Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00678/2

Resumé

Artikel om cv bliver på jp.dk

Jyllands-Posten skrev i 2006 om en chefs CV. Her blev der påpeget forkerte oplysninger i chefens cv udsendt af kommunen. Nu har chefen bedt jp.dk om at slette ti artikler, men er blevet afvist. Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere afvisningen.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Generelt om punkt B.8

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.

I Danske Medier og Dansk Journalistforbunds guide ”Presseetiske regler” fra 2013 hedder det, at punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik kan finde anvendelse, når folk ønsker at få fjernet gamle oplysninger, som giver dem vanskeligheder. Det kan eksempelvis være i forbindelse med jobsøgning. Dog kan oplysninger om offentlige personer være relevante længe efter publiceringen.

Medier kan afindeksere , dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere , dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Den konkrete sag

Pressenævnet bemærker, at nævnet alene tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt [Klager]s anmodning om afpublicering, anonymisering eller afindeksering af artiklerne fra 2006 på jp.dk burde være imødekommet af Jyllands-Posten efter punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik. Fristen for at klage over de øvrige forhold vedrørende god presseskik i artiklerne fra 2006 var fire uger og er derved overskredet.

På baggrund af oplysningerne i sagen lægger Pressenævnet til grund, at Århus Kommune udfærdigede et CV for [Klager] til brug for medier og andre, et ”presse-CV”. I [Klager]s eget CV til kommunen er han korrekt anført som ”studerende” ved Dramaturgi ved Århus Universitet i 1996, ligesom CV’et alene indeholder oplysninger frem til år 2000. Hans bestyrelsesposter fra 2005 mv. fremgår således ikke af CV’et til kommunen.

Pressenævnet har ikke en kopi af ”presse-CV’et”, men på baggrund af artiklen ” Festugechef: Jeg undskylder og beklager fejl” af 27. maj 2006 i Jyllands-Posten, lægger Pressenævnet til grund, at det er korrekt, at [Klager]s CV (”presse-CV’et”) indeholdt forkerte oplysninger.

Det er ikke muligt for nævnet at vurdere, hvorvidt de forkerte oplysninger stammer fra kommunens presseafdeling eller hidrører fra [Klager]s løbende indberetninger af bestyrelsesposter til kommunen. [Klager] korrigerede imidlertid ikke fejlene.

Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere Jyllands-Posten for ikke at imødekomme [Klager]s anmodning om afpublicering af artiklen.

[Klager] har ved advokat Morten Bruus klaget over Jyllands-Postens afvisning af at afpublicere ti artikler på jp.dk fra 2006, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Ved kendelse af 19. august 2014 afviste Pressenævnet [Klager]s anmodning om mundtlig forhandling af sagen. Der henvises til sag nr. 14-70-00678/1.

Sagen er afgjort sammen med sag nr. 14-70-00677, [Klager] mod Information.

1 Sagsfremstilling

[Klager] blev i 2003 ansat som generalsekretær for Århus Festuge. I forbindelse med hans fratræden i 2006 kritiserede flere medier, at [Klager] ikke havde haft de bestyrelsesposter mv., som navnlig hans CV udsendt af Århus Kommune gav indtryk af.

Jyllands-Postens artikler fra 2006

Den 23. maj 2006 bragte jp.dk artiklen ”Pralhals eller velfriseret frelser”, hvoraf bl.a. følgende fremgik:

”[…]

På samme facon bliver årsagen til hans tidlige afgang som festugechef allerede diskuteret flittigt i de århusianske kulturkredse.

For går [Klager] virkelig af private årsager?

Eller har han sanset, at kulturlivet i Århus har gennemskuet tomheden bag de store ord, det overtegnede CV og den velfriserede facade?

[…]

Sans for iscenesættelse

Især [Klager]s sans for markedsføring og PR har skabt en række skeptikere i kulturlivet og sågar erhvervslivet.

Dels har flere medier adskillige gange bragt overdrevne oplysninger om festugechefens kvalifikationer.

I flere magasiner, bl.a. Alt for Damerne, Appetize (som bl.a. skal trykke dette års festugeprogram) og Berlingske Tidende har man tildelt ham en bachelorgrad i dramaturgi, selv om han aldrig gennemførte sit studie på Aarhus Universitet.

[…]

Kejserens nye klæder

En del ønsker ikke at lægge navn til kritikken, men ord som ”ingen substans” og ”Kejserens Nye Klæder” og ”en tom skal” går igen hos flere kritikere, som JP Århus har talt med.

