Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - Enkeltbetaling, rekreative arealer, lighedsprincippet m.m.

Resumé

NaturErhvervstyrelsen havde meddelt afslag til en kommune, der havde søgt om støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen til en række græsarealer, som tidligere var dyrket med traditionelle landbrugsafgrøder, men som ved tidspunktet for ansøgningen var en del af en dyrepark.

Fødevareministeriets Klagecenter stadfæstede afgørelsen. Klagecentret fandt ikke, at arealerne fortrinsvist anvendtes til landbrugsmæssige formål. I denne forbindelse blev der bl.a. taget stilling til lighedsprincippet, og om der kunne lægges vægt på et areals hovedformål samt oplysninger tilgængelige på klagers hjemmeside.

Videncentret for Landbrug
Agro Food Park 15
Skejby
8200 Århus N
Den 26. februar 2014
Sagsnr. : 22170
Ref. : MORA/MIBS
Tlf. : 33 95 14 30

Afgørelse om enkeltbetaling 2012

Fødevareministeriets Klagecenter fastholder NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 7. juni 2013. Det betyder, at Middelfart Kommune får afslag på ansøgningen om direkte støtte efter enkeltbetalingsordningen (enkeltbetaling).

Centrovise klager på vegne af Middelfart Kommune i mail af 9. juli 2013 over styrelsens afgørelse om Ansøgning om støtte i Fællesskema 2012 - Arealafvigelse. I (Videncentret for Landbrug) har efterfølgende fremsendt en uddybende klage i brev af 5. august 2013, samt fremsendt høringssvar af 16. september 2013 til NaturErhvervstyrelsens indstilling.

Begrundelse

Markerne 1-0, 2-1, 3-0a, 5-1a og 11-0 er ikke landbrugsarealer, da de har et hovedsageligt rekreativt formål. Arealerne er derfor ikke støtteberettigede.

Udvidet begrundelse

Klagecentret har gennemgået sagen og finder, at mark nr. 1-0 og 2-1 (i markbloknummer 544151-10), 3-0a og 5-1a (i markbloknummer 544151-05), samt 11-0 (i markbloknummer 543151-27), som Middelfart Kommune har anmeldt og søgt støtte til i år 2012, ikke er støtteberettigede, da arealerne fortrinsvist har et rekreativt formål. Vi har derfor vurderet, at den fortrinsvise anvendelse ikke er landbrugsmæssig1). Der er tale om en konkret helhedsvurdering af forholdene ved de pågældende arealer.

Vi har ved denne vurdering lagt særlig vægt på, at arealerne er beliggende i et område, som har et overvejende rekreativt formål, samt at den landbrugsmæssige anvendelse (slæt) af arealerne ikke udgør den primære anvendelse heraf. Vi har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på de oplysninger, som fremgår af Hindsgavl Dyrehaves hjemmeside (mere herom i nedenstående).

Det er et krav efter enkeltbetalingsordningen, at et areal, der anmeldes til støtte, skal være et landbrugsareal2) og derved fortrinsvist anvendes til landbrugsmæssige formål. Dette gælder uanset eventuel landbrugsmæssig anvendelse, f.eks. at der afgræsses eller tages slæt på arealet.

Arealers formål

I gør gældende, at det ikke er juridisk korrekt at lægge vægt på arealernes hovedformål, da forordningerne fokuserer på arealers anvendelse.

Hertil skal vi gøre opmærksom på, at EU-reglerne giver NaturErhvervstyrelsen kompetence til at fastlægge, hvornår hovedformålet og den primære aktivitet på et areal er landbrug3). Den nærmere fortolkning af begrebet landbrugsaktivitet fremgår af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om enkeltbetaling og af ”Vejledning om Enkeltbetaling”4). Efter gældende praksis5), som er beskrevet i vejledningen, er rekreative arealer ikke støtteberettigede, da arealerne ikke har landbrugsaktivitet som hovedformål. Dette gælder uanset eventuel landbrugsmæssig anvendelse, herunder at der afgræsses eller tages slæt på arealerne.

Ved helhedsvurderingen, der foretages af arealernes hovedformål, indgår området som hele og de omkringliggende arealer i vurderingen.

Henvisning til oplysninger på hjemmeside

I gør i jeres klage gældende, at beskrivelsen på Hindsgavl Dyrehaves hjemmeside er en generel beskrivelse af naturparken og de aktiviteter, der foregår på hele Hindsgavl-halvøen, der retter sig til turister, og som derfor ikke skelner mellem landbrugsarealer og rekreative områder.

Vi finder, at der i det konkrete tilfælde kan lægges vægt på de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden. Oplysningerne på hjemmesiden taler i høj grad for, at arealerne har et rekreativt formål, og det faktum at der er udarbejdet en hjemmeside, der retter sig til turister m.m., underbygger i sig selv dette.

Hjortevildt og slæt

I henviser til, at der foregår landbrugsmæssig aktivitet på arealerne, da der foretages slæt af landmand L og afgræsning af hjortevildt. I oplyser, at der sker salg af kød fra hjortevildtet, hvorfor der er tale om et landbrugsmæssigt dyrehold.

I forhold til hjortevildtet finder vi, at hjortevildtet hovedsageligt har et rekreativt formål, hvorfor der ikke er tale om et landbrugsmæssigt dyrehold. Vi lægger bl.a. vægt på, at det fremgår af Hindsgavls Dyrehaves hjemmeside, at hjortevildtet har til formål at pleje naturen og landskabet, samt at bidrage til gode oplevelser for de besøgende. Eventuelt salg af kød ved regulering af bestandens størrelse ændrer ikke ved vores vurdering.

