiget hængt ud som snyder. [Klager] er adopteret fra Korea og i gang med at finde og eventuelt skabe kontakt til sine biologiske forældre. Der er risiko for, at den gamle historie kan få negativ betydning i den proces, idet beskyldninger om snyd og uærlighed kan være særdeles belastende i koreansk kultur. Hertil kommer risikoen for, at de gamle historier igen bliver samlet op af pressen i forbindelse med nye historier om samme emne.

Artiklen er mere end otte år gammel og har for længst mistet sin nyhedsværdi. Endvidere har [Klager] siden sin afsked med Århus Festuge arbejdet i det private erhvervsliv og har derfor ikke indtaget en offentlig stilling eller på anden måde befundet sig i en situation, hvor offentlighedens interesse bør gå forud for hans personlige interesser.

Til spørgsmålet om det er rimeligt, at gamle historier forbliver tilgængelige på nettet længe efter deres nyhedsværdi er forsvundet, må vurderingen indeholde faktum i sagen, klagers begrundelse for ønsket om afpublicering samt de øvrige bestemmelser i de vejledende regler for god presseskik. Selvom det ikke er en betingelse for anvendelsen af punkt B.8, at artiklerne er blevet til i strid med andre af de presseetiske regler, må det klart veje tungt ved rimelighedsvurderingen, dersom artiklerne indeholder faktuelle fejl eller i øvrigt strider mod de presseetiske regler.

Det bør tillægges betydning, at DR, TV 2, BT, Information, JydskeVestkysten, Berlingske og avisen.dk, som har skrevet tilsvarende artikler om [Klager], har fundet det rimeligt at bringe et dementi og/eller foretage en afpublicering. Århus Stiftstidende og Politiken så dokumentationen og undlod at beskrive sagen. En afgørelse fra Pressenævnet i [Klager]s favør vil derfor være i overensstemmelse med, hvad der synes at være den generelle rimelighedsvurdering blandt danske medier.

Der er i den forbindelse henvist til en rettelse af 8. april 2008 til blogindlægget ”Sandheden om Joyce Hatto” af 27. september 2007 på information.dk, faktaboksen til artiklen ”Topjob frister folk til fup” af 23. marts 2009 på jv.dk og blogindlægget ”Ælle, bælle, Jon fortælle…” af 29. november 2009 på berlingske.dk. Herudover er der over for Pressenævnet fremlagt korrespondance med DR i 2008, TV 2 og BT i 2009 samt og avisen.dk i 2014.

Eftersom artiklen i Information citerer en række historier i Jyllands-Posten, bør rimeligheden af at få fjernet artiklen i Information, afspejle rimeligheden af at få fjernet historien fra Jyllands-Posten. Det følger af medieansvarslovens § 34, hvorefter det medie, der viderebringer historier fra et andet medie, ikke fritages for selvstændigt ansvar.

2.2 Informations synspunkter

Information har anført, at artiklen oprindelig blev bragt i JP Aarhus og viderebragt i Information og på information.dk via Ritzaus Bureau. Information er enig i, at de som sekundært medie også andrager sig et etisk ansvar ved videreformidling af artikler.

Forud for offentliggørelsen af den påklagede artikel vurderede Information, at artiklen fremstod både velresearchet og –underbygget. Desuden havde den angrebne part haft lejlighed til at kommentere de fremlagte oplysninger. Information fandt samtidig artiklen samfundsmæssig relevant, idet der er tale om en betroet stilling i en kulturinstitution med betydelig offentlig interesse og økonomisk støtte. Information er ikke efterfølgende blevet præsenteret for konkrete, faktiske oplysninger, der giver anledning til at korrigere den opfattelse og berigtige artiklen.

Information har derfor heller ikke fundet anledning til at afindeksere artiklen.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Dorthe Carlsen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Generelt om punkt B.8

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.

I Danske Medier og Dansk Journalistforbunds guide ”Presseetiske regler” fra 2013 hedder det, at punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik kan finde anvendelse, når folk ønsker at få fjernet gamle oplysninger, som giver dem vanskeligheder. Det kan eksempelvis være i forbindelse med jobsøgning. Dog kan oplysninger om offentlige personer være relevante længe efter publiceringen.

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Den konkrete sag

Pressenævnet bemærker, at nævnet alene tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt [Klager]s anmodning om afpublicering, anonymisering eller afindeksering af artiklen fra 2006 på information.dk burde være imødekommet af Information efter punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik. Fristen for at klage over de øvrige forhold vedrørende god presseskik i artiklerne fra 2006 var fire uger og er derved overskredet.

På baggrund af oplysningerne i sagen lægger Pressenævnet til grund, at Århus Kommune udfærdigede et CV for [Klager] til brug for medier og andre, et ”presse-CV”. I [Klager]s eget CV til kommunen er han korrekt anført som ”studerende” ved Dramaturgi ved Århus Universitet i 1996, ligesom CV’et alene indeholder oplysninger frem til år 2000. Hans bestyrelsesposter fra 2005 mv. fremgår således ikke af CV’et til kommunen.

Pressenævnet har ikke en kopi af ”presse-CV’et”, men på baggrund af artiklen ”Festugechef: Jeg undskylder og beklager fejl” af 27. maj 2006 i Jyllands-Posten, lægger Pressenævnet til grund, at det er korrekt, at [Klager]s CV (”presse-CV’et”) indeholdt forkerte oplysninger.

Det er ikke muligt for nævnet at vurdere, hvorvidt de forkerte oplysninger stammer fra kommunens presseafdeling eller hidrører fra [Klager]s løbende indberetninger af bestyrelsesposter til kommunen. [Klager] korrigerede imidlertid ikke fejlene.

Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere Information for ikke at imødekomme [Klager]s anmodning om afpublicering af artiklen.

Afgjort den 23. september 2014