[…]

Hun [tidligere ekspeditionssekretær i Århus Festuge gennem 28 år] forlod festugen i 2004, da hu fik for meget af, hvad hun kalder ”tom snak” og ”intellektuelt armod”.

[…]”

Den 26. maj 2014 bragte jp.dk artiklen ”Festugechef smykker sig med lånte titler”. Af artiklen fremgik følgende:

”Chefen for Århus Festuge, [Klager], erkender, at han i flere tilfælde har opdigtet poster, smykket sig med lånte titler og i det hele taget har forskønnet sit cv.

Det kan blandt andet dokumenteres, at [Klager] aldrig har været bestyrelsesmedlem af virksomheden Lysozyme eller Peoples Press, ligesom han aldrig formelt har været bestyrelsesmedlem i ArtPeople A/S.

I ArtPeople A/S, der arbejder med kulturformidling, står man ganske uforstående over for, at [Klager] har anført i sit cv, at han var bestyrelsesmedlem i ArtPeople A/S i 2005-2006.

”Vi havde en snak om, at han skulle indtræde i bestyrelsen, og han deltog godt nok i et enkelt møde, men formelt har han aldrig været en del af vores bestyrelse”, fastslår Jakob Kvist, der er kreativ direktør og medejer af ArtPeople.

Har måske overdrevet

[Klager] har også oplyst på sit cv, at han siden 2005 har været bestyrelsesmedlem i virksomheden Lysozyme, der er etableret af hans nære ven direktør [Person A] fra Hummel.

”Man forsøger jo altid at præsentere sig selv fra den bedst mulige side, og det gør jeg selvfølgelig også. Hvis jeg har overdrevet lidt i nogle sammenhænge, så kan jeg ikke umiddelbart se, at der er noget graverende i det”, siger [Klager], der i tirsdags meddelte, at han af private årsager forlader Århus festuge til efteråret.

Personer tæt på Århus Festuge har angivet, at festugechefens afgang sker efter længere tids intern uro og kritik fra hans eget personale.”

Samme dag bragte Jyllands-Posten artiklen ”Skønbilledet krakelerer”, hvoraf bl.a. fremgik følgende:

”Det ser godt ud på papiret: Bachelorgrad i dramaturgi, hele syv chefstillinger på samme tid, bestyrelsesmedlem i ArtPeople A/S, bestyrelsesmedlem i Peoples Press, bestyrelsesmedlem i Lysozyme og head of SAS Advisory Board Marketing DK.

Men der er tale om en pyntet virkelighed.

Festugechef [Klager] har ikke en bachelorgrad i dramaturgi. Han erkender, at syv chefstillinger på én gang er en overdrivelse, og at han ikke er og aldrig har været formelt bestyrelsesmedlem i hverken ArtPeople A/S eller Lysozyme.

Hvad angår Peoples Press, så findes der slet ikke nogen bestyrelse, og der hersker desuden stor usikkerhed omkring, hvem der egentlig står i spidsen for SAS Advisory Board Marketing DK; et uformelt netværk som [Klager] selv har taget initiativ til, og som pressechefen for SAS, Jens Lang-agergaard, ikke kender eksistensen af.

[…]”

Jp.dk bragte den 27. maj 2006 artiklerne ”Leder: [Klager]s fjer”, ”[Klager] indberettede alle bestyrelsesposter”, ”Festugechef måtte stå skoleret for borgmesteren” samt ”Politisk undren over festugechefen” vedrørende samme historie.

Papirudgaven Jyllands-Posten og jp.dk bragte samme dag artiklen ”Festugechef: Jeg undskylder og beklager fejl”. Af artiklen fremgår blandt andet følgende:

”[…]

Festugechefen har erkendt, at han har pyntet på de oplysninger, der fremgår af hans cv, og i interviews, som han har gennemlæst og godkendt.

»Jeg beklager meget, at der er unøjagtigheder i mit cv, som har ført til misforståelser. Det er mit ansvar, og det er jeg ked af,« lyder det i en offentlig undskyldning, som [Klager] udsendte i går eftermiddags.

[…]

Ufærdigt studium

Festugechefen indrømmer også, at bestyrelsesposten i firmaet Lysozyme ikke har noget på sig. Det er et firma, som hans gode ven, Hummel-direktør [Person A], har etableret. Det er i øvrigt et firma uden aktivitet.