Med hensyn til at der foretages slæt på arealerne gør vi opmærksom på, at der kan foregå eventuel landbrugsmæssig aktivitet på et areal, f.eks. afgræsning eller slæt, uden at hovedformålet med arealets anvendelse er landbrug.

Andre støttemodtagere

I skriver i jeres klage, at det er Middelfart Kommune bekendt, at henholdsvis Nationalpark Mols og Jægersborg Dyrehave, hvor sidstnævnte i sagens natur ligger tættere på Hindsgavl Dyrehave, råder over støtteberettigede landbrugsarealer på trods af, at det ikke fremgår på deres hjemmesider. I gør med henvisning til lighedsprincippet gældende, at disse dyrehaver bør kategoriseres ens.

Vi finder ikke, at de nævnte tilfælde fører til et andet resultat. Vi gør opmærksom på, at vurderingen af hvorvidt et areals hovedformål er landbrugsmæssigt eller f.eks. rekreativt i høj grad er udtryk for et konkret og individuelt skøn. Såfremt en beslægtet situation i en vis grad skal være styrende for en skønsudøvelse, skal der være tale om situationer med i al væsentligt ensartet faktum, at kun få kriterier er relevante, og at disse kriterier i alt væsentligt er identiske6).

Sondring mellem dyreparker og dyrehaver

I gør videre gældende, at der er forskel på dyreparker og dyrehaver, da der er forskel i forhold til bestanden af dyr og entré. Jeres baggrund herfor er, at der i afgørelsen henvises til, at dyreparker ikke er støtteberettigede.

Hertil skal vi sige, at NaturErhvervstyrelsen i deres afgørelse ikke specifikt henviser til, at der er tale om en dyrepark eller ej. De sammenholder Hindsgavl Dyrehave med eksempler på arealer, der almindeligvis er arealer med et andet hovedformål end landbrug, som det fremgår af vejledningen.

At dyrehaver ikke er nævnt som eksempel i vejledningen ændrer ikke ved, at dyrehaver kan have et rekreativt formål som hovedformål. Vi gør også opmærksom på, at som eksempel på arealer, som anvendes til andre formål, benævnes rekreative områder udtrykkeligt i vejledningen. Afgørende for vurderingen er arealernes anvendelse og hovedformål, hvor de omkringliggende arealers beskaffenhed og formål ligeledes har betydning for vurderingen heraf.

Støtten beregnes ud fra det godkendte støtteberettigede areal

Det godkendte støtteberettigede areal efter enkeltbetalingsordningen 2012 udgør 0,00 ha.

Støtten for det godkendte støtteberettigede areal for 2012 efter enkeltbetalingsordningen bortfalder helt7). Middelfart Kommune skal endvidere i op til de 3 kommende år udelukkes for et beløb, der svarer til arealafvigelsen i ansøgningsåret 20128). Beløbet modregnes i eventuel støtte over de tre efterfølgende år. Vi lægger til grund, at Middelfart Kommune har søgt om støtte til 89,69 ha mere, end der kan godkendes (arealafvigelsen). Det godkendte støtteberettigede areal udgør 0,00 ha, og arealafvigelsen udgør 100 % heraf. Arealafvigelsen udgør således mere end 50 % af det godkendte støtteberettigede areal.

Det er ansøgers ansvar, at ansøgning om enkeltbetalingsstøtte indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå støtteberettigelsen9). Det gælder også oplysninger om arealernes størrelse, beliggenhed og beskaffenhed. Middelfart Kommune skulle derfor selv have foretaget fradrag for de arealer eller de dele af arealer, der ikke opfylder betingelserne for støtte.

Oplysninger i sagen

Afgørelsen er truffet på grundlag af

De oplysninger der lå til grund for NaturErhvervstyrelsens afgørelse af 7. juni 2013 om Ansøgning om støtte i Fællesskema 2012 - Arealafvigelse.

NaturErhvervstyrelsens afgørelse.

Klage af 9. juli 2013.

Yderligere begrundelse for klage af 5. august 2013.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til sagen af 2. september 2013.

Jeres høringssvar af 16. september 2013.

NaturErhvervstyrelsens bemærkninger til høringssvar af 23. september 2013.

***

Vi skal gøre opmærksom på, at I ikke kan klage over Klagecentrets afgørelse til anden administrativ myndighed.

Venlig hilsen

Morten Rathsack

Specialkonsulent, cand.jur.

Officielle noter

1) Artikel 34, stk. 1 og 2, litra a, i Rådets forordning nr. 73/2009 af 19. januar 2009.

2) Artikel 34, stk. 1 og 2, litra a, i Rådets forordning nr. 73/2009 af 19. januar 2009.

3) Artikel 9, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1120 af 29. oktober 2009, som henviser til artikel 34, stk. 2, litra a, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009.

4) § 9, i bekendtgørelse nr. 29 af 18. januar 2012 om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen, og Vejledning om Enkeltbetaling, februar 2012.

5) Vejledning om Enkeltbetaling, februar 2012, bl.a. p. 89 og 95.

6) Forvaltningsret, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave, 2002, p. 367m.

7) Artikel 58, 2. afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122 af 30. november 2009.

8) Artikel 58, 3. afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122 af 30. november 2009.

9) Artikel 12, stk. 1 (d), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1122 af 30. november 2009.