Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

(Kompetencemål)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 150 af 25. februar 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice, som ændret ved bekendtgørelse nr. 384 af 26. april 2012 og bekendtgørelse nr. 449 af 1. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 4, stk. 1 og 2, og § 38, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, som ændret ved lov nr. 634 af 16. juni 2014, og i overensstemmelse med de faglige udvalgs bestemmelse fastsættes:«

2. § 4 ophæves.

3. Pkt. 3 i bilag 1-3 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Stk. 2. De hidtil gældende regler finder fortsat anvendelse for elever, der påbegynder uddannelsens grundforløb før den 1. august 2015, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordinger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler og som ønsker at overgå til uddannelse efter de regler, som er fastsat i bekendtgørelse nr. 1015 af 23. september 2014 om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser.

Undervisningsministeriet, den 26. september 2014

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Nina Topp