[…]

Noget andet er, at han i en række interviews og som foredragsholder præsenteres med en bachelorgrad i dramaturgi. Dette er ikke korrekt. [Klager] har studeret dramaturgi på Aarhus Universitet, men han gjorde ikke sit studium færdigt.

»Jeg undskylder, at der i visse artikler har stået, at jeg har en bachelorgrad i dramaturgi. Jeg beklager meget, at det ikke er blevet rettet, da det selvfølgelig er mit ansvar,« siger festugechefen.

[…]”

Til artiklen i papirudgaven var tillige bragt følgende:

”Fakta: [Klager]s cv

[Klager]s cv blev udleveret til Morgenavisen Jyllands-Posten for to måneder siden:

2005-06

Opgave: Bestyrelsesmedlem ArtPeople A/S.

Kommentar: Forkert. Ifølge Jakob Kvist, ArtPeoples kreative direktør og medejer af firmaet, var [Klager] højest med til ét møde i 2005 og aldrig medlem af bestyrelsen.

2005-06

Opgave: Bestyrelsesmedlem Peoples Press A/S. Kommentar: Forkert. Ifølge direktør Jakob Kvist er Peoples Press blot et label, så derfor har det slet ikke nogen bestyrelse.

2005-

Opgave: Bestyrelsesmedlem Schmidt Hammer Lassen.

Kommentar: Korrekt. [Klager]s eneste lønnede bestyrelsesjob.

2005-

Opgave: Bestyrelsesmedlem High Performance Institute. Kommentar: Delvist korrekt. Han er først i foråret 2006 formelt indtrådt i bestyrelsen.

2005-

Opgave: Bestyrelsesformand Green Square A/S.

Kommentar: Delvist korrekt. Han er medlem, ikke formand.

2005-

Opgave: Bestyrelsesmedlem Lysozyme A/S.

Kommentar: Forkert. [Klager] er ikke medlem af bestyrelsen. Firmaet har ifølge det seneste regnskab ingen aktivitet og er ejet af [Klager]s nære ven, Hummeldirektør [Person A].

2005-

Opgave: Bestyrelsesmedlem Arndal Spa og Fitness ApS.

Kommentar: Korrekt.

[…]

2003-

Opgave: Head of SAS Advisory Board Marketing DK.

Kommentar: Delvist korrekt. Han har ikke formelt titlen head of, og der er tale om et uformelt forum uden noget officielt navn.

[…]”

I en pressemeddelelse af 29. maj 2006 oplyste ArtPeople blandt andet følgende:

ArtPeople præciserer

[…]

[Klager] blev reelt og forsøgsvis indlemmet i ArtPeoples bestyrelse i foråret 2005. I den forbindelse blev der afholdt et enkelt bestyrelsesmøde i maj 2005. Umiddelbart efter sommerferien, i august måned, ophørte samarbejdet.

[…]”

Den 3. juni 2006 bragte jp.dk artiklen ”Gør det noget?” og den 1. november 2006 artiklen ”Afskedskram til festugechefer”.

Den 9. maj 2014, otte år senere, anmodede [Klager] jp.dk om at få afpubliceret de ti artikler. Den 12. juni 2014 afviste Jyllands-Posten at imødekomme anmodningen.

Klagen er indbragt for Pressenævnet den 11. august 2014.

Yderligere oplysninger

Berlingske Tidende bragte den 7. august 2006 et interview med [Klager] under overskriften ”Interview: ”Jeg er jo bare en bastard”. Af artiklen fremgår blandt andet følgende:

”[…]

Oveni passer han bestyrelsesposter i arkitekstfirmaet Schmidt, Hammer & Lassen og forlagsvirksomheden Peoples Press A/S, han er formand for SAS Advisory Board Marketing – og følger lige nu en ledelsesuddannelse ved University of Pennsylvania.

[…]

Blå bog

[…]

Tog i 1998 en bachelorgrad i dramaturgi fra Aarhus Universitet.

[…]”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har ved advokat Morten Bruus navnlig anført, at artiklerne indeholder en række faktuelle fejl, og at det er en åbenbar belastning for ham, både professionelt og som privatperson, at artiklerne stadig er tilgængelige. Belastningen skal bl.a. ses i lyset af, at det er blevet mere og mere almindeligt at foretage en søgning på nettet, eksempelvis ved rekruttering til jobs og bestyrelsesposter.

I 2003 blev [Klager] tilbudt stillingen som generalsekretær for Århus Festuge af Århus Kommune. Han indsendte i den forbindelse et CV, hvoraf blandt andet følgende fremgik:

”2000

Pressechef for Dr. Dante

Manager for Granhøj Dans

Medlem af LETM – Informal European Theatre Meeting

1998

Bestyrelsesmedlem i 3DK – De Forenede Danske Dansekompagnier

1996

Studerende ved Institut for Dramaturgi ved Århus Universitet

Andre kvalifikationer

[…]”

Under ansættelsen indberettede [Klager] løbende sine bijobs og bestyrelsesposter til Århus Kommune, som på baggrund af indberetningerne udfærdigede et CV, som medier og andre kunne få indsigt i, et ”presse-CV”. I presse-CV’et stod der blandt andet, at [Klager] havde en bestyrelsespost i ArtPeople A/S, men det kunne ikke bekræftes hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, fordi ledelsen hos ArtPeople A/S havde forsømt at indberette ændringerne i bestyrelsen.

[Klager]s eget CV, som ikke indeholdt fejl eller unøjagtigheder af nogen art, og som han indleverede til Århus Kommune forud for sin ansættelse, dokumenterer, at han ikke forskønnede sit CV for at få stillingen som generalsekretær hos Århus Festuge.

[Klager] har heller aldrig erkendt at have snydt med sit CV, som det fremlægges af Jyllands-Posten. Han har udelukkende beklaget og undskyldt for, at det udleverede Presse-CV indeholdt fejl, som han burde have opdaget og korrigeret ved korrekturlæsning. Der er en væsentlig forskel.

Umiddelbart efter offentliggørelsen af artiklerne i 2006 mødtes [Klager] med JP Århus’ daværende chefredaktør. [Klager] gjorde opmærksom på, at artiklerne indeholdt fejl og i øvrigt ikke havde belyst sagen tilstrækkeligt, da der fandtes to CV’er, hans eget og presse-CV’et. [Klager] havde ikke pyntet på sit CV for at få stillingen i 2003. [Klager] forklarede, at han havde læst dramaturgi i tre år, men aldrig fik titlen som bachelor på grund af en manglende eksamen, og at Alt for damerne aldrig havde skrevet om ham. Festugens tidligere ekspeditionssekretær blev reelt afskediget, hvilket gjorde hendes udsagn usaglige.

Privat er det belastende for [Klager] så mange år efter at se sig uberettiget hængt ud som snyder. [Klager] er adopteret fra Korea og i gang med at finde og eventuelt skabe kontakt til sine biologiske forældre. Der er risiko for, at den gamle historie kan få negativ betydning i den proces, idet beskyldninger om snyd og uærlighed kan være særdeles belastende i koreansk kultur. Hertil kommer risikoen for, at de gamle historier igen bliver samlet op af pressen i forbindelse med nye historier om samme emne.

Artiklerne er mere end otte år gamle og har for længst mistet sin nyhedsværdi. Endvidere har [Klager] siden sin afsked med Århus Festuge arbejdet i det private erhvervsliv og har derfor ikke indtaget en offentlig stilling eller på anden måde befundet sig i en situation, hvor offentlighedens interesse bør gå forud for hans personlige interesser.

Til spørgsmålet om det er rimeligt, at gamle historier forbliver tilgængelige på nettet længe efter deres nyhedsværdi er forsvundet, må vurderingen indeholde faktum i sagen, klagers begrundelse for ønsket om afpublicering samt de øvrige bestemmelser i de vejledende regler for god presseskik. Selvom det ikke er en betingelse for anvendelsen af punkt B.8, at artiklerne er blevet til i strid med andre af de presseetiske regler, må det klart veje tungt ved rimelighedsvurderingen, dersom artiklerne indeholder faktuelle fejl eller i øvrigt strider mod de presseetiske regler.

Det bør tillægges betydning, at DR, TV 2, BT, Information, JydskeVestkysten, Berlingske og avisen.dk, som har skrevet tilsvarende artikler om [Klager], har fundet det rimeligt at bringe et dementi og/eller foretage en afpublicering. Århus Stiftstidende og Politiken så dokumentationen og undlod at beskrive sagen. En afgørelse fra Pressenævnet i [Klager]s favør vil derfor være i overensstemmelse med, hvad der synes at være den generelle rimelighedsvurdering blandt danske medier.

Der er i den forbindelse henvist til en rettelse af 8. april 2008 til blogindlægget ”Sandheden om Joyce Hatto” af 27. september 2007 på information.dk, faktaboksen til artiklen ”Topjob frister folk til fup” af 23. marts 2009 på jv.dk og blogindlægget ”Ælle, bælle, Jon fortælle…” af 29. november 2009 på berlingske.dk. Herudover er der over for Pressenævnet fremlagt korrespondance med DR i 2008, TV 2 og BT i 2009 samt og avisen.dk i 2014.

2.2 Jyllands-Postens synspunkter

Jyllands-Posten har navnlig anført, at det ved avisens afgørelse vejer tungt, at [Klager] indtog en højtprofileret, offentlig finansieret stilling. Ved sin forvaltning af stillingen og sin offentlige fremtræden i øvrigt gjorde han sig i høj grad synlig i den offentlige debat. Derfor ville det tangere historieforfalskning at fjerne eller usynliggøre ham i mediernes databaser.

Til klagerens påstand om, at der skulle være fejl i de pågældende artikler, har Jyllands-Posten anført, at der på intet tidspunkt har været gjort indsigelser til avisen eller til Pressenævnet mod de offentliggjorte artikler. Samtlige artikler er udfærdiget i forståelse med [Klager], og han har i hvert enkelt tilfælde haft mulighed for at fremlægge sit syn på de omtalte forhold, ligesom han efterfølgende har haft mulighed for at komme til orde.

I forbindelse med klagen til Pressenævnet i 2014 har [Klager]s påstande været forelagt den daværende udgaveredaktør. Redaktørens reaktion var, at [Klager]s påstande i meget ringe grad kan bekræftes. De er ganske enkelt ikke i overensstemmelse med den historiske virkelighed, som redaktøren med støtte i sine notater husker den.

På denne baggrund har Jyllands-Posten afvist at anonymisere, afindeksere eller afpublicere artiklerne fra jp.dk.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Dorthe Carlsen, Ulrik Holmstrup og Marianne Druedahl.

Generelt om punkt B.8

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser offentliggjort i digitale medier ofte vil være tilgængelige længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes rimeligt, jf. punkt B.8.

I Danske Medier og Dansk Journalistforbunds guide ”Presseetiske regler” fra 2013 hedder det, at punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik kan finde anvendelse, når folk ønsker at få fjernet gamle oplysninger, som giver dem vanskeligheder. Det kan eksempelvis være i forbindelse med jobsøgning. Dog kan oplysninger om offentlige personer være relevante længe efter publiceringen.

Medier kan afindeksere, dvs. ændre instruksen til søgemaskiner, så søgemaskiner ophører med at henvise til artiklen, anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et personnavn anonymiseres, eller helt afpublicere en artikel, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Den konkrete sag

Pressenævnet bemærker, at nævnet alene tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt [Klager]s anmodning om afpublicering, anonymisering eller afindeksering af artiklerne fra 2006 på jp.dk burde være imødekommet af Jyllands-Posten efter punkt B.8 i de vejledende regler for god presseskik. Fristen for at klage over de øvrige forhold vedrørende god presseskik i artiklerne fra 2006 var fire uger og er derved overskredet.

På baggrund af oplysningerne i sagen lægger Pressenævnet til grund, at Århus Kommune udfærdigede et CV for [Klager] til brug for medier og andre, et ”presse-CV”. I [Klager]s eget CV til kommunen er han korrekt anført som ”studerende” ved Dramaturgi ved Århus Universitet i 1996, ligesom CV’et alene indeholder oplysninger frem til år 2000. Hans bestyrelsesposter fra 2005 mv. fremgår således ikke af CV’et til kommunen.

Pressenævnet har ikke en kopi af ”presse-CV’et”, men på baggrund af artiklen ”Festugechef: Jeg undskylder og beklager fejl” af 27. maj 2006 i Jyllands-Posten, lægger Pressenævnet til grund, at det er korrekt, at [Klager]s CV (”presse-CV’et”) indeholdt forkerte oplysninger.

Det er ikke muligt for nævnet at vurdere, hvorvidt de forkerte oplysninger stammer fra kommunens presseafdeling eller hidrører fra [Klager]s løbende indberetninger af bestyrelsesposter til kommunen. [Klager] korrigerede imidlertid ikke fejlene.

Pressenævnet finder ikke grundlag for at kritisere Jyllands-Posten for ikke at imødekomme [Klager]s anmodning om afpublicering af artiklen.

Afgjort den 23. september 2014